Here Ukraine! – Hanketyö kehittämisen mahdollistajana

Teksti | Johanna Leskelä , Virve Oksanen

“Here Ukraine!” -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on auttaa Ukrainan jälleenrakentamisessa tarjoamalla opintoja tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille. Hanketta toteutetaan 3AMK (Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia) -yhteistyössä. Hankkeessa kehitettyjen opintojaksojen on tavoitteena jäädä tulevaisuudessa ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen opintotarjontaan. Tässä artikkelissa kuvataan hankkeen kehittämistyötä ja sen tärkeyttä vieraskielisen opetuksen kehittämisessä.

kuvituskuva.
Kuva: Elena Mozhvilo / Unsplash

Here Ukraine! -hanke tähtää Ukrainan jälleenrakentamiseen

Suomesta tilapäistä suojelua on vuoden 2023 marraskuun puoliväliin mennessä hakenut 60 920 ukrainalaista. Hakijoista merkittävä osa on naisia ja lapsia. Työikäisten osuus kaikista saapuneista on noin 42 000 henkilöä. Ukrainalaiset ovat asettautuneet muita Suomeen saapuneita pakolaisryhmiä tasaisemmin eri puolille Suomea. Esimerkiksi Uudellamaalla asuu vain viidesosa ukrainalaisista, kun muiden ulkomaalaisryhmien osalta Uudellemaalle on asettunut noin puolet. (Maahanmuuttovirasto 2023.) Tästä syystä ukrainalaisille suunnatuille palveluille on kysyntää valtakunnallisesti, mikä osaltaan puolsi ammattikorkeakoulujen suunnitelmaa toteuttaa ukrainalaisille suunnatut opintojaksot verkko-opetuksena.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Here Ukraine! -hanke käynnistyi syyskuussa 2022. Hanke toteutuu 3AMK (Laurea, Metropolia ja Haaga-Helia) -yhteistyössä ja siinä luodaan ja pilotoidaan opintojaksoja tukemaan Ukrainan jälleenrakentamista. Kohderyhmänä ovat tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset. Hankkeessa kehitetään eri alojen englanninkielistä opintotarjontaa verkko- ja itseopiskelupainotteiseksi. Hankkeen päätyttyä tavoitteena on opintojaksojen jääminen osaksi korkeakoulujen englanninkielistä tarjontaa. (Here Ukraine 2023.)

Hankkeessa tarjotaan ukrainalaisille yhteensä neljätoista opintojaksoa (75 opintopistettä) matkailualan, rakennusalan, hoitotyön, fysioterapian sekä sosiaalialan koulutuksista. Opinnoista valtaosa on AMK-tasoisia opintoja, jotka eivät vaadi aiempia opintoja. Ainoastaan matkailualalta on hankkeessa mukana YAMK-tasoisia opintoja. Laurean vastuulla on hankkeen koordinointi sekä viiden opintojakson kehittäminen fysioterapeutti- ja sosionomikoulutuksiin.

Here Ukraine! -hanke kehittämisympäristönä

Here Ukraine! -hanke tarjoaa mahdollisuuden koulutusten uudistamiseen sekä uusien verkko-opintojaksojen rakentamiseen. Keskeinen osa nykyaikaista koulutusta on joustavien ja saavutettavien ratkaisujen ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä käyttäminen opiskelijan oppimisen tukena. Digitaaliset oppimisympäristöt tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden oppia omaan tahtiinsa ja miltä paikkakunnalta tahansa. Verkkokurssit, interaktiiviset alustat sekä erilaiset sovellukset rikastuttavat oppimista monella tapaa ja tarjoavat erilaisia oppimisen mahdollisuuksia. Hanke kehittämisympäristönä tarjoaa uusia ulottuvuuksia sekä opiskelijalle että opettajalle mahdollistaen sekä teknologisen että pedagogisen kehittämisen. Hanke luo pohjaa jatkuvasti kehittyvälle digitaaliselle oppimiselle, joka on keskeinen tekijä tulevaisuuden osaamisen ja koulutuksen kannalta.

HERE Ukraine! -hankkeen tavoitteena on kehittää 3AMK -korkeakoulujen koulutusten kautta monialaisesti osaamista ja kompetensseja, joita voidaan hyödyntää sosiaalisessa, psyykkisessä ja fyysisessä jälleenrakentamisessa. Samalla tuetaan ukrainalaisten tulevaisuususkoa. Hankkeessa kehitettävä koulutustarjonta suunniteltiin aloille, joiden osaamisesta on laajasti hyötyä Ukrainan jälleenrakentamisen kannalta. Tavoitteena on, että hankkeessa kehitetyt ja luodut opintojaksot jäävät tulevaisuudessa ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen tarjontaan, sekä mahdollisesti kansainväliseen tarjontaan.

Hankkeessa kehitetään ja muokataan tutkinnoissa jo olemassa olevia opintojaksoja sekä luodaan täysin uusia opintojaksoja. Esimerkkinä tästä ovat sisällön käännöstyöt englanniksi, lähiopetuksen muokkaaminen ja kehittäminen verkko-opinnoksi tai automatisoiduksi MOOC –kokonaisuudeksi tai opintojakson osaksi. Hanke päättyy elokuussa 2024. Tavoitteena on saada kaikki opintojaksot pilotoitua vuoden 2023 loppuun mennessä, jolloin keväällä jää aikaa jatkokehittämiselle ja automatisointien suunnittelulle. Tarkoituksena on, että kokonaiset opintojaksot tai niiden osat jäävät Laurean englannin kieliseen tarjontaan niin tutkinto-opiskelijoille kuin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Laurean opintojaksot Here Ukraine! -hankkeessa

Laureassa on kehitetty viisi opintojaksoa fysioterapeutti- ja sosionomikoulutuksiin (Kuva 1.). Kummallakin tutkinnolla on kaksi omaa opintojaksoa sekä yksi yhteinen monialainen opintojakso. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia ja ne toteutuvat täysin verkossa. Opintojaksoihin sisältyy vuorovaikutteista ohjausta verkossa sekä itsenäistä työskentelyä eri teemojen parissa oppimisalustalla. Opintojaksoihin sisältyy myös automaattisesti arvioituja osuuksia. MOOC-ajattelua sekä automatisointia kehitetään edelleen hankkeen edetessä.

Opintojjaksot ovat nimeltään: Rehabilitation and Encountering the Client 5 ECTS, Promotion of Client’s Health and Functioning 5 ECTS, Psychosocial and Physical Wellbeing 5 ECTS, Social Work with Children and Young People 5 ECTS and Family Work 5 ECTS.
Kuva 1. Laurean opintojaksot Here Ukraine! -hankkeessa (Tekijä: Johanna Leskelä)

Opintojaksojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota saavutettavuuteen niin englannin kielen, materiaalien, kuin ohjeidenkin näkökulmasta. Opintojaksojen rakenteessa sekä sisällöissä ja tehtävissä on huomioitu myös, etteivät opiskelijat puhu äidinkielenään englantia. Kaikki opintojaksot täyttävät ammattikorkeakouluopintojen tason ja vaatimukset. Opintojaksoilla ei ole ennakkovaatimuksia ja niihin voi osallistua, vaikka ei olisi aiempaa kokemusta opiskeltavasta aiheesta tai tutkinnosta, johon opinnot kuuluvat. Opiskelijoilta kerätään palautetta sekä opintojakson aikana, että loppuarviointina. Palaute on erityisen tärkeää jatkokehittämisen kannalta.

Opiskelijoiden rooli hankkeessa?

Laurean kansainväliset sekä suomenkieliset opiskelijat ovat olleet mukana hankkeen kehittämistyössä. Opiskelijat haastattelivat hankkeen kohderyhmään kuuluvia ukrainalaisia ja hyödynsivät palvelumuotoilumenetelmiä kehittämistyössään. Tavoitteena oli selvittää tavoitettavuuteen sekä opintoihin osallistumiseen liittyviä näkökulmia. Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa jo muutenkin marginaalin kohderyhmän tavoittamiseen sekä ilmoittautumisprosessin sujuvoittamisessa ja markkinoinnin kehittämisessä.

Myös vaihto-opiskelijoita on ollut mukana opintojaksojen kehittämisessä ja englanninkielisten materiaalien luomisessa. Tästä on hyvänä esimerkkinä opiskelijanäkökulmasta tuotetut videot sekä digitaaliset opetusmateriaalit käytettäväksi verkko-opetuksessa. Opintojaksoilla mukana olleilta opiskelijoilta on saatu jatkuvaa palautetta yhteisissä verkkotapaamisissa sekä opintojakson lopussa kerättävällä palautteella:

“Sain aikaa ja huomiota opintojen aikana”
“Arvostan opetustekniikoita, jotka kehittivät omaa osaamistani”
“Opintojaksosta oli todellakin apua itselleni”
“Opintojakso valmisti minua hyvin tulevaisuuden suunnitelmiini”
“Saavuttamani osaaminen auttoi kehittämään ammatillista osaamistani”

Oppeja tulevaisuuteen

Here Ukraine! -hankkeessa tavoitellaan hyvin marginaalista ryhmää yhteiskunnassamme. Hankkeen alkaessa kohderyhmästä oli vielä niukasti luotettavaa dataa toiminnan tueksi. Käytössä ei ollut kohderyhmästä kerättyä dataa esimerkiksi kielitaidosta, koulutustaustasta tai ikäjakaumasta. Alkuun saatettiin tehdä valistuneita arvauksia ja luottaa yksittäisiin kohderyhmään kuuluviin asiantuntijoihin ja heidän tietoonsa.

Hyvin pian huomattiin, että kohderyhmää on haastava tavoittaa sekä konkreettisesti fyysisissä kohtaamisissa, että myös sosiaalisessa mediassa. Toinen haastava asia on ukrainalaisten kielitaito. Opintojaksot ovat englanninkielisiä verkkototeutuksia, mutta kohderyhmän englannin kielen taito ei ole yksiselitteisen hyvä tai aina riittävä opintoihin. Myös saman aikainen tarve ukrainalaisten työllistymiselle ja suomen opinnoille tuovat oman haasteensa mm. opintoihin osallistumiseen ja niiden loppuun suorittamiseen.

Jo hankkeen alkumetreillä ymmärrettiin myös nopeasti, että yhteinen nimittäjä on ennen kaikkea koettu trauma. Jokaisella opintojaksolla tulee olemaan ihmisiä, jotka ovat paenneet sotaa ja kokeneet trauman. Lisäksi nämä opintojaksoilla opiskelevat tulisivat tulevaisuudessa kohtaamaan muita traumatisoituneita ihmisiä, kun he olisivat jälleenrakentamassa Ukrainaa. Hankkeen aikana jouduttiin pohtimaan, miten traumainformoitua työotetta voitaisiin hyödyntää opintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Yhteenveto – mitä hankkeesta jää käyttöön Laureassa

Hankkeiden määrä on ollut Laureassa kasvussa viimeiset vuodet. Hankkeiden onnistumista ja hyödyllisyyttä voidaan pohtia ja arvioida monesta eri näkökulmasta. Laurean OKM-rahoitteiset hankkeet tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille eivät ehkä ole aktivoineet toivottua määrää ukrainalaisia opiskelemaan, mutta hankkeessa on saatu runsaasti tietoa Suomessa olevien ukrainalaisten motiiveista tehdä töitä, opiskella tai viettää vapaa-aikaa.

Korkeakoulun näkökulmasta merkityksellistä on ollut vieraskielisen tarjonnan kehittäminen ja muokkaaminen. Parhaimmillaan hanketyö tarjoaakin mahdollisuuden paneutua identifioituihin kehityskohteisiin, sekä mahdollisuuden kerätä ja syventää tietoa esimerkiksi uudesta kohderyhmästä tai kehitettävästä opintojaksosta. Laurean tavoitteet Here Ukraine! -hankkeessa liittyivät opintojaksojen kehittämiseen ja pysyvän sisällön tuottamiseen korkeakoulujen vieraskieliseen tarjontaan. Opintojaksoja saatiin kehitettyä tarveperustaisesti eri tutkintoihin hankkeen aikana ja kehitetyt opintojaksot ovat jäämässä korkeakoulun tarjontaan, joko kokonaisina opintojaksoina tai pienempinä MOOCeina.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231129150204

Jaa sivu