Tutkimuksen arviointi murroksessa

Teksti | Tiina Kelkka

Tutkimusmaailma on viime vuosina havahtunut siihen, että tutkimuksen arvioinnissa ylikorostuvat tieteelliset julkaisut ja niihin liittyvät erilaiset numeeriset indikaattorit. On syntynyt konsensus siitä, että tutkijan meriiteiksi tulee tunnistaa ja tunnustaa myös esimerkiksi innovaatio-osaaminen ja kehityshankkeissa luotu vaikuttavuus. Tämä luo uudenlaisia mahdollisuuksia AMK-toimijoille, sillä AMK-sektorilla meriittien monimuotoisuus ja monimuotoisuuden arvostaminen on jo nyt luonteva osa TKI-arkeamme.

kuvituskuva.
Kuva: Nadir sYzYgY / Unsplash

Kannustetaanko tekemään laadukasta tiedettä vai kokoamaan meriittejä?

Tutkimusta ja tutkijoita arvioidaan jatkuvasti ja arvioinnin tuloksilla ohjataan niin urakehitystä kuin tutkimusrahoituksen jakautumista. Kansainvälinen tiedeyhteisö on viime vuosina lähtenyt aktiivisesti uudistamaan liian yksipuolisiksi ja liian määräperusteisiksi koettuja tutkimuksen arviointikäytänteitä.

Tutkimusmaailman äärimmäinen kilpailu ja arviointia alun perin helpottamaan luodut bibliometriset indikaattorit (esimerkiksi tiedelehden vaikuttavuuskerroin, Impact Factor, IF ja tutkijakohtainen H-indeksi) ovat johtaneet siihen, että paineen alla erityisesti nuori joutuu pohtimaan, haluaako hän tehdä ensisijaisesti laadukasta ja vaikuttavaa tutkimusta vai edistää uraansa. Jotta rahoitus ja siten ura voi jatkua, tutkimuksen tuloksena täytyy nopealla tahdilla syntyä uutuusarvoltaan korkeita löydöksiä, jotka pitää pystyä julkaisemaan mahdollisimman maineikkaissa tiedelehdissä. Nykyiset arviointikäytännöt vaikeuttavat tieteellisten tulosten validointia ja niitten viemistä käytäntöön, sillä tämä tärkeä työ ei tuota akateemisen meritoitumisen kannalta oikeanlaisia julkaisuja.

Tiedeyhteisön yhteinen vaatimus on, että tutkimuksen arvioinnin tulee perustua tutkimuksen laatuun ja että arvioinnissa tulee huomioida entistä monipuolisemmin erilaisia meriittejä kuten esimerkiksi liike-elämäosaamista, verkostoja, tutkimuksen linjakkuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Coalition of Advancing Research Assessment (CoARA) vastaa tunnistettuun tarpeeseen

Kansainvälinen Coalition of Advancing Researh Assessment (CoARA) -yhteenliittymä pureutuu tutkimuksen arvioinnin uudistuspaineeseen. CoARA kokoaa yhteen laajasti tutkimuksen parissa työskenteleviä organisaatioita, tutkijoita ja muita tutkimuksen parissa työskenteleviä eri alojen ammattilaisia. Suomesta mukaan on lähtenyt yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lisäksi myös tutkimuksen rahoittajia ja erilaisia tieteen kentän asiantuntijaorganisaatioita kuten Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV). Koko ajan päivittyvä lista suomalaisista CoARA-sopimuksen allekirjoittaneista organisaatioista löytyy: Signatories – CoARA.

Työskentely, ainakin näin alkuvaiheessa, rajoittuu pääosin Eurooppaan, sillä sen lähes 650 allekirjoittajaorganisaatiosta enemmistö on eurooppalaisia. Laurea on allekirjoittanut CoARA-sopimuksen vuoden 2022 lopussa ja johtomme on sitoutunut kehittämään organisaatiomme arviointikäytänteitä CoARA:n periaatteiden mukaisesti.

Ammattikorkeakouluille syntyvät mahdollisuudet

CoARA-prosessin ytimessä olevat haasteet koskettavat ammattikorkeakouluja, mutta (onneksi) vain rajallisesti. TKI-toimintamme monipuolisuus varmistaa sen, että henkilöstöämme ja sen moninaisia osaamisia arvostetaan, sillä monipuoliselle osaamiselle on aitoa, käytännön sanelemaa, tarvetta.

Ammattikorkeakoulujen TKI-salkkujen sisältö painottuu vahvasti erilaisiin kehityshankkeisiin. Hankkeissa sovelletaan tutkimustietoa ja luodaan suoraa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. AMK-yhteisön etujen mukaista on, että myös tutkimustiedon jalkauttaminen tunnistetaan yhä vahvemmin tutkimusmeriitiksi. Samoin hyödymme siitä, että arvioinnissa vaikuttavuuden merkitys kasvaa. Parhaimmillaan CoARA-prosessi lisää soveltavan tutkimuksen meriittiarvoa tutkijanarvioinnissa. Tämä taas mahdollistaa TKI-henkilökunnallemme entistä laajemman liikkumavapauden eri tutkimuskentän toimijoiden välillä ja siten parantaa ammattikorkeakoulujen vetovoimaa kilpailussa osaavasta henkilökunnasta.

Laurean kolmeosainen CoARA-suunnitelma

  1. Laurean sisäinen työskentely. Vuoden 2023 loppuun mennessä julkistamme toimintasuunnitelman, jossa kuvataan, miten tarkastelemme, arvioimme ja mahdollisesti kehitämme organisaatiomme sisäisiä tutkimuksenarviointikäytänteitä. CoARA-prosessin kansainvälisessä dokumentaatiossa tutkimustoimijoilla tarkoitetaan väitelleitä ja väitöskirjaa valmistelevia, eli tutkijakoulutuksessa olevia asiantuntijoita. Laurean toimintasuunnitelmaan sisällytetään organisaatiomme TKI-toimijoiden arviointi paljon tätä määritelmää laajemmin. CoARA-prosessin hengen mukaisesti haluamme varmistaa, että samat avoimet ja moninaisuutta arvostavat käytännöt ovat kaiken TKI-toiminnan arvioinnin pohjana ja että meriittien moninaisuus tunnistetaan myös ei-akateemisten asiantuntijoiden arvioinnissa. Vaikka CoARA-prosessin keskiössä onkin tutkimus, AMK-toimijana nostamme aktiivisesti kehitys- ja innovaatiomeriittejä osaksi tutkimus- ja tutkijanarviointia.
  2. Osallistumme yhtenä perustajajäsenenä Euroopan laajuisen työryhmään (Working Group – Towards Transformations: Transdisciplinarity, Applied/Practice-Based Research, and Impacts), jonka tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa tapoja, joilla pystymme entistä konkreettisemmin sanoittamaan soveltavan ja käytännönläheisen tutkimuksen luomia meriittejä. Uskomme, että työskentely tulee pitkällä tähtäimellä vahvistamaan soveltavan tutkimuksen ja kehitystyön meriittiarvoa.
  3. Kansallisella tasolla CoARA-periaatteita edistetään niin sanotuissa National Chaptereissa, eli vapaasti suomennettuna kansallisissa osastoissa. Suomen kansallisen osaston työskentelyn aloittamista koordinoi TSV ja mukaan on ilmoittautunut Laurean lisäksi laaja rintama korkeakoulutoimijoita (yliopistot ja ammattikorkeakoulut), tiedeyhteisöjä ja rahoittajia (esimerkiksi Suomen Akatemia). Tällä kansallisella foorumilla tavoitteenamme on tuoda esille AMK-sektorin erityispiirteitä (kehitysosaaminen, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, aluekehitys, soveltava tutkimus) ja niitä käytänteitä, joilla näitä vahvuuksiamme jo nyt sanoitetaan organisaatiossamme.

Viestintää vahvuuksista ja suunta tulevaisuuteen

AMK-sektorille CoARA tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden käydä läpi, arvioida ja mahdollisesti uudistaa TKI-toiminnan arviointikäytäntöjämme. Tavoitteenamme on ensisijaisesti sanoittaa sitä, mikä toiminnassamme jo on hyvää ja prosessin ohjaamina löydämme mahdolliset kehityskohteemme. Koko CoARA-yhteisön tavoitteena on löytää uusia arvioinnin tapoja ja kriteereitä, joilla voimme varmistua siitä, että arviointi ohjaa tutkimusta kohti laatua eikä määrää. Toivottavasti tulevaisuudessa yhä useampi tutkija voi työssään aidosti keskittyä laatuun ja vaikuttavuuteen eikä joudu suunnittelemaan työtään ensisijaisesti urakannustimien pohjalta.

Lisätietoja:

Lisätietoa CoARA-prosessista ja työryhmien toiminnasta löytyy CoARA-yhteenliittymän kotisivulta: CoARA – Coalition for Advancing Research Assessment. Laurean CoARA-yhdyshenkilönä toimii Grant Writer Tiina Kelkka (FT, Dos.).

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231102142375

Jaa sivu