Työelämän ohjausryhmä liiketalouden tradenomitutkintoa kehittämässä

Teksti | Ilkka Kurkela

Oppivatko opiskelijat tradenomitutkinnossaan työelämässä vaadittavia taitoja? Mikä tutkinnossa toimii ja mitä voisi kehittää? Tässä lähtökohtiamme Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden tradenomitutkinnon kehittämiseen. Artikkelissa kerrotaan liiketalouden tutkinnon ohjausryhmän kehittämistyöstä. Työryhmä koostuu yritysten edustajista, alumneista sekä Laurean henkilökunnasta. Ohjenuorana on, että ammattikorkeakoulututkintojen tulisi olla mahdollisimman tiiviisti yhteydessä työelämän osaamistarpeisiin – opiskelijan tulisi saada korkeakoulusta riittävät eväät työelämän varalle.

kuvassa ohjausryhmän jäsenet.
Tutkinnon työelämän ohjausryhmä on kehittänyt Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden tutkinnon työelämärelevanssia jo vuodesta 2018. (Kuva: Ilpo Vuorivirta)

Menestyksekästä yhteistyötä yritysten kanssa

Keskeistä ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisessä on jatkuva vuoropuhelu yritysten ja oppilaitosten välillä. Vain tekemällä tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa voi tutkinnon sisältöjä päivittää aidosti tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeiden mukaiseksi. Myös OKM:n korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030 korostetaan, että tavoitteena on lähentää koulutusta ja työelämää ja siten parantaa koulutuksen työlämärelevanssia. (Opetus- ja kulttuuriministeriö.)

Laurea on tehnyt yhteistyötä yritysten kanssa tiiviisti jo liki 30 vuotta erityisesti Learning by Developing (LBD) –menetelmän ansiosta. Koettiin tarve perustaa kehittämisryhmä, joka toisi yhteistyöstä parhaita puolia esiin ja auttaisi tutkinnon kehittämisessä. Laureassa lanseerattiin vuonna 2018 menettelytapaohjeet, joissa määritellään kehittämistyön eri ryhmät. Yksi menettelytapaohjeen ryhmistä kussakin amk-tutkinnossa on tutkinnon työelämän ohjausryhmä (ent. työelämäpaneeli), joka koostuu valikoiduista yritysten edustajista, Laurean alumneista, opiskelijaedustajista sekä henkilöstön jäsenistä. Monipuolinen ryhmä haluttiin tuomaan laajaa näkemystä tutkintojen kehittämiseen eri näkökulmista. (Laurea 2018.)

Systemaattista tutkinnon kehittämistyötä vuodesta 2018

Liiketalouden ohjausryhmän ensimmäinen työpaja järjestettiin syksyllä 2018. Halusimme alkuvaiheessa kutsua Laurean pitkäaikaisia kumppaneita tutkinnon ohjausryhmään, jolloin heillä olisi jo valmiiksi ymmärrys Laurean tavoista tehdä yhteistyötä yritysten kanssa. Näin pääsimme heti vauhtiin ja tekemisen tasolle. Keskityimme ensimmäisessä kokouksessa luomaan mahdollisimman sujuvat toimintatavat yhteistyölle. Tavoitteena oli, että ryhmän toiminta on aidosti vaikuttavaa ja että tuotokset menevät konkreettisesti eteenpäin opetussuunnitelmiin asti. Erityisesti myynti- ja markkinointitaitojen ja työelämän keskeisten työkalujen osaamista korostettiin keskusteluissa alusta alkaen. (Laurea 2020a.)

työpajan osallistujia.
Ryhmän ensimmäinen pilottityöpaja järjestettiin syksyllä 2018. (Kuva: Ilpo Vuorivirta)

Teemakohtaisista työpajoista osaamistarpeet osaksi opetussuunnitelmaa 2021

Ensimmäisessä työpajassa totesimme järkeväksi, että valitsemme kuhunkin työpajaan yhden teeman, johon kulloinkin pureudumme syvemmin. Kevään 2019 työpajaan päädyimme valitsemaan myynti- ja markkinointiteeman, joka oli noussut keskeisesti esiin aiemmin. Syksyllä 2019 esillä oli talous- ja rahoitus. Kevään 2020 työpaja keskittyi tutkinnon perusopintojen uudistamiseen – selkeytimme opintojaksojen nimiä ja osaamistavoitteita. Syksyn 2020 työpaja järjestettiin koronan vuoksi etänä teemalla henkilöstöjohtaminen nyt ja tulevaisuudessa. Keväällä 2021 pureudutaan saman teeman jalostamiseen. Uusi henkilöstöjohtamisen osaamiskokonaisuuden on tarkoitus käynnistyä opiskelijoille vuoden 2022 alussa.

Päädyimme kutsumaan useampia alumneja työpajoihin. Alumnien panos on erityisen arvokas, sillä he pystyvät omasta näkökulmastaan reflektoimaan niin tutkinnon sisältöä kuin työelämän tämänhetkisiä tarpeita. Kutsuimme myös Laurean lehtoreita ja yliopettajia mukaan teemakohtaisesti.

työskentelyä työpajoissa ja verkkotapaamisessa.
Teemakohtaisissa työpajoissa alumnien roolia vahvistettiin. Korona-aikana työskentelyä verkossa. (Kuva: Ilpo Vuorivirta)

Ryhmän toiminnan avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus

Tutkinnon ohjausryhmän työskentelyllä on ollut merkittävä rooli opetussuunnitelman kehittämisessä niin tutkinto-opiskelijoille kuin avoimen amk:n opiskelijoille. Teimme vuosina 2019-2020 muutoksia erityisesti syventäviin opintojaksoihin teemoineen. Täydensimme mm. myynnin ja markkinoinnin opetuksen tarjontaa, toisaalta karsimme osan opintojaksoista pois.

Vuoden 2021 alusta astui voimaan ohjausryhmän ehdottama isompi konkreettinen muutos liiketalouden opetussuunnitelmassa. Näin uudet opintonsa aloittavat opiskelijat pääsivät opiskelemaan uusien oppimistavoitteiden mukaisesti. Samalla päädyimme tutkinnon ohjausryhmän ehdotusten mukaisesti muokkaamaan osaa pakollisten perusopintojen opintojaksoista. Muutimme nimiä ja täsmensimme osaamistavoitteita seitsemän opintojakson osalta. (Laurea 2020b.)

Työelämässä jo olevia ohjausryhmän työ palvelee myös, koska olemme nostaneet työryhmästä nousseita uusia teemoja myös avoimen amk:n tarjontaan. Näin vastaamme jatkuvan oppimisen alati kasvavaan tarpeeseen ja kannustamme osaamisen päivittämiseen myös jo työssäkäyviä.

Yksi keskeinen sisällöllinen uudistus oli kestävän kehityksen teemojen integrointi opetussuunnitelmaan osana Laurean strategisia tavoitteita. Tutkinnon ohjausryhmien kehittämisehdotuksia käsiteltiin erillisissä työpajoissa henkilöstön kanssa sisäisesti osallistavilla menetelmillä. (Anttonen, Jäättelä & Kurkela 2020.)

Kaikista kehittämistyöpajoista materiaali on erikseen jaettu avoimuuden periaatteen mukaisesti kaikille laurealaisille. Ryhmän toiminta on tunnistettu Laureassa hyväksi käytännöksi. Toiminnan on todettu edistävän yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja tutkinnon laatua. (Laurea 2019.)

Laurean viestinnässä on laadittu ohjausryhmän työskentelyn pohjalta verkkokirjoituksia työpajan keskeisimmistä anneista seuraavasti:

Jatkamme ja kehitämme systemaattisesti tutkinnon ohjausryhmän toimintaa osana tutkinnon kehittämistä. Keskeistä vaikuttavuuden kannalta on, miten onnistumme viestimään ohjausryhmän toiminnasta ja viemään kehitysehdotukset käytäntöön. Toivomme, että kaikki halukkaat laurealaiset ja työelämäkumppanit ja alumnit innostuvat aiheesta ja osallistuvat mukaan kehittämistyöhön. Lämmin kiitos ryhmän jäsenille tärkeästä ja vaikuttavasta työstä.

Liiketoiminnan pakollisissa opinnoissa täsmentyivät opintojaksojen nimet ja osaamistavoitteet vastaamaan yhä paremmin työelämän tarpeita. Taustalla tutkinnon ohjausryhmän työskentely.
Vaikutukset liiketalouden opetussuunnitelman perusopinnoissa. Muutokset korostettu sinisellä. (tekijät Anne Martola & ilkka Kurkela)

Tutkinnon ohjausryhmä, infoboksi:

  • Perustettu: 2018 (nimellä työelämäpaneeli)
  • Jäsenien lukumäärä: n. 10-30 riippuen kokoontumisen luonteesta
  • Jäsenten taustat: työelämän edustajia, Laurean alumneja, opiskelijoita ja henkilökuntaa
  • Kokoontumiset: 2 kertaa vuodessa
  • Tehtävä: integroida työelämän osaamistarpeet osaksi liiketalouden tutkintoa, luoda katsetta tulevaan
  • Vaikutukset: työryhmän tuotokset käsittelyyn Laurean kehittämisfoorumeihin, päätyvät osaksi opetussuunnitelmaa ja opiskelijoiden oppimista ja lopulta yhteiskunnan hyödyksi.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021041310239

Jaa sivu