Korkeakoulun uuden oppimisalustan valinta ja käyttöönotto

Teksti | Irma Mänty

Laurea otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön Canvas-oppimisalustan. Koko korkeakoulun yhteisen alustan hankinta ja käyttöönotto ovat tärkeitä askeleita, jotka vaikuttavat pitkällä tähtäimellä koulutusten toteuttamiseen, digipedagogiikkaan ja opiskelijakokemukseen. Tässä artikkelissa kuvataan projektin eteneminen ja digipedagogisen muutosprosessin käynnistyminen.

Kilpailutuksen valmistelu

kuvituskuva.
Kuvaaja Ketut Subiyanto palvelusta Pexels

Oppimisalustan vaihto tuli ajankohtaiseksi osana Laurean Digivisio 2020 linjauksia. Kilpailutusprosessin hoiti tietohallinnon ja digipedagogisen tiimin asiantuntijoista koostuva työryhmä konsulttiapua hyödyntäen. Ohjausryhmässä oli pedagogiikan, digitaalisuuden ja tietohallinnon johtajisto sekä opiskelijoiden ja opettajien edustajat. Projektipäällikkönä toimi tietohallinnon asiantuntija, joka koordinoi sekä kilpailutuksen että käyttöönoton ja valmisteli asiat ohjausryhmälle. Itse toimin oppimisalustan pääkäyttäjänä ja ohjausryhmän sihteerinä sekä tiimin jäsenenä toiminnallisten ominaisuuksien määrittelyssä, käyttöönottoprojektissa ja kouluttamisessa.

Valintaprosessin aikana kirkastui Laurean tahtotila siitä, millaista digipedagogista muutosta uuden oppimisalustan haluttiin tukevan. Määrittelimme 157 toiminnallista ominaisuutta, joiden lisäksi kilpailutuksessa alustalta vaadittiin myös runsaasti teknisiä ominaisuuksia sekä saavutettavuuteen, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ominaisuuksia.

Uudelle oppimisalustalle määritettiin seuraavat tehtävät:

  • Laurean oman pedagogisen toimintamallin, kehittämispohjaisen oppimisen menestyksellinen toteuttaminen digitaalisessa ympäristössä
  • Verkkotutkintojen ja tutkintojen osien laadukas toteuttaminen. Myös jatkuvan oppimisen tarpeisiin vastaaminen
  • Valintakokeiden ja valintakurssien toteuttaminen alustalla
  • Hyvän käyttökokemuksen luominen opiskelijoille. Alustan tulee olla saavutettava, nykyaikainen, monipuolinen ja herättelevä
  • Opettajille tarjotaan monipuolinen ja tehokas työkalu, joka on jatkuvasti kehittyvä ja joka tukee opettajan työn olennaisia kohtia, kuten esimerkiksi arviointia ja palautteen antamista
  • Oppisisältöjä ja opintoja jaetaan ja hyödynnetään avoimesti Laurean sisällä sekä jatkossa myös ulospäin

Roadmap ja muutoksen toteutus

Oppimisalustan vaihdon roadmap on kuvattu alla kuviossa 1. Prosessi ja aikataulu etenivät muuten oheisen kuvion mukaisesti, mutta kilpailutus siirrettiin toteutettavaksi keväällä 2021, sillä alustojen pilotoinnin ja vertailuanalyysin pohjalta tehtiin ensin kahden vuoden sopimus Instructuren Canvas-oppimisalustasta. Itse kilpailutuksessa Canvas osoittautui parhaiten Laurean tarpeita vastaavaksi alustaksi ja siitä tehtiin hankintapäätös. Vanha alusta, Optima siirrettiin arkistoon kesällä 2021.

Kuvassa on aikajana. Syksyllä 2018 toteutettiin pilotit, bencmarking ja kilpailutukseen valmistautuminen. Syksyllä 2019 tapahtui käyttöönoton valmistelut ja integraatiot. Keväällä 2020 tapahtui hyväksymistestaus ja uusi oppimisalusta oli valmis tuotantokäyttöön. Ensimmäiset pilotit aloittivat uudella oppimisalustalla 2.3.2020 alkaen. Syksyllä 2020 uuden alustan käyttö laajeni, mutta osa opinnoista käytti vielä Optimaa. Keväällä 2021 toteutettiin kilpailutus ja kaikki opinnot käyttivät uutta alustaa. Optima suljettiin kesällä 2021. Automaattista työtilojen siirtoa Optimasta uuteen oppimisalustaan ei tehty. Keväällä 2021 oli viimeinen madollisuus ottaa materiaalia talteen Optimasta.
Kuvio 1. Laurean oppimisalustaprojektin roadmap. (Tekijä: Tuuli Rinne)

Käyttöönoton aikatauluksi asetettiin 1,5 vuotta. Käyttöönottoprojektin tekninen osuus vietiin eteenpäin kahden viikon sprinteillä. Joka viikko pidimme lyhyen kokouksen toimittajan projektikoordinaattorin (Customer Success Manager) ja käyttöönotosta vastaavan teknisen osaajan kanssa. Tietohallinto vastasi oppimisalustan ja omien järjestelmiemme integroinnista. Näistä erityisesti käyttäjähallinta ja oppilashallintojärjestelmä olivat kriittisimpiä. Oppimisalusta tarjosi uusia mahdollisuuksia myös käyttötuen toteuttamiseen.

Strategian mukaisesti digipedagogista osaamista keskitettiin Laureassa tiimityöskentelyyn, jossa avaintoimijoita ovat olleet digipedagoginen tiimi (dCELL), digilehtorit ja tutkintovastaavat sekä oppimisalusta-agentit. Digipedagoginen tiimi valmisteli opintojen siirron aikataulun ja suunnitteli henkilöstön koulutuksen. Kaikille opettajille järjestettiin lyhyt oppimisalustan käyttökoulutus ja pedagoginen työpaja ABC-menetelmällä sekä pääsy itseopiskeltavaan verkkokurssiin. Canvasissa toteutetuista pilottiopinnoista kerättiin opiskelijoilta ja opettajilta nopeat palautteet, joiden perusteella tehtiin muutoksia käyttöönottoon ja koulutukseen. Automaattista sisältöjen siirtoa vanhasta alustasta uuteen ei tehty.

Taulukossa 1 on esitelty käyttöönottoon osallistuneet tiimit ja näiden keskeiset tehtävät. Käyttöönottoprojektin päätyttyä dCELL-tiimi ja digilehtorit ovat jatkaneet digipedagogiikan kehittämistä sekä opettajien koulutusta ja tukea Laureassa. Canvas-agenttien toiminta sen sijaan päättyi. Ohjausryhmä päätti toimintansa syksyllä 2021, jolloin kilpailutuspäätös oli tehty ja sopimukset laadittu.

Taulukossa on kolme saraketta: tiimi, henkilöt ja tehtävät. Ohjausryhmään kuuluvat strategiset johtajat ja prosessin johtajat, opiskelijat ja opettajat. Heidän tehtäviään ovat strategiset valinnat, prosessin johtaminen, päätökset ja allekirjoitukset. dCELL tiimiin kuuluvat digipedagogiset asiantuntijat ja tekniset asiantuntijat. dCELL tiimin tehtäviä ovat koulutusten koordinointi, ABC-työpajat, opintojen siirtymäsuunnitelma, master-kurssit, laatuvaatimukset, opettajien koulutus ja tuki, pilotointi ja testaaminen sekä pääkäyttäjyys, tekninen koulutus ja tuki. Digilehtoreiden tehtävänä on kollegojen tuki, digisisältöjen/työtilojen rakentaminen, kouluttaminen sekä pilotointi ja testaaminen. Canvas-agentit ovat teknisesti taitavia lehtoreita, joiden tehtävä on tekninen ja pedagoginen koulutus. Tietohallinnon tiimiin kuuluvat projektipäällikkö ja it-asiantuntijat. Tämän tiimin tehtävänä on kilpailutus- ja käyttöönottoprojektin koordinointi, käyttäjähallinta, integraatiot ja sopimukset.
Taulukko 1. Käyttöönottoprojektin avainhenkilöt ja tehtävät. (Tekijä: Irma Mänty)

Muutokset näkyvät

Oppimisalustan vaihto yhdistettynä isoon pedagogiseen toimintakulttuurin muutokseen on tuonut merkittäviä uusia avauksia toimintaamme. Esimerkiksi yhdessä laadittuja työtilapohjia hyödynnetään nyt lähes kaikissa opinnoissa, mikä parantaa digipedagogista laatua. Opiskelijat ovat antaneet palautetta siitä, että heidän on helpompi navigoida kursseilla silloin, kun sisällöt löytyvät samalla logiikalla kaikissa työtiloissa.

Oppimisalustan sisältökirjasto ja kurssien läpinäkyvyys ovat merkittävästi lisänneet avoimuutta ja tulevat vähentämään opettajien kurssien rakentamiseen liittyvää työmäärää. Opettajat pääsevät nyt näkemään lähes kaikki Canvasissa olevat kurssit ja he voivat kopioida Creative Commons -lisenssillä merkityistä työtiloista koko kurssin tai sisältöjä siitä omaan toteutukseensa lisenssiehtojen mukaisesti. Tämä edistyksellinen avoimuus on herättänyt kovasti kiinnostusta myös muissa korkeakouluissa. Jo ensimmäisenä vuonna Canvasiin luotiin yli 80 nk. master-kurssia, jotka opettajat voivat suoraan käyttää omassa opetuksessaan. Master-kursseja kehitetään edelleen.

Opintoihin, joissa on samaan aikaan useita rinnakkaisia toteutuksia eri ryhmille, olemme luoneet nk. blueprint-kursseja. Esimerkiksi opinnäytetyö ja harjoittelu ovat tällaisia.  Blueprintissä yksi työtila on opinnon ”isä-kurssi”, johon muut toteutukset liitetään ”lapsi-kursseina”. Isä-kurssiin tehdyt muutokset siirtyvät lapsi-kursseihin. Näin saadaan opiskelijoille tasalaatuinen kokemus opinnosta, kurssisisällön muutokset tehdään vain yhteen paikkaan ja opettaja voi kuitenkin tarvittaessa lisätä toteutukselle ryhmäkohtaisia sisältöjä.

Käyttöönottoprojektissa aloimme luoda kontakteja Canvas-alustaa käyttäviin eurooppalaisiin korkeakouluihin. Kokemusten vaihto käyttäjäyhteisön kanssa on auttanut uusien työkalujen valinnassa ja integroinnissa oppimisalustalle. Viimeisimpänä olemme käyneet keskustelua chat-botin käytöstä Canvasin käyttötuessa. Mielestäni siirtyminen Canvasiin on antanut erittäin hyvän startin merkittävään digipedagogiseen muutokseen.

Lisää aiheesta:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022012811182

Jaa sivu