Yritysvastuu koetaan yrityksissä tärkeäksi – käytännön toimet jäävät kuitenkin puuttumaan

Teksti | Sini Maunula

FIBS:in ja 4FRONT:in kehittämän Yritysvastuun itsearviointi -työkalun tuloksista näkyy, että yritysvastuun merkitys tunnustetaan yrityksissä. Samalla erilaisten raportointitarpeiden lisääntyminen näkyy tarjolla olevien raportointimallien lisääntymisenä. Vielä on kuitenkin tehtävää, jotta käytännön toimet vastaisivat yritysvastuun koettua tärkeyttä. Vihreä vastuu -hankkeessa kehitettävällä palvelumallilla tähdätään vihreään tilinpäätökseen, jossa raportointi tehtäisiin tunnuslukujen pohjalta objektiivisesti itsearvioinnin sijaan.

kuvituskuva.
Kuva: Fauxels / Pexels

Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää eli Vihreä vastuu -hankkeessa kehitetään vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin palvelumallia tilitoimistoille tilinpäätöskokonaisuuteen. Tilitoimistoille kehitettävän vihreän tilinpäätöksen tarkoituksena on toimia yhtenäisenä, neutraalina ja objektiivisena vastuullisuuden raportointikeinona ja mahdollistaa tietojen vertailtavuus. Vihreään tilinpäätökseen sisältyy yrityksen vastuullisuuteen kytkeytyviä tunnuslukuja. Käyttämällä tunnuslukuja pyritään estämään, ettei yrityksen oma käsitys vaikuttaisi raportin sisältöön vaan se olisi yhtä objektiivinen kuin perinteinen tilinpäätös.

Osana palvelumallin kehitystyötä, hankkeessa on tutustuttu muihin kehitteillä oleviin tai valmiisiin vastuullisuuteen kytkeytyviin arviointi- ja raportointityökaluihin. Näitä onkin tarjolla jo paljon ja määrä kasvaa. Nordic Circular Summit 2021 -tapahtumassa puhuttiin aiheesta esityksessä Sustainability reporting and financing for SMEs ja todettiin, että syynä suurelle määrälle erilaisia raportointistandardeja on erilaiset tarpeet. Siksi raportointimalleja kehitettäessä onkin tärkeää miettiä mihin tarpeeseen ja ketä varten kyseinen malli on kehitetty.

Esimerkiksi siinä missä Vihreällä tilinpäätöksellä pyritään vahvaan objektiivisuuteen ja vertailtavuuteen, FIBS:in ja 4FRONT:in kehittämä Yritysvastuun itsearviointi -työkalu perustuu nimenomaan yrityksen näkemykseen yrityksen vastuullisuuden tilasta. Työkalulla pyritään luomaan yritykselle tilannekuva sen vastuullisuustoiminnasta ja löytämään siitä kehityskohteita. Sen tavoitteena on siis toimia yrityksen vastuullisen liiketoiminnan suunnittelun ja kehityksen tukena.

FIBS ja 4FRONT pitivät yhteisen tilaisuuden 25.1.2023 jossa esiteltiin Yritysvastuun itsearviointi -työkalun vastausten tuloksia. Vuonna 2022 itsearviointiin saatiin 460 kokonaista vastausta. Vastaukset tulivat laajasti eri toimialoilta ja eri kokoisista yrityksistä. Tuloksista sai hyvän kuvan yritysvastuun tämän hetken tilanteesta yritysten näkökulmasta.

Tuloksista oli nähtävissä, että vaikka vastuullisuutta pidettiin merkityksellisenä, yritykset eivät kuitenkaan investoineet siihen. Näin ei myöskään syntynyt heille havaittavissa olevia tuloksia ja vaikutuksia. Toisaalta ne yritykset, jotka olivat vahvasti sitoutuneita vastuullisuuteen, kokivat panostusten positiivisten yhteiskunnallisten vaikutusten olevan suurempia. Vastausten perusteella positiivisia vaikutuksia aikaansaaneilla yrityksillä vastuullisuus onkin yleensä yrityksen strategiassa asti.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin yksi kymmenesosa erottautui vastuullisuuden edelläkävijöiksi. Edelläkävijäksi luokiteltiin yritykset, jotka kehittivät vastuullisuusinnovaatioita, vastuullisuusviestintä oli viestinnän olennainen osa ja vastuullisuus kuului osaksi yrityksen brändiä.

Valtaosa kyselyyn vastanneista yrityksistä sanoi vastuullisuuden olevan tärkeää, mutta käytännön toimet jäivät monella tekemättä. Tämä oli siis tilanne yritysten kohdalla, joissa oli kuitenkin nähty tärkeäksi vastata Yritysvastuun itsearviointi -kyselyyn eli siitä päätellen yritysvastuun ajatus oli heille tuttu ja lähtökohtaisesti sen tärkeys ymmärretty. Näyttäisi siis siltä, että yritysvastuun osalta yrityksillä riittää vielä kehitettävää. Toisaalta sen hyvin hoitavilla yrityksillä on edelleen hyvät mahdollisuudet erottautua sillä ja saada itselleen kilpailuetua.

4FRONT:in tulostiivistelmän vuoden 2022 tuloksista voi tilata heiltä ilmaiseksi. Myös yritysvastuun itsearvioinnin työkalu on ilmaiseksi käytettävissä.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023020826380

Jaa sivu