Eettisesti kestävä digitaalinen ekosysteemi: SHAPES-hankkeen lähestymistapa

Teksti | Jaakko Tyni , Marjo Valjakka

SHAPES-hankkeen (2019-2023) tavoitteena oli kehittää uudenlaista digitaalista palveluekosysteemiä, joka tukee kotona asuvien ikääntyvien ihmisten hyvinvointia. Hanke pyrki näin vastaamaan väestön ikääntymisen mukanaan tuomaan haasteeseen keräämällä yhteen laajan valikoiman helposti saavutettavia palveluita tukemaan erilaisia elämäntilanteita. Hankkeen keskiössä olivat ikääntyvien oikeudet ja mahdollisuudet elää täysipainoista elämää kodinomaisessa ympäristössä, korostaen etiikan merkitystä suunnittelusta arviointiin. Eettinen osaaminen oli yksi Laurean vastuualueista hankkeessa.

Kuva: Production Perig / Adobe Stock (Laurean Education-lisenssi)

Palveluiden pilotoiminen ja palautteen saaminen olivat hankkeen onnistumisen kannalta olennaisia osia. Niissä hyödynnetiin muun muassa henkilöiden aktiivisuustietoja puettaviin laitteisiin liitettyjen sovellusten avulla tai henkilöt olivat muulla tavoin vuorovaikutuksessa erilaisten digitaalisten ratkaisujen kanssa.

SHAPES-hankkeessa luotiin SHAPES Marketplace, joka tarjoaa yli 50 erilaista luotettavaa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalista ratkaisua. Nämä ratkaisut on suunniteltu, toteutettu ja validoitu yhteistyössä käyttäjien kanssa. Ne auttavat ihmisiä hallitsemaan omia sairauksiaan, kannustavat terveellisempään ja aktiivisempaan elämäntapaan, edistävät osallistumista paikallisiin yhteisötapahtumiin ja laajentavat sosiaalista kanssakäymistä perheen ja ystävien kanssa. Yksi hankkeen osatehtävistä oli tarkastella niitä tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa SHAPES Marketplacen hyväksymiseen, digitaaliseen osallisuuteen ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Tämän vuoksi arvioitiin sitä, miten SHAPES Marketplace vastaa käyttäjän tarpeita ja eettisiä vaatimuksia.

SHAPES-hankkeen pilottien yhteydessä toteutettiin tietosuojavaikutusten arvioinnit (DPIA). Tietosuojan vaikutusten arvioinnissa varmistetaan henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuus ja oikeasuhtaisuus sekä se, että henkilöiden oikeudet pystytään toteuttamaan. Vaikutusten arviointi on oleellinen osa riskien hallintaa, sillä sen avulla pystytään suunnittelemaan, priorisoimaan ja toteuttamaan toimenpiteitä henkilöiden oikeuksiin ja yksityisyyden suojaan kohdistuviin riskeihin puuttumiseksi. Eettiset vaatimukset otettiin huomioon, minkä ansiosta pilotit eivät kohdanneet suuria haasteita tietosuojaan ja tietosuojaukseen liittyen. Eettiset vaatimukset varmistettiin yhdessä riskiarvioinnin kanssa.

Eettisiä riskejä ja niihin varautumista arvioitiin hankkeen pilottien toimijoiden kanssa järjestetyissä työpajoissa. Eettisiä riskejä arvioitiin neljästä eri viitekehyksestä käsin. Nämä viitekehykset olivat Euroopan unionin perusoikeuskirja, yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, bioetiikka ja hoidon etiikka sekä ja toimintakyky-lähestymistapa, jotka muodostivat SHAPES-hankkeen eettisen viitekehyksen perustan. Useimpien pilottien kanssa käytettiin online-työpaja-mallia. Suurin osa tunnistetuista riskeistä liittyi liiketoiminta- ja hallintomalleihin, ja ne oli jo otettu huomioon eettisissä vaatimuksissa. Joitakin uusia näkökulmia nousi esiin, ja ne päivitettiin lopullisiin eettisiin vaatimuksiin. Lisäksi jokainen pilotin teema suoritti luotettavan tekoälyn arvioinnin ALTAI:n luetteloon perustuvalla työkalulla. Arviointityö antoi lisää näkökulmia tekoälyn riskeihin ja mahdollisuuksiin SHAPES-palvelun tarjoamisen, liiketoiminnan ja hallinnon osana.

Eettisen työn pohjalta tuotettiin kolme videota loppukäyttäjille, jotka selittävät, miten eettisyys ja yksityisyys on otettu huomioon SHAPES-palveluissa teknologian ja organisaatioratkaisujen osalta. Videot käsittelevät eettisiä vaatimuksia, piloteissa tunnistettuja riskejä ja haasteita sekä tietosuojan merkitystä käyttäjän näkökulmasta. Tiedottaminen henkilötietojen käsittelystä avoimesti ja ymmärrettävästi lisää luottamusta uusien digitaalisten palveluiden käytölle niin hoitohenkilökunnan kuin ikääntyvien ihmisten keskuudessa.

Ensimmäinen video kuvaa, mitä eettiset vaatimukset ovat, mistä ne tulevat ja kuinka ne vaikuttavat SHAPES-palveluiden loppukäyttäjiin, palveluntarjoajiin ja koko yhteiskuntaan. Videossa korostetaan etiikan merkitystä käyttäjien yksityisyyden, tasa-arvoisen kohtelun ja ihmiskeskeisen hoidon turvana, erityisesti kun kohderyhmänä ovat ikääntyneet ihmiset.

Toinen video kuvaa pilottivaiheen aikana tunnistettuja riskejä ja haasteita sekä kuinka niihin voidaan vastata kehittämällä edelleen SHAPESin etiikkaa ja vaatimuksia. Video osoittaa, että SHAPES asettaa käyttäjien turvallisuuden ja hyvinvoinnin etusijalle toteuttamalla vankkoja toimenpiteitä riskien vähentämiseksi ja muuttamalla riskit mahdollisuuksiksi.

Kolmas video on tietopaketti loppukäyttäjille siitä, mitä tietosuoja tarkoittaa käytännössä ja miten jokainen pystyy vaikuttamaan omien tietojensa käsittelyyn. Se muistuttaa, että SHAPES takaa henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojan samalla, kun se tarjoaa arvokkaita palveluja terveelliseen elämään.

Vaikka tietosuojaan liittyvää dokumentointia ja informointia voi pitää työllistävänä, on se ensisijaisen tärkeää, sillä vain siten pystytään näyttämään toteen, että jokaisen yksittäisen henkilön tietoja käsitellään luottamuksella ja lainmukaisesti. SHAPES-hankkeen puitteissa luotu digitaalinen palveluekosysteemi osoittaa, että eettisesti suunnitellut ja toteutetut palvelut voivat merkittävästi parantaa ikääntyvien ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. Tämän hankkeen kautta on rakennettu vankka pohja, jonka päälle voidaan tulevaisuudessa kehittää entistäkin innovatiivisempia ja eettisesti kestäviä ratkaisuja ikääntyvän väestön tueksi.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024070159992

Jaa sivu