Hankkeessa otettiin koppi erityistukea tarvitsevista opiskelijoista

Teksti | Anna Nykänen , Pauliina Nurkka , Marko Wilén

Korona-aika on viivästyttänyt opintojen edistymistä osalla opiskelijoista sekä johtanut pahimmillaan jopa opintojen keskeyttämiseen. Tähän ovat vaikuttaneet niin opiskelijoiden sairauspoissaolot, lisääntyneet mielenterveysongelmat kuin opiskelua tukevien verkostojen puutteellisuus. Opiskelijan murheena voi olla, että oma opiskeluryhmä on mennyt jo menojaan ja opiskelija on jäänyt yksin. Ryhmälle annettu ohjaus ei enää kohtaa opiskelijan tarpeisiin. Toinen opiskelija on taas voinut menettää uskonsa valmistumiseen, koska opinnoista on jäänyt puuttumaan osasuorituksia ja opinnäytetyökin näyttäytyy isona peikkona.

kuvituskuva.
Andrea Piacquadio / Pexels

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kahdesti korkeakouluille erityisrahoitusta opiskeluhyvinvoinnin ja opintojen etenemisen tukemiseksi Korona-aikana (OKM 2021a, OKM 2021b). Ensimmäisellä rahoituksella Laurea-ammattikorkeakoulussa toteutui OMA OTE –hanke (ks. Akiola, Nykänen & Suvisaari 2022) ja nyt vuonna 2022 Koppi!-hanke.

Koppi! Korona-ajan opinnot valmiiksi opiskelijalähtöisellä ohjauksella ja Poikkeamon tuella –hankkeessa pyritään toimimaan edellä esitettyjen haasteiden taklaamiseksi. Hankkeen kaksi päätavoitetta ovat monitoimijaisen Poikkeamo-ohjauspalvelun toteuttaminen ja kehittäminen sekä tehostetun ohjauksen toteuttaminen ja kehittäminen ohjauksella opintojen loppuun saattamiseksi (Laurea 2022). Kerromme näistä toimista tässä artikkelissa lyhyesti. Hankkeen edetessä tulemme kirjoittamaan tarkemmin yksittäisistä kehittämistoimista. Toimintaa kehitetään palvelumuotoilua hyödyntäen. Hanketta tukee myös valtakunnallinen KOHO-hanke (ks. JYU 2022), joka kokoaa yhteen vastaavat hankkeet kokemuksiaan jakamaan sekä toimintamalleja kehittämään.

Poikkeamon kehittämiskohteena erityisesti etsivä toiminta

Vuoden 2021 aikana Laureassa kehitettiin uusi monitoimijainen ohjauspalvelu, joka nimettiin Poikkeamoksi. Taustalla oli koronan tuoma tarve lisätä ohjaus- ja neuvontapalveluita opintojen etenemisen ja opiskeluhyvinvoinnin tukemiseksi. Poikkeamo on koonnut yhteen erityisesti tukipalveluiden työntekijöitä kehittämään ja toteuttamaan osaltaan ohjausta (ks. Akiola, Martikainen & Niemi 2021).

Koppi!-hankkeessa tavoitteena on Poikkeamon toiminnan jatkuvuus: ohjaustoimintaan on otettu mukaan uusia toimijoita, varmistetaan ohjauspolkujen toimivuutta sekä kehitetään etsivän toiminnan toimintatapoja sekä ohjausosaamista opiskelijoiden moninaisiin haasteisiin vastaamiseksi. Poikkeamo tarjoaa ohjausta Zoomissa ns. popup aikoina kolmesti viikossa. Maaliskuussa 2022 otimme käyttöön myös ajanvarauksen. Lisäksi Poikkeamo järjestää mm. erilaisia työpajoja, infotilaisuuksia sekä webinaareja opintojen tueksi, jotka tavoittivat kevään 2022 aikana jo 741 osallistujaa. Tavoitteena on kehittää sellaisia toimintamalleja, jotka tukevat osaltaan muuta ohjaustyötä keventäen näin yksittäisten ohjaustoimijoiden työtaakkaa. Tällöin ohjauksen erityisasiantuntijoiden työaikaa vapautuu sellaisten opiskelijoiden tukemiseen, jotka tarvitsevat alakohtaista tai syvällisempää henkilökohtaista tukea.

Poikkeamon toiminnan kehittämisessä on aloitettu palvelupolkujen kuvaaminen. Tavoitteena on palvelu ns. yhden luukun periaateella: Poikkeamossa pyritään selvittämään opiskelijan asiaa mahdollisimman pitkälle, tarvittaessa monitoimijaisesti myös muun henkilöstön kanssa. Kun jokainen Poikkeamon toimija tuo toimintaan mukaan oman osaamisensa, on Poikkeamon ohjaustoimintaa yhdessä kehittäen mahdollista kehittyä myös osaajana. Samalla työn arki rikastuu ja tuo kunkin omaan työhön uutta tietoa opiskelijoiden kanssa käydyistä keskusteluista.

Näitä keskusteluja on käyty runsaasti erityisesti etsivää toimintaa tehtäessä. Touko-heinäkuussa 2022 tavoittelimme lukuvuodelle ilmoittautumatta jättäneitä opiskelijoita, joita oli yhteensä 1190. Niitä opiskelijoita, joiden opiskelu näytti hidastuneen (N=219) pyrittiin tavoittelemaan puhelimitse. Lisäksi opiskelijoita kontaktoitiin tekstiviestillä ja sähköpostitse. Osa tavoitetuista napattiin pidempiaikaiseen ohjaukseen tai seurantaan. Etsivää toimintaa jatketaan hankkeen edetessä. Etsivä toiminnan yhteydenotot on otettu erittäin myönteisesti vastaan ja työ on koettu palkitsevana ja merkityksellisenä.

Opintojen loppuunsaattamiseksi henkilökohtaistettua osaamisen Koppi!-ohjausta

Koppi!-hankkeen toinen keskeinen tavoite on  L160-ohjaustoiminnassa kehitettyjen opiskelijalähtöisten ohjausprosessien (mm. Hubanic & Nurkka 2021, 37-45) levittäminen niiden amk-tutkinto-opiskelijoiden ohjaukseen, joiden opinnot ovat loppuvaiheessa viivästyneet tai keskeytyneet. Opiskelijoiden tunnistamiseksi, joiden oletetaan hyötyvän toimintamallista, on tehty yhteistyötä niin etsivän toiminnan toimijoiden kuin opettajatuutoreiden kanssa.

Hankkeessa monialainen, Laurea-tasoinen ohjaajaryhmä vastaa kokonaisvaltaisesti opiskelijan ohjauksesta ja osaamisen tunnustamisesta tutkinnon loppuun saattamiseksi yhden luukun periaatteella. Opiskelijan kanssa voidaan sopia monipuolisesti erilaisista tavoista hankkia ja tunnustaa osaamista, kuten työn opinnollistamisesta, tai esimerkiksi opinnäytetyön tai harjoittelun ohjaamisesta. Ohjaaja tukee opiskelija tarvittaessa myös tuutoroiden ja uraohjaten. Opiskelijasta otetaan siis koppi.

Koppi!-ohjaukseen päätyneiden opiskelijoiden taustat luonnollisesti vaihtelevat. Koppi!-ohjattavalla opiskelijalla voi olla jaksamis- tai motivaatio-ongelmia​. Hän on voinut tippua ryhmänsä vauhdista koronasta tai muusta syystä johtuen. Taustalla opintojen etenemisen haasteissa voi olla myös ongelmat liittyen opintojaksoille ilmoittautumiseen esimerkiksi opetussuunnitelman muututtua. Tyypillistä on, että erityisesti opinnäytetyön aloittaminen voi olla vaikeaa. Myös muita opintoja on voinut jäädä rästiin, sillä opettajatuutorilla ja opintojakson opettajalla ei ole ollut riittävästi työaikaa yksilöllisiin ohjauksiin ja osaamisen tunnistamiseen. Koppi!-ohjaus mahdollistaa siis lisäresurssin opettajatuutorin ja myös muiden opettajien tueksi opiskelijoiden opintojen loppuun saattamiseksi.

Ensimmäisessä vaiheessa yhteydenoton kohteena ovat olleet opiskelijat, joilla on kertynyt 160 opintopistettä, mutta joiden opinnot vaikuttavat viivästyneen tai pysähtyneen. Koppi!-ohjaukseen pääsyn rajaa ei ole kuitenkaan tiukasti rajattu. Elokuun alkuun mennessä mukaan aktiiviseen Koppi!-ohjaukseen on toistaiseksi päätynyt yli 100 opiskelijaa, joista on ohjauksen myötä jo 47 valmistunutkin.

Tavoitteena pysyvät toimintamallit

Koppi!-hankkeessa kehitetään siis uusia ohjauksen toimintamalleja. Tavoitteena on sellaisten toimintamallien kehittäminen, joita voidaan jatkaa myös hankerahoituksen päätyttyä.

Vuoden aikana saatujen kokemusten perusteella tarve niin henkilökohtaistetulle opintojen ohjaukselle kuin pedagogisellekin ohjaukselle on ilmeinen. Tämänkaltainen ohjausmalli on Laureassa tunnustettu strategisesti tärkeäksi toiminnaksi. Hankkeessa kasvaneella ja edelleen kasvavalla ohjauskyvykkyydellä otamme jatkossakin kopin ohjausta tarvitsevista opiskelijoista.

Syntyneistä toimintamalleista sekä tuloksista pääsee tarkemmin kuulemaan hankkeen päätöswebinaarissa 21.11. kello 12.30-16. Toivomme mukaan sekä korkeakouluhenkilöstöä että opiskelijoita arvioimaan ja keskustelemaan toiminnasta.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022091659337

Jaa sivu