Green Art – vihreää ilmaisua varhaiskasvatukseen!

Teksti | Satu Bethell , Sonja Kukkonen , Säde Siljamo

Mitä syntyy, kun yhdistää kuvallisen ilmaisun, varhaiskasvatuksen ja kestävän kehityksen? No ainakin Green Art – luonnosta luovasti – koulutus! Tämän kokonaisuuden vieminen varhaiskasvatuksen henkilöstöstä koostuvan osallistujaporukan työn keskiöön ja lisäämällä ripaus laurealaista kehittämisintoa johti koulutukseen, jonka sisältöä ja keskeisimpiä helmiä esittelemme tässä tekstissä.

Green Art – luonnosta luovasti -koulutuksen taustalla oli paljon luonnossa aikaa viettävän projektipäällikkömme, Satu Bethellin, huoli ihmisen luontosuhteen väljähtymisestä ja luonnosta etääntymisestä. Kaupungistumisen myötä luontosuhteen syntyminen ei ole tänä päivänä itsestäänselvyys. Vaikka tutkimustieto luonnon myönteisistä vaikutuksista psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen on lisääntynyt, metsä saatetaan kokea vieraana tai jopa pelottavana. Kaikki eivät ole elämänsä aikana tunteneet multaa käsissään tai luonnonveden lipatusta varpaissaan – luonnosta otetaan etäisyyttä tiedostaen ja tiedostamatta.

Samanaikaisesti varhaiskasvatuksen kentältä kantautui toive ympäristökasvatukseen ja kestävään kehitykseen liittyvän tietotaidon vahvistamiselle. Varsinaisen lähtölaukauksen Green Art – luonnosta luovasti-koulutukselle antoi meidän edellinen, niin ikään Opetushallituksen rahoittama ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle kohdennettu Kuva! Kuvataidekasvatuksen mahdollisuuksia ja menetelmiä varhaiskasvatuksessa – täydennyskoulutushanke. Saadun palautteen perusteella paikansimme, että varhaiskasvatuksen arjessa oli selkeä tarve ja toive lapsen ja henkilöstön luontosuhdetta vahvistavalle koulutukselle, jossa konkreettiseen toimintaan toivottiin käytännön esimerkkejä ja kokeiluja. Niinpä kohdensimme Green Art – luonnosta luovasti-koulutuksen kestävään kehitykseen, luonnonmateriaalien hyödyntämiseen sekä kuvallista ilmaisua ja ympäristökasvatusta yhdistävälle toiminnalle, joka vahvistaa osallistujien luontosuhdetta. Koulutuskokonaisuus toteutettiin kahteen kertaan vuoden 2023 aikana. Kaikkiaan monimuotototeutuksena järjestetyssä koulutuksessa oli mukana lähes 60 varhaiskasvatuksen henkilöstön edustajaa.

Mitä Green Art -täydennyskoulutus piti sisällään?

Green Art – luonnosta luovasti -koulutuksessa syvennyttiin vahvistamaan osallistujien ekologista, sosiaalista ja psykologista ymmärrystä luonnon ja luontosuhteen vaikutuksista yksilön hyvinvoinnille. Koulutus perustui siis vahvasti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2022) arvopohjan mukaisiin ajatuksiin lapsen luontosuhteen vahvistamisesta, esteettisen ajattelun tukemisesta sekä ekologisen kestävyyden ymmärryksen rakentamisesta.

Green Art- koulutus muodostui kahdeksan opintopisteen kokonaisuudeksi, jonka teemoina ja koulutusosiona olivat kestävä luontosuhde, taidetta luonnosta ja luontoympäristön merkitys varhaiskasvatuksessa. Täydennyskoulutuksen lähtökohtana oli osallistujien innostaminen luonnon moninaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen osana varhaiskasvatuksen taide- ja ympäristökasvatustoimintaa. Ymmärryksen lisäämiseksi koulutus tarjosi teorian lisäksi konkreettisia kuvallisia ja toiminnallisia menetelmiä luontosuhteen elävöittämiseksi varhaiskasvatuksen arjessa. Koulutuksen anti ja siinä käytetyt menetelmät dokumentoitiin yhteistyössä osallistujien kanssa Green Artin omalle Instagram-tilille.

Kestävä luontosuhde

Kestävän elämäntavan periaatteiden tunnistamiseen kuuluu sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen sekä ekologinen ulottuvuus. Pysyvien muutosten aikaan saamisen kannalta on keskeistä ymmärtää, että pelkät käytännön elämäntapamuutokset tai teknologiset ratkaisut eivät yksinään riitä. Syvyyden ja pysyvyyden sekä rakenteellisten muutosten saavuttamiseksi tarvitsemme valmiutta tarkastella omia arvojamme ja ihanteitamme (Haverinen, Mattila, Neuvonen, Saramäki & Sillanaukee (toim.) 2021, 4).

Green Art – täydennyskoulutuksen ensimmäisessä koulutusosiossa keskiössä oli tuoda kestävä luontosuhde osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja tiedostaa, mitkä asiat vaikuttavat sen taustalla. Osallistujien jaettuna kokemuksena tämän koulutusosion pohdinnoissa oli etenkin se, miten kasvattajan omalla luontosuhteella, asenteella ja toiminnalla suhteessa luontoon ja ympäristöön on varhaiskasvatuksessa merkitystä, sillä me aikuiset toimimme mallina lapsille. Näihin luontosuhteen taustalla vaikuttaviin osatekijöihin syvennyimme koulutuksessa muiden muassa Eila Aaltosen kokoaman, Canvas-oppimisalustalle rakennetun, virtuaalisen luontopolun välityksellä. Aaltonen toimi hankkeessa yhtenä asiantuntijana toteuttaessaan opinnäytetyönsä osaksi koulutuksemme ensimmäistä osioita.

Taidetta luonnosta

Ihminen ja luonto ovat yhteen kietoutuneita. Luonto vaikuttaa tutkitusti hyvinvointiin ja terveyteen monella tapaa, muun muassa ihmisen psyykkinen ja kognitiivinen kuormitus vähenevät, immuunipuolustus vahvistuu ja luontoympäristö helpottaa sosiaalista kanssakäymistä. Luontolähtöisen työskentelyn on myös todettu tukevan osallisuutta itseen (Vrt. Nivala & Ryynänen 2019, 211).

maalausvälineitä ja sitruunoita.
Kuva 1. Luonnonmukaisia materiaaleja maalaamiseen (Satu Bethell, 2023)

Koulutuksen toisen osion teemana oli taidetta luonnosta, jonka aikana pysähdyimme havainnoimaan ja hyödyntämään luonnonmateriaalien tarjoamia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen. Samalla loimme ekologisesti kestäviä käytänteitä varhaiskasvatuksen kuvalliseen ilmaisuun. Tämän koulutusosion keskiössä olivatkin luonto ja taide eheyttävää oppimista ja osallisuutta rikastuttamassa. Käytännön kokeilujen, muiden muassa piirustushiilen valmistamisen ja luonnonväreillä maalaamisen, kautta osallistujat pääsivät itse kokeilemaan kestävän kehityksen mukaisia luonnonmateriaaleja (ks. Kuva 1). Tässä koulutusosiossa vierailevana asiantuntijana toimi erityisesti luonnonväreihin perehtynyt väitöskirjatutkija Nina Laaksonen, jonka kanssa tutustuimme kasvivärjäyksen saloihin ja kokeilimme ekologisilla väriaineilla maalaamista (ks. Kuva 2). Tämän osion aikana keskustelimme ja pohdimme paljon luonnonvärien ja väripuheen merkitystä varhaiskasvatuksessa.

Kuva 2. Opiskelijoiden tekemiä ekologisia värikokeiluja (Satu Bethell, 2023)

Luontoympäristön merkitys varhaiskasvatuksessa

Olemme osa ympäristöämme ja se on osa meitä. Se, miten merkityksellisenä näemme tai koemme ympäröivän luonnon ja rakennetun maailman tarjoamat mahdollisuudet, on osa meidän luontosuhdettamme. Varhaiskasvatus tarjoaa tärkeän mahdollisuuden pysähtyä, ihmetellä ja toimia kiireettömästi yhdessä ympäristömme kanssa. Tämä kysyy herkistymistä, tiedostamista ja mahdollisuuksia kokemukselliseen oppimiseen yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Näin tuemme lapsen suhdetta ympäristöön ja ympäröivään maailmaan. Tämän tärkeyttä korostaa ajatus ekososiaalisesta sivistyksestä, jonka mukaan Ihmiskunnan tulee omaksua uudenlainen sivistyskäsitys. Se ilmenee vapauden ja vastuun tasapainona ihmisen ajattelussa ja toiminnassa rajallisella maapallolla. Lapsia tulee kasvattaa huolehtimaan itsestään, liittymään toisiin ja kantamaan vastuuta ympäristöstään. (Salonen & Bardy 2015, 12.)

Green Art –koulutuksen kolmannessa osiossa tarkastelimme yhdessä koulutukseen osallistujien, varhaiskasvatuksen kentällä työskentelevien ammattilaisten, kanssa varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja merkityksellisyyttä lapsen luontosuhteen rakentumisen tukijana ja mahdollistajana. Vierumäen urheiluopiston lehtorit Paavo Heinonen ja Jaakko Lattu tarjosivat tähän rikastuttavan näkökulman luennollaan ulkotilojen ja lähiympäristön tarjoamista mahdollisuuksista liikunta-, luontoelämysten ja oppimisen paikkoina sekä tukena. Ulkotilojen tasapuolinen hyödyntäminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöinä yhdessä sisätilojen kanssa laajentaa ja monipuolistaa oppimisen kokemuksellisuuden tasoa. Samalla se tarjoaa varhaiskasvatuksen arkeen hyvinvointia lisäävän elementin, kun ulkona on tilaa äänille, liikkeelle ja rauhoittumiselle.

Green Artin helmiä

Green Art -koulutuksen kokoavana tehtävänä oli osallistujien omille työpaikoilleen toteuttamat luontosuhdetta tukevat luontotaideprojektit. Projektit toteutettiin omaa työyhteisöä osallistaen ja innostaen, lasten ideoista ja lapsiryhmän tarpeista aiheita ammentaen. Projektien kautta välittyi vahva, pedagoginen ja välittävä työote, joka kertoo työn imusta omassa arjen työssä. Osallistujat pääsivät soveltamaan koulutuksen aikana oppimiaan ja oivaltamiaan asioita käytäntöön yhdessä lasten kanssa tarttuen hetkeen ja lasten ideoihin. Innostavat ja luovat, toiminnalliset luontotaideprojektit toivat näkyväksi kestävän kehityksen merkityksellisyyden tiedostamisen sekä kuvallisen ilmaisun mahdollisuuksien rikkauden varhaiskasvatuksen kentällä. Projektit löytyvät kootusti Green Art – Luonnosta luovasti –koulutuksen koosteesta, joka julkaistaan Opetushallituksen Avointen oppimateriaalien kirjastossa.

Meidän kouluttajien näkökulmasta Green Art-matkan suurimpia helmiä oli yhteistyö ja yhdessä kehittäminen varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Osallistujat osoittivat palavaa intohimoa niin luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin kuin varhaiskasvatustyön kehittämiseen.

Lue lisää hankkeesta

Lähteet

  • Haverinen, R., Mattila, K., Neuvonen, A., Saramäki, R. & Sillanaukee, O. (toim.) 2021. Ihminen osana elonkirjoa. Luontosuhteet, luontokäsitykset ja sivistys kestävyyskriisin aikakaudella. Sitra muistio. https://media.sitra.fi/app/uploads/2021/12/sitra-ihminen-osana-elonkirjoa.pdf
  • Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus.
  • Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2022_2.pdf
  • Salonen, A. O., & Bardy, M. 2015. Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen. Aikuiskasvatus, 35(1), 4–15. https://doi.org/10.33336/aik.94118
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024032612990

Jaa sivu