Työskenteletkö projektissa vai hankkeessa?

Teksti | Pia Saari

Projektijohtaminen on tullut tärkeäksi osaksi yritysten ja julkisorganisaatioiden toimintamalleja. Mitä erilaisempia kokonaisuuksia toteutetaan projekteina, sillä se on tehokas tapa saada aikaan tuloksia. Projektinhallinnan keskeiset termit on kansainvälisissä työryhmissä tarkkaan pohdittu ja määritelty. Suomen kielessä termi ’hanke’ ei aina tarkoita samaa asiaa kuin projekti. Tämä voi aiheuttaa hämmennystä, sillä hankkeen määritelmä riippuu sen käyttäjästä ja kontekstista.

Yhteisesti sovitut määritelmät helpottavat ymmärtämistä

kuvituskuva.
Kuvaaja cottonbro palvelusta Pexels

Projekti

Projektille löytyy useampia virallisia määritelmiä, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan. Esimerkiksi arvovaltaiset Project Management Institute (PMI) ja International Project Management Association (IPMA) ovat alalla toimivia kansanvälisiä organisaatioita, jotka ovat luoneet standardin kaltaisia määritelmiä projekteihin liittyen. Laajasti hyväksytty määritelmä projektille (Project) on:

”Projekti on ennalta määritettyyn päämäärään tähtäävää, monimutkaisten ja toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu ainutkertainen kokonaisuus” (Artto, Martinsuo, Kujala 2008).

Muita tärkeitä projektijohtamiseen liittyviä termejä ovat ohjelma (Programme) ja projektisalkku (Portfolio). Kansainvälisesti määritelmistä huolehditaan myös standardoinnilla projektinhallintakomiteassa ISO/TC 258 Project, programme and portfolio management. Huomionarvoista on, että standardissa SFS-ISO 21502, ohjeita projektinhallintaan, termi ”project” on määritelty ja käännetty seuraavasti: ”tilapäinen hanke, jossa tarkoituksena on saavuttaa yksi tai useampi määritelty tavoite”.

Hanke

Kielitoimiston sanakirja (2021), joka kuvaa suomen yleiskieltä, antaa termille hanke kirjon selityksiä, jotka kuvaavat termin epämääräisyyttä: aie, aikomus, tuuma, yritys, suunnitelma, aloite. Erilaisia muita määritelmiä hankkeelle löytyy ainakin seuraavia:

  • Hanke-sana on synonyymi projektille, joskin joissakin yrityksissä ja julkishallinnon laitoksissa hanke voi viitata tietynkokoiseen tai -tyyppiseen projektiin (Artto, Martinsuo, Kujala 2008).
  • Hanke on isompi kokonaisuus kuin projekti eli hanke voi koostua joistakin projekteista. Ohjelma koostuu hankkeista, jotka koostuvat projekteista. (Huotari ja Salmikangas 2016).
  • Hanke on rahoitettu, projekti voi olla pienempikin ’kehittämisprojekti’ (Vuorela 2021).
  • EU-osarahoitteisen ohjelmatyön perustan muodostavat hankkeet. Ne voivat olla pieniä, isoja, paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia tai jopa valtakunnan rajat ylittäviä. (Rakennerahastot 2021).

Hanke on siis projektin lähikäsite, jolla voi olla useita eri merkityksiä. Jokainen voi toki määritellä sen haluamallaan tavalla, mutta tämä vaikeuttaa termin ymmärtämistä yleisessä kielenkäytössä. Hankkeelle ei ole englanninkielistä vastinetta toisin kuin projektille.

Erityisesti julkisessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyössä hanke-termiä käytetään usein. Tämä johtunee osittain siitä, että esimerkiksi rakennerahastot – Euroopan sosiaalirahasto (ESR+), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – ja Suomen Akatemia, ovat ottaneet tämän termin käyttöönsä rahoittaessaan TKI-työtä, jotka toteuttavat ohjelmien tavoitteita.

Suomessa koulutetaan projektijohtamisen ammattilaisia

Koska hankkeelle ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää, on projekti terminä täsmällisempi ja tunnetumpi. Tätä ilmentää myös se, että suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa koulutetaan tulevaisuuden osaajia juuri projektijohtamisen, ei hankejohtamisen, saralla. Lähes kaikki opinahjot tarjoavat joko opintoja tai koulutusohjelmia projektinhallintaan ja projektijohtamiseen liittyen. Lisäksi moni ammattikorkeakoulu, mm. JAMK, Turku, XAMK ja Laurea, tarjoaa jopa projektijohtamisen YAMK-tutkinnon.

Projektijohtamisen ammattilainen voi työskennellä teollisuudessa tai julkishallinnon organisaatiossa erilaisissa projektitehtävissä. Erittäin tyypillinen nimike niin teollisuudessa kuin julkishallinnossa onkin projektipäällikkö, jonka tehtäviin kuuluu projektin kokonaisvaltainen johtaminen. Myös hankepäälliköitä esiintyy, mutta vain murto-osa projektipäälliköihin verrattuna (Oikotie, LinkedIn).

Johtopäätökset

Projekti ja sen hallintaan keskeisesti liittyvät termit ohjelma ja projektisalkku on määritelty kansainvälisissäkin yhteyksissä tarkasti. Hankkeelle ei löydy yhteisesti sovittua määritelmää. Riippuen tahosta, hanke voi tarkoittaa samaa kuin projekti, tai sillä voidaan tarkoittaa myös ohjelmaa tai ohjelman osaa. Projekti on siis tarkempi ilmaus, kun keskustellaan projektiammattilaisten kanssa.

Julkisella sektorilla, erityisesti tiettyjen TKI-projektien rahoituksessa, on kuitenkin verrattain vakiintunut tapa käyttää hanke-termiä. Tästä johtuen on päädytty tilanteeseen, missä projekteista ja hankkeista puhutaan toisinaan sekaisin ja nimikkeetkin voivat vaihdella jopa saman organisaation sisällä (projektipäällikkö, projektiasiantuntija, hankeasiantuntija, hankesuunnittelija jne.). Julkisella puolella hanke saattaa olla niin vakiintunut termi, että sen käyttäminen on jopa selkeämpää viestintää kuin projektista puhuminen. On kuitenkin hyvä huomata, että ainakin tyypilliset TKI-hankkeet täyttävät projektin määritelmän eli julkisen sektorin niin sanotut hankkeet ovat useimmiten projekteja.

Termien projekti ja hanke käytössä paljon siis riippuu kontekstista ja tekemisen luonteesta. Joka tapauksessa ainakin saman organisaation sisällä olisi perusteltua sopia yhteiset määritelmät, jos molempia halutaan käyttää.

Lähteet ja kirjallisuus:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022033026080

Jaa sivu