Testausta, palveluiden muotoilua, yhteistyötä ja pallottelua – Mitä liikunta- ja hyvinvointipalveluyrittäjät odottavat Dallaten-hankkeelta ja miten hanke vastaa toiveisiin? Osa 1.

Teksti | Arto Tiihonen

Miten liikunta- ja hyvinvointipalveluja voidaan kehittää senioriasiakkaiden kokemuksia paremmin huomioivaan suuntaan? Tämä on keskeinen kysymys, johon pyrimme vastaamaan 3AMK:n toteuttamassa Dallaten-hankkeessa. Tässä yrittäjäkyselyn tuloksia käsittelevän artikkelin ensimmäisessä osassa kerrotaan hankkeessa mukana olevien yrittäjien toiveista Dallaten-hanketta kohtaan ja siitä, miten hanke on tähän mennessä vastannut heidän toiveisiinsa.

kuvituskuva.
Kuva: Anna Shvets / Pexels

Kyselyssä tiedustelimme yrittäjiltä, miten korona oli vaikuttanut heidän toimintaansa, minkälaisia toiveita heillä hankkeemme suhteen oli. Artikkelin toisessa osassa esittelen ja pohdin aiempaan tietoon liittyen sitä, miten tärkeinä he pitivät erilaisia senioriasiakkaiden liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä teemoja.

Hankeyrittäjien rekrytointi ja kyselyyn vastaajat

Dallatenin hankeyrittäjiksi haettiin pieniä (5 kpl) ja mikroyrittäjiä (10 kpl) liikunta- ja hyvinvointialoilta pääkaupunkiseudulta ja Uudeltamaalta. Korona-aikana yrittäjien houkutteleminen hankkeisiin on osoittautunut melko työlääksi. Saimme kuitenkin riittävän määrän yrittäjiä mukaan käyttämällä monenlaisia rekrytointikeinoja.

Tässä tarkoituksessa lähestyimme yrityksiä kyselyllä, joka suunnattiin reilulle 50 potentiaaliselle yrittäjälle käyttäen erilaisia rekistereitä, mutta myös satunnaisia hanketoimijoiden yhteyksiä. Noin viidesosa vastasi kyselyymme, mutta näistä melkein jokainen lähtikin mukaan hankkeeseen.

Käytimme kyselyä myös markkinointikeinona, jona se siis jossakin määrin toimikin. ”Onnistumisprosentiksi” muodostunut noin 20 voi tuntua vähäiseltä, mutta toisaalta kyselyn kautta kohderyhmä sai erittäin hyvän kuvan siitä, mistä hankkeessa on kysymys. Ilman kyselyä tai muuta markkinointia emme olisi saaneet näitä yhtätoista yrittäjää mukaan.

Tätä artikkelia varten käytettiin kyselyn vastauksista niitä, joissa vastaajina ovat hankeyrittäjiksi valikoituneet vastaajat. Näitä on yksitoista yhteensä viidestätoista hankeyrittäjästä. Kuusi vastaajaa tuli  yhden hengen yrityksistä, kolmessa oli kaksi, yhdessä neljä ja yhdessä kymmenen työntekijää. Kahdeksan yritystä sijaitsee Helsingissä, kolme muualla Uudellamaalla.

Korona vaikutti yrityksiin eri tavoin

”Lisännyt epävarmuutta toiminnassa, nopeat muutokset ovat käsillä koko ajan. Toiminnan suunnitelmallisuus on vaikeampaa ja kehittäminen sekä kasvu ovat laahanneet ajatellusta.”

Kysyimme koronan vaikutuksia liikevaihtoon, asiakaskunnan ja työntekijöiden määrään. Keskimäärin negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja asiakaskuntaan oli ollut 20-25 prosentin välillä. Yrittäjien kesken oli kuitenkin suuria eroja vaikutuksissa. Kuuden yrittäjän liikevaihto väheni keskimäärin 45 prosentin verran (vaihteluväli oli 20 %:sta ja 80 %:in). Asiakaskunta väheni neljällä yrityksellä, joista yhdellä 20 %, kahdella 50 % ja yhdellä 80 %. Henkilökunnan vähennyksiä ja tuotteista/palveluista luopumisia oli tapahtunut ymmärrettävästi samoille yrityksille.

”Läsnäolokoulutuksia ei juuri ole järjestetty, ennen koronaa niitä oli jonkin verran. Lisäksi asiakastyön pois jäämiseen edesauttoi koronan vaikutukset riskeihin ja turvallisuuteen. Ilman koronaa asiakastyö olisi saattanut jatkua ja ehkä koulutuksia olisi tilattu enemmän. Koronan takia sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen vaikuttaa olevan pysähdystilassa, joten koulutuksille ei ehkä ole niin paljon kysyntää tällä hetkellä kun sote-palvelut sinnittelevät koronan ja hoitajapulan kanssa. ”

Yhteistä näille asiakkaita menettäneille yrityksille oli se, että asiakaskunnasta yli 65-vuotiaita oli keskimäärin 60 prosenttia, kun muissa yrityksissä senioriasiakkaiden osuus oli hyvin pieni.  Näiden jälkimmäisten neljän yrityksen toimintaan koronalla ei ollutkaan lainkaan vaikutusta ja yksi jopa kasvatti liikevaihtoaan ja asiakaskuntaansa.

”Olen tarjonnut asiakkailleni pääsääntöisesti ulkotreenejä yrityksen olemassaolon ajan (4v). Korona on tuonut uusia asiakkaita, kun kuntosaleille ole päässyt ja kuitenkin ihmiset haluavat liikkua ulkona ja tehdä lihaskuntoharjoituksia.”

Tämä tulos oli Dallaten-hankkeen tavoitteiden mukainen, sillä hankesuunnitelmassa oletettiinkin, että korona vaikuttaa eniten juuri senioriasiakkaitten käyttäytymiseen ja sitä kautta yrityksiin, jotka tarjoavat palveluja eläkeikäisille. Koronan jälkeen ja sen vaikutusten jatkuessakin on tärkeää, että yritykset kykenevät kehittämään senioreille suunnattuja palvelujaan.

Yhtä lukuun ottamatta nämä hankeyrittäjät suunnittelivatkin senioriasiakkaiden määrän lisäämistä ja heille suunnattujen palvelujen/tuotteiden kehittämistä.

Yrittäjien suunnitelmat senioreja ajatellen

Senioriasiakkaat ovat yrittäjille tärkeitä, minkä johdosta heidän määräänsä halutaan lisätä. Yritykset ovatkin kehittäneet jo korona-aikana uusia tuotteita/palveluita. Kuusi yrittäjää suunnitteli 1-2 tuotetta/palvelua, kahdella yrityksellä oli jopa 3-5 ideaa uusista palveluista/tuotteista. Kysymykseen ”Suunnitteletteko senioreille kohdennettavia tuotteita tai palveluita?” saimme vastauksia, jotka voi jakaa kolmeen eri ryhmään.

Ensimmäistä ryhmää yhdisti yleinen positiivinen kiinnostus tuotteiden/palveluiden kehittämiseen tai niiden soveltamiseen ja muokkaamiseen.

”Kyllä, koko ajan kehitetään uutta lisää tarpeen, kysynnän ja osaamisen mukaan.”; ”Jos on hyvä idea, olemme aina positiivisia.”; ”Jatkuvasti.”; ”Nykyisten palveluiden muokkaaminen senioreille soveltuviksi.”; ”Kyllä. Ideoita on monia, mutta karsiminen on vaikeaa.”

Toisen ryhmän muodostivat ne, jotka ehdottivat konkreettisia tuotteita ja palveluita, joita hankkeessa voisi kehittää eteenpäin.

”Varmasti tämän hankkeen myötä, heti tulee mieleen esimerkiksi sauvakävely, liikkuvuus- ja tasapainoharjoittelu, lihaskuntoharjoittelu ja vesijumppa ja vesijuoksu.”; ”Kuinka seniori voisi arkikuntoutuksen avulla itse tukea omaa toimintakykyään – koulutus.”

Kolmantena kokonaisuutena mainittiin yhteistyö ja eri toimijoiden kanssa muotoiltavat palvelukokonaisuudet.

”Myös yhteistyö erilaisten aiheeseen liittyvien toimijoiden kesken kiinnostaisi, yhteisen palvelukokonaisuuden luominen. Meiltä koulutus, toiselta tietoa toteutuksesta ja mahdollisesti palveluntarjoajat tukemassa senioria oman toimintakyvyn ylläpidossa tai edistämisessä.”

Yrittäjät siis suhtautuvat erittäin myönteisesti tuotteittensa ja palveluittensa kehittämiseen. Osa painottaa uusia ideoita ja innovaatioita, osa enemmän palvelumuotoilunäkökulmaa. Osalla on myös konkreettisia tuote-/palveluideoita, joita tulisi kehittää eteenpäin.

Dallaten-hankkeen näkökulmasta nämä vastaukset antavat vahvan viitteen siitä, että hankkeen tavoitteet ja toimintatavat ovat oikeansuuntaisia ja vastaavat yrittäjien ilmaisemia tarpeita.

Dallaten-hankkeelta toivottu tuki

Halusimme tietää ennen hankkeen koulutuksia ja yritysvalmennuksia, mitä yrittäjät toivovat hankkeelta kysymyksellä: ”Minkälaista osaamista tai tukea toivotte Dallaten-hankkeelta senioreille suunnattavien tuotteiden/palveluiden kehittämiseen tai muotoiluun?” Vastaukset on luokiteltu viiden eri otsikon alle. Eri yritysten antamat vastaukset on erotettu puolipisteillä ja lainausmerkeillä. Jokaisessa kohdassa voi olla samojen yritysten antamia vastauksia.

Tutkimus- ja testaustuki

”Ensinnäkin haluaisin dataa siitä minkälaisia palveluita seniorit kaipaavat, ja vielä tärkeämpää, mistä he ovat valmiita maksamaan. Eli konkreettista tietoa ja tutkimuksia, johon voin peilata omaa osaamistani, jotta tiedän, onko minulla annettavaa seniorimarkkinoilla.”; ”Jos koulutuksessa järjestetään kontakti erilaisiin senioriryhmiin, jossa uusia palveluita voi testata, niin se olisi mahtavaa. Tai vähintäänkin ohjeistetaan miten kontaktin voi saada. Kun vaikeinta on aina oikeiden asiakkaiden löytäminen.”; ”Toivomme myös yhteistyötä tai vinkkejä tuotetestaukseen, meillä ei tällä hetkellä ole ikäihmisiä asiakkaina, joten testaaminen on hankalaa.”

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja muotoilu

”Terapian vaikuttavuus näkyväksi -> Tulevaisuudessakin haluamme olla varmoja siitä, että tuotamme laadukkaita ja vaikuttavia palveluita ikäihmisille.”; ”Etäkuntoutus”; ”Toivon moniammatillista tukea ja tietotaitoa senioreiden palveluiden suunnitteluun sekä niiden käytännön toteutukseen.”; ”Toivomme näkemystä, kuinka organisaatioille palvelujen kehittämiseen suunnatusta koulutusmateriaalista saisi muotoiltua senioriasiakkaita palvelevan kokonaisuuden.”; ”Palveluiden muokkaaminen senioreille sopiviksi, tavoitteena: matala osallistumiskynnys, modulaarisuus (sisältö osin räätälöitävissä tarpeiden ja toiveiden mukaan).”

Yhteistyö ja verkostot

”Toivon myös verkostojen hyödyntämistä, koska olen muutenkin kiinnostunut saamaan opiskelijoita mukaan XX toimintaan ja ohjaamaan esimerkiksi näitä seniori- palveluita. Lisäksi oma-aikani ei riitä kaikkeen, joten olisi hyvä, että mukana on tiimi, joka toteuttaa palveluita.”; ”Toinen aspekti on tietysti yhteistyö kunnan kanssa, eli onko mahdollisuutta saada kunnalta rahoitusta jonkinlaiseen hyvinvointitoimintaan senioreille.”; ”Yhteistyökumppanit kiinnostavat, mahdollisuudet yhteisten palvelukokonaisuuksien luomiseen.”

Monenlainen ideointi-, pallottelu- ja asiantuntija-apu

”Palveluiden ideoimiseen kaipaisin oikeastaan vain järjen ääntä ja pallotteluapua, koska välillä on vaikea nähdä omien ideoiden toteutettavuus.”; ”Olemme miettineet erilaisia mahdollisuuksia esim. footbic, jumppaohjeet, hieronta, ravintoterapia mutta emme ole edenneet tässä.”; ”Mikä soveltuisi parhaiten tuotteidemme rinnalle?”; ”Palveluita, jotka sopivat tukemaan liiketoimintamme on aina tervetulleita portfolioon.”; ”Meitä kiinnostaisi jonkun palvelun tuominen tuotemyynnin kylkeen.”; ”Mitkä tekijät vaikuttavat negatiivisesti asiakassuhteiden/palveluiden laatuun.”; ”Miten helpotetaan iäkkäiden mahdollinen itsenäinen yhteydenotto ja näkyvyys.”

Senioriasiakkaat, markkinointi ja hinnoittelu

”Asiakkuuksien löytyminen ja uusien asiakkaiden löytäminen meidän palveluiden piiriin.”; ”Olisi myös mukava saada vinkkejä ja tukea sekä mahdollista näkyvyyttä asiakashankintaan, sillä koen yrittäjänä asiakkaiden hankinnan olevan isoin haaste.”; ”Hinnoittelu.”; ”Potentiaalisten asiakkaiden tavoitettavuus.”; ”Miten saavutetaan/innostumaan asiakkaat yrityksen palveluista.”

TKI-tieto, palvelumuotoilu, yhteistyö, pallotteluapu ja senioreiden kohtaaminen Dallaten-hankkeen toiminnassa

Kyselyn avovastauksista saimme erinomaisia aineksia hankkeen kehittämiseksi. TKI-tietoa keräsimme esiselvitykseen, jaoimme hankeyrittäjille suunnatussa webinaarisarjassa, käsittelemme artikkeleissa ja blogeissa (Tiihonen 2022ab) sekä tulevissa avoimissa, myös suuremmalle yleisölle suunnattavissa webinaareissa ja podcastsarjassa. Yritysvalmennus Lean Startup -menetelmällä on itsessään eräänlaista palvelumuotoilua, mutta palvelumuotoiluosaamista sisällytetään myös muilla tavoin hankkeeseen.

Toivottu yhteistyö 3AMK:n kanssa toteutuu opiskelijayhteistyö- ja opinnäyteprosesseissa (MINNO-projekti, ONT-juna, ks. Hokkanen 2022; Stenberg 2022; https://dallaten.fi/innovaatio-projektit-miten-ikaantyneet-saadaan-dallaamaan/) sekä yrittäjien esittelyinä hankkeen sivuilla (ks. Eskola 2022 https://dallaten.fi/yritykset/).

Yrittäjien välistä yhteistyötä on viritelty yhteisissä koulutuksissa ja vaikuttajaryhmätapaamisissa sekä runsaassa viestinnässä hankkeen ja yrittäjien kesken. Yhteistyötä yhdistysten, kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa käsittelemme avoimien webinaarien ja podcastien ohjelmissa. Hankkeen ohjausryhmässä on myös näiden eri tahojen edustajia.

Dallaten-hankkeessa työskentelee yhteensä kymmenen eri alojen asiantuntijaa kolmesta eri ammattikorkeakoulusta. Kaksi yritysvalmentajaa auttaa yrittäjiä ratkaisemaan itse valitsemansa ongelman pitkäkestoisessa valmennusprosessissa. Varsinaisten ”hankeprosessien” eli yritysvalmennuksen, erilaisten koulutusten ja julkaisujen lisäksi asiantuntijat ovat hankeyrittäjien ”pallotteluapuna” hanketuntien sallimissa rajoissa.

Hanke on koonnut eläkeläisistä koostuvan ”vaikuttajaryhmän”, jonka kanssa yrittäjät voivat halutessaan testailla ajatuksiaan, tuotteitaan ja palveluitaan. Yrittäjien ja ”vaikuttajaryhmän” ensimmäinen yhteistapaaminen onnistui erinomaisesti (ks. Harmokivi-Saloranta; Leskinen; Stenberg 2022). Vaikuttajaryhmäprosessia jatketaan koko hankkeen ajan ja siitä tehdään ainakin yksi opinnäytetyö.

Hankesuunnitelmia tehtäessä ei voi aina tietää, mitä hankekumppaneiksi valikoituvat lopulta hankkeelta toivovat. Hankeyrittäjille suunnatun kyselyn odotuksia koskevat tulokset vahvistivat suunnitelmassa olleiden toimenpiteiden mielekkyyden, mutta tulokset ohjaavat hanketoimijoita myös innovaatioihin ja kokeilevuuteen omassa toiminnassaan hankesuunnitelman sallimissa rajoissa. ”Tekemällä oppimistahan”  ammattikorkeakoulujen hanketyönkin tulee olla.

Kirjoitan Laurean hankeasiantuntijan roolista käsin artikkelisarjan siitä, miten tätä senioreiden liikuntaa ja hyvinvointia parantavaa Dallaten-hanketta toteutetaan. Ensimmäisessä artikkelissani kirjoitin hankkeen päätavoitteista, toiminnasta ja liikkumisen edistämisestä 3AMK-ympäristössä. Toisessa teemana oli liikuntapalvelujen parantaminen TKI-toiminnan avulla.

Lähteitä:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022061647000

Jaa sivu