Tarve osatyökykyisten yhdenvertaisuuden parantamiselle tunnistettiin Sosiaali- ja terveysalan ProjektiTori-tapahtumassa

Teksti | Sini Maunula

Laurean Tikkurilan kampuksella järjestettiin Sosiaali- ja terveysalan ProjektiTori-tapahtuma 27.3.2024, johon Osatyökykyisten työllistäminen eli OSTY-hankekin osallistui. Tapahtumassa esitellään projekteja, työ- ja harjoittelupaikkoja, opinnäytetyöaiheita sekä vapaaehtoistyön mahdollisuuksista sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja lehtoreille. Tapahtuman tarkoitus on yhdistää tarpeita ja tekijöitä. Tapahtumaan kutsuttiin mukaan myös Laurean avainkumppaneita sosiaali- ja terveysalalta.

Yhteiskuva ProjektiTorille osallistuneista OSTY-hankkeen työntekijöistä.
Kuvassa vasemmalta oikealle hankkeen valmennuksista vastaava asiantuntija Annamaija Korhonen, hankkeen projektipäällikkö Sini Maunula ja hankkeen yritysyhteistyöstä vastaava asiantuntija Jaakko Grönmark.

OSTY-hankkeen tavoitteena ProjektiTori-tapahtumaan osallistumisessa oli levittää tietoa hankkeesta ja sen pääsanomista sekä kuulostella, millaisia mielikuvia sanoihin ”osatyökykyinen”, ”täsmätyökykyinen” ja ”täystyökykyinen” liitetään. Mielikuvien syntyminen on luontainen reaktio, jota ei voi estää, koska ihmisaivojen toiminta perustuu tehokkuuden hakemiseen yksinkertaistamisen kautta. Termien synnyttämiä mielikuvia kyselemällä haluttiin testata hankkeen olettamaa siitä, että osatyökykyisyyteen liitetään negatiivisia stereotypioita ja ennakkoluuloja, jotka voivat haitata työllistymistä.

Hankkeen pisteelle tulevia ihmisiä pyydettiin liittämään kyseisiin sanoihin postit-lapulle kirjattuja adjektiiveja tai keksimään omansa. Samalla käytiin keskusteluja, mitä ajatuksia termit herättivät. Yleisimmin osatyökykyinen-sana herätti ajatuksen, että se tarkoittaa, että jotakin puuttuu tai henkilö on sairas. Toisaalta osatyökykyisen ajateltiin olevan motivoitunut työntekijä, joka rajoitteistaan huolimatta haluaa ja jaksaa tehdä töitä.

Täsmätyökykyinen sanana jakoi mielipiteitä. Osan mielestä se oli positiivinen ja korosti että henkilö on juuri oikea tekemään jotakin työtä. Toisaalta se koettiin hieman hassuna tai osoittelevana, koska ei kukaan voi tehdä mitä tahansa työtä. Täsmätyökykyistä kuvattiin esimerkiksi sanoilla vastuullinen, tehokas ja tunnollinen.

Täystyökykyistä kuvattiin eniten hyvin toimeentulevaksi, stressaantuneeksi ja ylitunnolliseksi. Keskusteluissa pohdittiin esimerkiksi sitä, että onko täystyökykyisiä lainkaan vai onko enemmänkin niin, että ihminen yrittää tehdä töitä täysillä, jopa oman jaksamisensa kustannuksella.

Kokonaisuudessaan keskusteluissa nostettiin esiin esimerkiksi se, että esillä olevat adjektiivit voisivat kuulua mihin tahansa kolmesta sanasta, koska kuhunkin ryhmään kuuluu erilaisia ihmisiä. Luokittelun haasteet puhututtivat ja ihmisten ryhmittelyä pidettiin turhana ja jopa haitallisena. Ihmiset kertoivat myös omakohtaisia kokemuksiaan tai havaintojaan tilanteista, joissa osatyökykyisyys on nimenomaan tullut esteeksi työn saamiselle työnantajan pelätessä riskejä, vaikka osaaminen ja motivaatio olisi ollut kohdallaan. Siksi hanke ja sen tavoitteet nähtiin myös tärkeänä ja vastaavan olemassa oleviin ongelmiin.

OSTY eli osatyökykyisten työllistäminen -hanke pyrkii yhdenvertaistamaan osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla, jotta osatyökykyisyys ja siihen liittyvät ennakkoluulot eivät vaikuttaisi työllistymiseen. Hankkeen kohderyhmänä on osatyökykyiset, joiden osatyökykyisyys ei näy ulospäin eli he kärsivät esimerkiksi neurologisista tai kipuoireista. Oireiden voimakkuus vaihtelee paljon, minkä vuoksi työelämän joustot tukevat työkykyä ja voivat mahdollistaa jopa täyden työkyvyn. Hankkeessa kehitetään toimintamallia osatyökykyisten työllistymisen tueksi ja pyritään tukemaan osatyökykyisten pilottiryhmän suuntautumista ICT-alalle joko koulutukseen tai töihin. Hankkeen sivut.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024041217036

Jaa sivu