Osaamisen arvioinnin kehittäminen sairaanhoitajakoulutuksessa – ammattikorkeakoulujen yhteinen tavoite

Teksti | Mika Alastalo

Laurea on mukana valtakunnallisessa hankkeessa, jossa kehitetään ja tuotetaan menetelmiä sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamiseen arviointiin. Tavoitteena on yhdenmukaistaa arviointia valtakunnallisesti, ja siten jatkossa varmistaa suomalaisten valmistuvien sairaanhoitajien osaamisen tasalaatuisuus.

Suomalainen sairaanhoitajakoulutus

Suomessa sairaanhoitajatutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä, joista 180 on sisällöllisesti EU:n ammattipätevyysdirektiivin (2005) säätelemää ja 30 koostuu täydentävistä opinnoista. 180 opintopisteen laajuiset opinnot tähtäävät yleissairaanhoitajan pätevyyteen, kun taas täydentävillä opinnoilla opiskelija voi suunnata osaamistaan jollekin hoitotyön alueelle tai laajentaa osaamistaan muiden alojen opinnoilla. Yleissairaanhoitajan pätevyyden saavat myös muut sairaanhoitajapohjaiset tutkintonimikkeet; ensihoitaja, kätilö ja terveydenhoitaja. Direktiivin asettamien raamien ohella sairaanhoitajakoulutuksen sisältö on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM, 2006) ja sairaanhoitajan osaamisvaatimukset Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus –hankkeen (Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2015) määrittämiä. Sairaanhoitajakoulutus on tarkoin säädeltyä ja noudattelee vahvasti samoja suuntaviivoja kaikissa ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen tuottaman osaamisen arvioinnissa ei kuitenkaan ole ollut käytössä yhtenäistä mallia tai menetelmiä. Näin ollen valmistuvien sairaanhoitajien osaamisen tasalaatuisuutta ei ole voitu valtakunnallisesti varmistaa. Suomen ammattikorkeakoulujen terveysalan koulutuksen verkosto (Strategia 2017–2019) asetti yhdenmukaisen osaamisen arvioinnin koulutuksen kehittämisen tavoitteeksi. Lisäksi tunnistettiin tarve jälleen päivittää sairaanhoitajan osaamisvaatimuksia muun muassa terveydenhuollon digitalisaation, kansainvälistymisen ja sote –kentän uudistusten suhteen.  Näistä lähtökohdista sai alkunsa Yleissairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen –hanke (yleSHarviointi).

yleSHarviointi –hankkeessa kehitetään arviointimenetelmiä

yleSHarviointi –hanke on kaikkien 21:n sairaanhoitajakoulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun yhteinen OKM:n rahoittama kehittämishanke vuosille 2018–2020. Hankkeen tavoite on kaksitahoinen: 1. Kehittää ja tuottaa sairaanhoitajaopiskelijan kliinisen osaamisen jatkuvaan arviointiin malli ja menetelmiä sekä 2. Kehittää ja tuottaa yleissairaanhoitajan valtakunnallinen loppukoe ammatillisen perusosaamisen arvioimiseksi. Sairaanhoitajaopiskelijan kliinisen osaamisen kehittymistä on siis jatkossa tarkoitus tukea järjestelmällisesti koko opintojen ajan. Opiskelijan saavutettua 180 opintopisteen yleissairaanhoitajan pätevyys, hänen ammatillinen perusosaamisensa varmennetaan kokeella. Arviointimenetelmien kehittämisessä lähtökohtana on osaamisen kehittymistä tukeva palaute ja menetelmien monipuolisuus. Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet arvioinnin kehittämiseen ja käyttöönottamiseen hankkeen päätyttyä vuodesta 2021 alkaen.

Hanke käynnistyi sairaanhoitajan osaamisvaatimusten päivittämisellä, mikä toimi pohjana hankkeessa tapahtuvalle kehittämistyölle. Osaamisvaatimusten päivittämiseen osallistui yli 200 asiantuntijan paneeli arvioiden laadittujen osaamislausekkeiden relevanssia. Asiantuntijapaneelissa oli mukana muun muassa sairaanhoitajia kliinisestä työstä, hoitotyön johtajia, terveyspalveluorganisaatioiden johtajia, järjestöjen edustajia ja tutkijoita. Päivitettyjen osaamisvaatimusten pohjalta lähdettiin kehittämään mallia, sisältöjä ja menetelmiä kliinisen osaamisen jatkuvaan arviointiin ja valtakunnalliseen loppukokeeseen.

Arviointimenetelmistä osa toteutetaan sähköisillä oppimisalustoilla ja osa erilaisina osaamisen näyttöinä ja simulaatioina. Kehitetyt menetelmät testataan hankkeen aikana, ja niitä kehitetään edelleen opiskelijoilta, opettajilta ja työelämän edustajilta saadun palautteen perusteella. Sekä opiskelijoiden että työelämän edustajien osallistuminen kehittämistyöhön on ensiarvoisen tärkeää – koulutusta ei voi kehittää ainoastaan ammattikorkeakoulujen opettajista koostuvassa ryhmässä. Omalta osaltaan hankkeen etenemistä ja työelämärelevanssia tarkastelee hankkeelle asetettu ohjausryhmä. Yhteistyötä tehdään myös muun muassa Suomen Sairaanhoitajaliiton, Tehyn ja Lääkehoidon opetuksen kehittämisen kansallisen asiantuntijaryhmän (LOKKA) kanssa. yleSHarviointi –hankkeella on yhteisiä rajapintoja muiden OKM:n kärkihankkeiden, kuten SotePeda 24/7, DigiCampus ja EduPal –hankkeiden kanssa, joten yhteistyö ja kehitettyjen toimintamallien jakaminen hankkeiden välillä on luontevaa.

Laurealla keskeinen rooli hankkeessa

Laurea on ollut yleSHarviointi –hankkeen keskeisenä toimijana jo hankkeen muotoiluvaiheesta saakka, muun muassa ideoinnissa, suunnitelman laatimisessa ja rahoituksen haussa. Hankkeen koordinoinnista ja hallinnosta vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanke on jaettu seitsemään työpakettiin. Jokaisessa työpaketissa on mukana toimijoita eri ammattikorkeakouluista, mutta vetovastuu on kussakin työpaketissa nimetty yhdelle ammattikorkeakoululle. Laurealla on vetovastuu työpaketista, jossa suunnitellaan ja toteutetaan kliinisen osaamisen jatkuvan arvioinnin menetelmien testaus. Testaus tapahtuu kahdessa vaiheessa alkaen Laureasta ja Metropoliasta laajentuen 11 ammattikorkeakouluun ympäri maata. Lisäksi Laurea on mukana toimijana toisessa työpaketissa. Tällä hetkellä yleSHarviointi-hankkeessa on mukana kolme laurealaista projektipäällikön, projektityöntekijän ja asiantuntijan rooleissa. Hankkeeseen on mahdollista integroida projektiopintoja ja näin osallistaa myös laurealaisia opiskelijoita kehittämistyöhön.

Arviointimenetelmien testaaminen käynnistymässä

Hanke on etenemässä suunnitelmien mukaan. Menetelmät sisältöineen niin kliinisen osaamisen arvioinnin kuin loppukokeen osalta alkavat valmistua, ja samaan aikaan teknistä toteutusta käynnistellään. Laurealaisia hankkeen toimijoita työllistää erityisesti kevättalvella käynnistyvä ensimmäinen testaus ja toisaalta syksylle ajoittuvien laajempien testausten suunnittelu. Hankkeen etenemistä voi seurata hankkeen blogista (https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/), jossa on julkaistu sairaanhoitajan päivitetyt osaamisvaatimukset ja kliinisen osaamisen kehittymisen malli.

yleSHarviointi –hanketta on esitelty aktiivisesti ammattikorkeakoulujen yhteistyökumppaneille ja pyydetty heiltä palautetta ja kehittämisehdotuksia. Palautteiden perusteella hankkeelle on yleisesti tunnistettu tarve ja tuloksia odotetaan innostuneesti ja mielenkiinnolla. Sama innostuneisuus ja aito halu kehittää sairaanhoitajan osaamista luonnehtii työskentelyä hankkeen tiimeissä.

Lähteet
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833700

Jaa sivu