Korkeakoulun yhteiskunnallista vaikuttavuutta johtamassa

Teksti | Jouni Koski

Suomalaisten korkeakoulujen auditointimalli uudistui auditointikierrokselle 2018–2024 ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin auditointimallissa korostuu korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja koulutuksen opiskelijakeskeisyys. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus nähdään siinä yhä keskeisempänä osana suomalaisten korkeakoulujen tehtävää, jolloin laadukkaat korkeakoulut tukevat Suomen kilpailukykyä ja edellytyksiä menestyä tulevaisuuden haasteiden ratkojana. Korkeakoulut nähdään näin tärkeinä yhteiskunnallisina vaikuttajina, jotka tuottavat osaajia laajasti yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Samalla myös korkeakoulujen tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta synnyttää uusia oivalluksia, joiden vaikutukset ylittävät perinteiset sektorirajat.Auditointimallin uudistuminen on vauhdittanut korkeakoulun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden johtamista. Vaikka korkeakouluilla on aina toki ollut yhteiskunnallista vaikuttavuutta, on tietoisuus sen johtamiseksi vahvistunut viime vuosina. Vaikka ammattikorkeakouluilla on ollut pitkään koulutus-, tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan rinnalla aluekehitystehtävä, on korkeakoulun yhteiskunnallinen vaikuttavuus nähtävä paljon laajemmin. Vaikuttavuus on sidoksissa siihen, miten korkeakoulu toimii ja miten korkeakouluyhteisön jäsenet toimivat. Arvoilla on siinä keskeinen merkitys. Korkeakoulussamme toimintaa ja työskentelyä ohjaavia arvoja ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Avoimuus merkitsee arvona kaikkien toimintojen läpinäkyvyyttä, myös johtamisen ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Avoimuus rakentaa keskinäistä luottamusta, joka on perusedellytys yhdessä kehittämisen ja tekemisen onnistumiselle. Kaiken voi tehdä aina paremmin ja paremmin jatkuvan kehittämisen kehän mukaisesti. Vaikuttavuus ei synny ilman vastuullisuutta, joka arvona tarkoittaa vastuun ottamista oman työn tuloksista ja yhdessä tekemisestä. Vaikuttavuuden tarkoituksena on ohjata kaikkea tekemistä, kun korkeakoulu toteuttaa arvokasta yhteiskunnan sille suomaa palvelutehtävää. Korkeakoulussamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus tarkoittaa työelämäosaamisen ja elinvoiman kehittymistä Uudellamaalla, joka on strategiassa asetettu korkeakoulun tahtotilaksi. Jotta korkeakoulumme yhteiskunnallinen vaikuttavuus olisi tunnistettavissa ja näkyvää, olemme koonneet vuosittain vuodesta 2016 lähtien erillisen raportin korkeakoulun yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Rakentaakseen vaikuttavuutta korkeakoulumme haluaa toimia aktiivisesti yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Olemme asettaneet korkeakoulussamme tavoitteeksi, että jokainen toimii niin yksin kuin yhdessä muiden kanssa eettisesti, opiskelija- ja asiakaskeskeisesti ja tukee opiskelijan/kumppanin onnistumista vastuullisesti. Haluamme siten huomioida kaikessa toiminnassa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen ja luoda uusia kestävän kehityksen ratkaisuja opetuksen ja T&K-toiminnan avulla. Jotta korkeakoulumme yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy kestävällä tavalla, olemme rakentaneet korkeakouluyhteisölle eettisen toimintaohjeiston, jonka tavoitteena on ohjata kaikkien korkeakoulun jäsenten toimintaa ja valintojen tekemistä, myös korkeakoulun johtamista. Syvennyn siihen seuraavassa blogikirjoituksessa ensi viikolla.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101111461

Jaa sivu