Laurean projektiopiskelumallin (P2P) kansainvälistäminen

Teksti | Taru Tallgren

Laurean Hyvinkään kampuksella opiskellaan liiketaloutta yritysprojekteissa, joissa opiskelijat, yritysten edustajat ja lehtorit yhteiskehittävät työelämäkumppanin aitoja toimeksiantoja. Projektit kestävät yhden lukukauden, jonka aikana projektista vastaava opiskelijatiimi toteuttaa yrityksen toimeksiannon sekä opiskelee projektiin liittyvä tietoperustan. Tiimi muodostuu tyypillisesti seitsemästä jäsenestä, joista yksi henkilö toimii projektipäällikkönä vahvistaen esihenkilöosaamistaan. Opiskelijat tapaavat ohjaavaa lehtoria säännöllisesti viikko-ohjauksissa ja esittelevät projektin etenemistä sekä tehtyjä toimenpiteitä.

kuvituskuva.
Kuva: Fauxels / Pexels

Yritysprojekteissa (P2P) tapahtuva liiketalouden koulutus on herättänyt paljon mielenkiintoa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Kansainvälinen yhteistyö niin yritysten kuin yliopistojen kanssa on myös P2P:lle tärkeää, jotta opetussuunnitelman mukaisten englanninkielisten projektien toimeksiannot ovat laadukkaita ja työskentely englannin kielellä on luontevaa. Englanninkieliset tiimit koostuvat niin Laurean omista kuin kansainvälisistä vaihto-opiskelijoista. Tiimien toimeksiannot keskittyvät usein yritysten liiketoiminnan kansainvälistymistä edistäviin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi kohdemarkkinatutkimuksiin tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Korkeakouluyhteistyön lisäksi P2P:n tavoitteena on tuotteistaa projektiopiskelumalli maksulliseksi koulutusvientituotteeksi. Tällä hetkellä valmiina on jo englanninkielinen online -opintokokonaisuus (5 op) ”LbD-opettajuus”, jossa annetaan peruskoulutus ja valmiudet toimia yritysyhteistyöprojekteissa valmentavalla työotteella toimivana opettajaohjaajana.

Onnistuminen kansainvälistymistavoitteissa edellyttää tutkimustiedon tuottamista ja näyttöä, miten eri tavoin P2P vahvistaa opiskelijoiden liiketaloudellista osaamista. Tutkimuksiin perustuvien artikkelien kirjoittaminen ei yksin riitä vaan artikkeleita on tärkeää päästä esittelemään kansainvälisissä koulutusalan konferensseissa tai muissa tapahtumissa, joissa on mahdollisuuksia verkostoitua eri maiden korkeakoulutoimijoiden kanssa.

kuva konferenssista.
EDULEARN22, 14th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies 4.- 6.7.2022. Kuva: Taru Tallgren

Kansainvälisiä koulutusalan konferensseja järjestävät useat eri tahot.  International Academy of Technology, Education and Development (IATED) on organisaatio, joka on keskittynyt kansainvälisen koulutuksen ja yliopistoyhteistyön edistämiseen. Organisaatio järjestää vuosittain kolme eri teemaista koulutusalan konferenssia. Osallistuin niistä yhteen viime heinäkuussa. EDULEARN22, 14th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, järjestettiin Palma de Mallorcalla 4.- 6.7.2022  ja tapahtumaan osallistui noin 500 koulutusalan toimijaa eri puolilta Eurooppaa ja Yhdysvaltoja.

Esittelin konferenssissa yhdessä kollegani Tero Uusitalon kanssa tekemäämme tutkimusta, sen tuloksia ja niiden pohjalta tehtyä artikkelia ”Development of Leadership Skills of in Working Life Projects”. Tutkimuksessa selvitimme, miten projektipäällikkönä toimivien opiskelijoiden esihenkilövalmiudet vahvistuivat yritysprojekteja vetäessään. Tutkimus toteutettiin loppusyksyllä 2021 sähköisenä kyselynä ja siihen vastasi 37 projektipäällikköopiskelijaa projektien päättyessä. Keskeisten tulosten mukaan projektipäälliköiden esihenkilövalmiudet vahvistuivat moni eri tavoin projektin aikana. Erityisesti he kokivat luottavansa enemmän itseensä ja heidän kyvykkyytensä johtaa omaa ja tiimin toimintaa oli vahvistunut. Projektipäälliköt kokivat kehittyneensä myös viestinnässä, palautteen antamisessa ja sen vastaanottamisessa sekä haastavien tilanteiden hallinnassa. Artikkeli on kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä.

kuva yhteydenottolomakkeesta.
QR-koodilla avattava yhteydenottolomake. Kuva: Taru Tallgren

Tavoitteemme konferenssissa oli siis ennen kaikkea herättää mielenkiintoa P2P- koulutusmallia kohtaan joko koulutusviennin tai yhdessä tehtävien projekti- tai hanketöiden näkökulmasta. Teimme konferenssiin esitteet P2P:sta ja LbD-koulutuksesta sekä keräsimme kiinnostuneiden yhteystiedot sähköisellä yhteydenottolomakkeella voidaksemme systematisoida verkostoitumista ja jatkaa yhteistyöneuvotteluja syyslukukaudella 2022.

Heti konferenssin jälkeen molemminpuolinen mielenkiinto projektiyhteistyötä kohtaan heräsi erityisesti yhdysvaltalaisen Mount St. Joseph Universityn cITe-tiimin kanssa. cITe-tiimi toteuttaa yhteiskunnallisesti vaikuttavia, digitaalisia sekä käyttäjälähtöisiä projekteja erilaisille yhteisöille. cITe toimii valmiiksi hyvin samankaltaisesti kuten P2P korostaen projekteissaan opiskelijavetoisuutta. Yhteistyö käynnistyi ketterästi ja yhteiskehittäminen alkoi syyskuussa 2022 projektilla ”Help Me – How to Integrate to Finnish Society”. Tässä projektissa cITe:n projektiopiskelijat tuottavat sovelluksen ja P2P-tiimi kerää ja laatii tutkimustietoa sekä sisältöä, miten Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset voivat integroitua suomaisen yhteiskunnan palvelujärjestelmiin sujuvasti.

Keskeinen oppimme on P2P:n kansainvälistämisestä: se edellyttää systemaattisista verkostoitumista ja rohkeaa oman osaamisen esille tuontia. Onnistuessaan kansainvälinen projektiyhteistyö edistää monin eri tavoin opiskelijoiden tulevaisuuden työelämätaitoja ja kyvykkyyttä kehittää liiketoimintaprosesseja osana kansainvälistä työyhteisöä.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022091959526

Jaa sivu