Miten digitaalisuudella tuetaan rikoksista irrottautumista?

Teksti | Annamaija Korhonen

Digidesi – desistanssia digitaalisesti –hanke (ESR, 2021–2023) on toteutettu Laurea-ammattikorkeakoulun ja Silta-Valmennusyhdistys ry:n yhteistyöhankkeena. Molemmat toimijat tuntevat sekä rikosseuraamusasiakkaiden tarpeita sekä heille suunnattuja kuntoutuspalveluita. Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa rikoksilla oireilevien ja vankilasta vapautuvien henkilöiden osallisuutta nopeasti digitaalistuvassa yhteiskunnassa sekä auttaa heitä kiinnittymään heidän tarvitsemiinsa palveluihin. Tässä tekstissä esitellään hankkeen toteutumista.

kuvituskuva, piirros vankilasta vapautuvasta hahmosta.
Tekijä: Anna Lahti 2023

Mistä aloitettiin?

Digitaalisesti tuetun kuntoutuksen tarve kuului kokemusasiantuntijoiden, rikosseuraamusalan ja kansalaisjärjestöjen ammattilaisten kanssa pidetyissä työpajoissa keväällä 2022. Se edistää rikosseuraamusasiakkaiden itsenäistä toimijuutta digiosallisuuden näkökulmasta mahdollistaen niin palveluiden käyttämistä, vertaistukea kuin yhteydenpitoa läheisten kanssa. Nämä tukevat desistanssia eli rikoksista irrottautumista. (Kaarakka & Lindström 2022a.) Digitaalisen tuen voi yhdistää vapautumisen valmisteluun hyödyntämällä kuntoutusympäristön sisältöä ja toimintoja ammattilaisten toteuttamaan kuntouttavaan työhön rangaistuksen aikana (Kaarakka & Lindström 2022b). Vankilan ulkopuolella digitaalista kuntoutusympäristöä pystyy taitojen ja laitteiden rajoissa käyttämään ajasta ja paikasta riippumatta, jolloin esimerkiksi opiskelu, työ tai muu sitovammin aikataulutettu toiminta voi toteutua samanaikaisesti rinnalla. (Kaarakka & Lindström 2022c).

Mitä tehtiin?

Työpajojen jälkeen on tapahtunut paljon ja monella suunnalla. Hanketyöntekijät ovat tehneet useissa yhteyksissä ryhmä- ja yksilökohtaista digivalmennusta. Asiakkaiden kanssa on opeteltu laitteiden käyttämistä, Office-ohjelmia, suunniteltu ja tehty työnhakuasiakirjoja ja ohjattu toimimaan verkkopalveluissa. Desistanssityöskentelyn tueksi on Laurean Canvas -verkko-oppimisympäristöön koottuun kuntoutusympäristöön kerätty ja valmistettu materiaaleja uudenlaisen identiteetin työstämisen välineiksi. Myös edellä mainitut arjen digiasiat on koottu omalla Canvas-alustallaan käytettäväksi. Rikosseuraamuslaitoksen asiantuntijat ovat tehneet kuntoutusympäristön käyttöönoton edellyttämiä tarkastuksia, ja siellä olevaa materiaalia on käytetty Köyliön vankilassa kokoontuneessa desistanssiryhmässä. Liki valmiita alustoja on testattu Laureassa niin rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijakoulutettavien eli Keijojen kanssa kuin rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijaryhmän muutostyön opintojaksolla. Ammattilaisille on laadittu ohjaajan opas digitaalisen kuntoutusympäristön käyttöä tukemaan. Aiheeseen liittyviä keskusteluja ja esittelyjä on ollut lukuisia, hanketoimijoiden omien verkostojen lisäksi esimerkiksi Rikosseuraamuslaitoksen Digiohjaaja –koulutuksessa ja Vankimessuilla.

Mitä havaittiin?

Digitaalisesti tuettuun kuntoutumiseen ja desistanssityöskentelyyn suhtautuminen on ollut kaksijakoista koko hankkeen ajan. Digitaalisuuteen uskotaan nyky-yhteiskunnassa suoriutumisen lähtökohtana, mutta desistanssityöskentelyn edellyttämiä aiheita työstetään mieluummin tekemällä kasvokkaista työtä, jossa vuorovaikutukseen ei käytetä digilaitteita. Työntekijäkontaktia pidetään välttämättömänä, joko teknologian käyttöä turvaamaan tai viimeistään mahdollistamaan prosessin herättämien vaikeidenkin ajatusten peilaaminen jonkun kanssa. Myös etäosallistuminen vertaistukiryhmiin koettiin vieraaksi verrattuna vaikkapa verkkoasiointiin viranhaltijoiden kanssa.

Mitä jatkossa?

Digitaalinen kuntoutusympäristö on tulossa käyttöön Kylmäkosken vankilassa hankkeen viimeisillä viikoilla syystalvella 2023. Silta-valmennus hyödyntää ympäristöä osana omaa asiakastyötään, Laureassa suunnitellaan desistanssiaiheista verkossa toteutettavaa koulutustarjontaa. Koulutussuunnittelussa hyödynnetään hankkeen kokemuksia ja tuotoksia. Kuntoutusympäristön käyttäjäkokemuksia kuunnellaan herkillä korvilla ja sitä ollaan valmiita kehittämään entistä paremmin käyttäjiensä tarpeita palvelevaksi. Kuntoutusympäristön käytön yhteystiedot ovat: paula.heiskanen(a)siltavalmennus.fi, minna.anthoni(a)laurea.fi tai annamaija.korhonen(a)laurea.fi (korvaa (a) @-merkillä).

Tämä oli Digidesi-hankkeen blogisarjan päätös. Hankkeesta kirjoitetaan Laurea Long- julkaisukanavalle kaksi erillistä julkaisua, joista ensimmäisessä avataan hankkeen teoriataustaa ja toisessa kerrotaan hankkeen toteutuksesta arviointeineen.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231117147341

Jaa sivu