eAMK-hankkeen jälkimaininkeja: Digistarttipaketti ja CampusOnline

Teksti | Minna-Kaisa Lehtilinna , Marjo Voutilainen

eAMK-hanke päättyi vuoden 2020 huhtikuussa. Hanke jätti kuitenkin jälkeensä paljon hyviä työkaluja, joiden avulla verkko-ohjausta ja -opetusta voi kehittää. Artikkelissa tarkastelemme kahta jokapäiväisessä arjessamme Laureassa näkyvintä tulosta eli digistarttipakettia ja CampusOnline-portaalia.

Digistarttipaketista saatiin positiivisia kokemuksia

Paketin ideana on auttaa Laureaan tullut uusi opiskelija opintojen alkuun tutustuttamalla hänet itsenäisesti verkossa käytettävien työkalujen pariin. Keväällä 2019 digistarttipaketti avattiin kaikille uusille opiskelijoille suomeksi ja englanniksi. Opiskelijalle tiedotettiin paketista ja paketin teosta Uudelle opiskelijalle -osiossa verkkosivuilla. Siellä kannustettiin opiskelijaa tekemään paketin tehtävät ennen varsinaista opiskelujen aloitusta kampuksella. Itse paketti pidettiin kevyenä ja ohjeistettiin opiskelijaa lataamaan Laurean tarjoamia ohjelmia, kuten Office (lataa Office-paketti koneellesi) ja Zoom (lataa aplikaatio puhelimeesi/pädiin), tutustu O365-palveluihin (LINKin etusivun kautta).

Paketin tekeminen on ollut opiskelijoille vapaaehtoista eikä siitä ole saanut opintopisteitä. Tämä on tuonut helpotusta jo osaaville opiskelijoille. Kokemattomat opiskelijat ovat hyötyneet itseopiskelusta, kun he ovat saaneet omassa rauhassa tutustua työkaluihin ja järjestelmiin.

Muissa ammattikorkeakouluissa toteutetut paketit ovat olleet jokainen erilaisia. Toisissa paketti on tehty isoksi kokonaisuudeksi, josta on saanut opintopisteitä tai osaamismerkin. Hankkeessa päädyttiinkin räätälöimään jokaiselle ammattikorkeakoululle omanlaisensa paketti, koska kaikilla oli oma näkemyksensä siitä, mitä paketin tulisi sisältää ja paljonko opiskelijan halutaan käyttävän siihen aikaa. Laureassa päädyttiin pitämään paketti kevyenä, jotta opintointo ei loppuisi heti alkumetreillä. Opettajatuutorin mielestä uusien opiskelijoiden avuntarve on vähentynyt selkeästi digistarttipaketin avulla. Tämä johtuu mm. siitä, että opiskelijat tietävät, mistä suurin osa työkaluista löytyy. Opiskelijat osaavat myös entistä paremmin hakea apua omatoimisesti oikeasta paikasta tai löytävät avun itsenäisesti paketin ohjeiden avulla. Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä siihen, ettei paketti ole ollut pakollinen. Se on lisännyt motivaatiota paketin hyödyntämiseen.

Henkilökunnan näkökulmasta taas se, että opiskelijat ovat päivittäneet profiilinsa eri ohjelmiin, on auttanut ottamaan uuden ryhmän paremmin haltuun. dCELLin henkilöstöä (dCELL on Laurean tiimi, joka yhdistää  ja koordinoi digitaalisia ratkaisuja sekä kehittää verkko-opetusta) ei enää välttämättä ole tarvittu aloitusviikon tapahtumissa. Erään opettajatuutorin sanoin: ”Opiskelijoille on järjestelmät tulleet tutuksi jo digistarttipaketin kautta, joten niihin ei ole tarvinnut käyttää enää niin paljon aikaa tuutoroinnissa. Hyvä paketti, josta monet käytännön asiat tulevat heti tutuiksi itse kokeilemalla!” Digistarttipaketti on siis selkeästi helpottanut opintojen alkua (kuvio 1).

kooste vastauksista.
Kuvio 1: Opettajatuutorien mielestä digistarttipaketti on helpottanut opintojen aloituspäiviä

Digistarttipaketin tekoon opiskelijat ovat käyttäneet aikaa vaihtelevasti. Joku on katsonut, että puoli tuntia riittää asioihin perehtymiseen, kun taas toinen on saanut aikaa kulumaan kokonaisen työpäivän verran.

kooste vastaajista.
Kuvio 2: Opiskelijat kokivat digistarttipaketin hyödylliseksi.

Palautteissa on toivottu, että digistarttipaketissa Pakkia ja opintoihin ilmoittautumista olisi käyty enemmän läpi.  Pakki on opiskelijan oma työpöytä, jonka kautta opiskelija pääsee useisiin sähköisiin opiskelupalveluihin, kuten suunnittelemaan lukujärjestystään ja seuraamaan opintojensa edistymistä. Yleisesti paketti on koettu erittäin hyödylliseksi (kuvio 2). Eräs opiskelija kommentoi:

”Peppi, Pakki, Optima, Teams, Zoom jne. olivat minulle kaikki vieraita. Joten oli erinomaista, että on digistarttipaketti. Ilman starttipakettia olisin ollut hukassa”.

Orientaatiopaketti uusille opiskelijoille tulee korvaamaan Laureassa digistarttipaketin syksyllä 2020. Digistarttipaketti pilkotaan osiin ja sisällytetään uuteen orientaatiopakettiin aihealueittain esim. tehtäviä tekemällä, jolloin opiskelija tutustuu työkaluun konkreettisen toiminnan kautta. Orientaatiopaketti on osa uuden opiskelijan orientaatiota opintojen alussa. Paketti sisältää it-osaamisen lisäksi muita hyödyllisiä asioita, kuten perusasiat Laureamkon toiminnasta, yleisiä opintoihin liittyviä asioita ja kieli-infon.

Verkossa opiskelu lisääntyy koko ajan. Orientaatiopaketti antaa opiskelijoille perusvalmiuksia opiskeluun niin verkossa kuin kampuksellakin.

CampusOnline vastaa ympärivuotisen opiskelun haasteisiin

posteri.
Kuvio 3: CampusOnlinessä on kasvava määrä opintoja tarjolla (eAMK 2020)

Opiskelijat tarvitsevat erinäisistä syistä ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua. CampusOnline toi mukanaan satoja opintoja eri ammattikorkeakoulujen tarjoamina. CampusOnline on eräänlainen verkkokampus, joka kokoaa eri ammattikorkeakoulujen verkkokurssit samaan tarjontaan. Laurean opiskelijoiden kiinnostus CampusOnlinen opintoihin on ollut alusta alkaen suurta. Opiskelijat voivat valita CampusOnlinen tarjonnasta sellaisia opintoja, joita ei oma ammattikorkeakoulu pysty tarjoamaan.

Suuri tarjonta tuo mukanaan kuitenkin myös haasteita. Opettajatuutorien on kyettävä yhtä tehokkaammin ohjaamaan ja suosittelemaan opiskelijalle hänen kehittymisensä kannalta relevantteja opintoja.

Laurean opiskelijat löysivät tarjonnasta paljon kiinnostavia opintoja. Tarkasteluajanjaksona (5/2018-8/2019) laurealaiset suorittivat yhteensä 16 144 opintopistettä. (Jonninen 2020.)

Kaikkiaan CampusOnlinelle on ollut kysyntää ammattikorkeakouluissa: vuonna 2019 portaalissa oli mukana 23 ammattikorkeakoulua, tarjonnassa 1308 opintojaksoa ja opintopisteitä suoritettiin peräti 109 955 (Nakamura 2020). Palautekyselyn (2018-2019) tulosten mukaan opiskelijat kokivat, että CampusOnlinessä opintojaksot olivat sekä sisällöltään että toteutukseltaan laadukkaita (Piironen & Huovinen 2020, 38).

Opettajia rohkaistiin tarjoamaan omia opintojaan verkossa digipedavalmennuksen avulla. Kaikkiaan noin 160 opettajaa suoritti kyseisen valmennuksen, jonka perustana olivat eAMK:n verkkototeutusten laatukriteerit (https://www.eamk.fi/fi/campusonline/laatukriteerit/).

Kuitenkaan Laurean opettajat eivät ole kovin innokkaina lähteneet tuottamaan opintojaan CampusOnlineen. Eniten opintopisteitä portaalissa on tuottanut Savonia-ammattikorkeakoulu (37 600 op), kun taas Laureassa on tuotettu tarkasteluajankohtana (5/2018-8/2019) 1 185 opintopistettä. Osa ammattikorkeakouluista profiloituukin selkeästi CampusOnlinessa opintopisteiden tuottajana, kun taas osa kuluttajana. (Jonninen 2020.)

Vaikka eAMK-hanke päättyi, jatkuu CampusOnlinen hyvin alkanut toiminta. CampusOnline -palvelun ylläpito, kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen yhteiseen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021 (COL) –projektin keskeisenä tehtävän on ylläpitää ja kehittää CampusOnline-palvelua edelleen (eAMK).

eAMK oli OKM:n rahoittama ammattikorkeakoulujen kolmevuotinen hanke, joka päättyi 30.4.2020. Hankkeessa kehitettiin ammattikorkeakoulujen toimintatapoja, kuten digitaalista opintotarjontaa, ohjausta, oppimisanalytiikkaa ja opettajien digipedagogista osaamista. www.eamk.fi

Lähteet:

Julkaisemattomat

  • eAMK. 2020. eAMK tulokset. PowerPoint-esitys. Viitattu 15.6.2020.
  • Nakamura, R. 2020. Viesti Yammer-alustalla 30.4.2020. Viitattu 15.6.2020.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020082061183

Jaa sivu