Hankkeiden integrointi opetukseen – mahdollisuus oppia ennakoivaa kehittämistä

Teksti | Tiina Putkuri

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston tuoreessa suosituksessa yhdeksi amk-tutkinnossa tavoiteltavaksi kompetenssiksi mainitaan ennakoiva kehittäminen. Tämän saavuttanut opiskelija osaa ”etsiä oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä”. (Arene 2022.)

kuvituskuva.
Kuva: Diva Plavalaguna/ Pexels

Ennakoiva kehittäminen -kompetenssi koostuu neljästä osaamistavoitteesta, jotka ovat:

  1. osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
  2. osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
  3. osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden
  4. osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.(Arene 2022)

Hankkeet ovat opiskelijoille loistava oppimisympäristö harjaannuttaa kehittämisosaamistaan. Tässä artikkelissa käydään läpi erilaisia tapoja integroida erityisesti Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala -tutkimusohjelmassa toteutettavia hankkeita sosiaali- ja terveysalan opetukseen.

Integrointisuunnitelma auttaa projektipäällikköä – mutta mikä auttaa opettajaa?

Projektipäällikön ja hanketiimin kannattaa käyttää muutama hetki integroinnin suunnitteluun jo hankkeen hakuvaiheessa. Opetukseen integroitaessa hanketunneiksi voi kirjata työajan, jota on käytetty hankkeen tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Usein hankkeen tavoitteina on esimerkiksi hankkeesta tiedottaminen, yhteiskehittäminen, aineiston hankinta, käytäntöjen jalkauttaminen ja tulosten levittäminen. Näitä kaikkia voi helposti toteuttaa osana opetusta.

Suunnittelun voi aloittaa määrittelemällä, mitä kaikkea hankkeessa voi oppia. Älä jää pelkästään sisällöllisten teemojen tasolle, vaan pohdi asiaa laajemmin. Hyödynnä hankkeen kaikkia vaiheita: hakuvaiheessa opiskelijat voivat etsiä hankkeelle tietoa, harjoitella hakemustekstin kirjoittamista tai kommentoida valmisteltavaa hakemusta. Tulevaisuuden ammattilaisille hankehakemuksen kirjoittamisen taito on arvokasta pääomaa ja maininta onnistuneesta hankehausta hyvä lisä CV:hen. Toteutusvaiheessa opiskelijat voivat tuottaa hankkeelle tietoa ja sisältöä, mutta myös hyödyntää hankkeen tuotoksia osana opintojaan. Levittämisvaiheessa opiskelijat voivat mm. harjoitella viestintäosaamista ja asiantuntijatekstien kirjoittamista.

Projektipäällikölle ja hanketoimijoille integrointi voi olla jo melko tuttuakin, mutta moni opettaja tuskailee edelleen TKIO-vaatimusten parissa. Integroinnista muistutellaan ahkerasti, mutta käytännön ratkaisut integroinnin toteuttamiseen saattavat vielä puuttua. Seuraavaksi siis muutamia vinkkejä, joiden avulla hankkeiden integrointia opetukseen on mahdollista lisätä. Esimerkkeinä käytän opintojaksoja ja hankkeita, joissa itse olen tulevana lukuvuonna (2022-2023) mukana.

Kuvio, jossa tekstinä ohjeet opettajalle ja projektipäällikölle TKIO-integraatiosta. Kuvion sisältö on kerrottu tekstissä.
Kuvio 1. TKIO-integraation keinoja (Putkuri 2022).

Opintojakso-integraatio

Opintojaksointegraatiolla tarkoitetaan hankkeen integroimista osaksi jo olemassa olevaa tai suunniteltavaa opintojaksoa. Projektipäällikön kannattaa tutkiskella Laurean opetustarjontaa ja opintojaksojen sisältöjä opetussuunnitelmat esittelevällä sivulla. Kiinnostavan opintojakson yhteyshenkilö löytyy opintojakson nimeä napsauttamalla. Moni opettaja ottaa kiitollisena vastaan tarjouksia omalle opintojaksolle mahdollisesti sopivista luennoista, tapahtumista tai muusta sisällöstä. Opintojakson vastuuopettajalta voi myös kysyä apua tiedonhankintaan; voisivatko opiskelijat osana opintojaksoa etsiä hanketta hyödyttävää tuoreinta tutkimustietoa tai muita hankkeen kaipaamia tietoja. Hankkeessa voidaan, rahoittajan niin salliessa, myös kehittää uusia opintojaksoja Laurean tarjontaan. Uuden opinnon suunnitteluun ja toteutukseen liittyy monia vaiheita ja prosessiin on hyvä varata runsaasti aikaa.

Hankkeet voivat tarjota opintojaksoille esimerkiksi asiantuntijapuheenvuoroja, tapahtumia, oppimistehtäviä tai muita oppimateriaaleja. Opettajan kannattaakin vierailla säännöllisesti hankkeita esittelevällä sivulla ja tarkistaa löytyisikö sieltä omaan opetettavaan aiheeseen linkittyviä hankkeita. Kiinnostavien hankkeiden projektipäälliköihin voi olla yhteydessä suoraan ja kysyä, löytyisikö hankkeesta jotain opintojaksolle integroitavaa. Usein saatavilla voi olla myös tallenteita hankkeen tapahtumista. Esimerkiksi omalle Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen -opintojaksolleni löytyi Nuorten paino hallintaan -hankkeesta tallenne aloituswebinaarista, josta poimin hyödynnettäväksi elämäntapamuutokseen motivointia käsitelleen asiantuntijapuheenvuoron. Tallenteesta tuli näin osa opintojakson opetusmateriaalia.

Nuorten paino hallintaan -hankkeessa korostuu monialaisuus, joten opintojaksolla olisi mielenkiintoista hyödyntää myös hankkeen monialaista tiimiä. Esimerkiksi hanketiimiin kuuluvia sosiaalialan tai fysioterapian lehtoreita voisi pyytää opintojaksolle kertomaan, millaisia ajatuksia heillä on nuorten painon hallinnasta. Samalla terveydenhoitajaopiskelijat pääsisivät keskustelemaan ja ideoimaan heidän kanssaan siitä, millaisia mahdollisuuksia monialaiseen yhteistyöhön voisi tämän aiheen parista löytyä. Ideointi hyödyttäisi sekä opiskelijoita että hanketta. Lisäksi se vastaa Ennakoiva kehittäminen -kompetenssin osaamistavoitteeseen ”Osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista” (Arene 2022).

Projektiopintoihin integraatio

Hankkeen tarjoamia projekteja voi mainostaa esimerkiksi Lukukausikatsauksessa tai olla suoraan yhteydessä opettajiin, joiden opintojaksoihin sisältyy projektiopintoja. Yksi tällainen opintojakso on Terveydenhoitajatyön kehittäminen, jonka keskeisenä sisältönä on terveyttä edistävien projektien suunnittelu, toteutus ja raportointi yhteistyössä projektikumppanin kanssa. Projektisuunnitelmassa analysoidaan nykytilannetta ja suunnitellaan, kuinka siihen voisi vaikuttaa terveyttä edistävästi innovatiivisilla ja palvelumuotoilua hyödyntävillä keinoilla. Projektiraportti kirjoitetaan blogimuotoisena. Sekä omista hankkeistani, että monista muista hankkeista löytyy integroitavaa projektitoimeksiantojen kautta tälle opintojaksolle. Opiskelijoille voisi antaa tehtäväksi esimerkiksi hankkeen tavoitteiden mukaisen tapahtuman järjestämisen tai esitteen laatimisen. Näin päästään tavoitteeseen, jossa opiskelija ”osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden” (Arene 2022).

 Kuvio, jossa kolmion sisällä lyhyet ohjeet TKIO-integraatiosta: 1. Tarkista rahoittajan ohjeet, 2. Varmista opiskelijakeskeisyys ja 3. Viesti tarpeista ja toiveista.
Kuvio 2. Muistisäännöt TKIO-integraatioon (Putkuri 2022).

Harjoitteluintegraatio

Projektipäällikkö voi mainostaa hankeensa harjoittelumahdollisuuksia Job Teaserissa tai suoraan opiskelijaryhmille harjoittelua ohjaavan opettajan tai tutoropettajan kautta. Hoitotyön opiskelijoiden harjoittelumahdollisuudet hankkeissa ovat melko rajalliset EU-direktiivien asettamien reunaehtojen vuoksi, mutta erityisesti muissa sosiaali- ja terveysalan opinnoissa se on hyvinkin mahdollista. Opiskelijat voivat esimerkiksi hankkeessa suunnitella ja toteuttaa asiakastapaamisia. Harjoittelutehtävänä voisi olla myös vaikkapa tuottaa Mentalisaatio – osaamista kiusaamisen ehkäisyyn -hankkeelle sisältöä sosiaaliseen mediaan ja harjoitella näin myös toimimista ammattilaisena sosiaalisessa mediassa ja digitaalisissa toimintaympäristöissä. Myös terveyttä ja hyvinvointia edistäviä keskusteluja voi käydä digitaalisissa ympäristöissä, kuten Discordissa. Tulevaisuudessa tärkeä ammattilaisen taito onkin hallita nämä muuttuvat toimintaympäristöt, jotka työelämässä eivät ehkä vielä ole niin tuttuja. Tällainen hankkeen tarjoama harjoittelumahdollisuus vastaisi luontevasti Ennakoiva kehittäminen -kompetenssin osaamistavoitteeseen ”Osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia” (Arene 2022).

Opinnäytetyöintegraatio

Opinnäytetyöintegraatio voidaan toteuttaa joko tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuutta tehdä hankkeen teemoihin liittyvä opinnäytetyö opiskelijan oman mielenkiinnon kohteiden mukaisesti tai niin sanottuna toimeksianto-opinnäytetyönä, jolloin hankkeen taholta määritellään hyvinkin tarkasti mm. opinnäytteen tarkoitus, tavoite ja menetelmät. Näistä jälkimmäinen on useimmiten hankkeen etenemisen kannalta tehokkaampi tapa.

VoimaProfi -hankkeen osatutkimuksessa 2 (Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tuen ja palveluiden vahvistaminen kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyöllä) päädyttiin integroimaan YAMK-opiskelijoiden opinnäytetöitä osaksi hanketta. Toimeksianto-opinnäytetyössä syksyllä 2022 YAMK-opiskelijat toteuttavat tutkimushaastattelut opiskelija-lehtori työpareina, minkä jälkeen aineiston analyysi tehdään opiskelijoiden ja hankkeen lehtoreiden kesken tiiviissä yhteistyössä. Tätä ennen opiskelijat ovat etsineet aiempaa tutkimusta aiheesta ja kirjoittaneet opinnäytetyön teoriataustaa. Hankkeen toimesta määritellään haastattelukysymykset ja tutkimuksen toteutus. Koska opiskelijoilla on näissä osioissa tavallista opinnäytetyötä pienempi rooli, keskittyvät he erityisesti aiemman teoriatiedon etsimiseen ja käsittelyyn sekä tutkimusmenetelmien hallintaan. Lisäksi opiskelijat pääsevät tutustumaan vertaisarvioidun tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen. Näillä ratkaisuilla viedään hanketta tehokkaasti eteenpäin, mutta vastataan myös Ennakoiva kehittäminen -kompetenssin osaamistavoitteeseen ”Osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä” (Arene 2022).

Laurean lukuisat hankkeet antavat opiskelijoille runsaasti mahdollisuuksia hankkia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista. Lisäksi ne tarjoavat opintojaksoille tuoreeseen asiantuntijatietoon pohjaavia sisältöjä sekä tulevaisuuteen tähtääviä työtapoja ja toimintaympäristöjä. Tartutaan uusiin mahdollisuuksiin rohkeasti!

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022081955870

Jaa sivu