Yritysvastuulaki haastaa Uudenmaan alueen it-alan yrityksiä

Teksti | Essi Ketven , Arto Lindeberg

Vihreä tilinpäätös ja yritysvastuulaki tulee vaikuttamaan yrityksissä EU:n hyväksyttyä maaliskuun 2021 alussa uuden yritysvastuulakiin liittyvän esityksen (Euroopan parlamentin päätöslauselma 2021).

kuvituskuva.
Kuvaaja Richard Dacker palvelusta Pexels

Vihreiden arvojen ja yritysvastuullisuuden huomioiminen yritysten toiminnassa on ollut tähän asti yrityksen oma asia. Kuitenkin toimialan sisällä vallinneet käytännöt ja eri sidosryhmien vaatimukset ovat ohjanneet yrityksen toimia asioiden huomioimiseksi.

Laurea-ammattikorkeakoulun it-alan opiskelijat tekivät kevättalvella 2022 selvitystä Uudenmaan alueen it-alan yritysten osalta, miten vihreä tilinpäätös ja yritysvastuulaki on huomioitu heidän toiminnassaan. Selvitystyö auttoi yrityksiä ja opiskelijoita ymmärtämään, mitä yrityksissä oli jo huomioitu ja mitä pitäisi tulevaisuudessa huomioida. Selvitys tulee myöhemmin palvelemaan hankkeen parissa työskenteleviä, kun kehitetään uutta palvelumallia tilitoimistoille ja edelleen muidenkin yritysten tarpeisiin.

Selvityksessä kysyttiin seuraavaa:

 • Minkälaisia vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin malleja ja/tai käytäntöjä on jo käytössä, mitä käyttökokemuksia niistä on kertynyt?
 • Minkälaisia asioita tulisi vihreän tilinpäätöksen ja yritysvastuulain osalta tarkastella ja miksi?
 • It-alan yrityksen näkemys, miten ne ottaisivat asian vastaan, ja mitä lisäarvoa siitä voisi olla?

Selvitystyötä tehtiin kahdeksan erikokoisen Uudenmaan alueen it-alan yritysten osalta. Seuraavaksi esitellään yritysten antamia vastauksia.

Minkälaisia vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin malleja ja/tai käytäntöjä on jo käytössä, mitä käyttökokemuksia niistä on kertynyt:

 • Yhdelläkään yrityksellä ei ollut mietittynä mitään täsmälleen sellaista, jota nyt suunnitteilla olevassa yritysvastuulaissa on ajateltu otettavan käyttöön. Asia oli mietittynä omista tai asiakkaiden näkökulmasta. Joillakin oli taustalla jokin standardi tai sertifikaatti, jonka he tulkitsivat olevan vastaus asiaan. Yrityksen toiminta-alueen ollessa useamman valtion alueella, näkyi asioihin perehtymisenä paremmin, johtuen eri valtioiden lainsäädännöstä.
 • Vastuullisuusasioista tällä hetkellä seurattuina olivat mm. hiilijalanjälki, hiilineutraalius, kestävä kehitys, työtapaturmat, työlainsäädäntörikkomukset, sairauspoissaolot, korruptiotapaukset, ympäristökoulutukseen osallistuminen, vastuullisuusohjeistus kumppaneille, osa voitosta hyväntekeväisyyteen, yhdenvertaisuussuunnitelma, ympäristövaikutusten selvittäminen, tuotteen elinkaaren pidentäminen, tasa-arvo sukupuolten välillä, tasa-arvo koulutuksessa, ihmisarvoisuuden korostamista työssä ja eriarvoisuuden poistamista, henkilöstön tasa-arvo ja monimuotoisuuden tukeminen.
 • Yksikään nyt mukana olleista yrityksistä ei suhtautunut asiaan kielteisesti. Suhtautuminen oli myönteistä ja sillä nähtiin olevan merkittävä vaikutus yrityksen tulevaisuuden toiminnassa. Nähtiin edellytyksenä osallistua tarjouskilpailuihin tai saada tuotteensa/palvelunsa myytyä. Tiedostettiin myös rahoittajan edellytys rahoitusta tarvittaessa ja vertailtavuuden lisääminen ulkopuolisen näkökulmasta. Huolta herättivät kuitenkin mahdollinen pakko ja kustannukset.

Minkälaisia asioita tulisi vihreän tilinpäätöksen ja yritysvastuulain osalta tarkastella ja miksi:

 • Yritysvastuulaki ei saisi olla ainoastaan yksi sertifikaatti tai käytäntömalli muiden joukossa. Uuden mallin täytyisi pysyä ajankohtaisena ja muuntautumiskykyisenä. Esiin nousevina asioina nähtiin ympäristö, ihmisoikeudet, henkilöstö, hallintotapa, korruptio ja lahjonta.
 • Pienen yrityksen kannalta yhtenäinen palvelumalli voisi tarjota jäsennellyn mallin tarkastella vastuullisuusasioita. Mallin avulla yritys voisi saada apua sekä jo olemassa olevien toimintatapojen ja niiden vaikutusten dokumentointiin, että mahdollisesti uusia ideoita.
 • Yleisesti yhtenäisestä palvelumallista ajateltiin vakiomuotoista raportointia eri sidosryhmille.

It-alan yrityksen näkemys, miten ne ottaisivat asian vastaan, ja mitä lisäarvoa siitä voisi olla:

 • Myötämielinen suhtautuminen asiaan toi kuitenkin esiin mahdollisen sertifikaatin luonteen ja epäilyksen juridisesta sääntelystä. Mallissa tulisi kiinnittää huomiota yhdessä sovittuihin asioihin ja siten luoda kestävää kehitystä tukeva tasaisempi pelikenttä kaikille yrityksille. Asia tulisi huomioida vähintään valtion kilpailutuksissa pakollisena vaatimuksena. Toisaalta pakollisuus ei olisi enää neuvotteluvaltti, vaan ennakkoehto osallistua kilpailutuksiin.
 • Vastuullisuusraportointia edistävät yritykset ovat askeleen edellä niitä, joissa nämä asiat eivät vielä sisälly toimintaan. Mallin ajateltiin lisäävän yrityksen houkuttavuutta kuluttajalle ja työntekijälle. Hyvin hoidetut vastuullisuusraportoinnit koetaankin tällä hetkellä eräänlaisena kilpailuetuna ja rahoituksen saannin edellytyksenä. Mallin etuna nähtiin myös vertailtavuuden helpottuminen, vaikka uudet asiat tuovatkin aina lisää työtä.

Selvitys it-alan yrityksien osalta osoitti, että varsinkin suuremmat ja kansainvälisesti toimivat yritykset ovat jo jotenkin huomioineet asioita. Niillä oli myös jo jonkinlainen käsitys siitä, mihin suuntaan ollaan menossa tulevaisuudessa. Nyt tehdyn selvityksen jälkeen yritysvastuulaki onkin liikahtanut merkittävästi eteenpäin. (Valtioneuvosto 2022a; Valtioneuvosto 2022b).

Laurea- ja LAB-ammattikorkeakouluissa on alkanut (Vihreä vastuu hanke) yhdessä tilitoimistojen kanssa. Siinä keskitytään tilitoimistojen palvelumallin uudistamiseen ja kehittämiseen Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla. Hankkeen päätavoitteena on kehittää pienten ja keskisuurten tilitoimistojen muutoskyvykkyyttä ja luoda uusi palvelutoimintamalli tilitoimistoille tilinpäätöskokonaisuuteen. Palvelutoimintamallin avulla tilitoimistot asiakkaineen pystyvät tekemään omille asiakkailleen paremmin vastuullisuusraportointia toimialasta riippumatta.

Lisäksi tavoitteena on tilitoimistojen ja niiden henkilöstön vihreän talouden muutoskyvykkyyden ja valmiuksien kasvattaminen. Pienten ja keskisuurten tilitoimistojen käyttöön tuleva palvelumalli vahvistaa hankkeessa mukana olevien tilitoimistojen asiakkaiden tietoisuutta vihreän talouden tekijöistä osana liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Painetta kehittämiseen ja uudistamiseen tuo EU:ssa valmistelussa oleva yritysvastuulaki.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022051234936

Jaa sivu