MUUVO-hanke päättyy – muuv on!

Teksti | Mira Rajalakso , Laura Mattila

MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hankkeen koulutus- ja valmennusmallin kulki läpi 165 henkilöä 53 yrityksestä. Hankkeen koulutusosuus toteutettiin itsenäisenä verkko-oppimisena valitulla oppimisalustalla. Hankkeen aikana tehdyt 24 mikrokurssia käsittelivät osaamisen kehittämisen ja johtamisen, itsensä kehittämisen, muutosjohtamisen sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemoja. Valmennuksissa MUUVOon osallistuneet reflektoivat mikrokursseilla opittua ja nivoivat sitä organisaatioidensa toimintatapoihin ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Hankkeen kohderyhminä olivat yksinyrittäjät, mikro- ja pk-yritykset. Hankkeen tulokset on koottu alla olevaan infograafiin (kuva 1).

yllä kuvatun lisäksi mukana oli 55 yritystä, 275 yritystä kontaktoitiin. Yrityksille toteutettin 109 valmennusta. hankkeessa tuotettiin 14 artikkelia ja neljä podcast-jaksoa. Linkediniiin saatiin 110 seuraajaa.
Kuva 1: Hankkeen infograafi

Vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia

Hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin apuna on hyödynnetty MUUVO-polun osallistujilta kerättyä palautetta (ts. vaikuttavuuskysely polun alussa ja lopussa), mikrokurssien palautetta ja yritysvalmentajien havaintoja. Lisäksi hanketiimi koosti hankkeen oppeja ja kehittämisideoita kahdessa työpajassa. Hankkeen vaikuttavuuden arviointiraportti on luettavissa Theseuksessa (linkki).

Hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin perustaksi osallistujilta saatiin aloitus- ja lopetuskyselyihin vastauksia, joiden mukaan vastaajista enemmistö koki MUUVOn kohtalaisen motivoivaksi ja suosittelisi ehdottomasti polkua muille yrityksille. Uusia osaamisen kehittämisen toimintatapoja otettiin käyttöön MUUVOn avulla jossain määrin, kuten oman työn uudelleenorganisointi, vastuullisuus ja vihreään siirtymään liittyvien asioihin perehtyminen. Eniten tuotiin esille itsensä johtamisen taitoihin saatuja oivalluksia.

Suurin osa kyselyihin vastaajista koki, että yritys oli MUUVOn jälkeen jossain määrin valmiimpi ja ketterämpi toteuttamaan haluttua muutosta. Se tarkoitti työtehtävien uudelleen jakoa, uusien tapojen kehittämisprosessin aloittamista, vastuullisuuden näkökulmien esille ottamista, oman ajankäytön tarkastelua, omien vahvuuksien miettimistä ja sen myötä omaan kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvien toimintojen päivittämistä. Toimintaympäristön muutoksiin reagoimisen välttämättömyys koettiin positiivisesti ja polun koulutus- ja valmennussisällöt antoivat työkaluja muutoshallintaan.

Enemmistö vastaajista osallistuisi jatkossa mikrokursseille. Mikrokurssit antoivat uusia ja tuoreita näkökulmia niin tutuista kuin uusista asioista. Mikrokurssien suora sitominen valmennuksiin ei täysin onnistunut, koska niitä ei pääsääntöisesti tehty aikataulussa. Yleisesti ottaen hankkeen mikrokurssitarjonta koettiin kiinnostavaksi, vaikka osin liian pitkiksi kokonaisuuksiksi.

Hanketiimin tekemät havainnot MUUVOsta kertovat, että kilpailu aikuisen työssäkäyvän ajasta ja huomiosta on haastavaa. Mutta kun työssäkäyvän aikuisen huomio on saatu, yhteiset keskustelut ja niissä tehdyt oivallukset ja havainnot ovat merkityksellisiä.

MUUVOn opeilla muutospolkuosaajaksi

MUUVOn aikana yritykset saivat hetkiä pysähtyä ja ottaa aikaa työn tarkoituksen ja tavoitteiden sanoittamiseen, tekivät tuuppauksia eteenpäin, saivat työkaluja toiminnan tueksi, muodostivat uusia kontakteja ja rohkaisuja uuden kokeiluun.
MUUVOn tarjoaman koulutus- ja valmennuspolun läpikäynyt MUUVO-muutospolkuosaaja sai uusia näkökulmia, sysäyksiä uusien asioiden käsittelyyn ja intoa jatkuvaan oppimiseen (Kuva 2). Hän koki koulutuksen ja valmennuksen kohtalaisen motivoivaksi. Saamiemme vastausten perusteella muutospolkuosaaja jatkaa itselleen ja yritykselle hyödyllisten asioiden tutkimista ja opiskelua MUUVOn jälkeen. Hän sai MUUVOssa keinoja ottaa uusia toimintatapoja käyttöön. Muutospolkuosaaja koki mikrokurssit konkreettisiksi ja selkeiksi rakenteeltaan. Kestävän kehityksen osalta hän keskittyy jatkossa oman työhyvinvoinnin kohottamiseen, kouluttautumiseen ja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen.

kuvan keskeinen sisältö on avattu tekstissä.
Kuva 2: Muutospolkuosaajan saamat oivallukset ja opit hankkeessa saatujen vastausten mukaan. Muutospolkuosaaja-merkki on epävirallinen osaamismerkki.

MUUVO 2.0 paranneltu versio nykyisestä

Valmentajat kokivat, että MUUVOn koulutus- ja valmennusmalli antaisi yrityksille enemmän, jos valmennuskertoja olisi enemmän. Nyt tarjottiin kahta noin kahden tunnin valmennusta kerrallaan lähitapaamisina, etäyhteyksin tai hybridinä itsenäisen oppimisen lisäksi. Hyvää oli se, että valmennusten huomattiin pysäyttävän yrityksen henkilöstön arkitoimistaan yhdessä keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia yrityksen toimintatavoista ja tavoitteista.

Hanketiimi havaitsi, että MUUVO 2.0 tulisi rakentaa täysin yrityskohtaisesti. Yrityksellä pitäisi olla mahdollisuus edetä oman aikataulunsa ja tahtotilansa mukaisesti. MUUVO 2.0:sa valmentajat olisivat alusta lähtien yhdessä tunnistamassa tarpeita, räätälöimässä polkua, suunnittelemassa ja tutkailemassa vaihtoehtoisia toimintatapoja koko kuljetun polun ajan. Valmentajien rooli olisi kanssakulkijan rooli ja kohtaamisia olisi usein ja säännöllisesti. Mentorit, jotka olisivat MUUVO-alumneja, voisivat olla vertaisina hyviä sparraajia.

Mikrokurssien tulisi olla sananmukaisesti pieniä oivalluskokemuksia antavia kultakimpaleita.

MUUVO 2.0 olisi siis entistä yksilöllisempi polku: jollekin se tarkoittaisi johtajuudessa kasvua, liiketoiminnallista kehittymistä, työyhteisön toimintatapojen ja prosessien kehittämistä.

Päätös on hyvä alku

MUUVOn päätöstapahtumassa 23.8.2023 tuotiin esille tiimin ja hankkeeseen osallistuneiden hankematkaa tarinateatterin keinoin. Tarinateatteri Foxtrott elävöitti hankkeen opit ja havainnot osallistavasti.

Vaikka hanke päättyy 31.8.2023, toivomme MUUVOn jatkavan matkaansa kehittyen ja vaikuttaen.

kuvituskuva tilaisuudesta.
Kuva 3: Tarinateatterin keinoin havainnollistui tehty hankematka. (Kuva: Kari I. Mattila)

Hanke toteutettiin yhteishankkeena yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin elinkeinopalveluiden kanssa. Laurea-ammattikorkeakoulu toimi hankkeen koordinaattorina.
Hanke rahoitettiin osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

MUUVO-hanke oli aktiivisesti toiminnassa 1.10.2021 – 31.8.2023.

Kirjoittajat:

Mira Rajalakso työskentelee Laurea-ammattikorkeakoulussa TKI-ryhmässä (E-yksikkö) ja koordinoivana projektipäällikkönä MUUVO muutosvoimaa osaamisesta-hankkeessa.
Laura Mattila työskentelee liiketalouden osaamisalueella projektiasiantuntijana ja MUUVO muutosvoimaa osaamisesta-hankkeen projektipäällikkönä Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230830113906

Jaa sivu