Liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjät dallaavat koronan jälkeen vahvemmin jaloin – miten korona vaikutti liikunta-alan yrittäjiin?

Teksti | Arto Tiihonen , Timo Ala-Vähälä

Tiedämme koronan noin kolme vuotta kestäneistä pandemian ja rajoitusten vaihtuneista vaikutuksista yritystoimintaan ja ihmisten hyvinvointiin vasta vähän. Sen sijaan mielipiteitä suuntaan, jos toiseen on kuultu paljon. Pikkuhiljaa kuva kuitenkin selkeytyy.

Miten liikunta- ja hyvinvointialan pienet yritykset selvisivät koronapandemian ja sen aiheuttamien rajoitusten vaikutuksista on tässä kiinnostuksemme kohteena.

Kirjoittajista Tiihonen on ollut kehittämässä yritysten toimintaa 3AMK-liittouman Dallaten-hankkeessa parin vuoden ajan ja Ala-Vähälä oli tekemässä selvitystä Valtion liikuntaneuvoston raporttia (VLN) ”Liikuntatoimijoiden tilannekuva -– koronasta palautuminen ja energiakriisin vaikutukset” (VLN 2023:2,).
Tämä VLN:n raportti on jatkoa vuonna 2020 tehtyyn selvitykseen (Kantomaa 2020), jossa kuvattiin tilannetta koronapandemian ensimmäisenä vuonna.

kuvituskuva.
Annie Spratt / Pexels

Tästä uudesta VLN:n raportista olemme valinneet kaksi yritysryhmää vertailuumme eli kuntokeskukset ja valmennus tai Personal Trainer -toiminta, koska niiden toiminta vertautuu hyvin Dallaten-hankkeessa olleisiin yrityksiin.

Vertailemme ja pohdimme tuloksia jonkin verran Dallaten-hankkeessa keräämiimme aineistoihin ja kokemuksiimme pienten liikunta- ja hyvinvointialan yritysten tilanteesta. Näitä olemme seuranneet ja tukeneet Dallaten-hankkeessa vuoden 2022 alusta asti. (Tiihonen 2022ab)

Koronarajoituksista ja kustannustason noususta suuria vaikutuksia liikunta-alan yritysten talouteen ja toimintaan

VLN:n selvityksen pohjalta voi perustellusti sanoa, että koronapandemia vaikeutti suuresti liikunta-alan yritysten toimintaa.

”Liikuntatoimialalla koronapandemia vaikeutti eniten yritysten toimintaan. Lähes 80 prosenttia yrityksistä kertoi kohdanneensa vaikeuksia. Vaikutukset olivat erilaisia yritystyypistä riippuen. Sisäliikuntapalveluja tarjoavat yritykset, ja joilla oli niihin liittyviä investointeja, olivat suurimmissa vaikeuksissa. Koronatuet auttoivat osaa yrityksistä, mutta vastaajien joukossa oli yrityksiä, joille tuen epääminen aiheutti vaikeuksia.” (VLN 2023:2,4)

Kohderyhmissämme vaikutukset olivat vielä tuotakin vakavampia, sillä ”yli 90 prosenttia kuntokeskuksista sekä valmennuspalveluja, Personal Training -palveluja ja ryhmäliikunnan ohjauspalveluja tarjoavista yrityksistä ilmoitti, että rajoitukset aiheuttivat vaikeuksia tai vakavia vaikeuksia heidän toiminnalleen.” (VLN 2023:2, 44).

Samansuuntaisen viestin saimme tekemässämme kyselyssä vuoden 2021 lopulla omilta hankeyrittäjiltämme (Tiihonen 2022ab), mutta nyt tiedämme asian myös VLN:n kyselyn 200 yrittäjän vastausten perusteella, joista noin puolet edusti yhteistä kohderyhmäämme.

VLN:n selvitys sattui ajankohtaan, jolloin myös Ukrainan sodan sivuvaikutuksina alkanut kustannustason nousu vaikeutti ja vaikeuttaa edelleen yritysten toimintaa. ”Lisäksi rajoitusten ajan vaikeuksista toipumista vaikeutti syksyllä 2022 alkanut kustannustason nousu. Yleinen kustannustason nousu huolestutti yhtä lailla kaikkia yrityksiä, mutta energian saatavuuteen liittyvä huoli kosketti etenkin hiihtokeskuksia, urheiluhalleja, kuntokeskuksia ja ratsastuskouluja ja -talleja. Tulevaisuudessa yrityksiä huolettaa muun muassa asiakkaiden ostovoiman väheneminen sekä huoli kulujen kasvusta.” (VLN 2023:2,4).

Selvityksessä kohdeyrityksemme eli kuntokeskusten ja valmennusyritysten edustajat arvioivat kustannustason nousun olevan myös varsin vakava ongelma, jonka näemme taulukosta 1. (Taulukot artikkeliin on muokattu alkuperäisen julkaisun taulukoista tai tekstilähteistä poistamalla niistä muut vastaajat).

Kustannustason vaikutukset toimintaanKustannustason vaikutukset toimintaan1= ei ongelmaa… 5=kokee vakavaksi ongelmaksi
Kuntokeskus3,9
Valmennus, PT3,6
Taulukko 1: Kustannustason nousun vaikutukset toimintaan. Vastaajien arviot kustannusten nousun vaikutuksista toimintaan (keskiarvo) (1 = ei aiheuta vakavia ongelmia… 5 = erittäin vakava uhka)

Yrittäjien kannalta olennainen haaste nyt koronan hellitettyä onkin kustannustason nousu ja siihen liittyvä asiakkaiden kulutuskyvyn väheneminen. Kustannustason nousun lisäksi toisena ongelmana tuli esiin asiakkaiden takaisin saaminen, joka oli haasteena etenkin kuntokeskuksilla ja valmennuksen, Personal Training -palvelujen ja ryhmäliikunnanohjauksen palvelujen yrityksillä.

Vaikeudet asiakasmäärän kasvattamisessa1= ei ongelmaa… 5=kokee vakavaksi ongelmaksi
Kuntokeskus3,9
Valmennus, PT3,8
Taulukko 2: Vaikeudet asiakasmäärän kasvattamisessa.

Koronarajoitusten koettu vakavuus on siis tavallaan jo mennyttä aikaa, josta tulee ottaa oppia, mutta joka ei enää aktiivisesti vaikuta yritysten toimintaan. Nyt kustannustaso ja asiakasmäärät ovat tärkeimpiä ratkaistavia kysymyksiä.

Vaikeuksien kautta voittoon?

Korona ja Ukrainan sota ovat merkinneet perinteisten sananlaskujen renessanssia, koska yhtäjaksoinen hyvinvoinnin edistymisen pitkä ajanjakso katkesi yllättäen Suomessakin. Pandemiat ja sodat ovat historian saatossa merkinneet myös suuria loikkia eteenpäin. Nytkin digiloikka piteni hurjasti etätyön tai vaikkapa etäohjausten ja siihen liittyvien monenlaisten vaikutusten ansiosta. Tämä näkyi myös liikunta- ja hyvinvointialalla. Mutta oliko vaikeuksista jotain hyötyäkin?

VLN:n selvityksessä tiedusteltiin tekijöitä, jotka edistivät koronarajoituksista palautumista. Tuloksista näkee erittäin hyvin sen, että uusien tuotteiden ja palvelujen sekä uusien liiketoimintamallien kehittäminen edistivät rajoituksista palautumista suuressa osassa kuntokeskuksia ja varsinkin valmennustoimintaa harjoittaville yrityksille se oli erinomaisen merkityksellistä.

Koronarajoituksista palautumista edistäneet seikatKuntokeskusValmennus, PTKeskiarvo
Koronatuet281823
Uudet palvelut ja tuotteet405045
Uudet liiketoimintamallit324337,5
Kysynnän kasvu423940,5
Taulukko 3: Koronarajoituksista palautumista edistäneet seikat, asian maininneiden vastaajien %-osuus.

Kysynnän kasvu vaikutti tietysti sekin merkittävästi koronarajoituksista palautumisessa. Siihen ei yrittäjän omalla aktiivisuudella ole yhtä suoraa vaikutusta kuin uusien palvelujen tai liiketoimintamallien kehittämiseen. Toki korona lisäsi markkinointi-innovaatioita ja ponnisteluja esimerkiksi uusien kohderyhmien mielenkiinnon herättämiseksi, jotka vaikuttavat ainakin välillisesti kysynnän kasvuun. Näiden kaikkien tekijöiden kehittäminen oli Dallaten-hankkeen lähtökohtaperustelu.

Koronatuillakin oli merkitystä, vaikka ne jäivät muiden tekijöiden taakse tuossa edellisessä taulukossa. Noin kaksi viidesosaa kuntokeskuksista ja reilu viidesosa valmennusyrityksistä piti kuitenkin koronatukien merkitystä ratkaisevana yrityksilleen. Keskiarvoisesti melkein puolet yrityksistä sai apua koronatuista.

Tukien merkitysKuntokeskusValmennus, PT
Ratkaiseva merkitys3821
Apua selviytymisessä1818
Yhteensä5639
Taulukko 4: Tukien merkitys koronasta selviytymisessä, %-osuus vastanneista.

Koronatukia kritisoitiin selvityksessä monestakin syystä, jotka on hyvä ottaa huomioon tulevaisuudessa. Tässä kannattaa mainita, että noin kymmenen prosenttia yrityksistä ei saanut tukia, vaikka haki, ja siitä koitui vakavia ongelmia. Merkittävää on sekin, että melkein kolmasosa valmennusyrityksistä ei edes hakenut tukia, mikä selittynee sillä, että tukien hakeminen oli liian vaikeaa tai ettei se soveltunut näille yrityksille. (VLN 2023, 55)

Vaikeudet johtivat ongelmien lisäksi kiihtyneeseen toimeliaisuuteen, jonka havaitsimme myös Dallaten-hankkeessa hyvin konkreettisesti. Yrittäjät olivat pääsääntöisesti hyvin avoimia tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle, vaikka perusliiketoiminnan ylläpitäminenkin vei runsaasti aikaa ja energiaa. (vrt. Hokkanen & Tiihonen 2023)

Tämä toimeliaisuus näkyy hyvin jopa yritysten liikevaihdon kehittymisessä koronan jälkeen. Yllättävää on, että jopa yli puolet kuntokeskuksista ja reilu 40 prosenttia valmennusyrityksistäkin kasvatti liikevaihtoaan koronan vuoksi. Valmennusyritykset pystyivät kuntokeskuksia paremmin pitämään toiminnan plusmerkkisenä, sillä noin kolme neljästä niistä piti liikevaihtonsa ainakin ennallaan, kuntokeskuksista lähes kaksi kolmesta pystyi samaan. Lähes neljäsosa kohotti liikevaihtoaan yli 25 prosenttia.

Liikevaihdon muutos koronan vuoksiKuntokeskusValmennus, PT
Kaksinkertaistunut4
Kasvanut noin 50–100 %112
Kasvanut noin 25–49 %1912
Kasvanut, mutta alle 25 %2920
Säilynyt suurin piirtein samalla tasolla1132
Kasvanut/yhteensä5344
Kasvanut tai pysynyt ennallaan/yhteensä6476
Taulukko 5. Liikevaihdon muutos koronan vuoksi, %-osuus vastanneista. (Alkuperäinen kuvio nro 34 VLN 2023:n julkaisussa).

On tietysti vaikea sanoa, miten liikevaihto olisi yrityksissä kehittynyt, jos koronaa ei olisi tullut. Luvut kertovat kuitenkin varsin positiivisesta kehityksestä, jonka yrittäjät itse laskevat koronan ansioksi. Tätäkin on toki mahdotonta verrata tilanteeseen, jossa koronaa ei olisi ollut. Yrittäjät ovat kuitenkin osanneet vastata tähän, mikä kertonee siitä, että koronan vuoksi tehdyt monenlaiset toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. Se näkyy myös vapaista vastauksista, joissa kysyttiin käytettyjä keinoja toiminnan edistämiseksi.

”Vapaissa vastauksissa tuotiin esiin, että toimintaa oli edistänyt toimintaidean olennainen muuttaminen tai uuden yrityksen perustaminen (3 vastausta), ahkeruus ja kova työnteko (5 vastausta), hintojen korotus (1 maininta), investoinnit (1 maininta), markkinointi (1 maininta), kysynnän kasvu (1 maininta) sekä kulujen karsinta ja edullisempien sopimusehtojen solmiminen (1 maininta)”. (VLN 2023:2, 52)

Vaikeuksien kautta voittoon -slogan ei siis ole edellisten tulosten perusteella tuulesta temmattu väite. Yritykset ovat olleet ongelmia kohdatessaan toimeliaita ja se on näkynyt myös noin kahdella kolmasosalla positiivisina tuloksina liikevaihdossa.

Jos vertaa nykytilaa vuoden 2020 tilanteeseen (Kantomaa 2020) tai Dallaten-hankkeen alkuun vuoden 2021 syksyllä (Tiihonen 2022ab), niin nyt tilanne on paljon lohdullisempi kuin silloin kuviteltiin sen olevan. Koronavuodet olivat kovia, mutta niistä on selvitty ainakin kohtuullisesti. Tulevassa artikkelissamme keskitymmekin siihen, mikä edesauttoi tätä yllättävän hyvää toipumista koronan vaikutuksista.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023060752808

Jaa sivu