Opettajan eettisen osaamisen vaikutus opiskelijan turvallisuuden tunteeseen ja menestymiseen opinnoissa

Teksti | Timo Savolainen

Epävirallinen juttelu kahvilassa muutaman opiskelijan kanssa heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan ja opiskeluista sai minut miettimään opettajan etikkaa ja ohjaamisen tärkeyttä. Aloin miettiä, mitä eroja ja mitä yhtäläisyyksiä ammattikorkeakouluopiskelussa on verrattuna erityisoppilaitokseen opiskelijan menestymisen ja tulevaisuuden haaveiden näkökulmasta. Nämä opiskelijoiden kanssa tekemät keskustelut saivat minut kirjoittamaan tämän artikkelien, jossa pohdin ammattietiikkaa, arvoja ja turvallisuutta. Käsittelen artikkelissa, miten edellinen työni erityisopettajana ja turvallisuusohjaajana sekä nykyinen tehtäväni turvallisuusalan lehtorina ja tutoropettajana on vahvistanut ymmärrystäni etiikan merkityksestä työelämässä, ja miten se vaikuttaa opiskelijan turvallisuuden tunteeseen ja menestymiseen opinnoissa.

Opetan Laurea-ammattikorkeakoulussa muun muassa Yritysturvallisuuden perusteita aloittaville opiskelijoille. Näissä opinnoissa käsitellään etiikkaa, arvoja ja moraaleja, koska ne liittyvät kokonaisvaltaisesti organisaatioturvallisuuteen ja vaikuttavat erityisesti turvalliseen tapaan työskennellä. Työskennellessäni aikaisemmin erityisopettajana ja turvallisuusohjaajana huomasin, että eettinen lähestymistapa kaikkeen toimintaan on oikeastaan perustana myös turvalliselle työlle. Erityiskouluissa se näkyi selkeimmin opiskelijoiden haastavan käyttäytymisen vähentymisenä ja suoriutumisena tehtävistä. Laurea-ammattikorkeakoulussa olen huomannut sen siinä, kun opiskelijat tulevat kyselemään mielipiteitä opintojen ja urasuunnitelmien suhteen sekä keskustelemaan muutenkin eri asioista.

Kaikki opiskelijat tarvitsevat kannustusta, henkistä tukea ja roolimallia selviytyäkseen heille annetuista tehtävistä. He tarvitsevat tukea ja turvallisen ilmapiirin, jotta pääsevät kukoistamaan ja näyttämään, mitä oikeasti osaavat tehdä. Osa heistä yllättää ja suoriutuu jopa paremmin kuin itse opettaja tietäessään, että vierellä on ihminen tai ihmisiä joihin voi luottaa. Tämän opin työskennellessäni erityisopettajana. Siksi turvallisuuden huomioiminen kokonaisvaltaisesti on mielestäni yksi opettajan tärkeimmistä arvoista.

Etiikka

Yleisesti etiikka koostuu arvoista, moraalista, mikä on hyvästä ja mikä on pahasta. Hyvä elämä nähdään tärkeänä osana etiikkaa. (Eskola, Kannas, Mustajoki ja Välimaa, 2014.) Etiikan lajeja on monta ja kuvasta 1. nähdään, mistä osista etiikka yleisesti ottaen koostuu.

Kuva 1. Etiikka. Muokattu Eskola ym. 2014, 30.

Eskolan ym. (2014) mukaan arvoja ja etiikkaa tarvitaan, koska ihmiset haluavat välttää tai vähentää tekojen haitallisia seurauksia. Ihmiset tahtovat lisätä yhteisössä luottamusta sillä, että toimitaan loogisesti. Oikein toimiminen tuottaa turvallisen ja mukavan tunteen sekä poistaa pelkoja. Pyrkimys hyvään ja oikeaan on arvo sinänsä. Myös lakien ja normien noudattaminen on useille ihmisille tärkeä arvo. Yleisesti voidaankin todeta, että etiikka koostuu arvoista, asenteista ja motivaatiosta (Helkama, Myllyniemi, Liebdkind, Ruusuvuori, Mähönen, Jasinskaja-Lahti ja Lipponen, 2015).

Arvot ja etiikka opettajan työelämässä

Arvot luovat pohjaa työelämän normeille sekä erilaisille määräyksille ja ohjeille. Yksittäisen työntekijän arvot voivat joko tukea toimintaa tai sitten saada aikaan ristiriitoja työyhteisössä. On yleisesti tiedossa, että luottamus, empatia, rehellisyys ja toisten huomioiminen vähentävät työntekijöiden väsymistä ja näin ollen edistävät työhyvinvointia. (Aaltonen ja Junkkari 2003; työturvallisuuskeskus 2019.)

Itse olen huomannut, että empatia ja toisten huomioiminen ovat todella tärkeitä työntekijän ominaisuuksia, jotta jokainen kokisi työ- ja opiskeluympäristönsä turvalliseksi. Ohjaajat ja opettajat kohtaavat joka päivä haastavia tilanteita ja, jos ihmiset eivät auta, eivätkä huomioi toisiaan vaan hoitavat pelkästään ”oman tonttinsa” – koko ryhmä saattaa väsyä. Tämä vaikuttaa myös opiskelijoihin ja heidän turvattomuuden tunteensa saattaa lisääntyä. Tästä voi toisin sanoen helposti syntyä kierre, jonka seurauksena kaikilla alkaa ilmetä väsymystä ja hyvinvointi koulussa kärsii kokonaisuudessaan. Näin saattaa käydä kaikissa organisaatioissa, mutta erityisopetusmaailmassa tämän näkee nopeasti johtuen työn henkisestä vaativuudesta. Tätä ajatusta tukee myös Nyholm (2012), joka mainitsee pro gradu -työssään, että laaja-alaisen erityisopettajan työhyvinvointia heikentää erilaiset näkemykset vanhempien kanssa, haastavat tilanteet oppilaiden kanssa ja työn hektisyys.

OAJ:n (2019) mukaan kaiken opettajan toiminnan arvon pohjana on etiikka. Tämä perustuu Comeniuksen valaan. Opettajuuden perusarvoja ovat ihmisarvo, totuudellisuus, oikeellisuus sekä vastuu ja vapaus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkia opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti, kunnioitetaan ihmisyyttä ja ohjataan heitä elämän ja ympäristön kohtaamiseen hoitamalla opettajalle annettua perustehtävää. (OAJ 2019.) Oman kokemukseni mukaan opiskelija kokee turvattomuutta, jos varmuus tilanteiden positiivisesta jatkumisesta on vaarassa.

Vaikka moni pitää turvallisuutta yhdestä tärkeimmistä arvoista, se ei välttämättä kuitenkaan näy jokapäiväisessä toiminnassa. Olen huomannut, että melkein kaikki opettamisen haasteet liittyivät useasti opiskelijoiden sosiaalisiin haasteisiin ja turvallisuuden tunteeseen, oli sitten kyseessä ammattikorkeakoulun opiskelija tai erityisopiskelija. Tämän takia eettinen osaaminen ja ohjaus on erittäin tärkeää.

Opettajien haastattelut

Haastattelin neljää Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusalan lehtoria saadakseni selville, mitä he ovat mieltä opettajan eettisen osaamisen vaikutuksista opiskelijan turvallisuuden tunteeseen ja menestymiseen opinnoissa. Halusin saada selville vahvistaako heidän kokemuksensa omaa näkemystäni etiikan tärkeydestä opettamisessa ja ohjaamisessa. Kysyin haastatteluissa seuraavia asioita:

 • Mitkä ovat mielestäsi opettajan kolme tärkeintä arvoa?
 • Millaisessa roolissa näet ohjaamisen opettajan työssä?
 • Kuinka tärkeänä koet etiikan opettamissa?
 • Miten Laurea-ammattikorkeakoulussa tuetaan opiskelijan menestymistä opinnoissa?
 • Tuleeko sinulle mieleen mitään muita tapoja, joilla opiskelijaa tuetaan?

Haastattelujen vastausten perusteella voidaan todeta, että opettajan tärkeimmiksi arvoiksi koettiin totuus, halua auttaa, oikeudenmukaisuus ja suvaitsevuus. Myös etiikka ja ohjaaminen nähtiin erittäin tärkeässä roolissa opettajan työssä. Ohjaamisen tärkeys korostuu etenkin nykypäivän ammattikorkeakoulussa opetuksessa. Eräs lehtori mainitsikin, että: ”Ohjaamisen rooli on keskeisessä osassa, itseasiassa kaikkein keskeisimmässä osassa, kun puhutaan ammattikorkeakouluopetuksesta ainakin Laurea-ammattikorkeakoulussa.” Haastattelujen vastausten analysointi vahvisti toisin sanoen käsitystäni eettisen osaamisen tärkeydestä opettajan työssä, turvallisuuden tunteen vahvistamisessa ja menestymisessä opinoissa.

Laurea-ammattikorkeakoulussa tuetaan opiskelijaa muun muassa tutortoiminnalla ja antamalle hänelle opintojen ohjausta. Tämän lisäksi koulussa opiskelijoita auttavat opintotoimisto, opintopäällikkö ja opiskelijaterveydenhuolto. Tilanne näyttää olevan monen lehtorin mielestä hyvä. Eräs lehtori mainitsi, että ohjausprosessia voisi tosin vielä kehittää enemmän systemaattisempaan suuntaan.

Johtopäätökset ja pohdinta

Turvallisuusalan lehtorina ja muun työkokemukseni perusteella koen opettajan tärkeimmäksi arvoksi hyvän ja turvallisen elämän. Toisin sanoen, jos opettaja saa opiskelijan tuntemaan olonsa turvalliseksi seurassaan, seuraa siitä motivaatiota opiskella. Hyvä elämä tarjoaa meille jokaiselle voimaa saavuttaa unelmia ja luo samalla turvaa tulevaisuutta ajatellen. Tekemäni haastattelut tukivat omaa näkemystäni eettisen osaamisen merkityksestä opettajan työssä, johon ohjaaminen liittyy erittäin läheisesti. Kaikille meistä ei ole mahdollista toimia koko ajan itseohjautuvasti ja itse asiassa uskon, että jokainen meistä tarvitsee tukea ja turvaa. Toiset tarvitsevat sitä enemmän ja toiset vähemmän, mutta yhdessä toimimme tehokkaammin ja olemme onnellisempia.

Opettaessani autisminkirjon opiskelijoita, joiden erityispiirteisiin kuuluu sosiaalisten taitojen heikkous, opetti minua niin sanotusti kädestä pitäen, kuinka tärkeää turvallisuuden tunteen luominen on opiskelijan menestymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Nyt olen huomannut, että vaikka ammattikorkeakoulun maailma on hyvin erilainen verrattuna erityisoppilaitoksen toimintaan – niin silti ohjaaminen, jolla turvallisuuden tunnetta vahvistetaan, on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joilla tuetaan opiskelijoiden menestystä opinnoissa ja luodaan näin ollen heille samalla turvallisempi tulevaisuus.

Lähteet
Painamattomat lähteet
 • Lehtorin haastattelu 09.10.2019
  Lehtorin haastattelu 09.10.2019
  Lehtorin haastattelu 11.10.2019
  Lehtorin haastattelu 11.10.2019
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101532813

Jaa sivu