Kiertotalous osaksi liiketalouden opetussuunnitelmaa

Teksti | Markku Anttonen , Ritva Jäättelä , Ilkka Kurkela

Kiertotalous on uusi tapa elää ja toimia hiilineutraalissa kiertotalousyhteiskunnassa. Se edellyttää uudenlaista ajattelua ja osaamista, jota ei luoda yksittäisillä opintojaksoilla.  Koulutuksen tavoitteita, sisältöjä ja näkökulmaa tulee kokonaisvaltaisesti uudistaa kaikessa koulutuksessa. Liiketalouden ammattikorkeakoulutuksessa tartuttiin haasteeseen ja integroitiin kiertotaloutta kaikille yhteisiin ydinopintoihin keväällä 2020.

Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikulutus, monimuotoisuuden köyhtyminen ja sosiaalinen eriarvoisuus ovat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tunnistettuja uhkia. Transformaatio kiertotalouteen on edellytys kestävien ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Edelläkävijöille muutos merkitsee uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Eurooppa ja Suomi ovat asettaneet kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet (EU 2050, Suomi 2035) ja rakentavat kiertotaloudesta talouden uutta perustaa.

Elinkeinoelämä painottaa EU:n elvytysrahojen kohdentamista digitalisaatio- ja ilmastoinnovaatioihin. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan ilmasto-osaamisen puute uhkaa muodostua kasvun esteeksi. EU arvioi vihreän kasvun ohjelmansa (Green Deal) luovan yli 700 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Koulutammehan osaajia uusiin tehtäviin?

Kiertotalous ei ole yksittäinen aine tai kurssi, jota opiskeltuaan on kiertotalouden asiantuntija. Kuten Sitran kiertotalouden ja koulutuksen asiantuntija Nani Pajunen on todennut ”[S]e on uusi tapa katsoa maailmaa, tapa elää ja toimia hiilineutraalissa kiertotalousyhteiskunnassa”. Osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää korkeakoulutuksen tavoitteiden ja sisältöjen uudistamista.

Kiertotalous Laurea-ammattikorkeakoulun strategiassa

Kestävä kehitys on yksi teema Laurean strategiassa. Sen mukaisesti Laurea uudistaa opetussuunnitelmia ja TKI-toiminnan painotuksia. Osana kestävän kehityksen strategiaa on päätetty integroida kiertotalous kaikkiin perustutkintoihin ja käynnistetty Palveluliiketoiminta ja kiertotalous -tutkimusohjelma. Parhaillaan työstetään korkeakoulun kestävän kehityksen -ohjelmaa.

Korkeakoulun strateginen sitoutuminen näkyy sen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) välisessä tavoite- ja tulossopimuksessa kaudelle 2021-2024:

”Laurea huomioi kaikessa toiminnassaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen. Laurea luo uusia kestävän kehityksen ratkaisuja opetuksen ja T&K-toiminnan avulla. Ammattikorkeakoulu on hiilineutraali vuonna 2030.”

Korkeakoulu osallistuu OKM:n rahoittamaan Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin –hankkeeseen, jossa tuotettavat koulutusaineistot ja toimintamallit tukevat ammattikorkeakouluja koulutusten transformaatiossa.

Osallistava työskentelytapa

Kuvio projektin aikataulutuksesta.
Kuvio 1. Kiertotalous-projektin aikataulu ja päätapahtumat (Anttonen, Jäättelä & Kurkela; Laurean viestintä 2020)

Laureassa liiketalouden opetusta järjestetään viidellä eri kampuksella ja verkkotutkintoina yli 100 hengen voimin. Kevään 2020 aikana strateginen teema “kestävän kehityksen korkeakoulu” integroitiin tutkinnon opetussuunnitelman ydinopintoihin osallistavalla kehittämisprojektilla. Aihetta käsiteltiin tutkinnon kehittämisen eri foorumeissa. Näin mahdollistettiin kehitystyön vaikuttavuus.

Lehtoreille suunnatut workshopit avainasemassa

Kehittämisprojekti toteutettiin osallistavilla menetelmillä TEAMS-verkkoalustalla ja erillisissä workshopeissa. Kutsuimme osallistujia kaikilta eri kampuksilta vahvistaaksemme kampusten välistä yhteistyötä. Workshopit osuivat aikaan, jolloin Covid-19 pandemian vuoksi siirryimme etätöihin.

Aloitimme workshopit tutkinnon ensimmäisestä moduulista, etenimme toiseen ja niin edelleen. Iteratiivinen työskentely auttoi luomaan tutkintoon punaisen langan teemasta. Tavoite oli välttää päällekkäisyydet ja luoda yhteinen käsitys teeman etenemisestä opinnoissa.

Workshopeissa oli selkeä rakenne: yhteinen alustus, jakautuminen pienryhmiin (Zoom BreakOutRooms), ja yhteinen yhteenveto. Pienryhmät muokkasivat samanaikaisesti yhteistä OneDrive-tiedostoa.

Kiertotalous-workshopit yhdistettiin Laurean digitaaliseen kehitykseen ja uuden Canvas-oppimisalustan käyttöönottoon. Alustalle rakennetaan yhteiset työtilat, tavoitteena on yhtenäistää opetusta, välttää päällekkäistä suunnittelutyötä ja kehittää opintojaksoja pitkäjänteisesti. Workshoppien tuotokset (kuva 2) huomioitiin työtilojen rakentamisessa. Digitaalinen ja sisällöllinen kehitystyö yhdistettiin toisiinsa.

Etätyöskentely workshopeissa (4) sujui hyvin ja auttoi rakentamaan yhteisymmärrystä kampusten välille. Ratkaisevaksi osoittautuu, miten onnistumme jakamaan työskentelyn tuotokset kaikkien käyttöön. Seuraavaksi käynnistämme täydentävien opintojen kehittämisen.

Työelämäedustajien ryhmästä tukea opetussuunnitelman kehittämiseen

Laurean liiketalouden ohjausryhmään (ent. työelämäpaneeli) kuuluu työelämäkumppaneita, valmistuneita alumneja sekä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön edustajia. Ohjausryhmä kehittää tutkinnon sisältöjä ja sen toiminta on tunnistettu hyväksi käytännöksi. Toiminnan on todettu edistävän yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja tutkinnon laatua. Keväällä 2020 ohjausryhmässä todettiin, että opiskelijoiden osaamista kiertotalouteen tulisi vahvistaa. Ohjausryhmän kannustavat ajatukset sisällytettiin kiertotalous-workshopeihin.

Opiskelijat kestävän kehityksen tavoitteiden ytimeen – UN World Summit Awards

Laurea tekee yhteistyötä UN World Summit Awardsin (WSA) kanssa. WSA on globaali kilpailu YK:n kestävän kehityksen tavoitteita edistäville yrittäjille. Opiskelijamme voivat osallistua WSA:n toimintaan osana opintojaan. He pääsevät tutustumaan, miten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet käytännössä näkyvät osana yritystoimintaa. Kartoitamme opiskelijoiden kokemukset ja palautteet osana kehittämistyötämme.

kiertotalouden teeman näkyyvyys ydinopinnoissa.
Kuvio 2. Miten kiertotalous näkyy ydinopintojen toteutuksessa. (Anttonen, Jäättelä & Kurkela 2020)

Hanketyön ja opetuksen integraatio

Hankkeiden välinen yhteistyö ja hanketyön integrointi koulutukseen on Laurealle merkittävä keino lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Samalla kehitämme henkilöstön ja valmistuvien opiskelijoiden ammatillista osaamista. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) tuottaa yhteiskunnan kannalta merkittävää tietoa ja tukee hankekumppaneiden toiminnan muutosta. Parhaimmillaan se tarjoaa joustavan mahdollisuuden viedä opittua käytäntöön, syventää omaa osaamista sekä pysyä mukana talouden ja työelämän murroksissa.

Esimerkkeinä integraatiosta kiertotalouden osalta voidaan mainita Espoon Kivenlahteen rakenteilla oleva Espoo CleanTech Garden. Tulevaisuudessa alueella testataan kiertotalouden teknisiä ratkaisuja, kehitetään liiketoimintaekosysteemejä ja uusia liiketoimintamalleja yhteistyössä Espoon kaupungin, koulutusorganisaatioiden, VTT:n ja eri käytännön toimijoiden kanssa. Laurea kehittää alueelle LivingLab -oppimisympäristöä osana Clemet-hanketta. Lisäksi Tutka-hankkeessa opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet kyselyn Länsi-Uudellamaalla kiertotalousverkoston kehittämistarpeista.

Kiertotalouden TKI-toiminnan integraatio opetukseen on välttämätöntä. Tämä edellyttää eri alojen ammattilaisten osaamista ja yhteistä toimintaa, yhteiskehittämistä ja sen orkestrointia, yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamista, liiketoimintaekosysteemien ymmärrystä ja palvelumuotoilun taitoja. Eli osaamista ja opetusta, jota meillä jo on.

Opiskelijat toivovat myös enemmän mahdollisuuksia osallistua TKI-toimintaan ja työelämäprojekteihin opintojensa aikana (Ylikoski ym. 2018). Maaliskuussa 2019 (Berg ym. 2019) toteutetun kyselyn mukaan liiketalouden opiskelijat kokevat kestävän kehityksen taidot tärkeiksi työelämätaidoiksi. Aluepalveluiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella avainkumppanimme toivovat kiertotalouden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää yhteistyötä. Kiertotalous on myös keskeisessä asemassa kansallisissa ja kansainvälisissä politiikkaohjelmissa sekä tavoitteiden saavuttamista tukevissa tutkimusrahoituksissa. Yhteiskunnallinen tilaus kiertotalouden soveltavalle tutkimukselle, opetukselle ja niiden vahvemmalle integraatiolle on vahva.

Yksi tapa vahvistaa integraatiota on suunnitteilla oleva kiertotalouden LivingLab – fyysinen ja virtuaalinen tila ja kokeiluympäristö. Se kokoaa yhteen kiertotalouden opetuksen ja TKI- ja kumppanitoiminnan, sekä mahdollistaa toimintojen syvemmän yhteistyön. LivingLab toimii myös keskeisenä viestintäkanavana laurealaisille ja kumppaneille.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020110489228

Jaa sivu