Tekoäly pk-vientiyritysten avuksi kansainvälisen kaupan murroksessa?

Teksti | Annemari Kuhmonen , Melisa Heiskanen , Pekka Heino

Maailmanpoliittinen epävarmuus asettaa haasteita vientiyritysten kasvulle, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) syyskuussa 2023 julkaisema vientibarometri. Kansainvälisen kaupan murroksessa korostuu kyky varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ennakoimalla tulevaisuuden osaamistarpeita 3–5 vuoden päähän. Laurea-ammattikorkeakoulun SURE-hankkeessa tutkitaan, miten yritykset voivat vastata muuttuvan liiketoimintaympäristön haasteisiin hyödyntämällä tekoälyä voimavaranaan tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnissa.

kuvituskuva.
Kuva Tima Miroshnichenko / Pexels

Geopoliittiset muutokset tuovat mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia yrityksille. Kasvavat jännitteet kauppasuhteissa, erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä, heijastuvat yritysten toimintaan, kuten ilmenee viimeisimmästä vientibarometrista. Lisäksi barometri paljastaa yritysten huolen Euroopan kilpailukyvystä suhteessa Yhdysvaltoihin. Riskienhallinnan näkökulmasta suomalaiset yritykset ovat vastanneet maailmanpoliittisen epävarmuuden aiheuttamaan tilanteeseen hajauttamalla toimitusketjuja useammalle toimittajalle tai useampaan maahan. Vastuullisuustekijöiden huomioiminen on myös muuttanut toimitusketjuja. (EK:n vientibarometri 2023; Vuori 2023.)

Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä erityisesti pienet ja keskisuuret vientiyritykset tarvitsevat tukea kestävässä kasvussa. Tätä tukea on tarjolla SURE – Suorituskykyä, resilienssiä ja elinvoimaa jatkuvalla työssä oppimisella -hankkeessa (www.suremalli.fi).

Oletteko valppaina geopoliittisille muutoksille?

Liiketoimintaympäristön muutokset, erityisesti maailmanlaajuiset poliittiset vaihtelut, vaikuttavat yritysten tulevaisuuden osaamistarpeisiin. SURE-hankkeessa tehdään ketteriä kokeiluja siitä, miten tekoäly voi toimia käytännön työkaluna yrityksen valmistautuessa globaaleihin muutoksiin. Oletuksena on, että tekoäly tarjoaa vuorovaikutteisen tavan saada asiantuntevaa apua geopoliittisten riskien ennakoinnissa ja strategisten päätösten tekemisessä. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen tuen, skenaarioiden läpikäynnin ja syvemmän ymmärryksen riskienhallinnasta ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Pohdittavia kysymyksiä ovat:

 • Kuinka arvioitte ja seuraatte globaaleja muutoksia, jotka voivat vaikuttaa yrityksenne toimintaan?
 • Miten yrityksenne valmistautuu ja sopeutuu nopeasti muuttuviin maailmanlaajuisiin olosuhteisiin?
 • Kuinka varmistatte, että henkilöstöllä on tarvittava osaaminen ja ymmärrys muutosten vaikutuksista, ja miten kehitätte tätä osaamista?

Tekoäly osaamistarpeiden tunnistamisessa

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuotettiin tekoälyn ja asiantuntijoiden ihmistyön avulla osaamiskarttoja strategisista teemoista: vienti, vastuullisuus ja vihreä siirtymä. Tietolähteinä käytettiin kansainvälistä tutkimus- ja työmarkkinadataa sekä vientidataa. Osaamiskarttatyössä kriittisiksi osaamiksi tunnistettiin esimerkiksi riskienhallinta, asiakastuntemus ja kestävä toimitusketjun hallinta.

Alla kuviossa 2 on otos tekoälyn tuottamasta kartasta. Kartan keskiössä korostuvat riskienhallintaan liittyvät osaamiset.

kuvituskuva tekoälyn tuottamasta kuvasta. Riskienhallinnan näkökulmasta korostuvat erityisesti esimerkiksi erilaiset riskit, strategia, prosessien hallinta ja jatkuva oppiminen.
Kuvio 2: Tekoälyn avulla tuotettu näkymä viennin keskeisistä osaamisista (Lähde: Headai)

Osaamiskarttoja hyödynnetään sparrauksissa ja yrityskohtaisissa työpajoissa, joissa asiantuntijat auttavat yrityksiä tunnistamaan nykyisen osaamisen, havaitsemaan osaamiskapeikot sekä ennakoimaan tulevaisuuden osaamistarpeita.

Osataanko teillä oikeita asioita?

SURE-hankkeen asiantuntijat tukevat yrityksiä kriittisen osaamisen lisäämisessä ja uudistamisessa. Oletuksena on, että yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa tekoälytyökalut, kuten Chat-GPT tai Microsoft Copilot, voivat toimia oppimisen apuvälineenä tarjoamalla reaaliaikaista ja personoitua tukea. On kuitenkin tärkeää huomata, että tekoälyn käyttö edellyttää yrityksiltä aktiivista osallistumista ja oman ajattelun käyttöä. Tekoäly toimii avustajana, mutta lopulliset päätökset vaativat edelleen yritysten omaa pohdintaa ja osaamista.

Tekoälyn hyödyntäminen lähtee liikkeelle jokaisen yrityksen omasta strategiasta ja visiosta. Tekoäly voi toimia oppimiskumppanina tarjoamalla käytännön neuvoja ja vastauksia kysymyksiin kansainvälisen kaupan riskeistä, asiakastuntemuksesta (KYC), kestävän toimitusketjun hallinnasta ja muista strategisista osaamisalueista. Tekoäly mahdollistaa vuorovaikutteisen oppimisen, jossa yritykset voivat käydä läpi skenaarioita, simuloida päätöksiä ja saada yksilöllisiä ohjeita osaamisen kehittämiseen.
Riskienhallintastrategioista, työkaluista ja tekoälyn mahdollisuuksista hankkeen asiantuntijat ovat ryhtyneet kehittämään kysymyksiä ja prompteja, joiden avulla selvitetään, miten tekoäly voi tukea riskienhallintaprosesseja ja miten varmistetaan, että henkilöstöllä on tarvittava osaaminen ja ymmärrys riskeistä.

Tällä interaktiivisella lähestymistavalla pyritään löytämään entistä parempia tapoja tunnistaa ja analysoida liiketoimintaan liittyviä riskejä, käyttää erilaisia työkaluja riskien arvioinnissa sekä hyödyntää tekoälyä riskienhallintaprosesseissa. Jatkuvan tekoälyn sparrauksen avulla etsitään innovatiivisia ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä riskienhallinnassa, jotta yritykset voivat menestyä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Alustaviksi kysymyksiksi on määritelty seuraavat:

 • Miten tunnistatte ja analysoitte liiketoimintaan liittyviä riskejä?
 • Millaisia työkaluja ja menetelmiä käytätte riskien arvioinnissa?
 • Miten toteutatte skenaarioanalyysiä tulevaisuuden epävarmuustekijöiden varalta?

Kuinka vastuullisia ja vihreitä olette?

Yrityksiltä odotetaan kykyä integroida vastuullisuus liiketoimintastrategiaansa. Yritysvastuu ja vastuullisuusosaaminen voivat ilmetä konkreettisina toimenpiteinä, kuten ympäristöystävällisinä toimintatapoina, työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisena ja eettisinä liiketoimintakäytäntöinä. Näiden integroiminen liiketoimintaan voi vahvistaa yrityksen asemaa markkinoilla ja houkutella uusia asiakkaita. (Kuhmonen, Heiskanen & Heino 2023.)

Vihreän siirtymän osaaminen liittyy yrityksen kykyyn sopeutua kestävän liiketoiminnan periaatteisiin. Tämä kattaa muun muassa uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisen, hiilijalanjäljen pienentämisen ja kiertotalouden periaatteiden omaksumisen. SURE-hankkeessa tutkitaan, miten tekoäly voi toimia käytännön työkaluna vastuullisuuteen ja vihreään siirtymään liittyvien toimenpiteiden toteuttamisessa:

 • Kuinka yrityksenne käytännössä integroi vastuullisuuden ja eettiset käytännöt liiketoimintastrategiaan?
 • Miten vastuullisuusosaaminen kehittyy yrityksessänne, erityisesti päätöksenteon ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta?
 • Millaisia käytännön toimenpiteitä yrityksenne toteuttaa vihreän siirtymän osaamisen kehittämiseksi, kuten uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä tai hiilijalanjäljen pienentämisessä?

Opitaanko teillä työssä jatkuvasti?

Hankkeessa kehitetään pk-vientiyritysten jatkuvaan työssä oppimiseen tarkoitettu toimintamalli. Hankkeessa työssä oppimisella tarkoitetaan työssä tai työn vuoksi tapahtuvaa oppimista, joka on oleellista yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja joka ennakoi tulevaisuuden osaamistarpeita 3–5 vuoden päähän. (Seppä-Kortelainen & Kuhmonen 2023.)

Malli tarjoaa käytännön ideoita ja työkaluja siihen, miten yritykset voivat hyödyntää tekoälyä osaamisen tunnistamisessa, kehittämisessä, johtamisessa ja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnissa. Mallin tarkoituksena on varmistaa yrityksen kasvu ja suorituskyky tulevaisuudessa. Kestävän kasvun perustana toimii jatkuva oppiminen, erityisesti työn ohessa.

SURE-hankkeessa kysymme:

 • Miten vahvistatte strategisia osaamisia kansainvälisessä kasvussa?
 • Haluatteko oppia hyödyntämään tekoälyä osaamisen kehittämisessä ja johtamisessa?

Mittaatteko oppimisen vaikutusta liiketoimintaan?

Jatkuvalla oppimisella ja sopeutumiskyvyllä on keskeinen rooli kansainvälisillä markkinoilla menestymisessä. SURE-hankkeessa kehitetään osana datalähtöistä jatkuvan oppimisen toimintamallia arviointityökalu, SURE-mittari, jolla mitataan oppimisen vaikutusta liiketoiminnan indikaattoreihin. Tietoon perustuvien liiketoimintapäätösten tekeminen edellyttää näitä mittareita. Oleellista on varmistaa, että jatkuva oppiminen on yrityksen strategian ytimessä, ja oppimistoimet tukevat pitkän aikavälin tavoitteita. (Kuhmonen & Heino 2023.)
Kehotammekin teitä pohtimaan:

 • Kuinka suorituskykyisiä, resilienttejä ja elinvoimaisia olette tällä hetkellä?
 • Entä 3–5 vuoden kuluttua?
Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus.

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024050828516

Jaa sivu