Vaikuttavaa ja uudistavaa korkeakoulua kehittämässä

Teksti | Jouni Koski

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman korkeakoulujen laatujärjestelmän kolmannen kierroksen auditoinnin (2018–2024) yksi neljästä arviointialueesta on Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu. Laurea-ammattikorkeakoulu saavutti tänä vuonna toteutetussa auditoinnissa tässä arviointialueessa erinomaisen tason. Vaikka tämä arvatenkin saa rehtorin tuntemaan valtavaa myötäylpeyttä niin korkeakouluyhteisöstä kuin erityisesti henkilöstöstä, nöyrin mielin ja jatkuvan oppimisen ”hengessä” huomio kiinnittyy myös siihen, mitä olisi edelleen toiminnassa parannettavissa. Syvennyn seuraavaksi tähän arviointiraportin arviointialueeseen hieman tarkemmin. Arviointialueessa (Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu) on kolme osiota: (1) Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtaminen, (2) Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä taiteellinen toiminta sekä (3) Uudistumista edistävä toimintakulttuuri.

Osion 1 eli yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden johtamisen osalta auditointiryhmä toteaa, että Laurean yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tavoitteet on asetettu selkeästi ja johdonmukaisesti. Eri henkilöstöryhmät olivat auditointiryhmän mukaan omaksuneet ne kattavasti. Edelleen auditointiryhmä toteaa, että Laurean menestyksekkään toiminnan kannalta keskeistä on, että toiminta perustuu yhteiskunnallisten, erityisesti työelämän muutosten, seurantaan ja ennakointiin. Se on digitalisoituvassa maailmassa yhä vaativampaa, työelämän murros on suuri kaikilla koulutusaloilla. Auditointiryhmä kannustaakin Laureaa määrittelemään aluevaikuttavuuttaan myös uusissa ja digitalisoituneissa toimintaympäristöissä. Koska nykymuotoinen osin ajasta ja paikasta riippumaton opetus vähentää opiskelu- ja työssäkäyntialueiden merkitystä sekä opiskelijoille että sidosryhmille, on teknologisen muutoksen vuoksi perinteisen aluevaikutuksen arviointi hankalaa. Tämä on ehdottomasti asia, johon Laurea-ammattikorkeakoulussa halutaan jatkossa panostaa ja suunnittelutyö on jo käynnissä.

Arviointialueen toisessa osiossa (Vaikuttava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta) auditointiryhmä toteaa, että Laurean TKI-toiminnan vaikuttavuutta tuetaan hyvällä organisoinnilla ja yhteistyöllä. Samoin auditointiryhmä mainitsee, että auditointihaastatteluissa oli välittynyt myönteisyys ja innostuneisuus korkeakoulun TKI-toimintaa kohtaan. Rehtorina tämä oli ilo kuulla, sillä Laurea on vahvistanut merkittävästi TKI-toimintaansa viimeisten vuosien aikana. Auditointiryhmä toteaakin Laurean olevan Suomen johtava ammattikorkeakoulu EU:n Horizon Europe -rahoituksen saajana. Horisonttihankkeisiin kuuluu yhtenä osana myös vaikuttavuusarviointi. Auditointihaastatteluissa oli tullut myös ilmi, että Laureassa pidetään tärkeänä osoittaa, mitä verovaroin on saatu aikaan. On todella hienoa huomata, että korkeakoulun arvot (avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus) ovat välittyneet näin myös henkilöstön haastatteluissa.

Laureassa TKI-hankkeiden projektipäälliköt tekevät integrointisuunnitelmat siitä, miten hankkeiden tulokset viedään osaksi Laurean koulutuksia. Auditointiryhmä pitää tätä kannatettavana, sillä TKI-toimintaa ei voi erottaa muusta ammattikorkeakoulun toiminnasta. Sen tulosten tulee näkyä sekä opetuksessa että yhteistyökumppaneiden toiminnassa. Lisäksi auditointiryhmä suosittelee, että jo hankkeiden hakuvaiheessa mietitään TKI-tulosten hyödynnettävyyttä, vaikuttavuutta ja niistä viestimistä monikanavaisin keinoin. Korkeakoulun TKI-viestintää voidaan ehdottomasti vahvistaa tulevaisuudessa. Samoin auditointiryhmä suosittelee korkeakoululle, että koulutusalojen välisiä eroja TKI-toiminnan volyymissa tasoitetaan jatkossa eri keinoin ja tukipalveluin. Varmasti myös kehittyvä TKI-viestintä voisi vahvistaa Laurean onnistumista tässä tavoitteessa.

Arviointialueen kolmannessa osiossa (Uudistumista edistävä toimintakulttuuri) auditointiryhmä kuvailee Laurean toimintakulttuuria kehittämismyönteiseksi ja uuteen kannustavaksi. Esimerkkinä pitkäjänteisestä kehittämisestä auditointiryhmä nostaa innovatiivisen Living Lab -toiminnan, jossa Laurea on kansainvälisestikin arvostettu. Itsearviointiraportin ja haastatteluiden mukaan auditointiryhmä toteaa Laurean olevan maan johtava korkeakoulu Living Lab -toiminnassa. Living Labeissä on kyse käyttäjälähtöisistä avoimista innovaatioekosysteemeistä, jotka yhdistävät tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan eri toimintaympäristöissä. Laurea on ollut mukana toiminnassa vuodesta 2006 lähtien ja se on vakiintunut yhdeksi sen innovaatiotoiminnan muodoista. Lähestymistapa on auditointiryhmän mukaan itsessään innovatiivinen, ja se jo menetelmänä hakee yhteyttä toimintaympäristön kanssa. Auditointiryhmän mukaan Living Lab -toiminta sopii mainiosti nimenomaan ammattikorkeakoulujen toimintamalliksi.

Auditointiryhmä kuvailee Laureaa halutuksi yhteistyökumppaniksi alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä toteaa sen olevan aktiivinen verkostoituja. Tämä näkyy ryhmän mukaan hyvin hankkeissa ja projekteissa, joissa korkeakoulu on mukana. Laurean alueelliset neuvottelukunnat tuovat lisäarvoa alueelliselle kehittämiselle, mikä luo yhteyksiä kuntiin ja elinkeinoelämään. Tämän mahdollistaa auditointiryhmän havaintojen mukaan aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli ja sen tehokas organisointi. Auditointiryhmä kannustaa Laureaa kuitenkin lisäämään suoraa yritysrahoitusta esimerkiksi osana avainkumppanuusmallin toteuttamista. Tässä on korkeakoululle mahdollisuus, jota ei ole vielä riittävästi kyetty hyödyntämään erityisesti TKI-toiminnassa.

Alueellisen ja kansainvälisen vaikuttavuuden näkökulmasta tärkein on kolmen ammattikorkeakoulun, Laurean, Metropolian ja Haaga-Helian strateginen 3AMK-liittoutuma. Auditointiryhmä suosittelee, että tulevaisuudessa Laurea laajentaa yhteistyötään myös neljän muun alueella toimivan ammattikorkeakoulun kanssa. Auditointiryhmä toteaa myös, että haastatteluiden mukaan Laurea on aloittanut yhteistyön kehittämisen ja luo kumppanuuksia myös yliopistojen kanssa. TKI-hankkeita on jo käynnissä tai niitä pyritään käynnistämään useiden eri yliopistojen kanssa. Lisäksi auditointiryhmä suosittelee, että Laurea jatkaa yhteistyön kehittämistä yliopistojen kanssa ja tämä on myös korkeakoulun oma tahtotila. Ilahduttavaa on ollut rehtorina huomata, että yhteinen tahtotila yhteistyöhön kaikkien metropolialueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken on vahvistunut viime vuosina. Uskon yhteistyön tiivistyvän myös koulutuksessa, eikä vain esim. TKI-toiminnassa. Huomattavaa yhteistyöpotentiaalia on myös metropolialueen toisen asteen oppilaitosten kanssa, mutta siellä ehkä juuri TKI-toiminnassa. Auditointiryhmä suositteleekin, että yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa voitaisiin vielä entisestään vahvistaa.

Vaikka Laurea-ammattikorkeakoulu saavutti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa korkeakoulujen laatujärjestelmän kolmannen kierroksen auditoinnissa (2018–2024) erinomaisen tason arviointialueesta Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu, auditointiryhmä tunnisti arvokkaita kehittämiskohteita, joissa korkeakoulullamme on erinomainen mahdollisuus parantaa toimintaansa edelleen. Niihin korkeakouluyhteisömme haluaa tarttua aktiivisesti vahvistaen myös auditoinnissa tunnistettuja vahvuuksia edelleen.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022092259947

Jaa sivu