Yhteistyöllä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta vantaalaisten yrittäjien arkeen

Teksti | Jenna Pennanen , Rina Kallio , Saara Valtonen

Ympäri mennään, yhteen tullaan! Tämä kuvastaa hyvin pienyrittäjien ja heille palveluitaan tarjoavien tahojen toimintaa ja jossain määrin tarpeitakin, joita kovin usein hankkeiden kautta tehtävällä kehittämistyöllä pyritään ratkomaan. Myös My Business Hub – kaupunginosien kilpailukyvyn kasvattaja -hanke on ottanut tehtäväkseen ihmisten törmäyttämisen niin fyysisesti kuin digitaalisestikin, sillä vain aidoilla kohtaamisilla voidaan kasvattaa yhteistyön vaikuttavuutta. Tässä artikkelissa kerromme yrittäjien ja yrityspalveluntarjoajien välisestä yhteistyöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

kuvituskuva.
Kuva: Artem Podrez / Pexels

Vantaan kaupungin, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteisen My Business Hub -hankkeen (REACT-EU EAKR) tavoitteena on kasvattaa vantaalaisten yritysten elinvoimaisuutta. Laurea on päävastuussa hankkeessa järjestetyistä työpajoista, joiden tarkoituksena on ollut kartoittaa vantaalaisten yrittäjien tarpeita sekä koota Vantaan business-yhteisön eri tahot yhteiskehittämään uutta Business Vantaa Hub -yhteisöalustaa. Ensimmäisessä hankkeen toimintaa esittelevässä artikkelissa tuotiin ilmi pienyrittäjien liiketoiminnassaan kokemia haasteita sekä tuen tarpeita (Millaista tukea pienyrittäjät kaipaavat? | Laurea Journal). Tämä artikkeli käsittelee hankkeen aikana toteutettuja moninaisia toimenpiteitä, joilla on tähdätty yrittäjien ja yrityspalveluntarjoajien tiiviimpään yhteistyöhön.

Yhteistyön taustalla yhteinen halu palvella yrittäjiä paremmin

Yrittäjille järjestettyjen työpajojen lisäksi hanke järjesti vuosien 2022–2023 aikana useita työpajoja yrityspalveluja tarjoaville tahoille, jotta myös palveluntarjoajien aidot kokemukset yrittäjien ajankohtaisista tarpeista tulisivat esille. Vantaan alueen yrittäjille tuki-, neuvonta- ja kehittämispalveluita tarjoavat tahot, mukaan lukien oppilaitokset, kutsuttiin kokoamaan ja esittelemään yrittäjille suunnatut palvelunsa. Niin toisen asteen oppilaitokset kuin ammattikorkeakoulutkin tekevät yritysten kanssa yhteistyötä, esimerkiksi hankkeiden kautta tai erillisinä oppilastöinä tehtyjen kehittämisprojektien muodossa. Yrittäjien tarpeiden edelleen selkiytyessä, hanketoimijat lähtivät oitis suunnittelemaan erilaisia yrittäjien yritystoimintaa tukevia tapahtumia ja tilaisuuksia, yhteistyössä eri tahojen kanssa tietenkin.

Yrityksille suunnatut tuki- ja neuvontapalvelut näkyvämmiksi

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tuoda paremmin yrittäjien näkyville jo olemassa olevat yrityspalvelut sekä sitoa yrittäjät ja yrityspalveluita tarjoavat palveluntuottajat yhä tiiviimmäksi yhteisöksi. Tämän mahdollistamiseksi kaikkia kehittämiseen osallistuvia on kuultava tarkoin. Vuoden 2022 aikana pitkäaikaisille Business Vantaa -toimijoille, kuten YritysVantaalle, Yrityskummeille, Vantaan Yrittäjille ja Helsingin Seudun Kauppakamarille järjestettiin useita työpajoja, jotta yrityspalveluita tuottavien tahojen näkökulmat ja tietotaito yrittäjiä päivittäin palvelevana tahona tulisivat huomioiduiksi yrittäjien liiketoiminnan elvyttämiseen, ylläpitämiseen ja kasvattamiseen pyrkivässä kehitystyössä.

Business Vantaa -toimijoiden mukaan vantaalaisten yrittäjien avun tarpeet liittyvät erityisesti taloudenhallintaan, palkkatukiasioihin ja erilaisiin rahoituslähteisiin. Lisäksi toimitiloihin, julkisiin hankintoihin tai lupiin liittyvät tiedustelut ovat tyypillisiä. Näihin työpajoihin osallistuneet toivat selvästi esille, että talouden ja rahoituksen teema olisi nostettava myös suunnitteilla olevalle digitaaliselle yhteisöalustalle. Yritystoiminnan ja yrittäjän henkilökohtaisemman ammattiosaamisen kehittäminen nostettiin myös tärkeäksi omaksi teemakseen, johon alustan tulisi vastata. Business Vantaa -toimijat toivat esille, että tässä asiassa oppilaitokset voisivat olla oikea osaaja- ja niin sanottu sisällöntuottajataho.

Oppilaitosten tarjoamat yhteistyömahdollisuudet laajemmin esille

Syksyllä 2022 Mercuria kauppaoppilaitoksen, ammattiopisto Varian ja Careerian sekä Työtehoseuran asiakkuuspäälliköt ja viestintävastaavat saapuivat Metropolian Myyrmäen kampukselle kertomaan, missä asioissa he auttavat yrittäjiä, ja mitä osaamistaan, erinäisten palveluiden muodossa, he voisivat tuoda jatkossa enenevässä määrin esille, ehkä jopa digitaalisen yhteisöalustan välityksellä. Oli selvää, että ainakin oppisopimuskoulutusten moninaiset mahdollisuudet halutaan tuoda paremmin yrittäjien tietoisuuteen. Myös räätälöityjä koulutussopimuksia, joiden avulla yrittäjät voivat ottaa opiskelijoita oppimaan ja tekemään alan töitä yritykseensä, tulisi markkinoida yrittäjille laajemmin. Kaikki oppilaitokset olivat samoilla linjoilla siinä, että yrittäjät tietävät varsin huonosti oppilastöinä tehtyjen projektin hyödyistä. He olivat myös yksimielisiä siitä, että haluavat tiedottaa palveluistaan niin verkossa kuin kasvotustenkin.

Yrittäjien toiveena oli kuulla lisää yhteistyömahdollisuuksista oppilaitosten kanssa, joten hankkeessa järjestettiin Metropolian Myyrmäen kampuksella Oppilaitosten palvelut yrittäjille -tilaisuus, jossa palveluitaan oli esittelemässä sekä ammatillisia oppilaitoksia että korkeakouluja. Tilaisuuden puhujana toimi yrittäjä, ja nykyisin myös tuore kansanedustaja, Noora Fagerström, joka jakoi yrittäjille oman inspiroivan kasvutarinansa yrittäjänä. Fagerström fasilitoi myös oppilaitosten edustajien paneelikeskustelun, jossa muun muassa havainnollistettiin eri oppilaitosten vahvuuksia ja jaettiin esimerkkejä aiemmasta yritysyhteistyöstä. Vuorovaikutteisen keskustelun jälkeen yrittäjät pääsivät vielä verkostoitumaan oppilaitosten edustajien kanssa, minkä pohjalta lähtikin heti viriämään uusia yhteistyökuvioita.

kuvituskuva tilaisuudesta,
Noora Fagerström puhumassa Oppilaitosten palvelut yrityksille –tilaisuudessa syksyllä 2022. (kuva: Saara Valtonen 2022.)

Kampus alueellisen kehitystoiminnan kohtaamispaikkana

Metropolian Myyrmäen kampus on toiminut koko hankkeen aikana fyysisenä yhteistyötahojen tapaamispaikkana. Kampus on toiminut muun muassa paikallisten luovien alojen yrittäjien teosten uutena esittelypaikkana. Kampuksen tilat ovat taipuneet niin tanssitaiteilijan näyttämöksi kuin kuvataiteilijoiden galleriaksikin. Yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Myyrmäki-liikkeen kanssa hanke järjesti myös Myyrmäki-foorumi-tapahtuman kampuksella. Foorumi kokosi Myyrmäen suuralueella toimivat yritykset ja yhteisötoimijat, kuten yhdistykset ja urheiluseurat, kuulemaan ja keskustelemaan alueen saavutettavuudesta, kaavoitushankkeista ja palveluverkon kehittämisestä sekä tulevaisuuden visioista.

Vertaistuesta hyvinvointia yrittäjille

Koska yrittäjien henkilökohtainen hyvinvointi, tai paremminkin sen puute, oli noussut puheenaiheeksi ja omaksi teemakseen jo kevään 2022 tarvekartoitustyöpajoissa, oli hankkeen reagoitava myös tähän aiheeseen. Osaavat yhteistyötahot löytyivät melko nopeasti ja yhteissuunnittelu jälleen uuden tilaisuuden järjestämiseksi käynnistettiin. Alkukeväästä 2023 hanke järjesti Yrittäjien jaksaminen ja hyvinvointi -tilaisuuden, joka kokosi eri alojen yrittäjät verkostoitumaan sekä kuulemaan ja työstämään erinäisiä hyvinvoinnin teemaan liittyviä aiheita. Puhujia tilaisuuteen saapui Yrittäjien talousavusta, Yrittäjien Kriisikeskuksesta, Yrityskummeilta ja Laurea-ammattikorkeakoulusta. Tilaisuus oli yrittäjille uuden tiedon täyteinen, mutta myös lämminhenkinen ja vertaistukea jo sinänsä tarjoava.

kuvituskuva tilaisuudesta.
Virve Lähdesmäki Yrittäjän kriisikeskuksesta puhumassa Yrittäjän jaksaminen ja hyvinvointi -tilaisuudessa alkukeväästä 2023. (kuva: Tarja Hirvonen 2023.)

Myyntitaitoja ja verkostoja yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille

Maahan muuttaneille yrittäjille ja yritystoiminnan aloittamisesta kiinnostuneille järjestettiin keväällä 2023 Entrepreneur’s Breakfast – Boost your pitching and sales skills -tapahtuma. Englanninkielinen tapahtuma järjestettiin kohderyhmälle, jota ei ollut vielä tavoitettu hankkeen aiemmissa tapahtumissa. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Kalliolan Yrittäjyysvalmentamo Spot -hankkeen kanssa Myyrmäessä luovien alojen keskittymässä Myyräncolossa, Lobby Myyrmäki -tilassa. Tapahtumaa varten tehtiin yhteistyötä myös Suomen yrittäjät sekä Startup Refugees -järjestöjen kanssa. Tapahtumassa kuultiin inspiroiva yrittäjyystarina sekä toteutettiin myynnin koulutus, joka valmensi yrittäjiä oman myynnin kehittämisessä. Osallistujilla oli mahdollisuus verkostoitua yrittäjäjärjestöjen ja muiden yrittäjien kanssa sekä tutustua paikan päällä Spotin toimintaan ja tiloihin.

kuvituskuva tilaisuudesta.
Kansainvälisen kaupan asiantuntija Adam Zaghloul puhumassa maahan muuttaneille yrittäjille suunnatussa Entrepreneur’s Breakfast – Boost your pitching and sales skills -tapahtumassa keväällä 2023. (kuva: Pirre Sandström 2023.)

Moninainen yhteistyö uuden yhteisöalustan pohjana

Hankkeessa toteutetuissa tilaisuuksissa on törmäytetty alueen yrityksiä, kaupungin asiantuntijoita, oppilaitoksia ja yrityspalveluita tarjoavia toimijoita keskenään. Tavoitteena on ollut luoda kaikille näille toimijoille yhteinen verkosto ja yhteisö, jossa yhteydenpito, neuvonta ja kumppanuuksien rakentaminen onnistuisivat jouhevasti. Kaikki tilaisuudet ovat tuottaneet paljon arvokasta tietoa, jota on alusta lähtien hyödynnetty myös hankkeen tuottaman yhteisöalustan kehittämisessä. Hankkeessa tehty työ kulminoituukin uuteen Business Vantaa Hub -yhteisöalustaan, jota esitellään tarkemmin seuraavassa artikkelissamme.

Kirjoittajat

  • Jenna Pennanen työskentelee Laureassa työhyvinvointimuotoilijana ja toimii hankkeessa hanketyöntekijänä.
  • Rina Kallio toimii hankkeessa Laurean hankeasiantuntijana.
  • Saara Valtonen toimii hankkeessa Laurean hanketyöntekijänä.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023060952986

Jaa sivu