Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin -hanke hyödynsi LbD –mallia kv-talenttien kanssa

Teksti | Merja Iiskola
kuvituskuva.

Laurean Learning by Developing –opetusmenetelmä (LbD) on tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuksia oppimiseen autenttisissa ympäristöissä yhdessä yritysten ja yrittäjien kanssa. Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin –hanke tarjosi tätä mahdollisuutta myös Suomessa asuville ei-kantasuomalaisille henkilöille yhdessä Laurean opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden kanssa. Hankkeessa käytetään termiä kv-talentti, jolla tarkoitetaan sekä Laurean opiskelijoita ja vaihto-opiskelijoita että ei-kantasuomalaisia Suomessa asuvia kansainvälisen liiketoiminnan ja digitaalisten työkalujen osaajia.

Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin -hanke oli Uudenmaan liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama projekti, jonka tavoitteena oli auttaa uusimaalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään erityisesti hyödyntäen digitaalisia markkinointikanavia ja –mahdollisuuksia. Laurea toteutti hankkeen yhteistyössä Uudenmaan Yrittäjien, YritysEspoon ja YritysVantaan kanssa ajanjaksolla 1.3.2018 – 31.5.2020.

Pk-yritysten haasteita digitaalisten työkalujen kanssa

Hankkeen tapahtumiin ja toimenpiteisiin osallistui yhteensä 447 yritystä sekä 491 kv-talenttia. Osallistuneista yrityksistä 95:lle tehtiin yrityskohtainen kehittämisprojekti, joihin kv-talentit antoivat työpanoksensa. Kehitysprojekteihin ilmoittautuneilla yrityksillä oli tyypillisesti monia osa-alueita, joita he halusivat kehittää. Tyypillisiä haasteita mukana olleilla yrityksillä olivat: verkkosivujen rakenne oli epälooginen, oikeiden hakusanojen käyttöä ei oltu mietitty eli löydettävyys sivuille oli heikko, verkkosivujen saavutettavuus saattoi olla heikko, verkkosivut eivät johtaneet asiakasta mihinkään toimintaan eikä yrittäjä täten lisännyt kontaktejaan. Lisäksi sosiaalisen median kanavien tuntemus oli heikkoa, eri kohderyhmien ja markkinoiden käyttämiä kanavia ei tunnistettu, eikä sisällön tuottamista ja viestinnän aikataulutusta oltu mietitty. Hankkeen tekemän alkukartoituksen (https://www.expand2ebusiness.fi/2019/04/digitaalinen-markkinointi-suomalaisissa-pk-yrityksissa/) mukaan pk-yritysten suurimmat haasteet sosiaalisen median hyödyntämisessä markkinoinnissa olivat:

  1. sisällön tuottamisen vaatima aika ja raha,
  2. työkalujen tuntemus ja osaaminen sekä
  3. markkinoinnin vaatima aika.

Verkkokaupan rakenne saattoi olla hajanainen eikä verkkokaupan perustamisen jälkeen oltu panostettu digitaaliseen markkinointiin. Muun muassa näihin haasteisiin kv-talentit tarttuivat hankkeen aikana yrityksissä.

LbD –mallia hyödyntämällä harjoiteltiin yritystoiminnassa tarvittavia taitoja

Yrittäjien toivelista kehittämisprojektiin ryhdyttäessä oli monesti loputon. Kv-talentit pääsivät ensimmäiseksi hyödyntämään kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua muotoillessaan yhdessä yrittäjän kanssa tavoitetta kehittämisprojektille. Yrittäjälle valittiin yksi kokonaisuus, jota lähdettiin kehittämään. Yhdessä yrityksen kanssa asetettiin projektin tavoite ja sen jälkeen kv-talenttien laatima projektisuunnitelma hiottiin yhdessä toteuttamiskelpoiseksi. Kv-talentit saivat harjoitella vuorovaikutustaitoja ja päätöksentekoa. Itse kehittämisprojektin he toteuttivat suhteellisen itsenäisesti hankkeen nimeämän Digicoachin (digitaalisen markkinoinnin asiantuntija) tukemana. Kv-talentit joutuivat täydentämään osaamistaan hakemalla tietoa eri lähteistä ja kokeilemaan erilaisia ratkaisuja. Tietoa ei ollut saatavilla valmiina vaan sitä joutui itse etsimään. Näin kriittiset tiedonhaun taidot kehittyivät puhumattakaan niistä digitaalisista taidoista, joita projektin toteuttaminen vaati. Kommunikointi projektin aikana yrittäjän kanssa opetti yritysten päätöksenteon prosesseista ja omien ratkaisuehdotusten myyntiä. LbD –mallin hyödyntäminen antoi kv-talenteille monipuolisen oppimiskokemuksen yrityksen toiminnoista. Hankkeen Digicoachitkin myönsivät, että hankkeen aikana heidänkin digitaitonsa kehittyivät yhdessä kv-talenttien kanssa erilaisia ratkaisuja kokeillen. Kuten Digicoach Terhi Kärpänen artikkelissaan toteaa, yhteiset kohtaamiset yrittäjien kanssa opettivat paljon: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020042322167.

Yrityksille projektia tehneet tiimit olivat monikansallisia ja näin kv-talenttien eri kulttuurien ja erilaisten toimintatapojen tietämys kasvoi. Työskentely tehtiin pääsääntöisesti englannin kielellä, joten vieraan kielen käyttäminen työelämäkontekstissa tuli tutuksi. Lisäksi kv-talentit välittivät toisilleen tietoa omien kotimaidensa liiketoimintakulttuurista.

Sekä yrittäjät että kv-talentit hyötyivät yhteisistä kehittämisprojekteista

Mikä sitten sai kv-talentit osallistumaan tällaiseen hanketyöhön? Laurean opiskelijat ja vaihto-opiskelijat luonnollisesti saivat palkkioksi opintopisteitä suorittamastaan hanketyöstä omalta opettajaltaan. Ne kv-talenteista, jotka eivät olleet opiskelijoita loivat verkostoja suomalaisiin pk-yrityksiin ja loivat itselleen mahdollisuuksia työllistyä näihin yrityksiin myöhemmin. Antamissaan palautteissa kv-talentit näkivät hankkeen loistavana mahdollisuutena tavata suomalaisia yrityksiä ja laajentaa omaa portfoliotaan. Osallistumalla yrityskohtaisiin kehittämisprojektiin kv-talentit antoivat eräänlaisia työnäytteitä ja joku jopa innostui tekemään useampia projekteja. Muutama kv-talentti perusti hankkeen aikana oman yrityksen, joiden ensimmäisiä asiakkaita olivat hankkeessamme mukana olleita yrityksiä. Luonnollisesti hankkeemme antoi alustan omien digitaitojen kehittämiselle vähättelemättä ollenkaan merkintää CV:hen, joka saattaa työhaun kannalta olla hyvinkin merkityksellistä.

Osallistuneet yrittäjät kokivat, että heidän digitaitonsa kasvoivat merkittävästi. Hankkeen toteuttaman vaikuttavuuskyselyn mukaan 84 % hankkeeseen osallistuneista yrityksistä oli lisännyt huomattavasti digitaalisten työkalujen käyttöä yrityksessään. Lisäksi yrittäjät myös kokivat hienoksi saada työskennellä monikansallisten kv-talenttien kanssa ja 27 % hankkeeseen osallistuneista yrityksistä koki olevansa valmis palkkaamaan ei-kantasuomalaisia työntekijöitä. Tämä tukee myös valtakunnallisen Talent Boost –ohjelman, joka mm tukee ei-kantasuomalaisten Suomessa asuvien kv-talenttien integroitumista suomalaiseen elinkeinoelämään, tavoitteita. Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin –hanke oli osa edellä mainittua ohjelmaa.

Oheisesta videosta voit itse katsoa, kuinka yhteistyö yrittäjän, kv-talentin ja hankkeen Digicouchin välillä hankkeessa sujui: https://video.laurea.fi/media/t/0_o2zecgga

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020062545710

Jaa sivu