Korkeakoulun vuorovaikutus- ja palautekulttuuria kehittämässä

Teksti | Jouni Koski

Jokainen tarvitsee palautetta kehittyäkseen ja niin on myös korkeakoulussa. Se koskee niin jokaista rehtoria, johtajaa ja päällikköä, jotka kaikki tarvitsevat palautetta johtamisestaan. Kaikkien asiantuntijoiden tapaan he saavat palautetta säännöllisesti käytävissä kehityskeskusteluissa, mutta se on toki vain pieni osa palautteesta. Vaikka johto ei saisi säännöllisesti spontaania palautetta johtamistyöstään, niin varmasti senkin edestä ratkaisuista ja päätöksistä, joita he ovat tehneet.

Korkeakoulun johtamisen tulee olla avointa ja päätöksenteon läpinäkyvää, jolloin siihen sisältyy myös kritiikin hyväksyminen. Sen ei tarvitse merkitä kaikissa tilanteissa ratkaisujen ja päätösten muuttamista, mutta kylläkin kaikkien korkeakouluyhteisön jäsenten äänen kuulemista. Jokaisella yhteisössä on oikeus omaan mielipiteeseensä, sillä siitä syntyy yhteisön vahvuus: avoimuudesta ja toisten kunnioittamisesta. Näin kuvailin palautteen hyödyntämistä taannoin blogikirjoituksessani (Palautteen hyödyntäminen korkeakoulun jäsenten työssä, 9.3.2021) ja kerroin, että korkeakoulussamme vuorovaikutus- ja palautekulttuurin kehittämiseksi on vuosikymmenen vaihteessa ryhdytty hyödyntämään syväjohtamisen konseptia eli niin sanottua Deep Lead –mallia. Malli ulotetaan johdon ja esihenkilöiden lisäksi koko työyhteisön työvälineeksi, jotta koko henkilöstö voisi hyödyntää sitä henkilökohtaisen kehittymisen välineenä.

Emme päätyneet koko korkeakouluyhteisöä ja henkilöstöä tukevan vuorovaikutusvalmennuksen käynnistämiseen sattumalta, sillä henkilöstötutkimusten tuloksissa oli noussut useasti esille tarve vuorovaikutuksen ja palautekulttuurin kehittämiselle. Vuosien saatossa korkeakoulun johto ja esihenkilöt ovat osallistuneet monenlaiseen johtamis- ja vuorovaikutusvalmennukseen, mutta nyt pidettiin tärkeänä toteuttaa sellainen valmennuskokonaisuus, johon korkeakoulun koko henkilöstö voisi osallistua. Näin syntyi Deep Lead -valmennustoteutus nimettynä LaureaShip -valmennukseksi, jonka korkeakoulu tarjoaa kaikille kehittymisen tueksi. Tavoitteena on sen avulla vahvistaa korkeakoulun toimintakulttuuria, jossa palautteen saaminen ja arvostavan sekä rakentavan palautteen antaminen ovat osa arkea. Johtoajatuksena on, että jokainen ansaitsee saada työstään palautetta ja jokainen on myös vastuussa työyhteisönsä kehittämisestä. Tavoitteena on, että palautteen hyödyntäminen koko korkeakoulun kehittämisessä ja johtamisessa vahvistuu, kun koko työyhteisö osaa yhdessä tunnistaa ja sanoittaa kehittymistään yhteisellä kielellä.

LaureaShip-vuorovaikutusvalmennusta toteutetaan ilmoittautumisten kautta ryhmissä, jotka koostuvat henkilöistä eri osista organisaatiota, eli jokainen työyhteisön jäsen saa mahdollisuuden osallistua vuorollaan valmennukseen. Uusia ryhmiä aloittaa säännöllisesti keväisin ja syksyisin. Ryhmien tukena toimivat koulutetut niin sanotut sisäiset valmentajat, jotka ovat itse aiemmin osallistuneet valmennukseen. Jokaisella on myös valmennuksen ajaksi nimetty oma pienryhmä, jonka kanssa valmennuksen teemoja ja esiin nousseita asioita voi yhdessä sparrailla. Vertaistukea on näin tarjolla valmennusprosessin aikana ja sen päättyessä tukea voi saada omalta esihenkilöltä ja lähityöyhteisöltä.

Valmennuksen aikana osallistujilla on ollut mahdollisuus antaa prosessista palautetta. Tähän mennessä valmennukseen osallistuneiden ryhmien antaman palautteen perusteella osallistujat ovat kokeneet myönteisenä mahdollisuuden pysähtyä keskustelemaan esille nousseista tärkeistä teemoista yhdessä kollegoiden kanssa. Lisäksi verkostoituminen yli organisaatiorajojen sekä yhteistyö kollegoiden kanssa, joita ei ole aiemmin kohdannut, on myös koettu mielekkäänä. Kollegoiden antama vertaispalaute on tuonut monelle esiin uusia näkökulmia oman kehittymisen tueksi ja yllättänyt osallistujia myönteisesti.

Tällä hetkellä LaureaShip-vuorovaikutusvalmennuksen on käynyt loppuun asti n. 250 laurealaista, kun esihenkilöt ja johto lasketaan mukaan. Vielä menee siten tovi ennen kuin koko henkilöstö (n. 650 hlöä) on valmennuksen käynyt, jolloin on viimeistään aika laajemmin kerätä kokemuksia ja näkemyksiä siitä, miten valmennus on vaikuttanut korkeakoulun vuorovaikutus- ja palautekulttuuriin jne. Nyt ainakin kaikki ovat saaneet mahdollisuuden kouluttautua yhdessä ja osallistua näin osana korkeakouluyhteisöä korkeakoulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023020625972

Jaa sivu