Hanke opettaa tekijäänsä – Talent Vantaa -hankkeessa opittua

Teksti | Anniina Honkonen , Elina Wainio , Satu Bethell , Anu Hagman , Anna-Liisa Männikkö

Korkeakouluopetuksen lisäksi ammattikorkeakoulun tehtävänä on toteuttaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, jolla tuetaan ja uudistetaan aluetta ja työelämää. Usein hankkeissa tapahtuu myös sisäistä kehittymistä, kun hankkeeseen osallistuvat toteuttajat oppivat uusia tietoja ja taitoja. Yksi hankkeiden tausta-ajatus on myös kehittää korkeakouluopetusta. Kun hankkeen toteutukseen osallistuu laaja-alainen joukko sekä opetus- että TKI-henkilöstöä, jää hankkeesta saatu tieto ja osaaminen monialaisemmin korkeakouluorganisaation käyttöön. Tässä blogitekstissä Talent Vantaa -hankkeen Laurea-tiimin jäsenet tuovat esille hankkeessa oppimiaan asioita.

kuvituskuva.
Kuva: Mikael Blomkvist / Pexels

Kohderyhmäosaaminen

Talent Vantaa -hankkeen (1.5.2022 – 30.4.2023) kohderyhminä olivat kansainväliset osaajat eli työnhakijat sekä alueen työnantajat eli yritykset. Työnhakijoille toteutettiin luoviin menetelmiin pohjautuvaa valmennusta tukemaan oman osaamisen tunnistamista ja työnhakua. Valmentajille luovat menetelmät olivat tuttuja, mutta kohderyhmä ja heidän kokemat haasteet suomalaiseen työelämään ja kulttuuriin integroitumisessa toivat uutta tietoa.

”Hankkeessa opin luovien menetelmien soveltamista itselleni uudelle kohderyhmälle. Uutta oli myös ulkomaalaistaustaisten henkilöiden haasteet, jotka liittyvät paljon muuhunkin kuin työnhakuun. Toisaalta vertaistuki, vinkkien jakaminen, kannustus ja tsemppaus ryhmän kesken oli valtavaa – valmennus oli täynnä merkityksellisten hetkien kokemista yhdessä”

”Valmennettavien moninaisten vahvuuksien ja potentiaalien ihmettely ja ihastelu. Ja vaikka luovat menetelmät ovat omassa työssä päivittäin läsnä, niin aina sitä vaan jaksaa haltioitua niiden voimasta ja siitä, kuinka luovuus ja yhdessä tekeminen tekee meissä olevia asioita näkyväksi.”

Yritysten ja organisaatioiden esihenkilöille suunnattu valmennus monikulttuurisen työyhteisön johtamisesta toi valmentajille lisää tietoa ja ymmärrystä sitä, mitä organisaatioiden henkilöstön monikulttuuristumisen haasteet ovat käytännössä. Toisaalta hanke toi esille myös eri sektoreiden välisen yhteistyön haasteet. Jo hankehakemusta kirjoittaessa tulisi miettiä yhteistyö eri tahojen kesken, jotta hankkeen eri toiminnot eivät jäisi toisistaan irrallisiksi kokonaisuuksiksi.

Valmennusten lisäksi Laurea osallistui hankkeessa KITOS! -työkalupakin viimeistelyyn ja jalkauttamiseen. KITOS! (Kickstarting International Talent´s Occupational Success) on pelillistetty työkalupakki, joka on kehitetty vahvistamaan ulkomaalaistaustaisen työnhakijan tai opiskelijan intregroitumista Suomeen ja suomalaiseen työelämään. Hankkeessa on päässyt oppimaan uutta palvelumallin kehittämistyöstä ja etenkin viimeistelystä ja jalkauttamisen prosessista. Samoin luovien menetelmien valmennuksen prosessia on lähdetty mallintamaan pysyväksi palveluksi.

”On ollut hyvä oppi, ettei ole mikään nopea homma saattaa uusi palvelu/tuote valmiiksi – ja siltikin siihen jää kehitettävää ja juurrutettavaa.”

Yhteistyön voima

Itse hankkeen sisällöllisen tekemisen lisäksi uutta osaamista voi tulla myös muusta hanketyöhön liittyvästä, kuten artikkeleiden kirjoittamisesta. Artikkelit ja muut tekstit ovat hyvä tapa jäsentää tehtyä työtä, mutta myös viestiä siitä hankkeen ulkopuolisille henkilöille. Uutta osaamista ja tietoa on hankkeen aikana tullut myös hankkeen hallinnollisesta puolesta sekä projektitiimin luotsaamisesta.

Tärkeänä osana hanketta, sen toimintaa ja edistymistä on onnistunut yhteistyö eri tahojen kanssa. Talent Vantaa -hanke oli järjestyksessään kolmas Laurean ja Vantaan kaupungin yhteistyönä toteutettu Talent Boost -verkoston hanke. Tässä hankkeessa suurin osa hanketoimijoista oli kuitenkin mukana ensimmäistä kertaa, joten yhteistyö aloitettiin ikään kuin alusta.

”Yhdessä tekemisen ilo ja riemu on ollut koko kehoa koskettavaa. Yhdessä jakaminen, innoittavat ideoimiset ja keskustelut tiimissä.”

”Hankkeessa vastuunjako ja rooli eri toimijoiden välillä on ollut selkeä, samoin hankkeen tavoitteet ovat olleet konkreettiset ja selkeät. Tämä on mielestäni edesauttanut sitä, että eri toimijat ovat myös sitoutuneet hankkeeseen ja yhteistyö on sujunut. Luottamus eri toimijoiden välillä on ollut hyvä ja on ollut kiva fiilis/ilmapiiri sekä Laurea tiimin palavereissa kuin yritysvalmennuksissa, samoin myös Vantaa Osaamiskeskuksen edustajien kanssa.”

Osaamista yhteistyöhön liittyen on siten tullut monella tasolla eri tahojen kanssa – Laurea-tiimin, koko hanketiimin sekä kohderyhmien edustajien kanssa. Yhteistyön muotona on ollut muun muassa yhteiset innovoinnit, joissa on ideoitu muun muassa valmennusten päätöstilaisuutta, uutta perehdytysmallia sekä pienryhmävalmennusten sisältöjä. Nämä ja monet muut opit siirtyvät toivottavasti hanketiimin jäsenten mukana seuraaviin hankkeisiin ja opetukseen.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023060752803

Jaa sivu