Canvasin arviointitaulukko taipuu sujuvaan ja läpinäkyvään yhteisarviointiin

Teksti | Anne Makkonen , Anja Mertanen

Osaamisen kehittymisen tärkeä mahdollistaja on oikeudenmukainen arviointi ja palaute. Laurean Lohjan kampuksella kokeiltiin sairaanhoitajaopiskelijoiden esseiden yhteisarviointia sekä syksyllä 2021 että keväällä 2022. Arvioinneissa saatiin ensimmäisiä kokemuksia Canvasin arviointitaulukon yhteiskäytöstä.

kuvituskuva.
Kuva: Anne Makkonen

Arvioinnin tavoite määrittää sen, millainen arviointimenetelmä opintoihin valitaan. Menetelmä voi olla esimerkiksi diagnostinen, formatiivinen, integroiva tai summatiivinen. Diagnostisessa arvioinnissa selvitetään opiskelijan osaamisen lähtötasoa, formatiivisessa arvioinnissa palaute auttaa opiskelijaa kehittämään omaa osaamistaan opintojen aikana, integroivassa arvioinnissa korostuu opiskelijan osallisuus arvioinnissa ja summatiivinen arviointi kohdistuu opintojaksolla opittuun kokonaisuuteen. (Crisp 2010.) Tässä artikkelissa kuvataan formatiivisen arvioinnin toteutusta kahden lehtorin yhteisarviointina ensimmäisen lukukauden sairaanhoitajaopiskelijoiden Näyttöön perustuva hoitotyö -opintojaksolla.

Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma uudistui syksyllä 2021. Näyttöön perustuva hoitotyö -opintojaksolla tavoitteena on viestinnän, näyttöön perustuvan tiedon ja hoitotyön etiikan osaamisen syventyminen. Nämä kolme muodostavat tiiviin yhteisen kokonaisuuden, jossa teoria- ja työpajaopetuksessa läpikäydyt hoitotyön etiikan keskeiset aihealueet yhdistetään viestinnän eri muotoihin ja arvioitaviin tehtäviin.  Hoitotyön etiikassa käydään läpi mm hoitotyön eettisiä periaatteita, arvoja, potilaan oikeuksia ja eettisiä ongelmia. Näiden pohjalta opiskelijat valitsevat yksittäisen tarkasti rajatun aihealueen, joka kehittyy eteenpäin eri viestinnän tehtävissä. Tehtävä linkittyy myös ammattitaitoa edistävään harjoitteluun posterin muodossa, mistä syystä aiheen valintaan vaikuttaa myös harjoittelupaikan toive. Valittavat aiheet on muokattu sairaanhoitajan eettisten ohjeiden pohjalta. Niitä ovat muun muassa kollegiaalisuus, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus ja yksityisyys. Viestinnän opintoihin liittyvät tehtävät integroitiin sisällöllisesti opintojakson sisältämään hoitotyön etiikkaan. Viestinnän opintojaksolla opiskelijat kirjoittavat esseen, toteuttavat videon sekä posterin samasta valitusta aiheesta. Esseessä opiskelijat pohtivat hoitotyön etiikkaa valitsemansa aiheen. Syksyllä 2021 tehtävä oli yksilötehtävä. Viestinnän lehtorit kehittivät essee-tehtävää ja keväällä 2022 opiskelijat kirjoittivat esseen parityönä.

Kokemuksia yhteisarvioinnista Canvasin arviointitaulukkoa hyödyntäen

Laurea Lohjan kampuksella esseen arvioinnissa kokeilimme yhteisarviointia sekä syksyllä 2021 että keväällä 2022 niin, että hoitotyön lehtori arvioi esseen sisältöä ja viestinnän lehtori kielen norminmukaisuutta, viittaustekniikan käyttöä sekä dokumentin teknistä käyttöä. Tehtäviä on aiemminkin arvioitu yhdessä, mutta Laureassa käyttöön otettu Canvas-oppimisympäristö mahdollistaa arviointitaulukoiden käytön. Arviointitaulukkoon voi rakentaa tehtävän kriteerit. Kriteerit ovat näkyvissä opiskelijoille selkeästi jo ennen esseen kirjoittamista. Tällöin opiskelija tietää jo kirjoittamista aloittaessaan, millaista osaamista tehtävällä tavoitellaan. Arvioinnin avoimuus näkyy ennakkoon opiskelijalle siinä, miten eri osa-alueita painotetaan arvioinnissa.

Esseessä arvioitiin sisältöä aiheen käsittelyn näkökulmasta, kielen norminmukaisuutta, viittaustekniikkaa sekä dokumentin hallintaa.  Jokainen kriteeri oli pisteytetty hyödyntäen vaihteluväliä. Esimerkkinä lähteet ja viitteet –osiossa maksimipistemäärä on 15 ja vaihteluväli korkeimmassa kategoriassa 12-15. Arviointitaulukko mahdollistaa myös lyhyiden palautteiden kirjoittamisen jokaisen kriteerin kohdalle tukemaan annettua pistemäärää sen lisäksi, että valitun pistemäärän kohdalla on yleiskommentti. Lisäksi Canvasin speedgrader-toiminto mahdollistaa yksityiskohtaisen palautteen kirjoittamisen palautettuun tehtävään.

Yhteisen arviointitaulukon käytön etuna on myös se, että se mahdollistaa teknisenä välineenä opettajien arviointityön eriaikaisuuden. Lehtori voi arvioida itselleen kuuluvan osion valitsemalla pisteet ja tallentamalla taulukon tiedot. Tallennetut tiedot jäävät taulukolle ja toisen osion arvioiva lehtori tallentaa pisteet lopuille arvioitaville kriteereille ja kirjaa yhteispisteet suorituksesta. Opiskelija saa molemmilta lehtoreilta myös kirjallista palautetta joko viestikentän viestillä tai speedgraderilla tallennetulla palautteella tai molemmilla.

Pohdintoja

Arviointi on toteutettu nyt kaksi kertaa yhteisarviointina hyödyntäen Canvasin arviointitaulukkoa. Arvioinnissa pyrittiin kirjaamaan keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet ja peruste annetuille pistemäärille. Näiden kahden arviointikerran aikana opiskelijoilta ei ole tullut lisäkysymyksiä arvioinnin perusteista. Heiltä on kuitenkin saatu positiivista palautetta palautteesta. Lehtoreiden näkökulmasta on eduksi, että voi keskittyä arvioimaan ainoastaan opettamansa aihealueen mukaista tekstiä. Palautteen saaja saa myös kohdistettua palautetta kahdesta eri näkökulmasta: kirjottamisesta ja asiasisällöstä. Tällöin hänen on mahdollista kehittää yksityiskohtaisemmin sekä kirjoittamiseen että sisältöön liittyvää osaamistaan.

Viestinnän opettajalle yhteinen arviointi ja mahdollisuus nähdä substanssin arvioinnista annettua palautetta on mahdollistanut syvemmän ymmärryksen hoitotyön ammattilaisiksi opiskelevien osaamisen monimuotoisuudesta.  Vastaavasti hoitotyön lehtori pääsee kehittämään omaa osaamistaan esseen kirjoittamisessa ja viestinnän näkökulmasta yleensä.

Useissa eri yhteyksissä on tullut esiin opiskelijoiden toive henkilökohtaisen palautteen saamisesta. Palaute tekee näkyväksi opiskelijalle vahvuudet ja kehittämisen kohteet sekä mahdollistaa niiden mukaisesti osaamisen kehittymisen. Saatu palaute onnistuessaan voimaannuttaa palautteen saajaa; ei pelkästään suorituksen osalta vaan avaa myös uusia näkemyksiä tulkita aihetta laajemmin. Palautteen merkitystä ovat selvittäneet Räihä, Mankki ja Samppala (2019, 13,17), jotka toteavat, että opettajalta saatu kirjallinen palaute on merkityksellistä opiskelijalle.  Räihän ym. (2019, 13) tutkimuksen mukaan opiskelijat näkevät palautteen opiskelijaan itseensä liittyvänä, opiskelijan ja opettajan väliseen suhteeseen kiinnittyvänä merkityksenä sekä opettajaan kiinnittyvänä merkityksenä. Kirjallisella palautteella voidaan lisätä oikeudenmukaisuuden tunnetta arvioinnin perusteista (Räihä ym. 2019, 17).

Yhteisarviointi mahdollistaa sen, että opintojakson lehtorit arvioivat juuri samaa asiasisältöä, mitä ovat opintojakson opetuksissa käyneet läpi. Arviointi ei kuitenkaan ole eriytynyttä, vaan lehtorit näkevät, onko myös toisen antama arviointi ja palaute ollut samansuuntaista. Mikäli eroavaisuuksia on, on selkeästi näkyvissä, mitkä osa-alueet ovat eritasoisesti toteutuneet. Tämä tukee myös lehtorien omia ajatuksia arvioinnin samansuuntaisuudesta. Lisäksi yhteisarvioinnissa lehtorit oppivat myös toinen toisiltaan asiasisällöistä. Arviointitaulukon käyttö antaa myös lehtorille uudenlaisia näkemyksiä ja oivalluksia toteutuksen kokonaisarvosanan muodostumiselle. Arviointitaulukon käyttö mahdollistaa siis arvioinnin läpinäkyvyyden, eriaikaisen arvioinnin, kollegalta oppimisen ja ajan säästön.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022042630561

Jaa sivu