Opinnäytetyö ja sen oikean aihevalinnan voima

Teksti | Laura Erkkilä , Taina Suihkonen

Opinnäytetyöprosessi vaatii opiskelijalta sitoutumista, järjestelmällisyyttä ja taitoa soveltaa oppimaansa käytännössä. Tässä julkaisussa pohdimme, Taina Suihkosen onnistunut opinnäytetyö ja -prosessi inspiroivina esimerkkeinä, kuinka opiskelija voi oikealla aihevalinnallaan kehittää ammattitaitoaan, syventää organisaatiossa toivottua osaamista ja samalla tuoda lisäarvoa organisaatiolleen.

kuvituskuva.
Kuva: Rudzhan / Adobe Stock

Työelämäläheisten ja työelämälähtöisten YAMK-opintojen tavoitteena on, että valmistuneella on tutkinnon suoritettuaan sekä laajat että syvälliset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. YAMK-opintoihin tulevilla on jo taustallaan vahva työelämäyhteys, jonka pohjalta he voivat opintojensa kautta kehittää työelämää ja useimmiten omaa työyhteisöään. (Mäkimurto-Koivumaa & Kunnari, 2018).

Opinnäytetyö kuuluu tärkeänä osana YAMK-tutkintoon. Tyypillisesti YAMK-opinnäytetyöt toteutetaan toimeksiantoina opiskelijan omalle työnantajalle. Väitämme, että hyvän ja kiinnostavan opinnäytetyöaiheen valinta on ratkaiseva kohta opinnäytetyöprosessissa. Opinnäytetyön aiheen valinta voi vaikuttaa merkittävästi opiskelijan kokemukseen ja oppimiseen sekä työn laatuun. Vanha neuvo kuuluu, että valitsemalla aiheen, joka kiinnostaa henkilökohtaisesti, on suurempi motivaatio työskennellä sen parissa. Tämä auttaa pysymään sitoutuneena koko opinnäytetyöprosessin ajan. Mitä muuta on hyvä ottaa huomioon aihetta valitessa, kuin henkilökohtainen kiinnostus ja toimeksiantajan tarpeet?

Oman osaamisen kehittäminen

Aikuiselle oppijalle on usein motivoivaa, että hän pystyy hyödyntämään opit heti työssä sekä reflektoimaan oppimaansa työelämään peilaten. Samoin Laurean YAMK-opintojaksoilla suoritettavissa tehtävissä usein pystyy valitsemaan itselle kiinnostavimman vaihtoehdon ja näkökulman. Samalla oman työtulevaisuuden suunnitelmat voivat saada vahvistusta.

Jollekin iso motivoiva tekijä opinnäytetyössä on, että aihe liittyy suoraan työhön ja syventää omaa osaamista. Tietoperustaa kasatessa on mahdollisuus uppoutua tehokkaasti uusimman tiedon maailmaan. Ymmärrys ja omat näkemykset karttuvat tutusta ja kiinnostavasta aiheesta, ja opinnäytetyö vie eteenpäin kuin itsestään. Oman kokemuksen sekä luetun ja opitun soveltaminen käytännön työhön ruokkii mielenkiintoa. Parhaimmillaan ammatillinen identiteetti vahvistuu, kun aiheesta keskustelee ja sparraten kollegoiden pitää sitä aktiivisesti esillä organisaation sisällä. On motivoivaa, kun työorganisaatio ja toimeksiantaja ovat kiinnostuneita työn etenemisestä. Tämä edistää työn valmistumista aikataulussa. Opit sekä hyödyt halutaan usein pian realisoitumaan työelämään.

Opinnäytetyö antaa opiskelijalle mahdollisuuden syventää ja soveltaa opintojen aikana opittuja taitoja. Parhaimmillaan opitut tiedot resonoivat vahvasti oman osaamisen kanssa. Aihevalintaa kannattaa silti pohtia ei vain nykyisen työn, mutta myös uusien mahdollisuuksien kautta. Opiskelu on turvallinen ympäristö kokeilla uutta. Rohkea aihe antaa tilaisuuden kehittää tiettyjä taitoja ja hankkia uutta asiantuntemusta. Uusi avaus voi tuottaa opinnäytetyöntekijälle uuden ammatillisen kehittymissuunnan tai ainakin nostetta uuden teeman asiantuntijana. Opinnäytetyön mukana tuoma asiantuntijuus voi tukea aivan uusia työllistymismahdollisuuksia sekä omassa organisaatiossa että sen ulkopuolella.

Aikuisopiskelijan osaamisen kehittyminen hyödyttää suoraan työnantajaa

Taina Suihkosen työnantaja OP Ryhmä kannustaa työntekijöitään oman osaamisensa kehittämiseen useilla eri tavoilla. Työelämässä tapahtuvan oppimisen sekä OP Ryhmän tarjoamien valmennusten lisäksi työntekijän on mahdollista käyttää vuosittain kuusi työpäivää omaehtoiseen opiskeluun erillisellä sopimuksella. Työnantajan investointi oppivaan työntekijäänsä maksaa itsensä takaisin. Suihkosen opinnäytetyö tarjosi OP Ryhmälle konkreettisen kehittämissuunnitelman jaetun johtamisen mallin kehittämiseksi ja auttaa toimeksiantajaa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin erityisesti johtamisen näkökulmasta. Yleisemmin opinnäytetyö tarjoaa organisaatiokehittäjille konkreettista tietoa, millä tavalla itseohjautuvuus ja jaettu johtaminen voivat vastata nykyisen työelämän haasteisiin.

Yhteistyö opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa oli koko prosessin ajan hedelmällistä ja saumatonta. Toimeksiantaja tarjosi vahvaa kannustusta ja aina tarvittaessa sparrailukumppanin. Opinnäytetyö toteutettiin ei vain opiskelijaa kiinnostavassa, mutta myös OP Ryhmälle tärkeässä aiheessa. Tärkeänä oppina voimme nostaa esiin, kuinka tarpeellista on panostaa prosessin alkuvaiheessa pohdintoihin ja keskusteluihin toimeksiantajaa hyödyttävästä ja samalla tekijän ammattitaitoa kehittävästä aihevalinnasta. Opinnäytetyö voidaan nähdä työkaluna, joka avaa uusia näkökulmia ja ratkaisuja nykypäivän työelämän haasteisiin.

Uutta avaavan opinnäytetyöaiheen valitseminen hyödyttää myös toimeksiantajaa. Opinnäytetyössä voidaan perehtyä teemaan, jota muuten ei organisaatiossa olisi käytössä resursseja. Tyytyväinen toimeksiantaja, Head of Agile Coaching Nina Mellin kertaa, että Suihkosen työn havainnot toivat arvokasta lisäymmärrystä jaetun johtamisen kehittämiseen ja tuloksia hyödynnetään suoraan organisaatiossa. Parhaimmillaan aiheeseen paneutunut työntekijä osaa tuoda organisaation epäkohtia sekä kiinnostavia esimerkkejä saavutetuista hyödyistä rohkeasti ja rakentavasti esille. Lisäarvoa tuo työn tulosten ja löydösten kiinnostava ja innostava viestiminen ei vain omassa työyhteisössä vaan myös sitä laajemmin, organisaation ulkopuolelle.

Lopuksi

Opinnäytetyön ei tarvitse olla tutkinnon sisältämä pakollinen suoritus tai velvoite. Hyvin suunniteltu ja toteutettu opinnäytetyö tuottaa lisäarvoa sekä opiskelijalle että toimeksiantajalle. Opinnäytetyöprosessin kautta voi avautua näkymä siitä, kuinka sitoutuminen ja ammatillinen intohimo muokkaavat opiskelijan tutkimusponnistelut merkitykselliseksi panokseksi sekä oman osaamisen kasvuun että organisaation kehittämiseen. Keskeistä on tiivis vuorovaikutus toimeksiantajan kanssa, joka voi hyötyä aihevalinnasta saadessaan konkreettisia ratkaisuja organisaationsa haasteisiin.

Ammatillisesta osaamisesta ja motivaatiosta erityinen pohja opinnäytetyölle

Taina Suihkonen on työskennellyt erilaisissa rooleissa OP Ryhmässä vuodesta 2011 ja aiempaa työkokemusta finanssialalta eri työantajien palveluksessa hänellä on vuodesta 2006. Hän aloitti OP Ryhmän Agile Coaching-organisaatiossa, kun se perustettiin vuonna 2019 ja toimii nyt Senior Agile Coachina. Työelämän imu oli pitkään kova ja Taina koki oppivansa työssään paljon. Taina hakeutui Laureaan opiskelemaan YAMK-tutkintoa Strategisen johtamisen koulutusohjelmaan, koska hän halusi täydentää liiketalouden osaamistaan sekä syventyä strategisen johtamisen ulottuvuuksiin. Aiempi sosionomi (AMK) -tutkinto oli 20 vuoden takaa.
Lasten syntymän jälkeen aloitetut opinnot etenivät vauhdikkaasti ja opiskelu tuntui helpolta ja motivoivalta. Tarjolla oleva kurssivalikoima tuntui kiinnostavalta ja myös omassa työssä relevantilta. Verkko-opinnot mahdollistivat opiskelun yhdistämisen haastavan pikkulapsiarjen ja työelämän muodostamaan kokonaisuuteen. Opinnäytetyötä varten Taina otti osa-aikaista opintovapaata loka-marraskuussa 2023 ja varasi opinnäytetyön teolle kaksi päivää viikossa.

Opinnäytetyössä Jaettu johtajuus OP Ryhmän Agile Coaching -organisaatiossa tarkasteltiin, miltä jaettu johtajuus näyttää organisaatiossa, jonka päätehtävänä on auttaa koko organisaatiota soveltamaan itseohjautuvuuteen ja ketteryyteen perustuvia käytäntöjä ja toimintamalleja (Suihkonen, 2023a). OP Ryhmän Agile Coaching -organisaatiossa työskentelee noin 90 Agile Coachia. Kunnianhimoisen työn yhtenä ansiona voidaan pitää, että organisaation Agile Coacheista yli kolmannes osallistui tutkimushaastatteluihin. Työ oli ehdolla Agile Finland ry:n Thesis Awardseissa alkuvuonna 2024 ja voitti Agile Finland Thesis Awards 2023-24 Applied Science Award -palkinnon. Työn aihepiiri oli tuomariston mielestä tavallista haastavampi, mikä osoittaa syvempää osaamista. Arviossa mainittiin, että tutkimusmenetelmä on hyvin valittu, ja kirjallisuutta on hyödynnetty taitavasti. Lisäksi tutkimuksen tulokset ovat erittäin hyödyllisiä kaikille ketterille valmentajille.

Tutkimuksessa todetaan, että jaettu johtajuus lisää työntekijöiden sisäistä motivaatiota, vähentää kuormitusta ja tehostaa tiedonjakoa. Jaetun johtajuuden haasteet kohdentuvat organisaation hierarkian luomiin jännitteisiin sekä päätöksenteon hitauteen ja vaikeuteen jaetun johtamisen mallissa. Opinnäytetyön tulokset myös vahvistivat aiempaa tutkimusta (mm. Pearce, Manz & Sims 2009) siitä, että työntekijän kokema itseohjautuvuus linkittyy vahvempaan työn imuun ja koettuun merkityksellisyyden tunteeseen. (Suihkonen, 2023b). Laadullisen tutkimuksen tulokset indikoivat, että jaettu johtajuus on yksi ratkaisu nykypäivän moniulotteisen ja nopeatempoisen työelämän haasteisiin.

Taina pääsee hyödyntämään työn tuloksia ja oppeja heti omassa työssään. Häntä on pyydetty alustamaan useampaan eri tilaisuuteen jaetun johtamisen teemasta tiimien jaetun johtajuuden kehittämiseksi. Lisäksi alkuvuonna on käynnistymässä koko vuoden kestävä johtajuusvalmennus valikoiduille jaetun johtajuuden rooleille organisaatiossa, jossa Taina toimii Agile Coachina.

Opintojen aikana Tainalle kirkastui hänen oma henkilökohtainen motiivinsa työnsä taustalla, joka on halu kehittää ja luoda kestävämpää työelämää. Inhimillisempi ja kestävämpi työelämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työtä johdetaan kestävällä tavalla tavoitteiden ollessa realistisia ja mahdollistaen tiimien ja yksilöiden fokusoitumisen kaikista tärkeimpiin asioihin. Inhimillisessä ja kestävässä työelämässä työntekijät kokevat merkityksellisyyttä, yhteenkuuluvuutta sekä työn imua ja pääsevät kukoistamaan omilla vahvuusalueillaan.

Taina Suihkonen valmistui Strategisen Johtamisen (YAMK) koulutusohjelmasta joulukuussa 2023. Laura Erkkilä toimi Taina Suihkosen opinnäytetyön ohjaajana.

Lähteet

  • Mäkimurto-Koivumaa, S. & Kunnari, M. 2018. YAMK-opinnäytetyöt ja tutkimuksellinen kehittäminen. Lumen 1/2018 Teema-artikkeli, Lapin ammattikorkeakoulu.
  • Pearce, C. L., Manz, C. C., & Sims, H. P. 2009. Is shared leadership the key to team success. Organizational dynamics, 38(3), 234-238.
  • Suihkonen, T. 2023a. Jaettu johtajuus OP Ryhmän Agile Coaching -organisaatiossa. Opinnäytetyö (YAMK), Laurea-ammattikorkeakoulu.
  • Suihkonen, T. 2023b. OP Ryhmässä tehty tutkimus: Jaetun johtamisen malli tarjoaa ratkaisuja nykyisen työelämän haasteisiin. Mediatiedote, YAMK Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu, 5.12.2023 (ei julkaistu).
  • Lähteenä on käytetty myös toimeksiantajan arviointilausuntoa. Nina Mellin, Head of Agile Coaching, OP Ryhmä, 9.11.2023.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024043024093

Jaa sivu