Eurooppalaiset korkeakoulut yhdessä kohti kestävää kehitystä ja tulevaisuuden kaupunkeja

Teksti | Mika Launikari

Tulevaisuuden kaupungit tarjoavat ihmisystävällisen ja elinvoimaisen ympäristön, jossa asukkaita osallistetaan palveluiden ja asuinalueiden suunnittelua ja kehittämistä koskevaan vuoropuheluun. Dialogiin tarvitaan poliittista tahtoa ja sitoutuneisuutta, mutta ennen kaikkea keskeisten paikallisten toimijoiden, siis koko ekosysteemin, mukaan ottamista. Ekosysteemiyhteistyö on Suomessa ja muuallakin Euroopassa vielä melko uutta ja kehittyvää toimintaa, joka yhdistää erilaisia toimijoita koulutus- ja tutkimuslaitoksista yrityksiin, osaamiskeskuksiin, viranomaisiin, järjestöihin ja rahoittajiin. Ekosysteemiyhteistyön tavoitteista, toimintatavoista, rakenteista ja pelisäännöistä on tärkeää sopia avoimesti ja läpinäkyvästi.

kuvituskuva.
Kuva: Miki Czetti / Pexels

Kymmenen eurooppalaisen korkeakoulun yhteenliittymä on talvella 2023 jättänyt Euroopan komissiolle PIONEER-hankehakemuksen arvioitavaksi. Komission päätöstä mahdollisesta rahoituksesta PIONEER:lle odotetaan touko-kesäkuun vaihteessa 2023. Kun rahoitus varmistuu, alkaa PIONEER-kumppaneilla intensiivinen nelivuotinen hankeyhteistyö. Mikäli rahoitusta ei kuitenkaan tulisi, ovat PIONEER-partnerit sopineet siitä, että niiden välistä yhteistyötä edistetään muilla tavoilla ja rahoitusvälineillä. Laurean ylin johto pitää PIONEER:a tärkeänä kansainvälisenä strategisena kumppanuutena, jonka yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin se on sitoutunut tuleviksi vuosiksi (Launikari 2023).

PIONEER-yhteistyön tarkoituksena lisätä ymmärrystä siitä, miten tulevaisuuden kaupunkien kehittymistä voidaan tukea koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla sekä ekosysteemiyhteistyöllä. Kaupunkien rooli kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa on aivan keskeinen. Kestävällä kehityksellä PIONEER-kumppanit tarkoittavat alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on taata nykyisille ja tuleville sukupolville riittävät elämisen edellytykset. Siinä ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon toiminnassa ja päätöksenteossa. PIONEER-työ ankkuroidaan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan (Agenda 2030) ja EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan sekä Laureassa sen omaan kestävän kehityksen ohjelmaan 2030 (Laurea 2020, ks. myös Laurean kestävän kehityksen verkkosivut).

Tässä artikkelissa esitellään PIONEER-yhteenliittymään kuuluvat eurooppalaiset kumppanikorkeakoulut ja kuvataan lyhyesti kehittämistyötä, jota PIONEER-hankkeessa on tarkoitus rahoituksen varmistuttua tehdä vuosina 2024-2027. Teksti perustuu PIONEER-hankehakemuksen tietoihin.

PIONEER edustaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen monialaisuutta

PIONEER:ssa mukana olevat korkeakoulut muodostavat monialaisen koulutus-, tutkimus- ja innovaatioyhteenliittymän, jossa on laaja-alaista osaamista kestävän kehityksen ja kaupunkisuunnittelun kysymyksissä (kuva 1.). Ranska ja Saksa edustavat PIONEER:ssa Keski-Euroopan suuria maita. Ranskalainen Université Gustave Eiffel on monitieteinen yliopisto, joka vastaa kaupunkien ja yhteiskuntien jatkuvaan muutokseen yhteiskuntatieteiden, arkkitehtuurin ja liikenne-, kehitys- ja verkkotieteen sekä teknologian aloilla. Gustave Eiffel yhdistää koulutuksen, tutkimuksen ja liiketoiminnan tulevaisuuden älykkäiden, kestävien ja selviytymiskykyisten kaupunkien kehitykseen. Saksasta Kölnin teknillisen korkeakoulun toimialaan kuuluvat soveltavat luonnontieteet, arkkitehtuuri ja maa- ja vesirakentaminen, informaatio- ja viestintäteknologia, tekniikka, kulttuuri, yhteiskunnalliset ja sosiaaliasiat sekä taloustieteet.

kuvan sisältö on avattu tekstissä.
Kuva 1. PIONEER-korkeakoulut Euroopassa (Gustave Eiffel, 2022).

Etelä-Euroopan maista PIONEER-yhteistyöhön osallistuvat Italia, Espanja ja Portugal. IUAV on Venetsiassa, Italiassa sijaitseva arkkitehtuuriyliopisto, joka on keskittynyt ympäristö-, alue- ja kaupunkikysymyksiä koskevaan tutkimukseen ja koulutukseen. Se on Euroopan johtavia yliopistoja arkkitehtuurin, muotoilun, muodin, kuvataiteen, kaupunki- ja aluesuunnittelun sekä teatterin aloilla. Espanjalainen Huelvan yliopisto (UHU) perustettiin vuonna 1993 sosiaalisen muutoksen välineeksi. Sen tarkoituksena on edistää Huelvassa yhteiskunnan taloudellista ja kulttuurista kehitystä edustamillaan aloilla: insinööritieteet, laki, sosiaalityö, humanistiset tieteet, kauppatieteet, työmarkkinasuhteet, kokeelliset tieteet, hoitotyö sekä koulutus, psykologia ja urheilutieteet. ISCTE puolestaan on Portugalin ensimmäisiä nykyaikaisia yliopistoja, jonka päätehtävänä on tutkia työtä ja sosiaalista dynamiikkaa muuttuvassa maailmassa. Tätä työtä edistetään ISCTE:n kauppatieteiden, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan, tekniikan ja arkkitehtuurin, yhteiskunta- ja humanististen tieteiden sekä digitaalitekniikan aloilla.

Uudemmista EU-jäsenmaista PIONEER-toiminnassa ovat mukana Tsekki ja Slovakia. Tsekkiläisessä Tomas Bata -yliopistossa (UTB) opetusta ja tutkimusta tehdään tekniikan, johtamisen ja taloustieteen, multimediaviestinnän, soveltavan informatiikan, humanististen tieteiden sekä logistiikan ja kriisinhallinnan aloilla. Merkittäviä tutkimustuloksia yliopisto on saavuttanut polymeeritekniikassa, tietotekniikassa ja luovilla erikoisaloilla. Žilinan yliopisto (UNIZA) kuuluu Slovakian johtaviin koulutus- ja tiedelaitoksiin. Opetus- ja tutkimustoimintaa UNIZA:ssa tehdään seuraavilla aloilla: liikenne ja viestintä, rakennus-, kone-, sähkö-, tieto- ja turvallisuustekniikka, talous-, johtamis- ja humanistiset tieteet.

Tiedeyliopistojen lisäksi PIONEER:iin osallistuu kolme ammattikorkeakoulua. Alankomaalainen Avans-ammattikorkeakoulu keskittyy tekniikkaan, talouteen ja johtamiseen, tieto- ja viestintätekniikkaan, terveyteen, hyvinvointiin, taiteeseen ja muotoiluun, koulutukseen ja lakiin. Avans tukee opiskelijoiden kasvua päteviksi globaalitason ammattilaisiksi, jotka osallistuvat alueellisen erikoisosaamisen kehittämiseen ja jakamiseen. Sveitsissä Bernin ammattikorkeakoulu (BFH) tarjoaa laadukasta ja innovatiivista korkea-asteen ammatillista koulutusta kuudella alalla: terveydenhoito, metsä- ja maatalous, taiteet, sosiaalityö, insinööri- ja tietojenkäsittelytieteet sekä liiketalous. Laurea-ammattikorkeakoulun tavoitteena on olla opiskelijakeskeinen, työelämään ja alueelliseen kehittämiseen integroitunut kansainvälinen korkeakoulu Uudellamaalla (Laurea 2019). Toiminnan keskiössä ovat ihmiset ja vuorovaikutus sekä yhteistyö yhteiskunnan eri toimijoiden ja sektoreiden kanssa Suomessa ja maailmalla. Laureassa voi opiskella palvelualojen, liiketalous- ja tietojenkäsittelyn sekä sosiaali- ja terveysalan AMK- ja YAMK-tutkintoja.

PIONEER-yhteenliittymän korkeakoulut ovat opiskelija- ja henkilöstömääriltään kovin erikokoisia (kuva 2). Eniten opiskelijoita oli lukuvuonna 2022/23 hollantilaisessa Avansissa (33500) ja henkilöstöä ranskalaisessa Gustave Eiffelissä (2950). Laurea on näillä opiskelija- ja henkilöstömittareilla mitattuna selvästi yksi pienimmistä PIONEER-kumppaneista.

kuvan keskeistä sisältöä avattu tekstissä.
Kuva 2. PIONEER-partnereiden opiskelija- ja henkilöstömäärät (Gustave Eiffel, 2022)

PIONEER-yhteistyötä tehdään temaattisissa työpaketeissa

PIONEER:ssa kehittämistyötä tehdään temaattisissa työpaketeissa, joissa osallistuvien korkeakoulujen kannalta on sekä sisäinen että ulkoinen ulottuvuus. Korkeakoulujen sisäisesti edistetään opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen (mm. uudet kurssisisällöt, kansainvälinen liikkuvuus, akateeminen urakehitys) ja ulkoisesti tehdään tiivistä yhteistyötä alueellisten sidosryhmien kanssa, jotta kyetään paremmin vastaamaan tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin ja kaupunkien toiminnallisiin ja rakenteellisiin kehittämishaasteisiin. Lisäksi PIONEER-partnerit tekevät toiminnassaan näkyväksi eurooppalaisia arvoja (demokratia, vapaus, tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja solidaarisuus) sekä vahvistavat moninaisuutta ja inkluusiota korkeakouluissa ja laajemminkin.

Kuvassa 3. työpaketit (TP) 1, 2 ja 13 liittyvät PIONEER-hankejohtamiseen, hallinnointiin ja viestintään. Sisällöllisesti työpaketit on jaettu kolmeen ryhmään: muutoksen mahdollistajat (TP:t 3-8), muutoksen yhteiskehittely (TP:t 9-11) sekä muutoksen skaalaus (TP 12). Laurean vetovastuulla ovat työpaketit 8 ja 9, joita kuvataan alla.

kuvan sisältö avattu tekstissä.
Kuva 3. Temaattiset PIONEER-työpaketit (Gustave Eiffel, 2022)

Laurean koordinoimassa työpaketissa 8 ’Orkestrointi ja digitaalinen alusta’ luodaan toimintatapa PIONEER:ssa tehtävään monialaiseen yhteiskehittelyyn. Sitä tuetaan digitaalisella alustalla, jonne kootaan hankkeessa syntyvät tulokset ja jossa ekosysteemiin kuuluvia tahoja eri maista osallistetaan hanketoimintaan.

Työpaketti 8 ’orkesteroi’ ja mallintaa työpaketeissa 9 (koulutus), 10 (TKI) ja 11 (ekosysteemit) tehtävää kokeellista ja uraauurtavaa kehittämistyötä. Tavoitteena on saada kiinni strategisen ja käytännön tason taustatekijöistä, jotka joko estävät tai edistävät tehokasta yhteiskehittelyä eurooppalaisissa korkeakouluissa ja niiden ekosysteemeissä. Orkesteroinnin tarkoituksena on antaa syötteitä poikkitieteelliseen koulutus- ja TKI-työhön PIONEER-konsortiossa.

Työpaketissa 9  ’Education Hub’ (‘koulutuksen keskuspaikka’) PIONEER-korkeakouluyhteisö Laurean johdolla suunnittelee ja kokeilee innovatiivisia ja monitieteisiä opetus- ja koulutustoimia, joilla vastataan tulevaisuuden kaupunkien tarpeisiin. Lisäksi työpaketti kehittää opiskelijoiden ja elinikäisten oppijoiden tulevaisuustaitoja tutkimuksen ja haastepohjaisten oppimismenetelmien avulla.

Työpaketissa 9 on tavoitteena tuottaa 20 mikrokurssia, 10 Blended Intensive Programmes (BIPs), 6 yhteis- ja/tai kaksoistutkintoa sekä 20 MOOC-kurssia. Tätä monimuotoista opetus- ja koulutustarjontaa edistetään kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoja ja PIONEER:n avointa paneurooppalaista kampusta varten seuraavissa YK:n ja EU:n kestävän kehityksen mukaisissa aiheissa: urbaanit muutosprosessit; kaupunkiympäristön luonto; energia kaupungeissa; syrjäytyminen, osallisuus ja terveys; liikkuminen; digitaalinen siirtymä; kestävät ja resilientit kaupungit; monialaiset ja pehmeät taidot.

Strategiset tavoitteet toteutetaan ruohonjuuritasolla

Globaalit ja eurooppalaiset kestävän kehityksen tavoitteet ovat yhä vahvemmin kansainvälisen kaupunkikehityksen ja ekosysteemiyhteistyön ytimessä. Euroopassa kaupungeilla on keskeinen rooli sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen liittyvistä toiminnoista ja palveluista. PIONEER:ssa nähdään, että tulevaisuudessa entistä merkittävämpi osa kestävän kehityksen strategisesta suunnittelusta ja käytännön toimenpiteistä tapahtuu paikallisella tasolla. Sen johdosta kestävään kasvuun ja vastuullisuuteen liittyvä ymmärryksen ja osaamisen merkitys lisääntyy kaupunkikehityksessä ja kaupunkien laaja-alaisissa ekosysteemeissä kansalaisia unohtamatta. Tähän työhön PIONEER haluaa ehdottomasti tarttua ja tuoda siihen oman koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotietotaitonsa.

Lisätietoja PIONEER-yhteenliittymästä nettisivuilla.

Kirjoittajatiedot:

FT, KTM Mika Launikari toimi Laureassa talvella 2022-23 PIONEER-hankehakemuksen vastuuvalmistelijana läheisessä yhteistyössä Laurean rehtoraatin sekä kansainvälisten asioiden johdon ja asiantuntijoiden kanssa.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023031732189

Jaa sivu