Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden näkemykset ammattikorkeakoulun opintojen suunnittelusta ja ohjauksesta

Teksti | Jouni Koski

Jotta ammattikorkeakoulu voi tukea korkeakouluopiskelijaa oman osaamisensa kehittämisessä ja ammatillisessa kasvussa, urasuunnittelussa sekä kiinnittymisessä työelämään, ovat keskeisellä sijalla korkeakoulun onnistuminen opintojen suunnittelussa ja ohjauksessa. Opintojen suunnittelussa ja ohjauksessa onnistumista kartoitetaan säännöllisesti vuosittain ammattikorkeakoulusta valmistuneille toteutetulla ns. AVOP-kyselyllä, jonka periaatteet ja toteutustavan kuvasin aiemmin blogikirjoituksessani. Vaikka opintojen suunnittelusta ja ohjauksesta, josta kerätään säännöllisesti palautetta opiskeluaikana opintojen edetessä, on mielenkiintoista tarkastella valmistuneiden opintojen suunnittelun ja ohjauksen kokemuksia ja vastausten kehittymistä vuodesta 2016 vuoteen 2020. Tarkastellaan kehitystä erityisesti ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta.

Kysymysryhmän Opintojen suunnittelu ja ohjaus alla kyselyssä esitettiin yhteensä 12 väitettä. Kyselyyn vastasi vuonna 2016 yhteensä 19.715 ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta ja vuonna 2020 23.402 ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta. Näiden vastaajien koko kysymysryhmän vastausten keskiarvo (Opintojen suunnittelu ja ohjaus) oli vuonna 2016 5,0 ja 5,4 vuonna 2020. Vertailen tässä blogikirjoituksessa myös omasta korkeakoulusta (Laurea-ammattikorkeakoulu) valmistuneiden vastaavaa vastausten keskiarvon kehitystä verrattuna kaikkien ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden vastaajien keskiarvoihin. Vuonna 2016 Laureasta valmistuneet antoivat Opintojen suunnittelu ja ohjaus -kysymysryhmälle arvion 5,0 vuonna 2016 ja 5,4 vuonna 2020. Keskiarvot ovat siis täsmälleen samat kuin kaikilla ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla vastaajilla. Laureassa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita vastaajia oli vuonna 2016 1.466 ja 1.539 vuonna 2020. Nämä tulokset on koottu Vipunen.fi -tilastopalvelusta (luettu 6.1.2022). Tarkastellaan seuraavaksi kysymysryhmän (Opintojen suunnittelu ja ohjaus) tuloksia väittämittäin (ks. Taulukko 1).

taulukon sisältö avattu tekstissä.
Taulukko 1. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tyytyväisyys ammattikorkeakoulun opintojen suunnitteluun ja ohjaukseen (Vipunen)

Kaiken kaikkiaan on todettava, että Opetuksen suunnittelun ja ohjauksen kysymysryhmässä ovat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden vastaukset kaikkien väittämien osalta positiivisemmat vuonna 2020 kuin vuonna 2016. Näin on sekä kaikista ammattikorkeakouluista valmistuneiden että Laurea-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden osalta. Edellisten osalta keskiarvot ovat nousseet yhdestä viiteen kymmenyksellä (+0,1 – +0,5) ja Laureasta valmistuneiden vastausten keskiarvot ovat nousseet kolmesta kuuteen kymmenyksellä (+0,3 – +0,6).

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tyytyväisyys opetuksen suunnitteluun ja ohjaukseen on kehittynyt siten todella rohkaisevalla tavalla. Oman korkeakoulun (Laurea-ammattikorkeakoulu) osalta voi rehtorina olla todella ylpeä henkilöstön tekemästä kehittämistyöstä, sillä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden vastaukset kaikkien väittämien osalta eivät ole vain nousseet vuodesta 2016 vuoteen 2020 verrattuna vaan ne ovat myös vain yhtä väittämää lukuunottamatta yli kaikkien vastaajien keskiarvon.

Vaikka Opetuksen suunnittelun ja ohjauksen kysymysryhmän kaikissa väittämissä on edelleen parantamisen varaa, kiinnittyy huomio väittämään: Opinnoissani ei juuri ollut turhia opintojaksoja, päällekkäisyyksiä tai toistoa. Vaikka siinä nousu Laurean osalta on vuodesta 2016 vuoteen 2020 merkittävä (+0,5), on siinä tasoltaan (4,7) merkittävästi yhä parantamisen varaa verrattuna esim. siihen, miten korkeakoulun opintojen tarjonta on mahdollistanut ympärivuotisen opiskelun (6,0).

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022042831079

Jaa sivu