Elossa! -hanke päättyi – luova toiminta jatkuu

Teksti | Anniina Honkonen

Liki kaksivuotinen Elossa! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä -hanke on tullut päätökseensä. Hankkeen tavoitteena oli elävöittää hoivakotien elämää tuomalla luovat menetelmät osaksi asukkaiden ja työntekijöiden arkea. Hanke pyrki toiminnallaan vahvistamaan osallisuuden, merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta niin hoivakotien ikääntyneiden asukkaiden kuin hoitohenkilökunnankin kohdalla. Samalla pyrittiin kehittämään uusia liiketoimintasuunnitelmia vanhustyöhön suuntautuvalle luovan alan toimijoille. Hankkeen tavoitteena oli hoivakotien ja luovien alojen uudenlaiseen yhteistyöhön ja ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuvan toimintamallin kehittäminen ja validointi. Tässä artikkelissa käydään läpi koko hankematka ja toiminnat sekä kerrotaan hankkeen päätuloksista ja opeista.

kuvituskuva.
Kuva: Sincerely Media / Pexels

Alkukartoituksesta luoviin työpajoihin

Hanke käynnistyi Helsingin Seniorisäätiön hoivakotien työntekijöille suunnatulla alkukartoituksella (kysely sekä haastattelut), joiden tuloksista nousi esille, että hoitajat ovat motivoituneita käyttämään työssään luovia menetelmiä ja lisäksi huomaavat niiden käytön vaikuttavan positiivisesti asiakkaiden toimintakykyyn sekä mielialaan. Luovien menetelmien koetaan myös lisäävän hoitajan työssä jaksamista sekä oman työn merkityksellisyyden kokemusta. Tulosten mukaan hoitajat kaipaavat opastusta luovien menetelmien käyttöön päivittäisessä työssään sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä luovien menetelmien toteuttamisessa. Esimiehiltä ja organisaatiolta kaivattiin myös tukea, kannustusta sekä välineitä luovien menetelmien toteuttamiseen päivittäisessä työssä. (Kukkonen, Nikina-Ruohonen, Rosenström & Soini 2021.)

”Toivoisin, että hoitajille ja johdolle tulisi ymmärrys siitä, että luova toiminta, taide ja kulttuuri monessa muodossaan kuuluu osana asukkaan kokonaisvaltaista hoitoa. Toivoisin, että lupa tehdä luovasti muuttuisi asenteeksi myös hoitotyössä.” – Hoivakodin edustaja Elossa!-hankkeen alkukartoituksessa 2021

Hankkeen aikana hoivakotien asukkaille ja työntekijöille järjestettiin yhteensä kymmenen luovaa työpajaa, joissa hyödynnettiin musiikkia, kuvataiteita sekä draamaa (kuva 1). Lisäksi yhden työpajan teemana oli digitaalisuus luovan toiminnan mahdollistajana. Pajojen tavoitteena oli antaa luoville toimijoille kokemusta ikääntyneiden kanssa toimimisesta, ikääntyneille mahdollisuuden osallistua luovaan toimintaan ja hoivakotien henkilökunnalle kurkistuksen erilaisiin luoviin menetelmiin.

Kuvakollaasi luovista työpajoista, joissa muun muassa soitettiin kitaraa tabletilla, tutustuttiin Tarinamummoon sekä tehtiin kuvataidetta.
Kuva 1. Luovat työpajat Helsingin Seniorisäätiön hoivakodeissa.

Työpajojen aikana hankkeen toimijat havainnoivat asiakkaiden sekä hoitajien reaktioita ja osallistumista työpajoihin ja lisäksi pajojen jälkeen kerättiin osallistujapalautetta. Työpajoissa toteutetut konkreettiset tehtävät ja käsillä tekeminen, vuorovaikutus sekä keskustelut ja osallisuus synnyttivät osallistujissa myönteisiä tunteita.

“Tänne oli kiva tulla, oli vaihtelua, en istu tuolla vain ihan tökkönä” – Hoivakodin asukas

Luovien toimijoiden koulutus, sparraus ja coachaus

Ennen luovien työpajojen toteutumista hankkeen toimijat järjestivät luoville toimijoille muistisairauksiin ja muistisairaan asukkaan kohtaamiseen liittyvän koulutuksen. Lisäksi luovien toimijoiden omasta toiveesta koulutusta jatkettiin vielä toisella tapaamiskerralla, jolloin perehdyttiin syvällisemmin siihen, miten työpajoissa mahdollistetaan muistisairaiden asukkaiden voimavarojen esille tuominen kohtaamisen keinoin.

Luoville toimijoille suunnatut liiketoimintaan liittyvät sparraukset tarjosivat näkemystä asiakasymmärryksen lisäämiseen sekä työkaluja omaan luovan konseptin suunnitteluun ja hiomiseen toimivaksi kokonaisuudeksi. Yritysvalmentajat sparrasivat luovia toimijoita palvelumuotoilussa pohtimalla yhdessä heidän kanssaan muun muassa suunnitteilla olevan palvelun tai tuotteen sisältöä ja tarkoitusta, asiakaskuntaa sekä hintaluokkaa ja markkinointia. Yhteisen sparrauksen lisäksi järjestettiin myös henkilökohtaisia coaching-tapaamisia sekä ryhmäcoaching-tapaamisia, joissa muun muassa valmistauduttiin pitsausesityksiin. Sparrauksen koettiin edistävän uusien palvelumallien ja liiketoiminnan ideointia sekä vertaisoppimista ja coachaus auttoi fokusoimaan oman liiketoiminnan kehittämistä ja markkinointia.

Luovat toimijat Lilli Kinnunen ja Tiina Sara-aho toteuttivat luovia työpajoja Helsingin Seniorisäätiön hoivakodeissa. Tällä videolla pääsee kurkistamaan niin työpajan sisältöihin kuin niistä heränneisiin ajatuksiin.

Toukokuussa 2022 järjestettiin hoivakotien ja luovien toimijoiden yhteinen Matchmaking-tilaisuus, jossa luovan alan toimijat pitsasivat sekä omaa osaamistaan että oman osaamisalueensa hyödyntämismahdollisuuksia hoivakodin asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin tukemisessa ja mielekkään arjen mahdollistamisessa​. Pitsauksien pohjalta valikoitui syksyn 2022 aikana tehtyjen luovien kokeilutyöpajojen yhteistyöparit niin, että jokainen luova toimija pääsi toteuttamaan omaa luovan toiminnan ideaansa hoivakodin asukkaille ja henkilökunnalle.

Yhteistoimintamalli tukemaan luovan alan ja hoivakodin yhteistyötä

Alkukartoituksen, luovien työpajojen sekä luovien toimijoiden sparrauksen pohjalta hankkeessa kehitettiin ja validoitiin hoivakotien ja luovien alojen uudenlaiseen yhteistyöhön ja ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuva LuovaHoiva-yhteistoimintamalli (kuva 2). Mallilla pyritään tukemaan luovien toimijoiden ja hoivakotien välistä yhteistyötä ja sen kehittämistä ja se luo edellytykset yhteistyön käytännön pilotoinnille.

LuovaHoiva-yhteistoimintamalli koostuu välittävästä ja integroivasta tahosta eli veturitoimijasta, palvelutuotannon tarjonnasta, luovan toiminnan kysynnän ja tarjonnan toimijoista, rahoittajista ja muista mahdollistajista sekä yhteiskunnallisista muutosvoimista.
Kuva 2. LuovaHoiva-yhteistoimintamalli (Kuva: Humala, Saaranen, Lahtinen, Saloranta & Asikainen 2023).

LuovaHoiva-yhteistoimintamalli on esitelty Vanhustyön luovemmat kasvot -oppaassa, josta löytyy useita yhteistyöhön ja sen syventämiseen liittyviä käytännön vinkkejä. Opas on tarkoitettu niin hoivakotien johtamis- ja esihenkilötyössä oleville kuin hoitajille ja muussa asukastyössä oleville ammattilaisille. Lisäksi opas auttaa luovan alan toimijoita hahmottamaan niitä tekijöitä ja vaikuttimia, jotka on huomioitava luovan toiminnan toteuttamisessa hoivakotiympäristössä. Yhteistoimintamallin jatkokehittämiselle ja pilotoinnille on suunnitteilla jatkohanke. Vanhustyön luovemmat kasvot -oppaan voi ladata täältä.

Ääntä, kuvaa ja tekstiä – hankkeen monipuolinen viestintä

Hankkeen aikana tuotettiin laaja määrä erityyppistä viestintämateriaalia hankkeen teemoista, toiminnasta ja tuloksista. Yksi merkittävimmistä on yhdeksän jakson pituinen podcastsarja Vanhustyön luovemmat kasvot, jossa keskustellaan laajasti hoivakotien ja luovien alojen yhteistyön mahdollisuuksista. Podcast-sarjan voit kuunnella Spotifyssa tai SoundCloudissa.

Vanhustyön luovemmat kasvot -podcastin jaksot ovat:

  1. Elossa! Luova mindset ikäihmisten hoidossa – tulevaisuuden kuvien hahmottelua
  2. Elossa! Arjen draamaa
  3. Elossa! Tutkitulla tiedolla tukea luovien toimijoiden ja hoivakotien yhteistyöhön
  4. Elossa! Kohti luovien toimijoiden ja hoivakotien yhteistyömallia
  5. Elossa! Tarinamummon matkassa
  6. Elossa! Seniorisäätiön hoitajien kokemuksia luovista menetelmistä
  7. Elossa! Ovatko digitaaliset kulttuuripalvelut hoivakotien tulevaisuutta?
  8. Elossa is alive! – revisiting the project
  9. Elossa! – kohokohdat, karikot ja visiot

Helsingin Seniorisäätiön asukkaiden kokemuksia ja ajatuksia luovuudesta kerättiin keväällä 2023 järjestetyissä, hankkeen luovien lehtoreiden toteuttamissa työpajoissa. Näiden luovien työpajojen sisällöistä ja keskusteluista koostettiin video, joka on nähtävissä täältä.

Hankkeen aikana myös kirjoitettiin useampi blogiteksti tai pidempi artikkeli. Teksteissä pohdittiin muun muassa taiteen ja kulttuurin merkitystä hoivakotien ja niiden asukkaiden arjessa, luovan toiminnan vaikutuksia niin hoivakotien asukkaisiin kuin työntekijöihin sekä luovien toimijoiden ja hoivakotien yhteistyön mahdollisuuksia tutkitun tiedon valossa. Listauksen kaikista julkaistuista teksteistä löydät hankkeen nettisivuilta.

Hankkeella oli myös aktiivisessa käytössä some-kanavista Instagram sekä LinkedIn, joissa kerrottiin hankkeen etenemisestä koko hankematkan ajan. Alla olevaan infograafiin (kuva 3) on koostettu kaikki hankkeessa tehty työ tiiviiksi paketiksi ja selkeiksi luvuiksi.

: Elossa!-hanke on koostunut ihmisistä, luovuudesta, viestinnästä, keskusteluista sekä sparrauksesta. Esimerkiksi ikääntyneitä on ollut mukana 60 ja vanhustyön ammattilaisia 24, julkaistuja kirjoituksia on tehty 28, ohjausryhmän kanssa pidetty neljä kokousta ja syntyneitä liiketoimintaideoita on neljä.
Kuva 3. Infograafi: Elossa!-hankkeen elementit eli lukuja hankkeen toiminnasta (Anniina Honkonen 2023).

Se, mitä lukujen takana on ja miten niihin on päästy, kerrotaan hankkeen päätöstapahtuman tallenteella, jonka voit katsoa täältä. Tapahtumaan osallistui luovasta vanhustyöstä kiinnostunut joukko niin paikan päällä kuin etänä. Palaute tapahtumasta oli innostunutta:

”Tämä oli aivan huikea tilaisuus! Kiitos! Jatkan luovuuden ilosanoman eteenpäin viemistä työpaikallani ja siellä missä kuljenkin”

”Kiinnostava kuulla hankkeen kokemuksista ja havainnoista. Ihania demoja ja hyvää heittäytymistä”

”Kulttuurihyvinvoinnin eteen on vielä paljon tehtävää, myös poliittisella tasolla ja hoivakotien johtoportaassa.”

”Kiitos, on ollut hieno seurata hankkeen matkaa! Toivottavasti hyvät käytännöt juurtuvat hoivakoteihin ja luovien toimijoiden työtapoihin ja palveluihin.”

Kysyimme palautekyselyssä osallistujilta, mitä luova vanhuus merkitsee heille. Vastauksista nousi esille omana itsenä olemisen oikeus sekä oman näköinen elämä. Lisäksi luova vanhuus merkitsee luovuuden ja kulttuurin monenlaista kokemista sekä kohtaamisia.

”Mahdollisuutta omannäköiseen elämään, hyvinvointia, inspiraatiota tehdä luovasti asioita, joista tykkään.”

”Luova vanhuus merkitsee sitä, että voi olla oma itsensä ja on oikeus toteuttaa kulttuuria juuri sillä tavalla kuin itse kokee sen elämässä tärkeäksi.”

”Ihmisen kohtaamista hänen omista lähtökohdistaan”

”Se merkitsee kaikkea, elämässä kohtaamme koko ajan tilanteita, jossa olemme luovia. Luovuus inspiroi.”

Liki kaksivuotinen hanke on pitänyt sisällään monia vaiheita, monipuolista tekemistä, hienoja kohtaamisia ja verkostoitumista, kehittämistyötä sekä uuden oppimista. Vaikka hanke päättyy, niin idut luovan toiminnan lisäämiseen sekä luovan alan ja hoivakotien yhteistyöhön on istutettu. Kolmen ammattikorkeakoulun yhteisestä hankematkasta on kirjoitettu blogiteksti, jossa kootaan yhteen monialaisen yhteistyön tekemistä ja oppeja.

”Rahoittajan tuki, hankehenkilöstön osaaminen ja yhteinen innostuminen olivat Elossa!-hankkeen keskeiset onnistumisen edellytykset. Emme olisi saavuttaneet näin vaikuttavia tuloksia, mikäli mukanamme ei olisi ollut vahvoja luovan alan ammattilaisia ja heidän kykyään kohdata ikäihmisiä sekä hoitohenkilökuntaa. Helsingin Seniorisäätiön esimiehet sekä henkilökunta ovat toivottaneet meidät aina tervetulleiksi ikäihmisten arkeen ja antaneet tilaa kokeilla asioita. Myös ohjausryhmä on omalla kokemuksellaan ja näkemyksellään ohjannut tätä hanketta oikeaan suuntaan. Siksi haluankin kiittää sydämestäni kaikkia, jotka ovat olleet matkassa mukana tekemässä, kokemassa, oppimassa ja luomassa uutta ymmärrystä luovemmasta vanhuudesta!” – Sanna Soini, projektipäällikkö

Elossa! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä -hanke oli Uudenmaan liiton rahoittama (UKKE) ja sen toiminta-aika oli 1.5.2021-31.3.2023. Hanke toteutettiin 3AMK-yhteistyönä – Laurea-ammattikorkeakoulu toimi pääkoordinaattorina ja osatoteuttajina olivat Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Työelämän yhteistyökumppanina toimivat Helsingin Seniorisäätiön neljä hoivakotia. Lisäksi mukana oli luovan alan toimijoita.

Lähde:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023042438271

Jaa sivu