Seikkailu ammattikorkeakoulussa: opintojen aloittamisen haasteita Work & Study Fast Track -hankkeessa

Teksti | Kaisu Kettunen , Hanna Nurmiranta , Aila Peippo

Työttömille suunnatun Work & Study Fast Track -hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakoulutason osaamisen tunnustamista niin, että voidaan nopeasti vastata työelämän osaamistarpeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa hankkeessa toimijoina ovat Haaga-Helia- ja Laurea-ammattikorkeakoulut. Hankkeen opiskelijat saavat tukea ja ohjausta osaamisensa tunnistamiseen ja päivittämiseen sekä työmarkkinakelpoisuutensa lisäämiseen joko tiettyjen opintokokonaisuuksien tai kokonaisen tutkinnon osalta.

kuvituskuva.
Kuva: Cottonbro / Pexels

Käsittelemme tässä blogitekstissä ohjaustyössä esiin tulleita opiskeluun ja sen aloittamiseen liittyviä haasteita sekä ratkaisuehdotuksia niihin. Keskitymme niihin haasteisiin, jotka tulevat eteen opintojen alkuvaiheessa ja joihin uusi opiskelija kaipaa ohjausta ja tukea heti alusta asti. Kirjoittajat ovat ohjaamisen ammattilaisia ja ovat nyt mukana työttömille tarkoitetussa Work & Study Fast Track -hankkeessa.

Ammattikorkeakouluopiskelu ja siihen liittyvät vaatimukset

Korkeakouluopiskelu vaatii monenlaisia opiskeluvalmiuksia, mikä saattaa tulla yllätyksenä uudelle opiskelijalle. Erityisesti, jos aiemmista korkeakouluopinnoista on kulunut aikaa tai aiempaa kokemusta ei ole, voivat korkeakouluopiskeluun tarvittavat opiskelutaidot tuntua melko vaativilta. Opiskelu ammattikorkeakoulussa vaatii pitkäjännittyneisyyttä, tavoitteellisuuta ja opiskelutaitoja. Opiskeluun pitää löytyä motivaatiota ja aikaa.  Opiskelijalla tulee olla valmiutta kehittää itseään ja oppia uutta.  Lisäksi tarvitaan myös stressin- ja epävarmuuden sietokykyä. Jos tähtäimessä on tutkinto, niin on opiskeltava myös asioita, jotka eivät tunnu ehkä niin kiinnostavilta tai tuntuvat vaikeilta.  Opiskelussa tarvitaan myös kykyä vastaanottaa palautetta, samoin kuin yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Yleiset työelämätaidot ovat oleellinen osa korkeakouluopiskelua. Onneksi kyseiset taidot ovat sellaisia, joita pystyy kehittämään opintojen aikana, mutta niiden kehittyminen vaatii myös apua ja tukea.

Work & Study Fast Track-hankkeessa toteutettu ohjaus lähtee liikkeelle opiskelijan tilanteen alkukartoituksesta ja sen pohjalta tehdään opiskelu- ja ohjaussuunnitelma opiskelijan osaamisen ja tavoitteiden mukaisesti. Ohjaukset voivat keskittyä varsinaisten opintojen lisäksi myös esimerkiksi, kirjoittamisen tukemiseen, tietokoneen käyttöön tai opiskelusuunnitelmien laadintaan. Ohjausta ja tukea opiskeluvalmiuksien vahvistumiseen ja opintojen etenemiseen tarjotaan säännöllisesti opintojen aikana.

Opintotarjontaviidakko

Seuraava haaste on valita opintoja, jotka olisivat tarkoituksenmukaisia opiskelijan tavoitteisiin nähden. Hankkeen opiskelija voi valita avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta kiinnostavia itselleen sopivia opintojaksoja. Opiskelu oppimisen ja opiskelun itsensä näkökulmasta on sinällään palkitsevaa, mutta opiskelijalla tulee olla tavoitteellinen opiskelusuunnitelma: opiskeleeko omaksi ilokseen vai onko tavoitteena tutkinto ja työllistyminen haluamiinsa työtehtäviin. Tärkeää olisikin asettaa itselleen realistiset tavoitteet, joiden pohjalta voi rajata ja valita opintoja tukemaan asetettuja tavoitteitta. Lisäksi on tärkeää, että tavoitteita ja suunnitelmia seurataan sekä tarkennetaan opiskelujen aikana ohjaajan tuella. Opintotarjontaviidakossa seikkailun avuksi hankkeessa on tehty opiskelijoille mahdollisia opintopolkuja ja –kokonaisuuksia, joiden avulla on valittu ja jäsennelty Laurean tarjonnasta opintoehdotuksia.

Opintojen aloittaminen

Opintojen valitsemisen jälkeen alkaa opiskelu, joka vaatii tutustumisen Laurean järjestelmiin, palveluihin ja ohjeisiin.  Järjestelmät ja ohjeet voivat tuntua opiskelijasta sekavalta ja niiden määrä paljolta, mutta kohdennetuilla ohjeistuksilla ja neuvonnalla on apua opintojen aloittamisessa.   Alussa on hyvä ottaa haltuun opiskelun kannalta välttämättömät järjestelmät ja tehdä itselleen aikataulu. On tärkeätä hyödyntää uuden opiskelijan ohjeita ja erilaisia orientaatioympäristöjä sekä lukea annetut ohjeistukset tarkkaan. Jos mahdollista, niin verkostoituminen olisi myös hyvä aloittaa heti. Saatavilla olevaa ohjausta kannattaa hyödyntää. Mitä paremmin perehtyy uuden opiskelijan ohjeisiin, niin sitä helpompaa on selvitä opiskelun aloittamiseen liittyvästä valtavasta tietomäärästä.  Hankkeeseen tulevalle opiskelijalle opintojen aloittaminen saattaa olla erityisen haasteellista opiskeluvalmiuksien puutteiden ja elämäntilanteen takia.

Opintojen aloittamiseen liittyviä havaintoja Work & Study Fast Track-hankkeessa

Kaikki hankkeeseen ilmoittautuneet, jotka ovat kiinnostuneita sosiaali- ja terveysalan opinnoista, kutsutaan Laurean ohjaajien haastatteluun, jossa tehdään alkukartoitus. Opiskelija päättää itse, hyödyttääkö hanke häntä ja tehdään suunnitelma etenemisestä.

Haastattelussa selkiytetään henkilökohtaisia tavoitteita ja osatavoitteita sekä selvitetään, mikä on oleellista tälle opiskelijalle juuri nyt. Tavoitteita ja suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa myöhemmin. Joskus voi olla niin, että monet asiat kiinnostavat, jolloin on suunniteltava siitä, mitä oikeasti haluaa opiskella ja mikä hyödyttää opiskelijaa osaamisen kehittymisen ja työllistymisen suhteen. Opiskeluun käytettävissä oleva työmäärä ja omat mahdollisuudet on suhteutettava opintojen määrään. Jatkuvan oppimisen näkökulmasta oman mielenkiinnon kohteitaan ja työelämässä tarvittavaa osaamista voi hankkia koko työuran.

Ohjaustyössä on huomattu, että opiskelijat tarvitsevat tukea ajatustensa ja oletuksiensa haastamiseen sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen. Opiskelijat tarvitsevat erityistä tukea opintojen aloittamiseen ja tämän takia ohjaustyössä kannustetaan pyytämään lisäohjeistusta sekä hyödyntämään tarjolla olevia ohjauspalveluja. Opiskelijan henkilökohtaiseen tilanteeseen paneutuminen antaa selkeät lähtökohdat ohjaukselle, jolloin se voidaan kohdentaa opiskelijan näkökulmasta oikein.

Ohjauksen avulla ammattikorkeakouluopintojen alkuhankaluudet usein selkiytyvät melko pian, jolloin opintotarjontaviidakko ja erilaiset järjestelmät tuntuvat mahdollisuudelta saavuttaa omat tavoitteet.

Lisätietoja:

Kirjoittajat:

Lehtorit Hanna Nurmiranta ja Aila Peippo sekä suunnittelija Kaisu Kettunen Laurea-ammattikorkeakoulusta toimivat Work & Study Fast Track -hankkeessa asiantuntijoina ja ohjaajina.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022060141906

Jaa sivu