Korkeakoulun strategiakyselyn tulokset syötteenä strategiaprosessin seuraaviin vaiheisiin

Teksti | Jouni Koski

Blogikirjoituksessani (Kuinka korkeakoulu voisi olla tulevaisuudessa vaikuttavampi?, 31.1.2023) tammikuussa kerroin Laurea-ammattikorkeakoulun käynnistyvästä strategiaprosessista, jolla korkeakoulun strategiaa on uudistettu tarpeen mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen päätöksen mukaisesti. Päästrategiaan ei olla tehty varsinaisia muutoksia kolmen viimeisimmän strategiaprosessin myötä. Vuonna 2020 päätettiin täydentää strategiaa korkeakoulun kestävän kehityksen ohjelmalla ja seuraavilla strategiaprosessikierroksilla päätettiin 2030-strategian toteuttamista vauhdittavista strategisista aloitteista. Nämä olivat sellaisia tekijöitä, joissa tunnistettiin tarvittavan entistä vahvempaa korkeakoulutasoista näkemystä ja ohjausta, jolloin ne eivät toteudu riittävän tehokkaasti vain yksikkörakennetta hyödyntäen. Näistä löytyy lisätietoja blogikirjoituksestani (Strategiset aloitteet vahvistamassa kehittyvän korkeakoulun strategian toteuttamista, 17.8.2021).

Iteratiivisen strategiaprosessin eteneminen ei ole ollut kaikkina vuosina identtinen, vaikka siinä on ollut vuosittain yhteneväisiä osia ja vaiheita. Samoin myös osallistamisen muotoja ja työkaluja on käytetty eri tavoin eri vuosina. Tämä on ollut ratkaisuna tietoinen lähinnä kahdesta syystä eli on haluttu kokeilla miten erilaiset työkalut toimivat ja on haluttu saada vaihtelua työskentelymetodeihin, jotta esimerkiksi henkilöstö ei turtuisi toistuvaan strategiaprosessiin. Pienoista ”väsymistä” strategiatyöskentelyyn on ollut havaittavissa ja blogikirjoituksessani (Kehittyvää ja hyvinvoivaa korkeakoulua rakentamassa, 4.10.2022) viime syksynä kerroin korkeakoulun Karvin auditointiryhmältä saamasta palautteesta. Vaikka osallistava ja iteratiivinen strategiaprosessi toimii auditointiryhmän mukaan hyvin johdon apuna kehittämisessä, ryhmä suosittelee, että strategiaprosessia voitaisiin tarkastella jatkossa 2–3 vuoden välein. Strategian lisäksi auditointiryhmän näkemyksen mukaan tarvitaan muita nopeampia välineitä muutosten havaitsemiseen ja niihin reagoimiseen. Auditointiryhmän mukaan tämä mahdollistaisi paremmin ulkoisten sidosryhmien kuulemisen.

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen viime vuonna tekemän päätöksen mukaisesti korkeakoulu on siirtynyt noudattamaan strategiaprosessiaan kahden vuoden kierrolla aiemman jokavuotisen kierron sijaan. Nyt tammikuussa 2023 käynnistynyt strategiaprosessi aloitettiin strategiakyselyllä, joka oli avoinna sekä henkilöstölle, opiskelijoille että sidosryhmille helmi- ja maaliskuun ajan. Vastaava strategiakysely, jonka sisältöä on uudistettu tarpeen mukaan, toteutettiin osana strategiaprosessia myös talvella 2019 ja 2022 yhteistyössä Fountain Park Oy:n kanssa. Tällä kierroksella strategiakyselyyn saatiin lähes tuhat (989) vastausta, joista annettiin suomeksi 917 ja englanniksi 72 (kuvio 1).

kuvion sisältö avattu tekstissä.
Kuvio 1. Strategiakyselyyn vastaaminen 2023

Valtaosa strategiakyselyyn vastanneista ovat korkeakoulun henkilöstöä ja opiskelijoita. Valitettavan vähän vastaajia saatiin ulkoisilta sidosryhmiltä eli vain 83. Samoin englanniksi strategiakyselyyn vastanneiden määrä jäi vähäiseksi. Vastaajamäärä oli kuitenkin nyt tuntuvasti suurempi (> 300) kuin vuotta aiemmin, jolloin strategiakyselyn vastausaika rajattiin toki huomattavasti lyhyemmäksi.

Strategiakyselyssä haettiin vastausta siihen, miten Laurea-ammattikorkeakoulu voisi olla vielä vaikuttavampi tulevaisuudessa. Kuviossa 2 on esitettynä kaikkien vastaajien näkemykset teemoista, jotka tekisivät korkeakoulusta vaikuttavamman tulevaisuudessa. Siniset palkit kertovat mainintojen määrästä ja vihreät palkit siitä, miten tärkeäksi vastaajat kokevat teeman suhteessa muihin teemoihin.

kuvion sisältöä avattu tekstissä.
Kuvio 2. Tärkeimmiksi koetut teemat korkeakoulun vaikuttavuuden vahvistamiseksi

Eniten mainintoja korkeakoulun vaikuttavuuden lisäämiseksi keränneet teemat olivat opiskelijakeskeisyys, hyvinvoiva henkilöstö ja työelämään integroituminen sekä osaamisen kehittäminen. Vastaavasti vähiten mainintoja keräsivät kestävä kehitys, alueen elinvoima, tutkimus ja kansainvälisyys. Teemojen koetun tärkeyden suhteen erot olivat sangen pieniä lukuun ottamatta kansanvälisyyttä.

Strategiakyselyssä hyödynnettiin vastaajien aktivoinnissa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) tammikuussa 2023 julkaisemia megatrendejä. Lisäksi strategiakyselyyn vastaajilla oli myös mahdollisuus itse tuoda esiin trendejä, jotka tulisi huomioida korkeakoulun kehittämisessä ja strategian uudistamisessa.

kuvion sisältöä avattu tekstissä.
Kuvio 3. Trendien huomioiminen korkeakoulun strategian uudistamisessa

Kuviosta 3 on nähtävissä, että korkeakoulun strategian uudistamiseksi kolme selkeästi tärkeimmiksi strategiakyselyssä noussutta trendiä ovat: Kestävyyskriisi ja luonto, Hyvinvointi sekä Teknologia ja data.

Tässä blogikirjoituksessa tiivistettyjen strategiakyselyn tulosten lisäksi saatiin strategiakyselyllä koostettua laaja pohja-aineisto, joka toimii syötteenä korkeakoulun strategiaprosessin seuraaviin vaiheisiin. Tähän mennessä strategiakyselyn lisäksi keskustelu strategian uudistamisesta on aloitettu muun muassa korkeakoulun johtoryhmässä, kansainvälisessä neuvottelukunnassa ja alueneuvottelukunnissa, joissa keskustelua jatketaan vielä tämän vuoden aikana samoin kuin myös muissa korkeakoulun yhteistyöfoorumeissa. Korkeakoulun esihenkilöille järjestetään erillinen strategiatyöpajojen sarja osana johdon ohjelmaa touko-marraskuussa ja samoin korkeakoulun koko henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus osallistua strategiatyöpajoihin syyslukukauden aikana. Korkeakoulun johtoryhmä ja hallitus seuraavat aktiivisesti strategiaprosessin etenemistä ja kokoontuvat syksyllä yhteiseen strategiaseminaariin. Vuosi 2023 on näin hyvin aktiivinen korkeakoulun uudistamisen vuosi, jolloin halutaan käydä aktiivista vuoropuhelua korkeakoulun kehittämisestä ja antaa kaikille mahdollisuus osallistua strategiakeskusteluun, joka käynnistyi tällä edellä kuvatulla strategiakyselyllä. Yhteisöllisessä prosessissa näkemykset korkeakoulun kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista jalostuvat ja korkeakoulun uusi strategia alkaa saada muotonsa. Korkeakoulun hallitus päättää uudesta strategiasta, kun katsoo sen olevan valmis.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023041937562

Jaa sivu