Ryhmätyöskentelyn huoneentaulu luotiin yhteisöllisesti vastaamaan korkeakouluopiskelijoiden ryhmätyöskentelyn haasteisiin

Teksti | Jaana Akiola , Saara Gröhn

Syy opintojen hidastumisen takana voi joskus olla opintosuorituksien osana olevat ryhmätyöt. Tässä artikkelissa kuvataan, miten lähdimme etsimään palvelumuotoilun keinoin ratkaisuja siihen, miten ryhmätyöskentelyn haasteita voitaisiin selättää yhdessä. Tulokseksi saimme ryhmätyöskentelyn huoneentaulun, jonka kehittämisestä olivat mukana Laurean opiskelijoita ja ryhmätöitä ohjaavia opettajia. Palvelumuotoilua tehtiin Laurean Koppi!-hankkeessa, jossa on kehitetty vuonna 2022 monitoimijaista ja tehostettua ohjaustoimintaa keskeytyneiden tai keskeytymisvaarassa olevien opintojen loppuun saattamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

kuvituskuva.
Kuva: Alena Darmel / Pexels

Opiskelijoiden ryhmätyöskentelyn tukeminen ja sujuvoittaminen

Opiskelijat tekevät Laureassa pedagogisen Learning By Developing -mallin (Raij & Niinistö-Sivuranta 2011) vuoksi opintojensa aikana ison määrän ryhmätöitä. Ryhmätyöskentelystä puhuttaessa opiskelijat kuitenkin usein mainitsevat haasteita ja ongelmia niihin liittyen. Myös Laurean palautekyselyissä sekä hyvinvointia selvittäneiden kyselyiden avoimissa vastauksissa kerrotaan usein runsaiden ryhmätöiden tekemisen vaikuttavan opiskeluiden sujuvuuteen heikentävästi. Toisinaan suuri ryhmätyöskentelyn määrä saattaa muodostua jopa valmistumisen esteeksi. Hankkeessa haluttiin selvittää tarkemmin, mitkä asiat ryhmätöissä aiheuttavat hankausta opiskelijoiden välillä ja mikä ohjaavan opettajan toiminnasta estää sujuvan ryhmätyöskentelyn. Tavoitteeksi asetettiin ryhmätyöskentelyn pelisäännöt kokoavan huoneentaulun luominen.

Ryhmätyöskentelyn haasteisiin lähdettiin pureutumaan kahdessa työpajassa, ensin opiskelijoiden kanssa ja sitten ryhmätöitä ohjaavien opettajien kanssa. Ensimmäisessä työpajassa opiskelijoiden kanssa työskentely alkoi soveltamalla negatiivisen aivoriihen menetelmää (Kantojärvi 2012, 158-159). Ryhmät pohtivat siis aluksi negaation kautta esimerkiksi sitä, minkä asioiden takia ryhmätyöskentely voi mennä pieleen, tai minkälainen ryhmäläisen tai ohjaajan käytös luo huonoa fiilistä. Näitä asioita pohdittiin ensin opiskelijan, sitten ohjaajan näkökulmasta. Listalle kerättyjä toimintatapoja käännettiin seuraavaksi positiivisiksi toimintatavoiksi.

Lopuksi ryhmät valitsivat tärkeimpinä pitämänsä asiat yhteiseen läpikäyntiin, jonka päätteeksi kaikki osallistujat saivat vielä äänestämällä valita viisi kohtaa sekä opiskelijan että ohjaajan näkökulmasta huoneentaulun luonnokseen nostettaviksi.

Opiskelijoiden työpajan tulokset otettiin lähtökohdaksi ohjaajien työpajalle. Ohjaajat pääsivät jatkokehittämään opiskelijoiden esille nostamia asioita ja täydentämään työkalujen listaa. Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi opiskelijoiden ja ohjaajien työpajoissa esille nostamia ryhmätyöskentelyn haasteita.

Opiskelijoiden toiminnan aiheuttamat esteet ryhmätyön etenemiselle

Opiskelijoiden näkökulmasta esteet vuorovaikutuksessa ja koordinoinnissa:

 • Ryhmätyöskentelyn aloituksessa ei käytetä aikaa tutustumiseen, vaan mennään heti asiaan. Jos osa ryhmäläisistä tuntee toisensa etukäteen ja osa ei, voi jollekin tulla ulkopuolinen olo.
 • Ryhmän jäsenillä on erilaiset tavoitteet arvosanan ja osaamisen kehittymisen suhteen
 • Jos tavoitteet eroavat, useimmiten tavoitellaan kuitenkin korkeinta tasoa toivovan mukaista arvosanaa. Esimerkiksi polkuopiskelijan tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerinä saattavat olla arvosanat, joten niillä on siinä tapauksessa merkitystä.
 • Työmäärä jakautuu epätasaisesti ryhmäläisten kesken eikä kukaan ryhmästä halua ottaa projektipäällikön roolia.
 • Ryhmän jäsenten aikatauluja ei ole mahdollista sovittaa yhteen.

Oikeastaan kaikki edellä mainitut kohdat liittyvät siihen, että vuorovaikutus ryhmän jäsenten kesken on puutteellista ja eikä tarpeeksi avointa. Ryhmän toimintaa on tarpeen koordinoida ja usein koordinoinnin puute aiheuttaa hankaluuksia.

Yksittäisten opiskelijoiden ryhmätoiminnalle aiheuttamat haasteet:

 • Toiset ryhmän jäsenet eivät vastaa viesteihin tai osallistu etä- tai lähitapaamisiin
 • Henkilökemiat ryhmäläisten kesken eivät sovi yhteen ja jopa huonoja käytöstapoja tulee ilmi.
 • Ryhmän jäsenet eivät pidä sovituista asioista tai määräajoista kiinni eivätkä ilmoita haasteista ajoissa.
 • Tehtäviä ja tavoitteita vähätellään, eikä sääntöjä oteta tosissaan.
 • Yhden motivaatio-ongelmat vaikuttavat muihinkin ja ryhmän jäsen ei ota kehittävää palautetta vastaan.

Yksittäisen ryhmän jäsenen huono käytös, epäaktiivisuus ja motivaatio-ongelmat voivat estää sujuvan työskentelyn. Näissä tilanteissa ollaan usein yhteydessä opettajaan ja toivotaan tukea siihen, miten tilanteessa päästään etenemään.

Ohjaajan toiminnan aiheuttamat esteet opiskelijoiden ryhmätyöskentelylle

Työpajoissa kävi myös ilmi, että välillä ohjaajan toimintatavat estävät sujuvan ryhmätyöskentelyn. Esteeksi voi muodostua opettajan tekemät pedagogiset valinnat, viestinnän ja seurannan puute tai ohjaajan puutteellinen tuki opiskelijoille ryhmätyöskentelyn aikana.

Pedagogiset ratkaisut ryhmätöitä teetettäessä:

 • Ryhmätöinä teetetään tehtäviä, joiden luonteen takia olisi järkevää olla yksilötyö.
 • Ryhmäkoko on liian suuri, jotta voitaisiin työskennellä tehokkaasti.
 • Yhdellä opintojaksolla saatetaan tehdä erikokoisia ryhmätöitä useissa eri kokoonpanoissa, mikä aiheuttaa aikatauluhaasteita opiskelijoille.
 • Useiden eri opintojaksojen isot ryhmätyöraportit palautetaan samassa kohtaa lukukautta

Joissain tapauksissa opettaja ei ole riittävän tarkkaan harkinnut tekemiensä pedagogisten ratkaisujen vaikutuksia opiskelijoiden ryhmätyöskentelyyn. Joskus ryhmätyö voi olla tehtävätyyppinä on väärä valinta ja välillä opettajan hyvä tarkoitus ryhmäyttää opiskelijoita laajasti opintojakson sisällä johtaa siihen, että työskentelyn koordinointi käytännössä hankaloituu. Lisäksi koordinaatio opiskelijaryhmän eri opintojaksojen kesken on puutteellista.

Opetustoiminnan koordinointi ja viestintä:

 • Ohjaaja ei kerro ryhmätyöskentelyn tavoitteita ja arviointiperusteita tarpeeksi selkeästi.
 • Ryhmätyöskentelyn metataitoja ei opeteta opiskelijoille eikä ryhmäytymiselle jää aikaa.
 • Ryhmätyön tulokset esitetään opintojakson lopuksi, eikä opintojaksolla ole välitavoitteita tai välikeskusteluita ohjaajan kanssa.
 • Ohjaaja ei käytä vertaisarviointia tai seuraa työnjaon tasapuolisuutta mitenkään
 • Ryhmän jäsenet saavat saman arvosanan huolimatta työtaakan epätasaisesta jakautumisesta

Ohjaavan opettajan viestinnän ja tuen puute opiskelijoiden suuntaan:

 • Ohjaajaa ei vastaa viesteihin
 • Opettaja ei kysy ryhmätyöprosessista opiskelijoilta
 • Ongelmien ilmetessä ohjaaja ei tue ryhmää tarpeeksi

Joissain tapauksissa ohjaavan opettajan toiminta estää ryhmätyön etenemisen. Jos opettaja ei vastaa opiskelijoiden viesteihin ja tue tarpeeksi yksilöiden välisten ongelmien ilmetessä, saattaa ryhmä jäädä odottamaan eikä pääse etenemään työnsä kanssa.

Ratkaisuja ja yhteisiä pelisääntöjä ryhmätyöskentelyn haasteisiin

Työskentelyn tuotoksena syntyivät ryhmätyöskentelyn huoneentaulu (kuvio 1), joka antaa niin opiskelijalle kuin ohjaajallekin ohjeita siihen, mitä ryhmissä työskennellessä tai työskentelyä ohjatessa olisi hyvä toimia. Tämän lisäksi annetaan suosituksia siihen, miten yhteydenpitoa on hyvä ohjata.

kuvion sisältö avattu tekstissä.
Kuvio 1: Ryhmätyöskentelyn huoneentaulu opiskelijalle ja ohjaajalle (Koppi!-hanke 2022)

Huoneentaulu kehottaa opiskelijoita järjestämään kunnollisen aloituskeskustelun, jossa tutustutaan toisiin, kaikkien osaamistavoitteisiin ja käytettävissä oleviin resursseihin ja sovitaan pelisäännöistä ja aikataulusta. Pyritään kannustamaan opiskelijoita avoimuuteen, hyvään ryhmähenkeen ja rehelliseen omasta tilanteesta kertomiseen, jos elämäntilanne muuttuu ryhmätyöskentelyn aikana. Lisäksi sovitaan heti alussa yhteydenpitotavoista ryhmän kesken ja ryhmätyön etenemisen seurannan tavoista.

Ohjaajalta toivotaan selkeyttä ja avoimuutta viestinnässä, yksilöllistä arviointia ja tukea vaikeisiin tilanteisiin. Yhteydenpito opiskelijoiden kanssa suunnitellaan ja viestitään etukäteen ja siitä tiedotetaan opiskelijoita heti työskentelyn aluksi. Ryhmätyöskentelyn etenemistä seurataan välitavoittein.

Huoneentaulun jakamiseksi opiskelijoiden ja henkilöstön käyttöön suunnitellaan sen sijoittelua Laurean sähköiseen oppimisympäristöön. Lisäksi pohditaan sen sijoittamista opiskelijaintraan. Samaan tiedostoon huoneentaulun kanssa on koostettu myös edellä mainitut työkalut.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301183499

Jaa sivu