Ketterä strategia, pandemia ja tulevaisuuden aluekehitys

Teksti | Teemu Ylikoski

Laureassa siirryimme uudenlaiseen strategiaan vuoden 2019 aikana. Uusi ketterä strategia on osoittautunut toimivaksi ajassa, jossa muutosnopeus ja ennakoimattomuus ovat arkea. Se herättää kiinnostusta myös kumppanien parissa.

Aikaisemmin Laureassa on tehty strategiaa muutaman vuoden aikaperspektiivillä, pitkälti Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittämien strategiakausien rytmissä. Kuitenkin jo pitkään olimme tunnistaneet merkkejä siitä, että useamman vuoden mittainen strategia on jäykkä ympäristömme muutosnopeuden kiihtyessä.

Muutoksen yhteydessä Laurea siirtyi toimintatapaan, jossa koko organisaatiomme tarkastelee strategiaa joka vuosi. Vaikka emme todellakaan osanneet ennustaa globaalia pandemiaa, joka mullistaa kokonaisia toimialoja ja johtaa yhteiskuntien sulkemiseen, ketterä strategiamme on rakennettu juuri tällaisia tilanteita ajatellen.

Monesti strategia jää etäiseksi ihmisten arjessa, vaikka pitkä matka on tultu ajoista, jolloin strategiat olivat salaisia asiakirjoja ja vallankäytön välineitä. Yksi keskeisistä tavoitteista ketterän strategian uudistuksessa oli tuoda strategia lähemmäs yksilöä, arjen tekemistä, päivittäisiä valintoja, kokeiluja sekä yrityksistä ja erehdyksistä oppimista. Yksinkertaistaen ketterä strategia on sarja valintoja, jotka nykytiedon valossa auttavat Laurean onnistumisessa tulevaisuudessa. Valintojen tekeminen pohjautuu ennakointiin, nykyhetken ja tulevaisuuden haasteiden ja mahdollisuuksien ymmärtämiseen.

Ketterässä strategiassa keskeisessä roolissa on erilaisten toimintaympäristöstä ja sen muutoksista kertovien tietovirtojen hallinta ja johtaminen. Laurean tietovirrat koostuvat moninaisesta joukosta: mukana on toistuvia palautemekanismeja, tutkimuksia ja seurantakyselyitä. Mukana on myös laadullisempaa tulevaisuuden ennakointia, kuten Laurean Trendikirjastoon kertyneet tulevaisuuskuvat. Lisäksi joka vuosi sekä Laurean henkilöstö että sidosryhmät osallistuvat avoimeen keskusteluun tulevaisuuden haasteista ja mahdollisista poluista.

Strategia on luonteeltaan ylätason ohjausmekanismi. Kuten monessa muussakin organisaatiossa, strategiassa tunnistetut muutostarpeet näkyvät henkilöstön tulostavoitteissa ja ohjaavat arjen toimintaa. Laurean toimintamallin tekee kuitenkin poikkeukselliseksi se, että henkilöstöllä ja opiskelijoilla on keskeinen rooli ennakointitiedon tuottamisessa. Strategiapäivityksen tietovirtoja syntyy esimerkiksi YAMK-opintojaksoilla, joilla tutkitaan tulevaisuuden skenaarioita. Tätä tietoa tuottavat Laurean opiskelijat. Tietovirtoja syntyy niin ikään erilaisten työelämän kehittämishankkeiden ja TKI-toiminnan ohessa. Näistä vastaavat Laurean asiantuntijat. Strategia ei ole pelkästään johdon väline näyttää organisaation suuntaa tulevaisuuteen. Se on myös tapa, jolla koko yhteisö osallistuu tulevaisuuksien hahmottamiseen.

Osana ketterän strategian vuositarkastelua kävimme laajaa keskustelua Laurean sidosryhmien kanssa keväällä 2021. Globaali murros on tuottanut uudenlaisia mahdollisuuksia koulutussektorille osaamistarpeiden ja muuntokoulutuksen tarpeiden kasvettua räjähdysmäisesti, vähentänyt ympäristökuormaa ja hiilijalanjälkeä lähes joka sektorilla ja edesauttanut palvelujen digitalisaatiota ja sitä kautta osaltaan saavutettavuutta.

Murros herättää kuitenkin valtavasti huolta niin yksilön jaksamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, lapsiperheiden polarisoituvaan hyvinvointiin kuin arjen turvallisuuteenkin liittyen. Samoin kokonaiset toimialat katsovat tulevaisuuteen ilman selkeää kuvaa siitä, milloin poikkeustila päättyy ja mitä muutoksen takana on – jotain entisen maailman kaltaista vai jotain kokonaan uutta?

Tulevaisuutta luotaavan keskustelun perusteella Laurean toimintaympäristössä on tarve uudenlaisille ennakoinnin foorumeille, joissa eri osapuolet voisivat nykyistä paremmin käydä keskustelua tulevaisuuden mahdollisuuksista, jakaa kokemuksiaan ja näkemyksiään haasteista sekä mahdollisista muutoksista.

Rakensimme ketterän strategian Laurean omaa ennakointia varten. Palautteiden perusteella sille voisi olla tarvetta myös yhteistyökumppanien palvelemisessa. Ehkä tulevaisuuden aluekehitystyö näyttää tältä.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202103308823

Jaa sivu