Korkeakoulun strategiaprosessi kokoaa laajasti näkemyksiä tulevaisuuden kehittämisvaateista

Teksti | Jouni Koski

Tammikuussa esitin blogikirjoituksessani (Korkeakoulun kehityssuunnat, 24.1.2023) lukuisan määrän kysymyksiä siitä, miten korkeakoulun tulisi kehittyä tulevaisuudessa. Blogikirjoitus oli ikään kuin johdanto seuraavalla viikolla julkaistulle blogikirjoitukselle (31.1.2023), jossa esitin suoran kysymyksen: Kuinka korkeakoulu voisi olla tulevaisuudessa vaikuttavampi? Blogikirjoituksessa kerroin tuolloin Laurea-ammattikorkeakoulun nykyisestä ja iteratiivisesta strategiaprosessista, joka käynnistyi jälleen tammikuun 2023 lopussa. Totesin tarpeen esittää isoja kysymyksiä kuten: Millaisen tahtotilan korkeakoulu tarvitsee tulevaan? Miten korkeakoulun tulisi uudistua muuttuvassa maailmassa? Millaisia kriittisiä muutostarpeita korkeakoululle olisi nyt tunnistettavissa tulevaan? Lisäksi esitin toiveen, että jokainen blogikirjoituksen lukija voisi jakaa ajatuksiaan näihin kysymyksiin ja esittää myös uusia kysymyksiä avautuneessa Laurea-ammattikorkeakoulun strategiakyselyssä: http://www.fountainpark.fi/2030laurea.

Lämmin kiitos kaikille tähän mennessä strategiakyselyyn vastanneille! Strategiakysely on edelleen avoinna maaliskuun loppuun asti, ja tähän mennessä siihen on osallistunut jo yli 400 henkilöä. Strategiakyselyyn tähän mennessä (23.2.2023) saaduista vastauksista on koostettu nyt ns. väliaikalistauksia. Kun strategiakyselyssä kysytään, kuinka Laurea-ammattikorkeakoulu voisi olla entistä vaikuttavampi vuonna 2030, on tässä vaiheessa noussut esiin erityisesti kuusi tekijää / aihepiiriä: 1. opiskelijakokemus ja opiskelijoiden hyvinvointi, 2. henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi, 3. sisäisen ja ulkoisen yhteistyön sujuvuus, 4. osaamisen jatkuva kehittäminen ja Laurean rooli työelämälähtöisenä korkeakouluna, 5. työelämäyhteistyö ja 6. digitaalisen oppimisen mahdollisuudet.

1. Opiskelijakokemus ja opiskelijoiden hyvinvointi liittyvät moneen asiaan, muun muassa opiskelujen sujuvuus ja joustomahdollisuudet elämäntilanteen mukaan esimerkiksi siirtyminen monimuoto-opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi, henkilökohtainen ohjaus ja tuki, tasavertaisuuden kokemus suomenkielisten ja kv-opiskelijoiden kesken, mahdollisuudet monipuoliseen laadukkaaseen opetukseen verkossa ja lähiopetuksessa, yhteisöllisyyden kokemus ja verkostoitumistapaamiset sekä mahdollisuudet vaikuttaa korkeakouluyhteisöön. Näihin liittyen voi nostaa esiin pari autenttista kommenttia:

”Ylivertainen opiskelijakokemus pitäisi olla ennen kaikkea sitä, että opiskelija kokee saavansa jotain uutta ja merkityksellistä uransa kannalta. Uutta tietoa, uusia ajatuksia, uusia kontakteja jne., mitä hän ei muualta saisi.”

”Opiskelijakokemus. Monimuotoinen läsnäolo kampuksella (opetus, vapaamuotoiset tilaisuudet, ohjaus, mahdollisuus työskennellä kampuksella, tapaamiset avainkumppaneiden kanssa).”

2. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi puhututtaa osaamisen puolesta erityisesti digitaalisen osaamisen lisäämisen ja materiaalien tuotannon muodossa. Opettajien työelämäjaksoja, kansainvälisiä vaihtoja, hankkeisiin osallistumista ja erilaisia pilotointeja mietitään osaamisen kehittämiseksi sekä työn mielekkyyden varmistamiseksi. Vastauksissa tuodaan esiin myös niukkenevat resurssit ja sen vaikutukset tyytyväisyyteen. Myös näihin liittyen voi nostaa pari autenttista kommenttia:

”Henkilöstö keskiöön. Hyvinvoiva henkilöstö on edellytys hyvinvoivalle opiskelijalle ja kilpailukykyiselle korkeakoululle.”

”Yhteisöllisyyden lisääminen opiskelijoiden ja henkilöstön kesken, arvostus ja palkitseminen.”

3. Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön sujuvuus näyttäytyy muun muassa sisäisen yhteistyön osalta toiveena syvemmästä tiimi- ja organisaatiorajat ylittävästä yhteistyöstä sekä opetuksen ja TKI-toiminnan yhteistyöstä. Ulkoisen yhteistyön kohdalla puhutaan 3AMK-yhteistyöstä, syvemmästä avainkumppaniyhteistyöstä ja hanketyöstä. Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön yhteistyön sujuvuuteen liittyviä autenttisia kommentteja ovat:

”Meillä on kokonaiskuva alueen ja työelämän osaamisen kehittämisestä. Ei niin, että jokainen tekee erikseen samaa asiaa. Tehdään enemmän yhteistyötä hyvien käytänteiden jakamiselle. Tämä näkyy varmasti asiakkaille, jos meillä on keskitetyt palvelut kumppanuuksien ja yhteistyön ylläpitämiselle.”

”Avainkumppanien hyödyntäminen ja yhteistyön jalkauttaminen käytännön työhön.”

3. Osaamisen jatkuva kehittäminen ja Laurean rooli työelämälähtöisenä korkeakouluna. Laurea varmistaa opiskelijoiden ajantasaisen työelämäosaamisen tekemällä tiivistä yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden kanssa. Laurea tarjoaa yksilöille ja yrityksille mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen jatkuvan oppimisen hengessä räätälöidyin ja suunnitelluin konseptein. Laurea varmistaa henkilöstön tulevaisuuden osaamisen. Myös muutamat erityisalueet, kuten ennakointiosaaminen ja kestävä kehitys jalkautetaan henkilöstölle ja osaksi opetusta. Tähän liittyen autenttisina kommentteja aineistosta voi nostaa esimerkiksi:

”Osaamisen kehittymisen tarkastelu keskiöön. Enemmän panostusta osaamisen ohjaukseen ja kehittyneen osaamisen reflektointiin sitä toisille jakaen (vrt. valmistuvien identiteetti).”

”Työelämän osaamisen uudistamiseen pienet osaamiskokonaisuudet ja myös laajemmat osaamiskokonaisuudet, jota suunnitellaan räätälöidysti yrityksen kanssa.”

”Tulevaisuus ja ennakointiosaamisen jalkauttamista kaikille tasoille ja resursseja siihen työhön.”

4. Työelämäyhteistyö on jatkuvasti kehittyvää ja tiivistyvää. Tutkintoja viedään yhä enemmän työelämää kohden ja varmistetaan opetuksen sisältöjen ajantasaisuus sekä opiskelijoiden osaamisen taso. Varmistetaan ja vahvistetaan Laurean roolia työelämäosaamisen ja oppimisen yhdistäjänä. Tehdään kartoituksia, jotta Laurea osaa aidosti vastata myös yritysten tarpeisiin. Työelämäyhteistyöhön liittyvinä autenttisina kommentteina voi mainita:

”Avainkumppanuuksien rakentamisessa voisi tulevaisuudessa olla erikokokoisten yritysten tarpeisiin ”erilaisia kumppanuuksia”, jolloin verkostoon saataisiin mukaan myös pieniä yrityksiä ja yksin yrittäjiä. Heidän kanssa voisi rakentaa opetukseen ketteriä kumppanuuksia.”

”Työelämäyhteistyö näkyvämmäksi. Yhteistyötä, jota työelämän kanssa tehdään, olisi hyvä kuvata esim. nettisivuilla. Tällä hetkellä työelämäyhteistyö näkyy ulospäin varsin vähän.”

”Tehdään päätös, että olemme työelämäosaamisen ja oppimisen paras ”yhdistäjä” niin osaamisen kehittämisessä, digitaalisuudessa kuin opiskelijoiden työpaikan löytämisessä Uudellamaalla. Konseptoidaan tämä kokonaisuus :)”

5. Digitaalisen oppimisen mahdollisuudet ovat jo osittain käytössä, mutta toteutuksessa on vielä jonkin verran tasoeroja ja vaihtelua. Hybridimalliin ja digitaaliseen opetukseen ollaan valmiita, mutta digitaalisten palveluiden ja kanavien selkiyttämisessä on vielä työtä. Puhutaan laitteiden toimivuudesta, osaamisesta ja tuen tarpeesta, resurssien niukkuudesta, hajallaan olevista alustoista, sekä yhteisöllisyyden ja tuen tarpeesta myös digialustoilla. Aineistosta voi digitaalisen oppimisen mahdollisuuksiin liittyvinä autenttisina kommentteina mainita muun muassa:

”Laurea digiopetuksen suunnannäyttäjänä. Digiopetuksen sisältöjen miettiminen ja rohkea kokeilu. Tavoitteena luoda kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavia sisältöjä.”

”Korkeatasoista digitaalista oppimista. Tasalaatuinen kurssisisältö. Nyt on vaihtelevuutta erityisesti joidenkin digiopintojen kurssitoteutusten selkeydessä. Osa kursseista on jo loppuun hiottua timanttia, osassa käytännön toteutus vaatii vielä kehittämistä.”

”Digitaalinen oppiminen nousukiitoon yhteistyöllä! Laureassa on huikean osaavaa henkilökuntaa, joiden tehtävä on tukea digitaalisen oppimisen kehittämisessä. Tuntuu kuitenkin siltä, että usein näitä mahdollisuuksia ei hyödynnetä, eli rohkeammin yhteyttä osaajiin – jaetaan työkuormaa ja tehdään yhdessä kokonaisuudesta vielä entistäkin parempi!

Strategiakyselyyn tähän mennessä kertyneestä aineistosta koostettiin myös vastaajien mielestä tärkeimpiä asioita Laurea-ammattikorkeakoulun tulevaisuuden kannalta. Lista on seuraava:

  1. Koulutustoiminta takaisin tekemisen keskiöön. Keskitytään opetukseen: annetaan sille työrauha. Tämä tarkoittaa opetuksen priorisoimista. Olemme unohtaneet perustehtävämme viime vuosien aikana. Nuoriso voi huonosti, ja koulutus on yksi tärkeimpiä korjausliikkeitä myös sillä saralla. Aitoa kohtaamista kampuksella ja verkossa, läsnäoloa, aikaa antaa palautteita ja tukea, ohjata ja opettaa. Laadukas ja hyvä opetus tulee nostaa takaisin korkeakoulutuksen keskiöön.
  2. Koulutus pysyy ajan hermolla ja opettajien osaaminen on tätä päivää eikä eilistä.
  3. Panostusta työhyvinvointiin vielä enemmän. Panostusta työhyvinvointiin enemmän, jotta se näkyy ulospäin motivoituneina ja innokkaina työntekijöinä.
  4. Koulutusprosessien uudistaminen kaikkia opiskelijoita palveleviksi. Laurean sisäiset koulutuspalveluprosessit tulisi uudistaa vastamaan yhä heterogeenisempää opiskelijajoukkoa. Kaikkien Laureassa olevien palveluiden ja prosessien tulee tukea niin tutkinto- (päivä, monimuoto, verkko) kuin jatkuvan oppimisen (avoin AMK, ristiinopiskelu, erikoistumiskoulutus, täydennyskoulutus yms.) opiskelijoita. Nykyiset prosessit on kehitetty aikoinaan hyvin vahvasti päivämuotona opiskelevien tutkinto-opiskelijoiden tueksi, jolloin muiden opiskelijoitten palvelemiseen on jouduttu rakentamaan hyvin monimutkaisia ”himmeleitä”. Tämä on paitsi vaikeasti tulkittavaa niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan näkökulmasta, mutta myös kallista korkeakoulullemme. Toimivat prosessit, jossa ei ole joka kerta poikkeuksenpoikkeusta, luo myös työhyvinvointia ja vähentää manuaalisen työn määrää.
  5. Aidosti dialoginen opetus.
  6. Opettajien opetusmateriaalin parantaminen ja sen tulisi olla ajantasaisempaa
  7. Kehittyvät urapolut Laurean sisällä henkilöstölle
  8. Tuki digitaaliseen opetukseen. Laiteet ja välineistö sen mukaiseksi, että voi korkeasti tuottaa digitaalista opetusta. Tuki myös tähän työhön, eikä vain isäntien kautta.
  9. Digipedagogiset työkalut. Digipedagogisten työkalujen käytön systemaattinen, mutta silti joustava yhdenmukaistaminen eri opettajien välillä.

Millaisia mietteitä nämä listaukset tärkeistä asioita ja korkeakoulun vaikuttavuuden lisäämisestä herättää? Toivon, että nämä koosteet tähän mennessä strategiakyselyyn tulleista vastauksista innostavat sinua vastaamaan strategiakyselyyn: http://www.fountainpark.fi/2030laurea

Strategiakysely on avoinna vielä koko maaliskuun 31.3.2023 asti. K i i t o s   jo etukäteen osallistumisesta yhä vaikuttavamman korkeakoulun rakentamiseen!

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023030930769

Jaa sivu