OMA OTE -hankkeessa tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen etenemistä korona-aikana

Teksti | Jaana Akiola , Hilla Niemi , Anna Nykänen , Ann-Marie Suvisaari

Opiskelijoiden hyvinvointi korona-aikana on asia, jota koskeva huoli on jatkuvasti esillä. Jotta opiskelijan opinnot etenevät, hänen on voitava riittävän hyvin jaksaakseen ottaa vastuun opiskelustaan. Opintojen etenemistä voidaan tukea parantamalla opiskeluhyvinvointia sekä tukemalla opintojen suunnittelua.

Tässä artikkelissa kerromme OMA OTE – Opiskelijan hyvinvointitoimijuuden ja opintojen edistymisen tukeminen koronatilanteessa Laureassa -hankkeessa suunnitelluista toimista. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja hanke kestää vuoden 2021 loppuun. Toivomme artikkelin paitsi lisäävän laurealaisten tietoisuutta toimista, myös antavan muille korkeakouluille ideoita omaan toimintaansa.

Hanke valmisteltiin monialaisessa yhteistyössä

Hankkeen keskeiset ohjausta kehittävät toimet koostettiin monitoimijaisessa yhteistyössä kolmeen työpakettiin: 1) perusohjaus, 2) täydentävä ohjaus ja 3) tehostettu ohjaus. Lehtoreiden mukanaolo toi tietoa opiskelijoiden tarpeista korona-ajan arjessa. Tukipalvelut toivat keskusteluun mukaan tietoa muun muassa lokakuussa 2020 toteutetusta Mitä kuuluu -kyselystä sekä ideoita siihen, miten hankkeella voitaisiin tukea Laurean opiskelijoita.

Perusohjausta kehittävillä toimenpiteillä pyritään tukemaan laajalti Laurean opiskelijoita kehittämällä heille kohdennettua ohjausta ja koulutusta, näihin liittyviä koulutus- ja tukimateriaaleja sekä viestintää. Täydentävän ohjauksen toimia tarjotaan niitä tarvitseville. Toimet tukevat opiskeluhyvinvointia ja opintojen edistymistä sekä pyrkivät lisäämään yhteisöllisyyden tunnetta ja vähentämään opiskelijoiden kokemaa poikkeusoloista johtuvaa yksinäisyyttä. Tehostetun ohjauksen toimet taas kohdennetaan korona-tilanteessa erityistukea tarvitseviin. Seuraavassa kerromme toteutettavista kehittämistoimista, jotka on koottu taulukkoon 1.

taulukon sisältö avattu tekstissä.
Taulukko 1. OMA OTE -hankkeen työpaketit ja ohjauksen kehittämistoimet

Perusohjauksen tehostaminen

Hankkeen ensimmäinen työpaketti keskittyy kaikkien opiskelijoiden perusohjaukseen. Perusohjauksen tehostamisen osalta työstämme neljää eri kokonaisuutta:

Työkaluja itsensä johtamiseen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi

Opiskelijoille on tarjolla DigiPoint-hankkeessa kehitetty verkko-opintojakso Itsensä johtamisen työkalut, josta opiskelija saa työkaluja hyvinvointinsa ja opiskelukykynsä edistämiseksi. Opintojakson yhteydessä on myös mahdollisuus osallistua henkilökohtaiseen keskusteluun opettajan kanssa ja saada tukea sekä löytää ratkaisukeinoja omaan hyvinvointiin ja opiskeluun. Opintojakso toteutuu vuoden 2021 aikana jatkuvana toteutuksena. Tällä hetkellä opintojakso on tarjolla suomeksi, mutta tarkoitus on saada samansisältöinen opintojakso englanniksi tarjolle.

Vertaistukea etäopiskeluun

Perusohjauksen tueksi on järjestetty työpajoja etäopiskelun tueksi erityisopettajan ja opettajan ohjauksella Zoomissa suomeksi ja englanniksi. Ryhmät on suunnattu erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Erityisopettaja on osallistanut opiskelijoita eri oppimismenetelmien avulla, ja tapaamisissa opiskelijat ovat saaneet tukea opiskelukykyyn ja omaan hyvinvointiin. Tapaamisissa on ollut mahdollisuus jakaa omaa opiskeluarkea muiden opiskelijoiden kanssa ja saada helpotusta pandemiatilanteessa. Ryhmien on tarkoitus jatkua ensi syksynä.

Hyvinvointipalvelut näkyväksi

Työpakettiin liittyy myös hyvinvointipalveluiden näkyväksi tekeminen. Tulossa on hyvinvointitoimijoiden esittelyitä, jotta palvelut tulisivat tutummaksi ja hakeutuminen palveluihin helpottuisi. Viestintää eri kanavien kautta kehitetään.

Palvelumuotoilulla parempi ymmärrys tarpeista

Keskeistä on myös kehittää hyvinvointipalveluita vastaamaan kohderyhmän tarpeita palvelumuotoilun avulla.  Kokoamme tietoa opiskelijoiden tarpeista ja pyrimme hyödyntämään palvelumuotoilua niin hankkeessa syntyvien uusien toimintatapojen kuin olemassa olevien toimintatapojen ja palveluista viestimisen kehittämiseksi.

Meneillään on myös laadullisen moniäänisen datan kerääminen. Toiveena on saada tarinoita ja hyviä malleja – niin sanottuja selviytymistarinoita – opiskelijoilta sekä opettajatuutoreilta heidän kuvaaminaan. Tarinoista on tarkoitus muodostaa eri profiileja ja kehyskertomuksia, joista opiskelija pystyy tunnistamaan itselleen sopivia malleja selviytymiselle nimenomaan korona-aikana ja opiskelun arjessa. Profiilin ja kehyskertomusten avulla tarkoitus on antaa eväitä hyvinvoinnin edistämiselle, sekä samalla luoda polku hyvinvointipalveluihin, josta opiskelija saa lisätukea tarvittaessa.

Tarjolle täydentävää ohjausta

Hankkeen toinen työpaketti koostuu neljästä erilaisesta toiminnosta, joita tarjotaan niille opiskelijoille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea opintojensa sujumiseen ja hyvinvointiinsa. Seuraavaksi kerromme lyhyesti näistä toiminnoista.

Hyvinvointia tukevat yhteisölliset kävelyt

Idea hyvinvointikävelyistä syntyi Laurean opiskeluhyvinvointiryhmän ajatuksena vastata hyvinvointikyselyissä nousseeseen yhteisöllisyyden tarpeeseen jo ennen korona-aikaa. Syksyn 2019 opiskeluhyvinvointikyselyn tuloksiin päätettiin reagoida uudenlaisella yhteisöllisyyttä lisäävällä toiminnalla. Tämän lisäksi tämän hankkeen hankehakemusta tehdessä oli saatu sama idea yhteisöllisistä kävelyistä. Kun hanke alkoi, jatkettiin toiminnan suunnittelua hankkeen puitteissa. Erityistä on, että suunnittelussa on ollut mukana seurakuntien oppilaitospapit, asiantuntijoita Laurean hyvinvointitiimistä sekä opiskelijakunnan paikallisten kampustiimien opiskelijajäseniä.

Hyvinvointikävelyitä järjestettiin alkuvuodesta kolmella kampuksella opiskelupäivän päätteeksi. Epidemian pahentuessa maaliskuussa 2021 muutettiin toimintatapa etäkävelyksi lounasaikaan. Idea on, että noin 45 minuutin kävelyillä suunnataan kampukselta tai omasta olinpaikasta ympäröivään luontoon, ja samalla keskustellaan mielen päällä olevista asioista. Etäkävelyllä keskustelua käydään kuulokkeiden kautta joko suomeksi tai englanniksi osallistujien mukaan.

Mitä kuuluu -Zoom-tuki pyrkii auttamaan ainakin askelen eteenpäin

Mitä kuuluu -Zoom-tukeen saa tulla juttelemaan omista kuulumisista tai saamaan ohjausta omaan sen hetkiseen pulmaan. Zoom-tuki on ollut helmikuusta lähtien opiskelijoiden käytettävissä kolme kertaa viikossa lounasaikaan ja kerran iltapäivästä, aina kahden tunnin ajan kerrallaan. Ohjaajina Zoom-tuessa ovat toimineet Laurean opintopsykologi, erityisopettaja, opettajatuutori, kolme koordinaattoria sekä kaksi suunnittelijaa. Zoom-tuessa keskustelua on voinut käydä joko suomeksi tai englanniksi.

Vertaisopiskeluryhmistä ryhtiä päivään

Etäopiskellessa opiskelijat ovat kokeneet yksinäisyyttä ja yhteisön puutetta. Opiskelijat eivät tapaa toisia opiskelijoita kampuksella, mistä johtuen vertaistuki on vähissä. Ratkaisuksi tarjottiin opiskelijoista koottavia ryhmiä, jotka tapaisivat itseohjautuvasti ja tukisivat toisiaan.

Ilmoittautua sai joko oman valmiin ryhmän kanssa tai siten, että hanke muodostaa opiskelijoista ryhmän. Ryhmille järjestettiin aloituskoulutus toimintaan. Ilmoittautuminen vertaisopiskeluryhmiin on auki jatkuvasti, joten aina uuden ryhmän täyttyessä, voidaan aloituskoulutus järjestää uudelleen ja ryhmälle valitaan tukihenkilö.

Verkkotyöpajoja opintojen edistymisen ja hyvinvoinnin tueksi

Opiskelijoita on haluttu tukea järjestämällä erityisiä verkkotyöpajoja erilaisista aiheista, jotka voivat tukea heitä poikkeusoloissa. Verkkotyöpajoja on järjestetty Zoomissa muun muassa seuraavista aiheista:

  • opinnäytetyön aloittamisen vaikeus,
  • sosiaaliset suhteet hyvinvoinnin tukena,
  • kiertääkö mielesi kehää? – ansat, jumit ja dilemmat ja
  • HOPSin päivittäminen.

Työpajat järjestetään joko yhden kerran tai useampaan eri otteeseen kokemuksiin perustuen. Ne ovat kaikille laurealaisille avoimia. Työpajoja pyritään järjestämään sekä suomeksi että englanniksi.

Tehostettua ohjausta kehitetään

Hankkeen kolmas työpaketti koostuu kolmesta toimesta ohjauksen tehostamiseksi:

Etsivän toiminnan työtapoja kehitetään

Ensinnäkin hankkeessa halutaan tunnistaa ne opiskelijat, joiden opinnot ovat viivästyneet Korona-aikana. Kevään aikana on jo kehitetty tapoja tunnistaa nämä opiskelijat opintojen edistymiseen perustuen.

Huhtikuussa tavoiteltiin noin 600 opiskelijaa tekstiviestitse ohjaten heitä verkkosivun kautta Laurean palveluiden piiriin. Etsivää toimintaa jatketaan syyslukukaudella. Tekstiviestillä kontaktoimisen vaikuttavuus näyttäytyy heikolle, mutta lähestyminen on voinut kuitenkin luoda välittämisen tunnetta.

HOPSien ajantasaisuus auttaa opintoihin orientoitumisessa

Toisena tehostetun tuen toimena haluamme tukea opiskelijoiden opintojen suunnittelua. Erityisesti niiden opiskelijoiden, joilla opinnot ovat viivästyneet tai uhkaavat viivästyä, opintoihin orientoitumista auttaa, jos heidän henkilökohtainen oppimissuunnitelmansa (HOPS) on mahdollisimman ajantasainen.

Hankkeessa kehitetään näin ollen toimintatapoja, joilla voimme korkeakouluna vaikuttaa HOPSin ajantasaisuuteen sekä tukea opiskelijaa HOPSin päivittämisessä. Tähän liittyy uusien Laurean tilaamien HOPSien massamuokkaustoimien käyttöönotto sekä edellä mainittujen HOPS-työpajojen järjestäminen osana täydentävän ohjauksen työpakettia.

Vapaaehtoisuuteen perustuva kauppa-aputoiminta käytettävissä

Kolmannen toimenpiteen idea on lainattu Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalta VAMOKilta. Koronatilanteen huonontuessa myös Laurea haluaa tarjota vapaaehtoistoimintaan perustuen kauppa-aputukea karanteenissa oleville yhteisönsä jäsenille. Kuten VAMOK on tiedostanut (ks.  VAMK 2020), myös Laureassa huomioimme sen, että kaikilla opiskelijoillamme ei ole paikallista turvaverkkoa. Toiminta käynnistettiin heti hankkeen alkaessa, ja se jatkuu toistaiseksi, vaikka avulle ei vielä ole ollut tarvetta.

Haasteena viestintä “puskaradion” puuttuessa

Hankkeessa on suunniteltu ja jo toteutettu monenlaista tukea opiskelijoille. Toimien toivotaan tavoittavan tarvitsevat.

Jo hankkeen alusta asti on kuitenkin hahmottunut, että tarvitaan koko yhteisön apua siinä, että opiskelijat saavat tiedon tarjolla olevasta tuesta. Kun luonnolliset kohtaamiset kampuksella puuttuvat, tieto ei leviä sosiaalisissa tilanteissa yhtä tehokkaasti kuin normaaliajassa. Lisäksi koko yhteisöä tuntuu vaivaavan väsymys seurata tiedotusvälineitä. Kun koko päivä ollaan kiinteästi älylaitteiden varassa, ei ajankohtaisista asioista jakseta enää lukea samoilla laitteilla.

Näin ollen hankkeen yksi isoimmista haasteista onkin ratkoa opiskelijoiden tavoittamiseen liittyvä ongelma. Palvelumuotoilu ja nopea reagointi toimintaa tarpeen mukaan muuttaen on tärkeää, mutta ensi sijassa on varmistettava, että toimenpiteet ovat ylipäätään opiskelijoiden tiedossa. Esitellyistä toimenpiteistä hyvin tai kohtalaisesti käynnistyneitä on muun muassa Itsensä johtamisen työkalut -opintojakso sekä osa verkkotyöpajoista ja vertaisopiskeluryhmät. Sen sijaan Mitä kuuluu -Zoom -tuki sekä hyvinvointikävelyt eivät joko vastaa tarpeeseen tai tieto ei ole tavoittanut kohderyhmää.

Kiitos, kun autat välittämään tietoa sanansaattajana toimien.

Lähteet:

Lisätietoa:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021052531527

Jaa sivu