Business Vantaa Hub -verkostoitumisalusta Vantaan yritysyhteisön uutena kohtaamispaikkana

Teksti | Anssi Kuusela , Jenna Pennanen , Rina Kallio , Saara Valtonen

Verkostojen voima on nykypäivänä kiistämätön. Pandemian vauhdittaman digiloikan ja etätyön yleistymisen myötä verkostoitumisen luonne muuttuu ja nyky-yhteiskunnassa myös sen painoarvo kasvaa. Virtuaaliset alustat ovat kasvattaneet suosiotaan verkostoitumisen välineinä. Tässä artikkelissa kerromme, miten Vantaan kaupungin, Laurean ja Metropolian yhteisessä My Business Hub -hankkeessa tuotettu yhteisöalusta, Business Vantaa Hub, kehitettiin ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa monipuoliseen ja uudenlaiseen yritysyhteistyöhön.

kuvituskuva.

My Business Hub − kaupunginosien kilpailukyvyn kasvattaja -hankkeen (REACT-EU EAKR) tavoitteena on kasvattaa vantaalaisten yritysten elinvoimaisuutta. Uudenlaisen, verkossa toimivan kohtaamispaikan nähtiin tarjoavan tähän tavoitteeseen ainakin osittaista ratkaisua. Yhteisöalustan käyttäjälähtöisyyteen haluttiin panostaa hankkeen alusta alkaen. Hankkeen kehitystyön käynnistäneissä työpajoissa hyödynnettiin yhteiskehittämisen menetelmiä, jotta sekä yrittäjien että yrityspalvelujen tuottajien tarpeet ja toiveet tulisivat huomioiduiksi. Ensimmäisessä hankkeen toimintaa esittelevässä artikkelissa kerrottiin näistä hankkeen tarvekartoitusten tuloksista (Millaista tukea pienyrittäjät kaipaavat? | Laurea Journal). Tulokset kertovat muun muassa yrittäjien tarpeista ja toiveista verkostoitua ja saada vertaistukea toisiltaan.

Yrittäjien verkostoitumistarpeiden lisäksi hankkeen aikana pyrittiin vastaamaan myös heidän muihin keskeisimpiin toiveisiinsa. Tätä tarkoitusta varten järjestettiin useita tilaisuuksia, tapahtumia ja työpajoja (lue lisää: Yhteistyöllä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta vantaalaisten yrittäjien arkeen | Laurea Journal). Yhteiskehittäminen ja monipuolinen yhteistyö eri yrittäjyyden ympärillä toimivien asiantuntijatahojen kanssa onkin ollut hanketoiminnan ydintä. Tässä sarjan kolmannessa artikkelissa esittelemme hankkeessa kehitetyn yhteisöalustan, Business Vantaa Hubin, kuvaillen sen keskeisimpiä ominaisuuksia ja toimintoja. Kerromme alustan kehitysprosessista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä kurkistamme myös alustan tulevaisuuteen. Nämä hankkeessa toteutetut kokonaisuudet ja keskeisimmät toimet on tiivistetty alla olevaan infograafiin (kuva 1).

1.	Hankkeen aloitus (kuvituskuva hehkulampusta pilvien keskellä)
Vantaan kaupungin, Laurean ja Metropolian hanketiimi perehtyy REACT-EU EAKR -hankkeen suunnitelmaan. Pohditaan tavoitteita ja haluttua vaikuttavuutta. Syksy 2021.
2.	Tarvekartoitukset (kuvituskuva raportista ja suurennuslasista)
Selvitettiin ravintola-, henkilökuljetus-, hyvinvointi- ja luovien alojen yritysten tuki- ja kehittämistarpeita fasilitoiduissa työpajoissa. 200 pk-yrityksen haastattelututkimus Myyrmäen suuralueella. Kevät 2022.
3.	Yritystilaisuudet (kuvituskuva kolmesta nauravasta hymynaamasta)
Yrittäjän jaksaminen ja hyvinvointi. Oppilaitosten palvelut yrityksille. Entrepreneur´s Breakfast. Myyrmäki-foorumi. Business Vantaa Hubin lanseeraus. Apua yrittäjyyden kehittämiseen. Hankkeen päätöstapahtuma. Yhteistoimintaa 112 yrityksen kanssa 2021–2023.
4.	Yritysyhteistyö (kuvituskuva verkostokartasta, jonka keskellä kaksi pyörivää ratasta)
Virtuaalinen taidegalleria. Ravintolasta kauppaan -konsepti. Pitsien konservointi. VanDance-tanssifestivaali kampuksella. Kampus avaa ovensa paikalliselle yhteisölle.
5.	Business Vantaa Hub –yhteisöalusta (kuvituskuva salamasta)
Vantaalaisten yritysten ja yrityspalveluiden tarjoajien kohtaamispaikka. Uuden ajan työkalu verkostoitumiseen, tiedon jakoon ja ajatuksenvaihtoon. Rekisteröityneitä 250 heinäkuussa 2023.
Kuva 1. My Business Hub -hankkeen toimet pähkinänkuoressa. (Kuvitus: Alma Ulvelin 2023)

Uutta alustaa kehittämässä

Alustan kehittäminen aloitettiin hankkeen elinkaareen nähden jo varsin varhaisessa vaiheessa. Niin kuin miltei aina, tämäkin kehitystyö eteni vaiheittain − välillä mentiin kaksi askelta eteen ja heti seuraavaksi yksi taaksepäin. Iteratiivinen kehittäminen tuottaa kuitenkin laatua lopputuloksen kannalta ja lopputuotettakin ajatellen (esim. Stickdorn & Schneider 2019). Tiiviin suunnittelu- ja kehittämistyön lisäksi alustan hankkimista varten tehtiin kattavaa vaatimusmäärittelyä muun muassa sen teknisten ominaisuuksien suhteen. Alustan kehitystyössä oli keskeistä huomioida myös saavutettavuusnäkökohdat, sillä saavutettavuus on yhdenvertaisessa yhteiskunnassa ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi alustan digitaaliseen saavutettavuuteen kiinnitettiin huomiota tutustumalla aluksi digitaalisen saavutettavuuden perusperiaatteisiin sekä perehtymällä aiheeseen syvällisemmin.

Alustan hankkimiseksi tarvittiin kaksi kilpailutuskierrosta yhdessä Vantaan hankintapalveluyksikön kanssa. Tämä vaati hankintoihin erikoistuneiden henkilöiden osaamisen lisäksi paljon aikaa ja kärsivällisyyttä. Hankinnan toteutti Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut, joka alustan omistajana vastaa alustan jatkuvasta kehitystyöstä. Palveluntarjoajaksi valikoitui Intunex Oy. Yrityksen kehittämästä Skillhive osaamis- ja oppimisalustasta räätälöitiin hankkeen tavoitteiden mukaisesti yrityksille, yhteisöille ja palveluntarjoajille suunnattu, nykyaikainen verkostoitumisalusta ja virtuaalinen kohtaamispaikka, Business Vantaa Hub.

Ennen alustan varsinaista hankintaprosessia hanketiimi vertaili erilaisia yhteisöllisyyteen ja yritysyhteistyön buustaamiseen tarkoitettuja, jo olemassa olevia sähköisiä alustoja. Benchmarkingia tehtiin muun muassa Naantalin ja Tampereen kaupunkien yrittäjäyhteisöjen ylläpitäjien kanssa. Naantali Works ja Tampereen Business Community – TaBu digitaalisina yhteisöinä antoivat osviittaa siitä, mitä toimivalla alustalla ehdottomasti pitää olla, mikä taas on toissijaista sekä millaisia haasteita alustalla mahdollisesti kohdataan. Alustan kehitystyötä tuki myös hanketiimin benchmarking -matka Edinburghiin keväällä 2023. Oli hyödyllistä tutustua Vantaan kaltaisen, yrittäjyyteen panostavan kaupungin toimintaan. Napier yliopiston, kaupunkia edustavan kauppakamarin ja muun muassa neuvontapalveluja tarjoavan Edinburghin Business Gatewayn ylläpitämään ja pyörittämään yritysyhteistyöhön perehtyminen antoi perspektiiviä ja loi myös uskoa juuri Business Vantaa -yhteisön kokoamisessa ja kehittämisessä.

Business Vantaa Hubin alkumetrit

Syksyllä 2021 alkaneen kehitystyön tulos, Business Vantaa Hub, lanseerattiin maaliskuussa 2023 (kuva 2). Metropolian Myyrmäen kampuksella pidettyä lanseeraustilaisuutta mainostettiin näkyvästi, mikä tuotti tulosta, sillä tilaisuuteen osallistui yli 80 henkilöä. Alustan viiden ensimmäisen toimintakuukauden aikana rekisteröityneitä jäseniä on kertynyt jo yli 270. Alustan markkinointikampanjan toteutti pääasiallisesti markkinointi- ja viestintätoimisto Valve, vaikka toki koko hanketiimi välitti tietoa alustasta myös omissa verkostoissaan. Viestinnässä kaikki hankepartnerit hyödynsivät paitsi organisaatioidensa sisäisiä viestintäkanavia, myös sosiaalisen median kanavia. Lisäksi järjestettiin sekä organisaatioiden sisäisiä että ulkoisia, yritysjärjestöille suunnattuja, koulutuksellisia infotilaisuuksia Teamsin välityksellä. Markkinoinnin tuloksena alustalle saatiin mukaan paitsi pääkohderyhmää eli yrittäjiä, myös yrittäjille erilaisia neuvonta- ja kehittämispalveluita tarjoavia toimijoita, kuten Vantaalla toimivien oppilaitosten sekä yrittäjäjärjestöjen asiantuntijoita. Tarkoituksena on, että yrittäjät pääsevät verkostoitumaan aivan uudella tavalla ja henkilökohtaisesti eri asiantuntijoiden kanssa.

Metropolian projektipäällikkö Mimmi Heiniö juontamassa Business Vantaa Hubin lanseeraustilaisuutta Metropolian Myyrmäen kampuksella maaliskuussa 2023. Videonäyttö taustalla kertoo lisätietoa uudesta alustasta.
Kuva 2. Business Vantaa Hubin lanseeraustilaisuus Metropolian Myyrmäen kampuksella maaliskuussa 2023. (Tarja Hirvonen 2023)

Alustalle rekisteröityminen on tehty helpoksi ja Hubin aloitusnäkymän selkeyteen satsattiin jo ennen sen lanseerausta. Alustan muitakin visuaalisia ratkaisuja pohdittiin tarkoin, ja niin alustan kuvituksesta kuin tekstityksestäkin onnistuttiin saamaan rauhallisen selkeä, mutta samalla mielenkiintoa herättävä. Alustan ominaisuuksia ja sisältöjä kehitetään jatkuvasti käyttäjäystävällisemmiksi, ja alustaa ahkerasti käyttävät ovatkin tärkeässä roolissa myös palautteen antamisessa.

Ruutukaappaus Business Vantaa Hub -alustan teemakeskusteluryhmistä. Alla kuuden aihepiirin esittelyt.
Rahoitus ja talous
Aina se on mielessä. Raha. Liiketoiminnan kehittämiseen on tarjolla monenlaisia rahoituslähteitä ja talousneuvontaa saa useilta toimijoilta. Myös hädän hetkellä. Mistä löytää sopiva juuri oman yrityksen tarpeeseen? Kysy täällä! Parhaat vinkit saa yleensä toiselta yrittäjältä, joten kerro rohkeasti myös omista kokemuksistasi. Niistä voi olla monelle hyötyä.
Rekrytointi ja henkilöstö
Rekrytointi on oma taiteenlajinsa. Uutta työntekijää ei tarvitse hakea julkisen työpaikkailmoituksen avulla, vaan hänet voi löytää esimerkiksi oppisopimus- tai rekrykoulutussopimuksen kautta. Harjoittelijasta ja työssäoppijasta voi myös tulla yrityksesi uusi työntekijä. Tässä ryhmässä saat neuvoa todellisilta asiantuntijoilta. Kerro myös omista kokemuksistasi!
Kehitä yritystoimintaa
Yhteistyössä tämäkin onnistuu paremmin. Liiketoiminnan, omien palveluiden tai tuotteiden kehittäminen ei aina vaadi paljon rahaa tai resursseja. Vantaalla toimivien oppilaitosten kanssa voi tehdä pieniä ja suuria kehitysprojekteja ja kaupunkitasoisissa kehittämishankkeissa tarjoutuu käytännönläheisiä yhteistyömahdollisuuksia ympäri vuoden. Ota tämä keskusteluryhmä tarkkaan seurantaan!
Kouluta ja kehitä osaamista
Oman tai työntekijöiden taitojen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi on nykyisin tarjolla monia vaihtoehtoja. Aina ei tarvitse sitoutua pitkäaikaiseen opiskeluun vaan osaamista voi kartuttaa minikursseilla ja vaikkapa oppisopimuskoulutuksen avulla. Tässä ryhmässä saat todellisilta asiantuntijoilta parhaat neuvot. Vierivä kivi ei sammaloidu!
Kysy mitä vaan!
Jos Teemakeskustelut-ryhmistä ei löydy sopivaa paikkaa asiallesi, kysy tässä! Esitä rohkeasti kysymys mistä tahansa yritys- ja liiketoimintaan liittyvästä asiasta. Tyhmiä tai liian pieniä kysymyksiä ei ole eikä ongelmien kanssa kannata jäädä painimaan yksin. Täällä saat vinkit matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluihin, ja mikä parasta, vertaistukea ja tsemppiä on aina saatavilla. Kysy rohkeasti, me autamme!
Business Vantaa Hub in English
Do you feel more comfortable communicating in English? Here you are free to share all kinds of questions and give tips regarding business related issues to other Business Vantaa community members. Feel free to express yourself in English also in other theme groups.
Kuva 3. Ruutukaappaus Business Vantaa Hub -alustan teemakeskusteluryhmistä.

Verkostoitumista ja vertaistukea matalalla kynnyksellä

Business Vantaa Hubissa on kahdenlaisia keskusteluryhmiä: vastuutettujen asiantuntijoiden moderoimia, tiettyihin aihepiireihin keskittyviä teemakeskusteluja (Rahoitus ja talous, Yritystoiminnan kehittäminen, Rekrytointi ja henkilöstö, Kouluta ja kehitä osaamista, Business Vantaa Hub in English, Kysy mitä vaan) sekä käyttäjien itsensä perustamia avoimia tai suljettuja ryhmiä. Alustalta löytyy myös tapahtumakalenteri, josta löytää Vantaan seudulla järjestettäviä, yrittäjyyteen ja verkostoitumiseen liittyviä tapahtumia. Vaikka Business Vantaa Hub ei korvaa business.vantaa.fi-sivustoa tietopankkina, voi sieltä löytää myös hyödyllisiä linkkejä erilaisiin info- ja koulutusmateriaaleihin sekä muihin resursseihin. Ensimmäisten, käytettävyyden parantamiseksi kerättyjen palautteiden perusteella alustalle on lisätty myös Ajankohtaista-ryhmä, jossa käyttäjät voivat julkaista tiedotteita tai muita ajankohtaisia aiheita.

Alustalla jokainen toimija esiintyy omana itsenään, keskustelujen aiheiden ja fokuksen ollessa tiiviisti yrittäjyydessä. Alustan toimintojen kautta käyttäjät voivat helposti kertoa muille jäsenille omasta ammatillisesta osaamisestaan ja kiinnostuksensa kohteista, mikä edesauttaa verkostoitumista ja edistää aktiivista keskustelua. Yhteisöalusta tarjoaakin pienyrittäjille mainion mahdollisuuden verkostoitua muiden samanhenkisten tai samoista aiheista kiinnostuneiden yrittäjien kanssa. Parhaassa tapauksessa yrittäjät voivat alustan kautta jakaa kokemuksia, oppia toisiltaan hyviä käytäntöjä sekä saada tukea haastavissa tilanteissa. Alustalla tapahtuvan vuorovaikutuksen käynnistäminen ja ylläpitäminen vaatii kuitenkin varsinkin alussa vahvaa fasilitointia, esimerkiksi yhteisömanagerin tai moderaattoreina toimivien asiantuntijoiden toimesta. Tähän on pyritty panostamaan alustan lanseeraamisesta lähtien.

KENELLE? (Kuvituskuva nauravasta hymynaamasta)
Kenelle digitaalinen Business Vantaa Hub on tarkoitettu? 
Vantaan business-yhteisölle, eli
•	vantaalaisille mikro- ja muille pk-yrityksille
•	neuvonta-, tuki- ja kehittämispalveluita tarjoaville toimijoille kuten Vantaan kaupungille, oppilaitoksille ja yritysjärjestöille
MIKSI? (Kuvituskuva salamasta)
Mitä hyötyä alustasta on? Miksi alustalle kannattaa tulla mukaan?
•	Saat vertaistukea ja parhaita vinkkejä muilta yrittäjiltä
•	Jaat kokemuksia ja vaihdat ajatuksia
•	Saat ajankohtaista tietoa yritystoiminnan ajankohtaisista asioista ja kehittämispalveluista
•	Tutustut henkilökohtaisesti erilaisia kehittämispalveluita tarjoaviin toimijoihin
•	Löydät asiakkaita ja yhteistyökumppaneita
MITÄ? (Kuvituskuva hehkulampusta)
Mitä alustalla voi tehdä?
•	Osallistua eri teemoista käytäviin keskusteluihin, mm.
· Rahoitus ja talous
· Rekrytointi ja henkilöstö
· Kehitä yritystoimintaa
· Kouluta ja kehitä osaamista
•	Perustaa omia keskusteluryhmiä
•	Tapahtumakalenterista löydät Vantaan ajankohtaiset yritystilaisuudet

HINTA? (Kuvituskuva setelistä, jonka päällä rasti)
Onko palvelu maksullinen?
•	Business Vantaa Hubiin liittyminen ja jäsenyys on maksutonta
•	Palvelun tarjoaa Vantaan elinkeinopalvelut.
Kuva 4. Business Vantaa Hub -yhteisöalusta pähkinänkuoressa (Kuvitus: Alma Ulvelin 2023)

Korkeakoulun näkökulmasta alusta tarjoaa oivallisia mahdollisuuksia niin yritysyhteistyön kuin hankeyhteistyönkin saralla. Oppilaitosten palvelut ovat yrittäjien keskuudessa vielä melko heikosti tunnettuja ja hyödynnettyjä. Kuitenkin hankkeen selvitysten perusteella erityisesti mikroyrittäjät toivovat lisää yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Teemaryhmistä Kouluta ja kehitä osaamista -ryhmässä oppilaitosten tarjoamista kehittämispalveluista kiinnostuneet yrittäjät voivatkin verkostoitua oppilaitosten asiantuntijoiden kanssa ja löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia. Myös vapaasti perustettavat avoimet tai suljetut ryhmät soveltuvat esimerkiksi hanketoimijoiden kokoontumispaikaksi, jossa keskustelu, ideointi ja tiedonvälitys onnistuvat jouhevasti tavoittaen samanaikaisesti sekä kumppanit että kohderyhmät.

Miten tästä eteenpäin?

Ensimmäisten palautehaastatteluiden ja -kyselyiden perusteella Business Vantaa Hub -alustassa nähdään paljon potentiaalia, mutta sen toiminta on viiden kuukauden jälkeen vielä alkutekijöissään ja tarvitsee vahvaa tukea, resursointia sekä fasilitointia päästäkseen kunnolla vauhtiin. Hankkeen päätyttyä alusta jatkaa toimintaansa osana Vantaan elinkeinopalveluita, joka vastaa tarvittavista henkilöresursseista ja strategiasta alustan ylläpitoa ja jatkokehitystä varten. Varsinkin pääkohderyhmän, eli yrittäjien keskuudessa tulee tehdä jatkuvaa selvitystä siitä, mihin suuntaan alustaa halutaan kehittää.

Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on, että Business Vantaa Hub -alusta toimisi avoimena ja elävänä kohtaamispaikkana Vantaan yritysyhteisölle. Tämä edellyttää sekä alustan omistajilta että sen jäseniltä aktiivista toimintaa alustalla sekä asiantuntijuuden ja osaamisen jakamista, jotta kaikki osapuolet voisivat hyötyä alustan tarjoamista mahdollisuuksista. Vain aidolla halulla ja yhteen hiileen puhaltamalla voimme luoda Hubista käyttäjiään hyödyttävän, korvaamattoman työkalun.

Laurea vastasi hankkeen osatoteuttajana alustan kehitystyön monista eri vaiheista; muun muassa työpajatoteutuksista, jotka keskittyivät tarvekartoituksiin, uudenlaisen yhteisön rakentamiseen ja alustan suunnitteluun. Työpajoja järjestettiin niin yrittäjille kuin yrityspalveluntuottajille. Laurea toteutti myös useita haastatteluja ja oli mukana kyselyiden laatimisessa. Laurea osallistui myös alustan vaatimusten määrittelyyn ja selvitti laajemminkin digitaalisten palveluiden saavutettavuuteen liittyviä, alustan kehitystyössä huomioitavia seikkoja. Myös benchmarkingia tehtiin yhteisesti.

Kirjoittajat:

  • Anssi Kuusela toimii Laureassa avainkumppanuuspäällikkönä ja My Business Hub –hankkeessa Laurean projektipäällikkönä.
  • Jenna Pennanen työskentelee Laureassa työhyvinvointimuotoilijana ja toimii hankkeessa hanketyöntekijänä.
  • Rina Kallio toimii hankkeessa Laurean hankeasiantuntijana.
  • Saara Valtonen toimii hankkeessa Laurean hanketyöntekijänä.

Lähteet:

  • My Business Hub -hanke (n.d.). My Business Hub – kaupunginosien kilpailukyvyn kasvattaja -hankkeen järjestämät fasilitoidut työpajat Myyrmäen suuralueella toimiville ravintola-, henkilökuljetus-, hyvinvointi- ja luovien alojen yrityksille 2021–2023. Julkaisematon materiaali.
  • Stickdorn, M. & Schneider, J. 2019. This is Service Design Thinking. Netherlands, Amsterdam: BIS Publishers
  • Taloustutkimus Oy 2022. My Business Hub – kaupunginosien kilpailukyvyn kasvattaja -hankkeen toimeksiannosta teetetty yrityshaastattelututkimus Myyrmäen suuralueella toimiville mikro- ja pk-yrityksille. Julkaisematon materiaali.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230831114285

Jaa sivu