Porvoossa otettiin loikkia kohti ilmastotekoja

Teksti | Raija Kaljunen , Kaisla Saastamoinen , Tarja Laakkonen

Kesäkuussa 2024 Porvoon kaupunki ja kuusi yritystä allekirjoittivat ensimmäiset ilmastokumppanuussitoumukset. Ilmastokumppanuus on uudenlainen yhteisöllinen toimintamalli, jolla Porvoon kaupunki ja pk-yritykset yhdessä tavoittelevat ilmastopäästöjen vähentämistä.

Kuva: VERTEX SPACE / Adobe Stock (Laurean Education-lisenssi)

Ilmastokumppanuusmalleja on kehitetty Suomessa jo monessa kaupungissa. Turussa on käytössä Ilmastojoukkue-verkosto, joka jakaa yrityksille ja yhteisöille tietoa ilmastotyöstä (Turku 2024). Joensuussa kaupungin, yritysten ja yhteisöjen ilmastokumppanuus pyrkii vahvistamaan yritysten kilpailukykyä ja tekemään yhteistyötä yhteisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi (Joensuu 2024). Lahdessa ilmastokumppanuus kaupungin kanssa on yrityksille ja yhteisöille vapaaehtoista, maksutonta toimintaa, joka perustuu organisaation itsensä asettamiin tavoitteisiin ja niiden seurantaan (Lahti 2024).

Porvoon uusi ilmastokumppanuusmalli on kaupungin ja seudulla toimivien yritysten matalan kynnyksen verkosto. Mallin avulla halutaan tukea yrityksiä vihreän ja kestävän liiketoiminnan kehittämisessä ja osaamisen kartuttamisessa. Tämä lisäksi Porvoo antaa yrityksille näkyvyyttä, järjestää tilaisuuksia ja jakaa tietoa tulevista hankkeista ja hankinnoista. (Porvoo 2024.) Porvoon ilmastokumppanuusmallia on kehitetty Co2Jump – Ilmastoloikka kumppanuuteen! -hankkeessa, jota toteuttavat Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintra, Porvoon kaupunki ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Malli syntyi hankkeen ensimmäisen kehittämiskierroksen tuloksena.

Tässä artikkelissa kuvataan, miten hankkeen järjestämät työpajat ja yrityskohtainen työskentely edistivät yritysten ilmasto-osaamista sekä ilmastokumppanuusmallin kehittämistä. Artikkelin lopussa esittelemme johtopäätöksiä, jotka ohjaavat syksyllä 2024 käynnistyvän toisen kehittämiskierroksen suunnittelua.

Neljä työpajaa ja yrityskohtaista neuvontaa

Co2Jump – Ilmastoloikka kumppanuuteen! -hankkeen ensimmäinen kehittämiskierros toteutettiin loppusyksyn 2023 ja kevään 2024 aikana. Prosessi sisälsi neljän työpajan sarjan sekä Posintran tarjoamaa yrityskohtaista neuvontaa seitsemälle hankkeessa mukana olleelle yritykselle.

Työpajoissa yritykset esimerkiksi kuvasivat keskeisten tuotteidensa ja palveluidensa nykyisiä arvoketjuja ja sidosryhmiä. Sen jälkeen jokainen yritys valitsi itselleen keskeisimmät ilmastoteot, joille ne työstivät toimenpidesuunnitelmia ja toteutusaikatauluja. Työpajasarja pohjautui CELLL (Circular Economy Laurea Living Labs) -työkaluun (Purola, Nevmerzhiskaya, Santonen 2019), jonka englanninkielisistä materiaaleista muotoiltiin porvoolaisyrityksille paremmin sopiva työpajamateriaali.

Posintra tarjosi yrityksille liiketoiminnan sparrausta ja yrityskohtaista neuvontaa. Yrityskehittäminen sisälsi vähintään viisi tapaamista jokaisen yrityksen kanssa. Tapaamiset alkoivat alkukartoituksella, jossa käytiin laaja-alaisesti läpi yrityksen liiketoimintaa ja ilmastopäästöihin liittyviä osa-alueita. Muissa Posintran toteuttamissa tapaamisissa käytiin läpi yritysten toimialaa, kilpailutilannetta ja asiakaslähtöisyyttä kestävän kehityksen näkökulmasta. Posintran avulla kaikille mukana olleille yritykselle laskettiin hiilijalanjälki.

kuvituskuva työpajasta.
kuva 1: Yritykset työskentelemässä ensimmäisessä työpajassa Laurean Porvoon kampuksella 30.11.2023. (kuva: Raija Kaljunen)

Dialogin kautta kohti ilmastokumppanuutta

Porvoon ensimmäisen ilmastokumppanuusmallin syntymistä edisti merkittävästi maaliskuussa 2024 järjestetty kolmas työpaja. Osana sitä järjestettiin fasilitoitu keskustelu yrittäjille ja Porvoon kaupungin hankinta-asiantuntijoille. Keskustelun aiheena oli ”Miten toimialanne yritysten osaamista tai tietoa voisi hyödyntää ilmastopäästöjä vähentävien julkisten hankintojen suunnittelussa?” Dialogia käytiin erityisesti julkisten hankintojen kilpailutusten suunnitteluvaiheesta, jolloin kaupunki määrittää muun muassa tarjouspyyntöjen sisällöt ja kriteerit.

Käydyn keskustelun ja yrittäjien ideoiden koostamisen jälkeen kaupunki valmisteli kumppanuusmallista luonnoksen, joka esiteltiin yrityksille huhtikuussa 2024. Palautteen perusteella Porvoon kaupunki viimeisteli ilmastokumppanuusmallinsa.

kuva 2: Porvoon kaupungin hankintoja tekevät asiantuntijat ja pk-yritykset keskustelemassa 12.3.2024 julkisista hankinnoista. Posintran edustaja oli mukana ryhmässä ja teki keskustelusta muistiinpanoja. (kuva: Raija Kaljunen)

Yritysten ymmärrys ilmastotoimista on kasvanut

Co2Jump – Ilmastoloikka kumppanuuteen! -hankkeen ensimmäinen kehittämiskierros päättyi väliarviointiin huhtikuussa 2024. Väliarviointia varten hanketiimi keräsi yrityksiltä tietoa palautelomakkeella, fasilitoiduilla palautekeskusteluilla ja havainnoinnilla.
Palautteen perusteella voidaan todeta, että hankkeen aikana yrityksissä on onnistuttu lisäämään ymmärrystä liiketoiminnan vaikutuksesta ilmastoon. Lisäksi yritykset ovat tunnistaneet oman yrityksensä suurimpia päästölähteitä ja ympäristöhaittoja. Vastauksista kävi myös ilmi, että yritykset tarvitsevat lisätietoja esimerkiksi ympäristötekojen rahoittajista ja työkaluja hiilijalanjäljen laskemiseen.

Lisääntyneen ilmastoymmärryksen lisäksi keskeinen tulos oli yritysten ajattelutavan ja asenteen muutos hankkeen aikana. Ilmastotoimien osalta moni yritys koki, että vaikka konkreettisia ilmastotoimia ei vielä välttämättä ole aloitettu, niin askel hankkeen aikana tehtyjen ilmastotekosuunnitelmien toteuttamiseen on pienempi.

”Asiat muhineet jo ehkä 1–2 vuotta mutta lykätty toimeenpanoa, nyt ajattelu avartunut ja kiireen jälkeen suunnittelu voi alkaa” (pk-yrityksen kommentti palautekeskustelusta)

Verkostoituminen muiden porvoolaisten yritysten kanssa koettiin hyödylliseksi. Vaikka yritykset olivat eri toimialoilta, kokoontuminen yhteisen teeman eli ilmastotekojen ja -kumppanuuden ympärille loi mahdollisuuden myös vertaisoppimiseen työpajoissa. Kun mukana olleet yritykset eivät olleet suoria kilpailijoita keskenään, työpajoissa voitiin käydä avointa keskustelua. Yritykset huomasivat, että monissa asioissa samat haasteet toistuvat yli toimialarajojen. Keskustelut ilmastokestävyystavoitteiden vaikutuksista yritystoimintaan eri toimialoilla avarsivat mukana olleiden ajattelua siitä, miten monitahoinen kokonaisuus ilmastopäästöjen vähentäminen on yrityksen näkökulmasta.

Oppeja ensimmäiseltä kehittämiskierrokselta

Ilmastokumppanuusmallin ja yritysten liiketoiminnan kehittämisen taustalla hankkeessa on palvelumuotoilun lähestymistapa: asiakaskeskeisyys, yhteiskehittäminen, iteratiivisuus eli tiettyjen vaiheiden toistaminen ja keskeisten toimijoiden aktiivinen mukanaolo kehittämistyön alusta loppuun (ks. esim. Stickdorn, Hormess, Lawrence & Schneider 2018). Työpaja- ja yritysneuvontasarja toistetaan uusien yritysten kanssa toisella kehittämiskierroksella syksyllä 2024 ja keväällä 2025. Ensimmäisen kierroksen tulosten, yrityksiltä saadun palautteen ja hanketiimin itsearvioinnin pohjalta työskentelyä ja yhteiskehittämistä on syytä joiltakin osin muotoilla uudelleen.

  1. Työpajojen joidenkin sisältöjen yhdistämistä harkitaan, jotta työpajasarja palvelisi kokonaisuutena vielä paremmin erilaisia pk-yrityksiä. Eri kokoisten yritysten ilmastotyötarpeet ja kehittämisresurssit ovat erilaiset, myös eri toimialat eroavat toisistaan: esimerkiksi ravintola-alan ilmastoteot ovat erilaisia kuin maanrakennusyrityksen.
  2. Työpajasarjan menetelmiä kehitetään edelleen, sillä CELLL-työkalu ja -materiaali eivät ensimmäisellä kierroksella käytetyllä tavalla täysin soveltuneet palvelualan pk-yrityksille. Samassa yhteydessä on hyvä miettiä työpajojen ja yritysneuvonnan rytmitystä ja teemoja, jotta ne yhdessä palvelevat mahdollisimman hyvin yritysten liiketoiminnan ilmastokestävyyden kehittämistä.
  3. Porvoon kaupungin hankinta-asiantuntijoiden ja yritysten välinen dialogi on hyvä säilyttää toisella kehittämiskierroksella, mutta sen ajankohtaa ja fokusta tarkennetaan. Hankkeen toisella kehittämiskierroksella ilmastokumppanuusmallin tilanne on olennaisesti erilainen, sillä mallin ensimmäinen versio on jo olemassa toisen kehittämiskierroksen käynnistyessä. Mallin olemassaolo antaa uudenlaiset mahdollisuudet ja reunaehdot kaupungin ja yritysten yhteiselle keskustelulle.

Hankkeen ensimmäisen vuoden vahvat ilmastotekojen loikat jatkuvat Porvoossa toisella kehittämiskierroksella syksyllä 2024.

Tietoa Co2Jump-hankkeesta

Co2Jump-hankkeessa Porvoon kaupunki edistää sekä elinkeinoelämän että kaupungin vihreään siirtymään liittyviä tavoitteita. Hankkeen tavoitteena on, että hankkeen kohdeyritykset tunnistavat ja tekevät päästövähennyksiä edistäviä ratkaisuja. Hanketta toteuttavat Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintra ja Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa. Hanke käynnistyi keväällä 2023 ja päättyy syksyllä 2025. Päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024061753326

Jaa sivu