Työllistyminen korkeakoulun kunnia-asiana ammatillisessa korkeakoulutuksessa

Teksti | Jouni Koski

Ammattikorkeakoululain (4§) mukaisesti ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Työllistymistä voinee pitää erityisesti ammattikorkeakoulussa kunnia-asiana, kun koulutetaan ihmisiä työelämään.

Asiantuntijaksi kasvua ja myös työnantajaverkostojen rakentumista ammattikorkeakoulutuksessa edistävät ammattitaitoa kehittävät harjoittelut, jotka kiinnittävät korkeakouluopiskelijat työelämään jo opiskeluaikana. Samoin korkeakouluopiskelijoiden verkostojen rakentumista edistää ammattikorkeakoulupedagogiikka, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön työelämän organisaatioiden kanssa. Jo kaksikymmentä vuotta sitten Laurea-ammattikorkeakoulussa sitouduttiin pedagogiseen LbD-malliin (Learning by Developing), jolloin kehittämispohjaisen opetuksen lähtökohtana on aina todellinen työelämän kehittämistyöhön tai korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeeseen (TKI) liittyvä kehittämistehtävä. Pedagoginen toimintamalli on lisännyt merkittävästi korkeakoulun työelämä- ja yritysyhteistyötä. Siten korkeakoulun opetuksessa on tehty valtava määrä edellä mainittuja kehittämistehtäviä ja -projekteja yrityksille, julkisille organisaatioille sekä kolmannen sektorin toimijoille, mikä on avannut korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden merkittävien asiantuntijaverkostojen rakentumiseen jo korkeakouluopintojen aikana. Miten siis työllistyminen ammattikorkeakoulusta sujuu tällä hetkellä?

Taulukossa 1 on esitettynä (vasemmanpuoleinen sarake) vuonna 2020 ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistyminen vuosi valmistumisen jälkeen. Toki on selvää, että työllistymisluvut eivät ole yksin seurausta korkeakoulujen toiminnasta vaan siihen vaikuttavat niin toiminta-alueen työmarkkinatilanne, koulutusala(t), valmistuneen työkokemus kuin työmarkkinatilanne ennen tutkintoon johtavan koulutuksen aloittamista jne., mutta ne kertonevat kuitenkin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden kysynnästä työelämässä. Taulukon 1 oikeanpuoleisessa sarakkeessa on esitettynä ammattikorkeakoulututkintoon vuonna 2019 valmistuneiden suorittaneiden työllistyminen vuoden 2020 loppuun mennessä.

taulukon sisältö avattu tekstissä.
Taulukko 1. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyminen

Vuonna 2020 ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymisprosentti oli keskimäärin 94,4 %, kun vuonna 2019 valmistuneilla se oli 91,3 %. Eron selittänee suurelta osin Covid-19-pandemia, joka vaikutti juuri työmarkkinoille valmistuneiden työllistymismahdollisuuksiin usealla eri koulutusalalla ja erityisesti majoitus- ja ravitsemus- sekä matkailualalla. Vuonna 2020 valmistuneiden työllistymisprosentti on noussut kaikkien ammattikorkeakoulujen osalta verrattuna vuonna 2019 valmistuneisiin. Työllistymisprosentti ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2020 suorittaneilla oli korkein Vaasan ammattikorkeakoululla (96,9 %), toiseksi korkein Diakonia-ammattikorkeakoululla (96,1 %) ja kolmanneksi korkein Laurea-ammattikorkeakoululla (96,0 %) eli kaikki ammattikorkeakoulut olivat työllistymisen osalta yhden prosenttiyksikön sisällä. Heikointa työllistyminen oli Humanistisesta ammattikorkeakoulusta (91,7 %), LAB-ammattikorkeakoulusta (92,4 %) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (92,8 %), vaikka niidenkin kaikkien työllistymisprosentti on yli 90. Eroa työllistymisessä parhaalla (96,9 %) ammattikorkeakoululla (Vaasan ammattikorkeakoulu) oli kuitenkin yli 5 % (5,2 %) verrattuna heikoimpaan eli Humanistiseen ammattikorkeakouluun (91,7 %).

Laurea-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistyminen oli ammattikorkeakoulujen kolmanneksi korkein (95,3) myös vuonna 2019 valmistuneiden osalta kuten tässä viimeisimmässä tilastossa vuonna 2020 valmistuneiden osalta (96,0 %). Laurean sijoitukset ovat tässä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymistilastossa olleet jo yli vuosikymmenen ajan sijoilla 1–3. Syitä ja seurauksia on vaikea arvioida, sillä monialaisissa ammattikorkeakouluissa on monia eri koulutusaloja ja tutkintoja sekä toiminta-alueilla on suuria eroja. Työllistyminen on kuitenkin korkeakoulullemme ammattikorkeakouluna tärkeä mittari ja pidämme sitä kunnia-asiana. Haluamme siten edelleen parantaa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden korkeaa työllistymistä ja erityisesti heidän laadullista työllistymistä. Yksi keskeinen tähän liittyvä asia uraohjaus. Blogikirjoituksessani (Osaamista luovaa korkeakoulua kehittämässä, 20.9.2022) kerroin, että Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa Laurean auditoinnissa myös auditointiryhmä tunnisti koulutuksen toteutuksen vahvuutena opiskelijalähtöisen uraohjauksen, mihin korkeakoulussa on viime vuosina panostettu merkittävästi eli kehittämistyö on tuottanut tulosta. Tästä on kertonut myös valmistuneiden opiskelijoiden antama palaute eli ns. AVOP-palaute. Tällä tiellä haluamme Laureassa myös jatkaa.

Laurean avainkumppanuusmallin käynnistymisestä kerroin blogikirjoituksessani (Korkeakoulun sidosryhmäyhteistyön pitkäjänteinen kehittäminen, 16.8.2022) viime syksynä. Uskon, että sillä tulee olemaan huomattava vaikutus työelämäyhteistyöhön vahvistaen korkeakoulun työelämäintegraatiota edelleen. Korkeakoulu tarjoaa rekrytointitarpeisiin ja työnantajakuvan kehittämiseen avainkumppanuuden kautta yrityksille ja muille työnantajille systemaattisen ja laaja-alaisen yhteistyön, jonka avulla kumppanit voivat myös kehittää liiketoimintaansa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa yhdessä korkeakoulun kanssa. Avainkumppanuudella korkeakoulu takaa kumppanilleen vastikkeellisen yhteistyöpaketin (2.500 EUR / vuosi), jonka ytimessä on kumppanin tarpeisiin perustuva vuosisuunnitelma, joka rakennetaan yhteistyössä kumppanin kanssa. Avainkumppanuustoiminnalla korkeakoulu systematisoi sidosryhmäyhteistyötä edistäen työelämän kehittymistä sekä palvelee niin yritysten rekrytointi- kuin korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu- ja työllistymistarpeita. Tällä hetkellä Laurealla on yli 88 avainkumppaniyritystä ja niihin pääsee tutustumaan avainkumppanisivuston kautta. Uskon, että avainkumppanuusyhteistyö edelleen osaltaan vahvistaa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden työllistymistä tulevaisuudessa.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023051744882

Jaa sivu