Euroopan osaamisen teemavuosi 2023 kutsuu työikäiset tunnistamaan ja kehittämään osaamistaan

Teksti | Mika Launikari

Euroopan osaamisen teemavuosi 2023 asettaa osaamisen keskeiseen asemaan. Euroopan komission aloitteesta nimetyn teemavuoden tarkoituksena on kannustaa ihmisiä hankkimaan uutta osaamista työelämää varten sekä tukea erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä paikkaamaan osaamisvajetta EU-maissa. Suomessa teemavuoden toteutuksesta vastaavat yhdessä työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Suomalaiset korkeakoulut ovat teemavuoden toimeenpanossa merkittävässä roolissa, muun muassa vahvistamaan työnantajien ja kansalaisten kiertotalousosaamista.

kuvituskuva.
Kuva: Mikael Blomkvist / Pexels

Teemavuoden aikana korostetaan työikäisten osaamisen tärkeyttä ja kirkastetaan jatkuvan oppimisen merkitystä. Näin siksi, että osaava työvoima edistää kestävää kasvua, lisää innovointia, tukee talouden elpymistä sekä parantaa yritysten kilpailukykyä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (Euroopan unioni 2023). Ammattitaitoisilla työntekijöillä on paremmat mahdollisuudet onnistua työtehtävissään sekä edetä työurallaan toivomallaan tavalla. Motivoituneet ja osaavat työntekijät ovat kaikkien yritysten ja koko yhteiskunnan menestyksen kivijalka.

Euroopan osaamisen teemavuoden aikana (9.5.2023-8.5.2024) huomiota kiinnitetään etenkin työikäisten lisä- ja täydennyskoulutuksen saatavuuteen ja laatuun sekä koulutusorganisaatioiden ja työelämän toimijoiden väliseen yhteistyöhön (Euroopan unioni 2023). Toimenpiteitä kohdennetaan keskitetymmin ryhmiin, jotka osallistuvat aikuiskoulutukseen ja työelämään muita vähemmän (esimerkiksi NEET-nuoret).

Koska kaikkien aikuisten osallistuminen työelämään on tärkeää, on teemavuoden tavoitteina EU-tasolla

  • tukea investointeja koulutukseen ja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen
  • vastata joustavilla ratkaisuilla työmarkkinoiden moninaisiin osaamistarpeisiin
  • sovittaa työikäisten odotukset ja taidot työmarkkinoiden tarjoamiin työtilaisuuksiin ja uramahdollisuuksiin
  • houkutella kolmansista maista työvoimaa aloille, joilla EU tarvitsee osaajia.

Edellä olevia tavoitteita edistetään muun muassa esittelemällä osaamisen kehittämismahdollisuuksia ja -toimia eri puolilla Eurooppaa, helpottamalla tutkintojen tunnustamista yli rajojen, tuomalla organisaatioita ja kansalaisia yhteen jakamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään sekä kertomalla, miten EU:n aloitteita ja rahoitusmahdollisuuksia voi hyödyntää osaamisen kehittämistarkoituksiin (Euroopan unioni 2023).

Teemavuoden tavoitteet ja toteutus Suomessa

Suomessa on kansallisesti tunnistettu aihealueet, joihin on tarkoitus keskittyä teemavuoden kuluessa. Ne ovat työikäisten kaiken osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen, jatkuvan oppimisen edistäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen. Tavoitteisiin pääsyä tuetaan elinikäisellä ohjauksella, tuoreella tutkimustiedolla sekä maahanmuutolla. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2023).

Vuoden aikana tapahtumia ja tiedotuskampanjoita järjestetään eri puolilla Suomea, ja niihin osallistuvat yhteisvoimin monet paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset toimijat. Teemavuoden tiedotuksessa ja viestinnässä kannustetaan työikäisiä tarkastelemaan eri tavoin kertynyttä osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi työnantajille. Avainviesti on kuitenkin se, että kaikkien meidän on kehitettävä omaa osaamisestamme järjestelmällisesti läpi koko työuran.

Suomessa osaamisen teemavuosi avattiin virallisesti Eurooppa-päivänä 9.5.2023. Laajempi tilaisuus kansallisesti valittujen teemojen läheisempään tarkasteluun järjestetään 26.9.2023 klo 9–11 (linkki webinaaritapahtuman verkkosivulle).

Laurea ja aikuisväestön jatkuva oppiminen

Ammattikorkeakoululaissa (2014/932, 4 §) todetaan, että ”ammattikorkeakoulun tulee tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen”. Jatkuvaa oppimista tuetaan Laurean avoimessa ammattikorkeakoulussa, jossa on tarjolla monipuolista koulutus- ja kurssitarjontaa siitä kiinnostuneille työikäisille ilman pohjakoulutus- tai ikävaatimuksia (Laurea 2023a). Laurea tarjoaa valmennuksia, ohjausta ja jatkuvaa oppimista tukevia muita palveluita, jotka auttavat aikuisväestöä parantamaan omia työllistymisen edellytyksiään, tunnistamaan ja sanoittamaan osaamistaan sekä suunnittelemaan uudenlaisia urapolkuja (Laurea 2022). Opiskelusta ja opintoihin hakeutumisesta Laurean avoimessa ammattikorkeakoulussa saa tarkempia tietoja verkosta (Laurea 2023b).

Samoin Laurean uusi pedagoginen ohjelma vuosille 2023–2025 sopii erinomaisesti osaamisen teemavuoden henkeen (Laurea 2023c). Ohjelman keskiössä on opiskelijan yksilöllinen tausta sekä henkilökohtaiset opinto- ja uratavoitteet, joita tuetaan koulutuksella ja ohjauksella. Pedagogisessa ohjelmassa korostetaan muun muassa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, opiskelijan osaamisen arviointia, yhteisöllisyyden ja moninaisuuden nivomista oppimiseen, kansainvälistymistä sekä tutkimustiedon soveltamista kehittämistyöhön. Laureassa tutkinto- ja muu opiskelu sidotaan entistä vahvemmin kehittämispohjaisen ja työelämäsuuntautuneen Learning by Developing -menetelmän soveltamiseen. Asioiden oppiminen ja omaksuminen tapahtuu pitkälti yhteistyökumppanuuksien, ammatillisten verkostojen ja TKI-hankkeiden kautta sekä lisääntyvässä määrin digitaalisesti ja itsenäisesti opiskellen.

Laureassa on jo pitkään tehty koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä kiertotalouden ekosysteemien yhteiskehittelyssä ja toteuttamisessa. Tätä työtä jatketaan myös Euroopan osaamisen teemavuoden aikana. Tavoitteena on tuottaa toimivia ja käytännönläheisiä ratkaisuja vihreän, digitaalisen ja viime kädessä kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi. (ks. Laurean palveluliiketoiminnan ja kiertotalouden verkkosivut). Laureassa on lukuisia kestävän kehityksen TKI-hankkeita, joissa vihreän ja digitaalisen siirtymän edellyttämää osaamista on käsitelty, esimerkiksi:

  • Muutosvoimaa osaamisesta MUUVO-hankkeessa (2021–2023) kyse on ollut suoraan yrityksille tai yleisemmin työelämälle tarjottavista räätälöidyistä temaattisista kestävän kehityksen ja vastuullisuuden valmennus- ja koulutusohjelmista, joilla työikäisten ammattitaitoa on parannettu (Laihonen, Pohjonen & Launikari 2022; Launikari, Laihonen & Pohjonen 2022).
  • DigiPoint-hankkeessa (2020–2022) keskityttiin vahvistamaan työttömien työnhakijoiden elämänhallintaa, digitaalista osaamista ja työllistyvyyttä avoimen ammattikorkeakoulun kautta tarjotuilla kursseilla ja opintoja tukevalla uraohjauksella, ryhmämentoroinnilla sekä yrityksille tehtävillä kehittämistehtävillä (Launikari & Simon 2022).

Kaikki alkaa ihmisestä itsestään

Oppiminen edellyttää ihmiseltä aitoa halua, kiinnostusta, uteliaisuutta, motivaatiota sekä konkreettisen osaamistarpeen. Mikäli näitä ominaisuuksia ei ole, on häntä vaikeaa ulkoa käsin tai väkipakolla saada innostumaan ammatillisesta pätevöitymisestä. Jatkuvan oppimisen tärkeys osana työuraa pitääkin jokaisen oivaltaa sisäsyntyisesti. Vasta sitä kautta syntyy luonnollinen ja luonteva tahto- ja tavoitetila itsensä kehittämiseen.

Tänä päivänä koulutustarjonta on Suomessa ja maailmalla laajempaa kuin koskaan aikaisemmin. Lisäksi koulutusta ja kursseja on tarjolla verkon yli, hybriditoteutuksena ja perinteisenä lähiopetuksena. Jokaiselle siis varmasti löytyy sopivaa koulutus- ja kurssitarjontaa, joka vastaa omia tarpeita ja kiinnostuksenkohteita sekä oppimistyyliä.

Kirjoittajatiedot

FT, KTM Mika Launikari toimii erityisasiantuntijana Laurea-ammattikorkeakoulussa ja vastaa eurooppalaisesta korkeakouluyhteistyöstä sekä opinto- ja uraohjauksen asioista. Hän on tehnyt pitkän työuran osaamisen kehittämisen, uraohjauksen ja ulkomailla hankitun osaamisen kysymyksissä.

Lähteet

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023081697299

Jaa sivu