Mikro-oppiminen osaksi yritysten osaamisen johtamista – Kokemuksia mikrokurssien kehittämistyöstä

Teksti | Mika Launikari , Maarit Laihonen , Perttu Pohjonen

Pienten ja keskisuurten yritysten johto on yleisesti kiinnostunut tarjoamaan mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen kehittymiseen. Yritykset tietävät, että osaamisvaatimukset muuttuvat tulevaisuudessa, mutta se, miten ja mihin suuntaan osaamista kannattaa lähteä kehittämään, ei välttämättä ole niille itsestään selvää. Osaamisen kerryttäminen yritykseen edellyttää suunnitelmallisuutta, yhtenäisiä toimintatapoja sekä johdon ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta. Pitkäjänteistä ja johdonmukaista osaamisen kehittämistä rajoittaa usein se, ettei pk-yrityksillä ole HR-asioista vastaavaa asiantuntijaa, joka olisi erikoistunut jatkuvan oppimisen kysymyksiin. Osaamisen johtamisessa on kyse yrityksen kilpailukyvyn varmistamisesta sekä tulevaisuuden ennakoinnista.

kuvituskuva.
Kuva: Polina Zimmerman/ Pexels

MUUVO Muutosvoimaa osaamisesta -hanke (ESR 2021-2023) tarjoaa uusimaalaisille yrityksille maksutonta koulutus- ja valmennusmallia, jolla vahvistetaan niiden osaamispääomaa, muutoksenhallintaa ja liiketoimintaedellytyksiä. MUUVO-mallissa yhdistyvät opiskelu digitaalisella oppimisalustalla ja yrityksen muutostarpeisiin räätälöity valmennus. Verkko-opiskelu käsittää mikrokursseina opiskeltavia sisältöjä kestävän kehityksen, vihreän siirtymän ja vastuullisuuden sekä itsensä johtamisen, osaamisen kehittämisen ja muutoshallinnan teemoista.

Mikro-oppiminen tarkoittaa opiskeltavan asiakokonaisuuden pilkkomista kätevästi omaksuttaviksi palasiksi. Mikro-oppiminen vastaa nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin uusien taitojen oppimisessa, olemassa olevien päivittämisessä ja niiden tunnistamisessa (Kato, Galán-Muros & Weko 2020). Se on keino sitoa työntekijän keskittyminen lyhytkestoisesti tehokkaaseen opiskeluun kesken kiireisen työpäivän, jolloin aikaa opiskeluun on rajallisesti.

Mikro-oppimisessa oppija valikoi ja käsittelee omassa tahdissaan tietoa ja opiskeluaineistoja, joiden hallitseminen on hänelle tärkeää juuri sillä hetkellä. Käytännössä mikro-oppiminen tarkoittaa itsenäisesti opiskeltavia mikrokursseja, joita suorittamalla oppija saavuttaa asetetun tieto- tai taitoperustaisen oppimistavoitteen. (Peters 2021.) Näin ne paikkaavat tavanomaisessa koulutuksessa olevia aukkoja nopeasti muuttuvan toimintaympäristön ymmärryksen lisäämisessä (Boud & Jorre de St Jorre 2021). Samalla mikro-oppimisen haasteena on sen sidonnaisuus nimenomaan tiettyyn yritykseen.  Oppijalle ei kuitenkaan riitä pelkästään yrityslähtöinen tavoiteasetanta mikro-oppimiselle, vaan hänen tulee löytää myös sisäinen motivaatio siihen (vrt. Wheelahan & Moodie 2022).

Tavanomaista koulutusmallia vaivattomampaa oppimista ja kehittämistä

MUUVO-hankekumppanit (Laurea, Metropolia, Vantaan kaupunki) ovat yhdessä sopineet mikrokurssien konseptoinnista, sisällöistä ja toteutustavasta. Kaikille kursseille määriteltiin yhtenäinen rakenne sekä jokaiselle kurssille omat tavoitteensa ja sisällölliset painopisteensä. Laurean ja Metropolian yritysvalmentajat vastasivat kurssien luomisesta alla mainituilla teema-alueilla:

  • Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä liittyvät liiketoiminnan vastuullisiin toimintatapoihin ja -valintoihin, vastuullisiin hankintoihin, vastuullisuusviestintään sekä sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kysymyksiin.
  • Osaamisen kehittämisessä on kyse osaamisen tunnistamisesta, sanoittamisesta ja vahvistamisesta. Se on tärkeä osa yrityksessä tapahtuvaa strategista osaamisen johtamista sekä siihen liittyviä prosesseja.
  • Muutosjohtaminen koskee kaikkia yrityksiä ja niiden jokaista työntekijää. Muutoksenhallinta helpottuu, kun muutosprosessit, psykologinen turvallisuus sekä tulevaisuuden ennakointi ja johtaminen ovat kunnossa.
  • Itsensä johtaminen on taito, jota tarvitaan sekä työelämässä että vapaa-ajalla. Siihen liittyy asioiden tehokas organisointi ja selkeä priorisointi, ajankäytön suunnittelu ja hallinta sekä riittävän vireystilan ylläpitäminen.

​Temaattista mikrokurssituotantoa varten kartoitettiin vapaasti saatavilla olevia aineistoja. Aineiston valinnassa avainkriteereinä olivat sisältöjen puolueettomuus, riippumattomuus, ajankohtaisuus sekä ei-kaupallisuus. Lisäksi mikrokursseilla esiteltävien teorioiden osalta pidettiin kiinni siitä, että ne ovat vakiintuneita ja yleisesti tunnettuja, joskin mukaan otettiin myös juuri tässä ajassa kiinni olevia tulokulmia. Lopulliset kurssit perustuvat pitkälti verkossa tarjolla olevaan muiden asiantuntijoiden luomaan aineistoon (kirjallinen materiaali, videot, podcastit, kuvat, kuviot ja muut visualisoinnit). Lähdeaineiston käyttöoikeudet on tarkistettu, ja käytetyn aineiston alkuperäiseen luojaan viitataan mikrokursseilla asianmukaisesti.

Aineistojen valinnassa ja työstämisessä Metropolian ja Laurean asiantuntijoiden osaaminen ja laaja kokemus mahdollisti keskeisten sisältöjen tunnistamisen ja validoinnin sekä koherentin oppimisekosysteemin luomisen (Rossiter & Tynan 2019). Asiantuntemusta käytettiin myös kurssien aineistojen jäsentämisessä kompakteiksi ja ymmärrettäviksi oppimiskokonaisuuksiksi.  Tuotantovaiheessa Laurean ja Metropolian asiantuntijat arvioivat toistensa kehittämiä mikrokursseja sekä antoivat toisilleen palautetta sisällön ja toteutuksen viimeistelyyn.

Itsenäisesti suoritettaville mikrokursseille määriteltiin selkeät ja konkreettiset oppimistavoitteet sekä pelkistetyt sisällöt. Oppimistavoitteet  liittyvät tyypillisesti käsiteltävän aiheen hahmottamiseen yleisesti, käsitteiden ymmärtämiseen sekä teeman soveltamiseen.  Tällaisten mikrokurssien kaltaisessa hyvin rajatussa kontekstissa ei pyritäkään avaamaan käsiteltävästä teemasta kaikkea vaan perehdytetään osallistuja perusasioihin ja -käsitteisiin. Usein kurssi on vain ‘pintaraapaisu’ aiheeseen. Sen tarkoituksena on toimia orientaationa keskusteluihin yrityskohtaisissa MUUVO-valmennuksissa.

Mikrokurssit ja verkko-oppimisalusta

Tuotetuista mikrokursseista (yhteensä 30 kappaletta) syntyy eheä kokonaisuus, jossa eri teemat ja sisällöt kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa. MUUVO-hankkeessa Itslearning-verkko-oppimisalustalla olevat mikrokurssit on suunniteltu kestoltaan lyhyiksi ja oppimäärältään rajatuiksi. Se on mikrokurssien tekijöiltä edellyttänyt tiukkaa sisältöjen ja näkökulmien rajausta sekä käsiteltävien asioiden yksinkertaistamista ja yleistajuistamista. Tavoitteena on ollut tehdä mikrokursseista asiapitoisia, mutta houkuttelevia, jolloin sisällön innostavuus ja hyödyllisyys sekä selkeä otsikointi ovat korostuneet. Kurssitarjonnasta jokainen oppija voi löytää itselleen sopivan mikrokurssiyhdistelmän oppimistarpeisiinsa. Alla olevassa kuvassa 1. on kuvitteellinen esimerkki oppijan itselleen valitsemista mikrokursseista.

kuvakaappaus oppimisasalustalta.
Kuva 1. Oppijan henkilökohtainen kurssinäkymä (kuvakaappaus Itslearning-oppimisalustalta).

Jokainen mikrokurssi koostuu muutamasta temaattisesta osiosta tehtävineen (kuva 2.). Oppijalta yhden mikrokurssin tekemiseen Itslearning-alustalla kuluu aikaa noin tunnin verran. Kursseilla kulloinenkin aihe esitellään pääpiireissään, muun muassa peruskäsitteet ja keskeiset teoriat. Kaikkiin mikrokursseihin liittyy tehtäviä, jotka syventävät ymmärrystä aiheesta. Kurssitehtävien tarkoituksena on kannustaa ja mahdollistaa reflektiota ja pohdintaa oppijan omasta työtilanteesta sekä yrityksen toimintatavoista. Mikrokurssit myös opastavat oppijaa siinä, miten ja missä hän halutessaan voi edelleen syventää osaamistaan valitulla aihealueella. Jokaisesta kurssista osallistujilta kerätään palautetta, jota käytetään sisältöjen edelleen kehittämiseksi.

kuvakaappaus oppimisalustalta.
Kuva 2. Mikrokurssin sisältörakenne (kuvakaappaus Itslearning-oppimisalustalta).

Mikrokursseihin ei sisälly oppimista mittaavia kysymyksiä tai tehtäviä, joihin odotettaisiin yhtä ainoaa oikeaa vastausta esitetyn sisällön pohjalta. Reflektion kautta oppijat kykenevät tunnistamaan omat sekä yrityksen muutostarpeet ja niihin liittyvän osaamisen. Mikro-opiskelusta saatavat syötteet viedään yrityskohtaisiin valmennuksiin. Valmennusten tavoitteena on edistää yrityksen muutosprosessia, jota mikro-oppimisella ja yhdessä valmentautumisella tuetaan.

Oppimisalustana käytetty Itslearning-alusta ei ollut hankekumppaneille entuudestaan tuttu, mikä lisäsi haastekerrointa mikrokurssien suunnittelussa ja toteutuksessa. Alustan tekninen käytettävyys mikro-oppimiseen on MUUVO-hankekokemuksen perusteella todettu hyväksi. Oppijamäärän kasvaessa mikrokurssien hallinnointi alustalla kuitenkin vaikeutuu, jolloin MUUVO-valmentajilta kuluu paljon aikaa yritys- ja oppijakohtaisten mikrokurssien suorittamisen seurantaan.

Lopuksi

Kesästä 2022 lähtien uusimaalaiset yritykset ovat varsin innokkaasti lähteneet mukaan mikro-oppimisen ja yrityskohtaisten valmennusten tielle. Yritysten koulutus-valmennusprosessiin osallistujat ovat antaneet mikrokursseista valtaosin myönteistä palautetta sekä jakaneet hyviä ideoita kurssien sisällölliseksi ja toiminnalliseksi edelleen kehittämiseksi. Yritykset vaikuttavat hyvin sitoutuneilta niille räätälöityyn valmennusprosessiin, joka tukee sitä, että ne onnistuvat integroimaan jatkuvan oppimisen osaksi henkilökuntansa jokapäiväistä toimintaa.

Kirjoittajatiedot:

Kirjoittajat toimivat MUUVO-hankkeessa mikrokursseista vastaavina asiantuntijoina ja yritysvalmentajina:

  • FT, KTM Mika Launikari toimii Laurea-ammattikorkeakoulussa uraohjauksen ja osaamisen kehittämisen TKI-asiantuntijana.
  • KTT, VTM Maarit Laihonen on Metropolia Ammattikorkeakoulun liiketalouden lehtori. Hän opettaa vastuullista liiketoimintaa ja toimii kestävän kehityksen hankkeissa.
  • MMM Perttu Pohjonen toimii lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulussa, jossa hän opettaa julkisten hankintojen johtamista ja vastuullista liiketoimintaa.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022102663335

Jaa sivu