Mikrokursseilla tehoa pk-yritysten osaamisen kehittämiseen

Teksti | Taru Maamies

Osaamisen kehittäminen on haasteellista erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Vaikka osaamisen kehittämisen tarve onkin tunnistettu, pk-yrittäjien ja pk-yritysten vastuuhenkilöiden puheissa toistuvat usein samat syyt, joiden vuoksi osaamisen kehittämistarpeeseen ei kyetä riittävällä tavalla vastaamaan:

kuvituskuva.
Kuva: Anna Shvets / Pexels

Aika: Ajan irrottaminen edes kaikkein kriittisimmäksi koetun osaamisen kehittämiseen ei tahdo onnistua. Arjen operatiiviset kiireet sekä organisaation pienestä koosta johtuva sijaisjärjestelyjen vaikeus tekevät jo muutaman päivän kurssille osallistumisen haasteelliseksi.

 • Kurssitarjonta: Kaupallinen kurssitarjonta pyritään sovittamaan laajalle osallistujajoukolle. Kääntöpuolena pk-yrityksen osallistujalle tulee helposti tunne, että sisältö ei välttämättä sovellu juuri heidän tilanteeseensa ja tarpeisiinsa.
 • Opitun käyttöönotto jää tekemättä: Vaikka kurssin osallistuja kokisikin saaneensa kurssilta paljon oppeja, uusia ajatuksia ja kehitysideoita, niiden soveltaminen jää helposti arjen pyöritykseen palattaessa taka-alalle. Kurssille osallistuja jää usein myös ajatuksineen yksin, erityisesti, jos opitun soveltaminen ja sen aiheuttamista muutoksista sopiminen vaatisi tuekseen samaa uutta osaamista myös muilta yrityksen työntekijöiltä.
 • Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa MUUVO – Muutosvoimaa osaamisesta -hankkeessa (ESR 2001-2003) on kehitetty joustavaa, työelämälähtöistä toimintamallia vastaamaan näihin pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämisen haasteisiin. Malli koostuu yrityksen tarpeiden mukaan räätälöidystä koulutuspolusta, jossa vuorottelevat itsenäisesti digitaalisella oppimisalustalla suoritettavat mikrokurssit ja niitä tukevat yrityskohtaiset valmennukset.

  Mikrokurssi on lyhyt, noin tunnin mittainen asiakokonaisuus, jonka kurssin osallistuja voi suorittaa omassa tahdissaan ja itselle parhaiten sopivana ajankohtana. Koko mikrokurssia ei ole tarpeen suorittaa kerralla, vaan niiden sisältö on pilkottu pienempiin, helposti omaksuttaviin ja vain noin vartin kestäviin osiin. Kurssien toteutuksessa on pyritty huomioimaan erilaiset oppijat ja sisällössä vuorottelevat teksti, kuvat, videot ja podcastit. Sisältöön tutustuminen onnistuu tietokoneella tai mobiililaitteella myös kahvitauolla tai vaikkapa työmatkalla joukkoliikenteessä. Mikrokursseilla osallistujien on siis mahdollista kehittää joustavasti ja tehokkaasti ammatillista osaamistaan oman työnsä ja yrityksen tilanteen kannalta oleellisilla aihealueilla. Jotta kurssi tulisi suoritettua, on kuitenkin tärkeää, että jokainen osallistuja löytää juuri itselleen ja omaan työtilanteeseensa parhaiten sopivan tavan sisällyttää mikrokurssi omaan työpäiväänsä.

  Mikrokursseihin liittyy myös tehtäviä. Niiden tarkoitus ei ole koulumaisesti arvioida osallistujan osaamistasoa. Sen sijaan ne haastavat osallistujaa pohtimaan ja soveltamaan oppimiaan asioita omassa työssään ja työyhteisössään. Tehtävien avulla osallistujat tunnistavat nykyisen toiminnan mahdollisia ongelmakohtia tai hyödyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia sekä miettivät sen pohjalta toimintansa ja työyhteisönsä kehittämistapoja. Mikrokurssien tehtävien vastaukset toimivat myös lähtötietoina yrityksen työtekijöiden yhteisiin valmennuksiin.

  Mikrokurssit tuovat tehoa yhteisen valmennusajan käyttöön. Osallistujilla on mahdollisuus hankkia valmennuksissa tarvittava yhteinen tietoperusta itselleen mikrokursseilla jo ennen valmennusta. Näin ulkopuolinen valmentaja voi valmennuksissa keskittyä osaamisen kehittämisen sijaan mikrokurssilla opitun rikastamiseen ja soveltamiseen yrityksessä. Mikrokurssien tehtävissä jokainen osallistuja on myös osaltaan jo pohtinut hankitun tiedon soveltamista. Valmennuksessa lähdetäänkin liikkeelle osallistujien synnyttämistä ajatuksista ja kehitysideoista. Niiden pohjalta pyritään luomaan yhteinen näkemys yrityksen tavoitteista sekä laatimaan toimintasuunnitelma siihen pääsemiseksi. Jotta valmennuksista saataisiin paras teho irti, onkin tärkeää, että kaikki valmennuksen osallistujat ovat tutustuneet taustalla olevien mikrokurssien sisältöön.

  MUUVO-koulutuspolun teho perustuu mikrokurssien avulla tehtäviin pieniin osaamisen kehittämisaskeliin ja opitun välittömään käyttöönottoon. Yhden henkilön parin päivän koulutuksen sijaan mikrokurssien avulla on mahdollista kehittää laajemman osallistujajoukon osaamista ilman hankalia sijaisjärjestelyjä. Parhaimmassa tapauksessa yritykseen saadaan MUUVO-polun aikana vakiinnutettua jatkuvan osaamisen kehittämisen malli, jossa itsenäinen tiedon hankkiminen ja yhteinen tiedon käytäntöön soveltaminen vuorottelevat osana yrityksen arkea myös vailla ulkoisen valmentajan tukea.

  Mikrokurssit ovat siis joustava ja tehokas tapa kehittää yrityksen kannalta oleellista osaamista koko henkilöstölle ja varmistaa hankitun osaamisen välitön hyötykäyttö. MUUVO-hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana on testattu ja edelleen kehitetty mikrokursseista ja niitä tukevista valmennuksista koostuvaa toimintamallia uusmaalaisissa pk-yrityksissä ja sen edelleen kehittäminen jatkuu. Sen sijaan itsenäisen osaamisen kehittämisen mallin juurruttaminen yrityksiin ei kuulu MUUVO-hankkeelle määriteltyihin tavoitteisiin, vaan on oman jatkohankkeensa ansaitseva kokonaisuus.

  Jos kiinnostuit, löydät mikrokursseista ja MUUVO-hankkeesta ja tarkempaa tietoa hankkeen verkkosivuilta https://muuvo.fi/

  Kirjoittajatiedot:

  Taru Maamies (TkL, AmO) toimii lehtorina ja yritysvalmentajana Laurea-ammattikorkeakoulussa. Tarun vahvuuksia ovat strategialähtöinen liiketoiminnan kehittäminen muutostilanteissa sekä johtamisen, esihenkilötyön ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tavoitteena motivoitunut, itseohjautuva ja muutoskyvykäs työyhteisö. MUUVO-hankkeessa Taru on vastannut näihin teemoihin liittyvien yritysvalmennusten suunnittelusta ja toteutuksesta.

  URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022112566951

  Jaa sivu