Kohtaamistaiteen juurilla – Opintomatkalla Japanissa

Teksti | Anne Eskelinen , Johanna Holmikari

Tämän artikkelin kirjoittajat matkustivat tammikuussa 2023 The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundationin myöntämän apurahan tukemina Japaniin. Opintomatkan tarkoituksena oli tutustua Kohtaamistaiteen japanilaisiin juuriin ja vahvistaa yhteistyötä Clinical Art –menetelmän parissa työskentelevien toimijoiden kanssa.

kuvituskuva Kiotosta.
Kiotossa kohtaavat vanha ja uusi kulttuuri (kuva: Anne Eskelinen)

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation (SJSF) on perustettu vuonna 1985. Sen päätarkoituksena on kehittää yhteistyötä ja ystävyyssuhteita Pohjoismaiden ja Japanin välillä. Tätä pyritään toteuttamaan muun muassa opintomatkojen avulla, myöntämällä tukea tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. (The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation 2023.)

Apurahan perusteena oli pitkään jatkunut yhteistyö Japanin kanssa Kohtaamistaide-menetelmän kehittämiseksi. Laurea on kehittänyt rekisteröityä Kohtaamistaide-menetelmää japanilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa vuodesta 2006 alkaen (ks. Niiniö 2010). Kohtaamistaide on ryhmämuotoinen strukturoitu kuvataidemenetelmä, jossa olennaista ovat havainnot, kokeminen, kohtaaminen, ilo ja arvostus.

Kohtaamistaiteen pohja on japanilaisessa Clinical Art –systeemissä. Kohtaamistaidetta on tutkittu ja kehitetty kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä tuotettu erilaisia julkaisuja, materiaaleja ja tutkimustuloksia. Laurea-ammattikorkeakoulu on kouluttanut vuodesta 2007 Kohtaamistaiteen ohjaajia. (ks. Suomen Kohtaamistaide Ry 2023; Eskelinen, Holmikari & Leinonen 2023.)

Tässä artikkelissa kuvaamme Japanin opintomatkaamme ja Kohtaamistaiteeseen liittyvää yhteistyötämme matkan aikana.

Tavoitteena yhteistyön syventäminen ja kulttuurin tuntemuksen vahvistaminen

Kohtaamistaiteen syntyminen on esimerkki Suomen ja Japanin välisen yhteistyön tuloksista. Kohtaamistaide on kehitetty japanilaisen Clinical Art –systeemin pohjalta yhteistyössä Tohoku Fukushi yliopiston ja Clinical Art –yhdistyksen kanssa. Vaikka digitaalisuus on luonut uusia siltoja yhteistyön mahdollistamiseksi, on aidoilla kohtaamisilla, sosiaalisella vuorovaikutuksella ja verkostojen rakentamisella edelleen keskeinen merkitys.

Japanin opintomatkan tavoitteena oli Kohtaamistaide-menetelmän kehittäminen Clinical Art -yhteistyötä vahvistamalla. Matkan tavoitteena oli myös lisätä kouluttajien Clinical Art -systeemin sekä Japanin kulttuurin tuntemusta ja luoda uusia yhteistyöverkostoja maiden välille.

Matkan suunnittelu käynnistettiin keväällä 2022 sen jälkeen, kun tieto apurahan myöntämisestä oli saatu. Opintomatkan piti alun perin toteutua lokakuussa 2022, mutta Japanin vaikean koronatilanteen vuoksi matka siirrettiin tammi-helmikuulle 2023. Opintomatka suuntautui kolmeen eri kaupunkiin Sendaihin, Kiotoon ja Tokioon.

Sendai on meren rannalla sijaitseva, Miagin prefektuurin pääkaupunki. Kioto puolestaan on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kaupunki, joka sijaitsee Japanin sisämaassa. Kolmas kohteemme, Tokio on Japanin pääkaupunki ja hengästyttävä metropoli maailman väkirikkaimpana kaupunkina. Seuraavaksi kuvaamme matkamme pääkohtia näissä kolmessa kaupungissa.

Yhteistyötä Sendaissa ja kulttuurihistoriaa Kiotossa

Sendaissa tutustuimme Tohoku Fukushi yliopiston ylläpitämään Genki-Jyukun toimintakeskukseen, jossa järjestetään muun muassa toimintaa vanhuksille. Yhtenä keskuksen ryhmätoimintamuotona on Clinical Art -taidetoiminta, jota järjestetään viikoittain. Korona-aikana Clinical Art -toimintaa kehitettiin järjestettäväksi verkon välityksellä ja tätä toimintaa on jatkettu edelleen. Meille esiteltiin verkossa järjestettyä Clinical Art toimintaa ja keskustelimme tämän tyyppisen toiminnan mahdollisuuksista ja haasteista. Saimme myös itse osallistua taidetoimintaan, Clinical Art -toiminnanohjaajan eli Clinical Artistin johdolla.

Vierailimme myös professori Takashi Ishizukin johdolla Sendan no Morin vanhusten palvelutalossa. Vierailun yhteydessä käytiin työntekijöiden kanssa moniammatillista keskustelua Japanin ja Suomen vanhustenpalvelujen nykytilasta. Palvelutalossa välittyi erityisesti se, miten vanhuksia arvostetaan ja sekä heidän hoitonsa että palvelunsa järjestetään asiakaslähtöisesti. Uusille työntekijöille korostetaan vanhusten kohtaamisen merkitystä ja yksilöllistä otetta kohdata jokainen vanhus omana itsenään. Myös yhteisöllisyys on vahvasti läsnä palvelutalossa. Vierailun kautta vahvistui ymmärrys Clinical Art -toiminnan perusteista: japanilainen kulttuuri näyttäytyy arvostavaan vuorovaikutukseen pohjautuvana ja toista ihmistä kunnioittavana. Tätä perustaa haluamme vaalia myös Kohtaamistaiteen toiminnassa Suomessa.

Sendaissa kävimme antoisia keskusteluja Tohoku Fukushi yliopiston professori Taizo Oshiron kanssa Clinical Art -toiminnan perusteista ja koulutuksen eri tasoista Japanissa. Keskustelimme Clinical Art -toiminnan ja Kohtaamistaiteen keskeisistä käsitteistä ja jaoimme yhteistä ymmärrystä taidetoiminnan merkityksestä ja vaikutuksista suhteessa hyvinvointiin. Japanissa Clinical Art -toiminnan ohjaajien koulutus sisältää viisi eri tasoa. Koulutus on hyvin strukturoitua sisältäen paljon esimerkiksi eri materiaalien käytön opiskelua ja taidetyöskentelymallien harjoittelua. Suomessa koulutus on painottunut enemmän Kohtaamistaideryhmän ohjauksessa ohjaajuuden kysymyksiin. Taizo Oshiro selvensi meille Clinical Art -toiminnan filosofista perustaa ja käsitteiden Kansei, Bikagu sekä Mitate merkitystä toiminnassa. Pidimme Tohoku Fukushi yliopistolla luennon suomalaisesta Kohtaamistaiteesta ja sen periaatteista Clinical Art -kurssin opiskelijoille. Yliopiston sivustolla uutisoitiin helmikuussa vierailustamme (Tohoku Fukushi University 2023).

kuvituskuva torin porteista.
Fushimi Inari-taishan torii-portteja Kiotossa (Kuva: Anne Eskelinen)

Yhtenä tavoitteena opintomatkalla oli tutustua japanilaiseen kulttuuriin ja historiaan. Kioto tarjosi tähän hyvän mahdollisuuden vanhana perinteisenä kaupunkina ja entisenä pääkaupunkina. Saimme paljon tietoa Kioton historiasta ja Japanin kulttuurista. Tutustuimme Kioton vanhaan kaupunkiin ja osallistuimme perinteiseen teeseremoniaan. Kiotossa tutustuimme mm. kuninkaalliseen temppeliin ja Fushimi Inari-taisha sintolaiseen pyhäkköön ja sen ympäristön vaikuttaviin torii-portteihin, jotka viitoittivat tietä ylös vuoristoon ja luonnon läheisyyteen.

Verkostoitumista ja suurkaupungin sykettä Tokiossa

Tokiossa vierailukohteenamme oli Suomen Japanin instituutti, jolla on merkittävä rooli yhteistyön vahvista-jana tieteen, taiteen ja koulutuksen alueilla Suomen ja Japanin välillä. Suomen Japanin instituutilla on pitkät perinteet Suomen ja Japanin yhteistyön vahvistajana ja instituutilla on hyvät yhteydet japanilaisiin yliopistoihin.

Tokiossa tutustuimme kaupungin eri alueisiin sekä niiden erilaisiin luonteisiin. Tokion infrastruktuuri osoittautui hämmästyttävän hyvin organisoiduksi sekä juna- ja metroliikenne hyvin toimivaksi myös turistin näkökulmasta. Kaupunginosasta toiseen oli helppo liikkua, ja japanilaisten ystävällisyys sekä arvostava palvelukulttuuri näyttäytyivät kaikissa kohtaamisissa. Tutustuimme Tokiossa myös historiaan taidemuseoiden kautta sekä uudenlaiseen taiteen kokemiseen TeamLab Planets taidekeskuksen moniaistisessa näyttelyssä, jossa taide ja digitaalinen tekniikka yhdistyivät vaikuttavasti.

Japanissa keskeinen Clinical Art -toiminnan kehittäjä on Clinical Art -yhdistys, jonka toimintaan pääsimme tutustumaan ja yhteyksiä luomaan. Clinical Art -yhdistyksen vierailulla kävimme keskusteluja taiteen, onnellisuuden ja hyvinvoinnin yhteyksistä. Tapaamiseen osallistui myös Clinical Art -yhdistyksen presidentti Okubo kertoen Clinical Art -toiminnan järjestämisestä merkittävänä osana Toppan-yhtiön työhyvinvointitoimintaa.

Päivän aikana käytiin läpi Kohtaamistaiteen ja Clinical Art -toiminnan tämänhetkisiä keskeisiä näkökulmia. Keskusteluissa oli mukana The Institute of the Formative Artin toimijoita. Instituutti järjestää Clinical Art -taidetoimintaa ja kouluttaa yhtenä toimijana Clinical Artisteja, jotka Japanissa ohjaavat Clinical Art -toimin-taa. Clinical Art -toiminnassa ja myös Kohtaamistaidetoiminnassa on keskeistä se, että strukturoidun toiminnan kautta taiteen tekijälle avautuu mahdollisuus syventyä rauhassa taiteen tekemiseen. Ohjaaja johdattaa työskentelyä eteenpäin vaiheittain etenevän toiminnan kautta tarjoten valintoja, joita taiteen tekijä voi toiminnan edetessä tehdä.

Tapaamisen aikana toimme Clinical Art -yhdistykselle terveiset Suomen Kohtaamistaide ry:ltä. Suomen Kohtaamistaide ry täyttää vuonna 2024 10 vuotta ja vuonna 2026 tulee Laureassa kuluneeksi 20 vuotta Kohtaamistaidetoiminnan käynnistymisestä. Matkan aikana keskusteltiin japanilaisten yhteistyökumppanien kanssa heidän mahdollisuudestaan osallistua Suomessa tuleviin juhlallisuuksiin.

Lopuksi

Opintomatka tarjosi meille erinomaisen mahdollisuuden tutustua Clinical Art -toimintaan Japanissa sekä päästä keskustelemaan paikallisten toimijoiden kanssa Clinical Art -toiminnan periaatteista, ajankohtaisista kysymyksistä sekä yhteistyön mahdollisuuksista. Tärkeää on, että Kohtaamistaidetta voidaan tänä päivänä kehittää globaalin verkostotoiminnan avulla. Kohtaamistaiteen juuret ovat japanilaisessa Clinical Art -toiminnassa ja tämän vuoksi on luontevaa, että tulevaa kehittämistyötä tehdään nojaten japanilaisiin juuriin, kuitenkin vahvistaen omaa suomalaista pohjaa Kohtaamistaiteessa.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023061454796

Jaa sivu