Webinaarit esittelivät oppeja ja koppeja MUUVO-polulta: Välitilinpäätös MUUVO muutosvoimaa osaamisesta-hankkeesta

Teksti | Mira Rajalakso , Laura Mattila

Marraskuussa 2022 MUUVO muutosvoimaa osaamisesta-hankkeen tiimi järjesti kaksi webinaaria, joissa esiteltiin hankkeessa testattava toimintamalli, sen toteuttamiseen liittyviä ajatuksia ja hankkeen palveluihin osallistuneiden palautteita käydystä MUUVO-polusta. Webinaareissa oli mukana vierailevia puhujia, jotka paneutuivat puheenvuoroissaan jatkuvan oppimisen asioihin ja muutosagenttien rooliin yrityksissä.

kuvituskuva,
Kuva: Pexels

MUUVO-polku mahdollistaa pk-yrityksille ketterän osaamisen kehittämisen itsenäisen opiskelun ja samanaikaisesti toteuttavien yritysvalmennusten yhdistelmällä. MUUVO-hankkeen tarkoituksena on tuoda laajalti uusimaalaisten pk-yritysten tietoisuuteen jatkuvan oppimisen ideologiaa ja edistää Uudenmaan alueella elinikäistä oppimista.

3.11.2022 järjestettyyn webinaariin kutsuttiin jatkuvan oppisen asiantuntijoita laajalti kunnalliselta ja valtakunnalliselta taholta. Projektipäällikkö Mira Rajalakso esitteli MUUVOn toimintaa ja sen tarjoamien palveluiden vaikuttavuutta MUUVO-polulle osallistuneiden yritysten palautteiden pohjalta. Rajalakso kertoi, että MUUVO-polun mikrokurssien ja valmennusten avulla henkilöstön itsensä johtamisen taidot, osaamisen kehittämisen ja johtamisen tavat ja muutoshallinnan ymmärrys kasvavat. Samalla pureutuminen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimenpiteisiin tuo yrityksille keinoja kilpailukyvyn ylläpitämiseen. Hän nosti osaamisen tunnistamisen tärkeäksi yritysjohdon työkaluksi.

”Muuttuvassa toimintaympäristössä työssäkäyvän aikuisen on kehitettävä osaamistaan jatkuvasti. Yrityksiltä tämä vaatii osaamisen johtamista, erityisesti työntekijöiden tukemista jatkuvassa oppimisessa sekä kykyä ennakoida osaamistarpeita. Kehityksessä mukana pysyminen vaatii yrityksiltä työskentelytapojen uudistamista ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tässä osaamisen tunnistaminen on oleellista. Sitä edesauttaa systemaattinen kehittämistyö ja ulkopuolisen valmentajan tuki kehittämistyössä on usein arvokasta”, projektipäällikkö Rajalakso avasi MUUVOn toiminta-ajatusta. MUUVO-poluksi nimetyllä mallilla edistetään menestyvää ja vastuullista liiketoimintaa lisäämällä arkipäivään uudistumisen ja kehittämisen työkaluja. Mallin avulla testataan Urbaania kasvua Vantaalla-hankkeessa tehtyä oivallusta siitä, että työntekijöiden yksittäiset koulutukset ja yrityksen hankkimat erilliset valmennukset eivät tuota yrityksen tavoittelemaa vaikutusta toimintaan. Vaikuttavuutta edistetään MUUVOn tarjoamalla konseptilla, joka koostuu itsenäisestä opiskelusta (mikrokurssit) ja yritysvalmennuksista. (Lähde: https://muuvo.fi/ )

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) projektipäällikkö Milma Arola osallistui webinaariin vierailevana puhujana. Puheenvuorossaan hän toi esille jatkuvaan oppimiseen liittyvän haasteen. Kouluttautumaan pyrkivät usein jo laajasti ja korkeasti koulutetut ihmiset. Arola perehtyy työssään ihmisiin, jotka selvitysten mukaan osallistuvat koulutuksiin vähiten, mutta joiden oletetaan hyötyvän siitä eniten. Hän kutsuu tätä ihmisryhmää uudehkolla termillä: koulutukseen erityisen tervetulleet. He ovat ihmisiä, joilla on heikot perustaidot ja joiden koulutus on perusasteen varassa. Arola tiimeineen selvittää keinoja, joilla nämä koulutukseen erityisen tervetulleet saataisiin motivoitumaan osaamisensa kehittämisestä. Haaste on tunnistettu koulutuksentarjoajien keskuudessa laajalti ja toistaiseksi opiskelumotivaation keinoja ei olla keksitty.

MUUVO-polulta poimittua: opit ja kopit pilotoinneista-webinaari (24.11.2022) oli suunnattu MUUVOa harkitseville, polulla oleville ja jo sen käyneille yrityksille. MUUVO-tiimin jäsenet, projektipäällikkö Mira Rajalakso ja yritysvalmentaja Perttu Pohjonen, kertoivat MUUVON toimintamallista, yritysten omaan vaikuttavuuden arviointiin liittyvään kyselyyn saaduista vastauksista ja valmentajien huomioista. Projektipäällikkö Rajalakso esitteli MUUVO-polulla olevien ja sen käyneiden vastauksia tehtyyn kyselyyn ja totesi, että toistaksesi on saatu varsin postiivista palautetta toimintamallista ja sen sisällöistä.

Vastauksista kävi ilmi, että MUUVO-polun käyneet yritykset suosittelevat sitä varsinkin sen tuoman välittömän vaikutuksen perusteella:

”Henkilöstön osalta alkoi heti pohdinta ja ajattelu, miten kehittää mm. yhdessä tekemistä ja sitä kautta omaa (kaikkien) osaamista. Mitä keinoja tai foorumeita voitaisiin käyttää jne.”

”Henkilöstön sitoutuminen valmennukseen toteutui uusien arvojemme mukaisesti. Jatkuva kehittyminen varmistaa erinomaisen palvelumme ja osaamisen, johon koko henkilöstö sitoutui.”

”Koulutustavoitteen seuranta täyttyi 2022 vuodelle.”

”Lähdimme mukaan ja jo alkuvaiheessa vahva suositus tähän aikuiskoulutusmuotoon ja kurssin sisältöön.
Mukana ihania ihmisiä ohjaajina. Iloitsemme opiskelevasta henkilökunnastamme.”

MUUVO-polkua pidettiin erittäin tai kohtalaisen motivoivana. Polun käyneet arvioivat, että alussa asetetut tavoitteet ja odotukset täyttyivät täysin.  Lisäksi välitön vaikutus avainmittareihin saatiin MUUVOn tarjoaman koulutuksen ja valmennuksen avulla.

”Mikrokurssit ovat käteviä, joustavia ja riittävän lyhyitä pitääkseen motivaation yllä”

”Oikein sopivan mittaiset ja sisällöltään sopivat koulutukset.”

Yritysvalmentaja Pohjonen toi ilmi, että valmennuksissa on todennettu yritysten halu ja kyky muutoksen tekemiseen, osaamisen kehittämiseen ja yleisesti kehittymiseen. Valmentajat ovat saaneet positiivista palautetta toteutuksesta ja sisällöistä. Lisäksi he ovat aistineet keskimäärin innostusta ja aktiivisuutta valmennuksissa. Pohjonen totesi, että vielä on liian aikaista tehdä varsinaisia johtopäätöksiä, koska MUUVO-polun läpikäyneitä yrityksiä on toistaiseksi muutama. Tässä vaiheessa saatujen kokemusten perusteella valmentajat ovat kuitenkin havainneet vaikeuksia sitoutua itsenäiseen opiskeluun. Sovittujen mikrokurssien suorittamatta jättäminen heijastuu yritysvalmennukseen toteutukseen ja sen sisältöihin. Yritysvalmennuksissa on tarkoitus reflektoida mikrokursseja ja käsitellä niistä heränneitä ajatuksia omaan työtehtävään tai koko yrityksen prosesseihin. Jos pohjatyötä valmennukseen ei ole tehty, valmennus ei välttämättä saavuta sille asetettuja tavoitteita.

Webinaarin vieraileva puhuja Metropolian Ammattikorkeakoulun kehityspäällikkö Elli Ojala avasi kuulijoille muutosagenttien roolia yrityksissä. Ojala antoi esimerkkejä omasta työstään Metropoliassa, jossa kestävällä kehityksellä on oleellinen rooli korkeakoulun strategissa toimintaa ohjaavana arvona. Korkeakouluun on muodostettu kestävän kehityksen verkosto, joka aktivoi henkilöstöä ja opiskelijoita vastuulliseen ja kestävän kehityksen arvojen mukaiseen toimintaan. Verkoston avulla syvennetään näkökulmia ja osaamista edellä mainituista teemoista.  Verkostoon kuuluvien niin kutsuttujen muutosagenttien tehtävä on varmistaa kehittämistoimenpiteiden eteneminen yhteistyössä esimiesten kanssa. Ojala kertoi, että usein yrityksissä tarvitaan yksi kehitettävistä asioista motivoitunut, joka vie muutosta eteenpäin yrityksessä. Yksi innostunut henkilö saa yleensä muun henkilöstön uteliaisuuden heräämään ja tätä kautta motivoitumaan uusista toimintatavoista ja vaikuttamaan niiden käyttöönottoon.

MUUVOssa testattava toimintamalli ja erityisesti itsenäiseen verkko-opiskeluun tehdyt mikrokurssit kiinnostavat yrityksiä osaamisen kehittämisen mallina. Toistaiseksi mukana olleet yritykset ovat saaneet työkaluja osaamisen kehittämiseen yleisesti. Koulutukset ja valmennukset ovat avartaneet näkökulmia omaan työhön, työkulttuuriin ja toimialalla oleviin käytäntöihin. Käytännön työssään yritysvalmentajat ovat huomanneet, että yritysjohdon kiinnostus mallia kohtaan ei riitä motivoimaan henkilöstöä itsenäisesti opiskelemaan edes työajalla. MUUVO-tiimissä on pohdittu paljon, miten henkilöstö pk-yritysten kiireisessä arjessa ehtisi ja tahtoisi keskittyä sinänsä kevyisiin ja lyhyisiin mikrokursseihin. Jos yrityksessä olisi yksi innostunut muutosagentti, riittäisikö hänen motivaationsa innostamaan myös muita aktiivisesti kehittämään omaa ja yrityksen osaamista? Toimintamallin testaaminen ja sen analysoiminen jatkuu elokuuhun 2023 asti.

Kiinnostuitko MUUVO-polusta? Uusimaalaisille pk-yrityksille tarjotaan maksutonta koulutus- ja valmennusmallia toukokuuhun 2023 asti.
Lisää MUUVOsta: https://muuvo.fi/

Lisätietoja projektipäällikkö Mira Rajalaksolta (mira.rajalakso@laurea.fi, p. 0505780073)

Lähteet:

  • Arola, M. 2022. Ajankohtaisia oppeja ja havaintoja ensimmäisestä toimintavuodesta. Suullinen esitys. MUUVO muutosvoimaa osaamisesta: MUUVO jatkuvan oppimisen lähettiläänä.
  • Pohjonen, P. 2022. Valmennuskokemuksia. Suullinen esitys. MUUVO muutosvoimaa osaamisesta: Polulta poimittua: opit ja kopit pilotoinneista.
  • Ojala, E. 2022. Kestävä kehitys Metropoliassa – Muutosagenttien vastuullinen rooli. MUUVO muutosvoimaa osaamisesta: Polulta poimittua: opit ja kopit pilotoinneista.

Kirjoittajat:

  • Mira Rajalakso työskentelee MUUVO muutosvoimaa osaamisesta-hankkeen projektipäällikkönä Laurea-ammattikorkeakoulussa.
  • Laura Mattila työskentelee liiketalouden osaamisalueella projektiasiantuntijana ja MUUVO muutosvoimaa osaamisesta-hankkeen projektipäällikkönä Metropolia ammattikorkeakoulussa.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022120970408

Jaa sivu