Onnistuvan opiskelijan omenat

Teksti | Kati Komulainen

Milloin sinä viimeksi koit onnistuneesi? Miltä se tuntui ja mitä siinä tilanteessa tapahtui? Uskon, että meissä ihmisissä on sisäänrakennettu halu onnistua. Me haluamme onnistua opettajina, johtajina, esimiehinä ja ihmisinä. Me haluamme myös, että opiskelijamme onnistuvat.Saimme elokuun lopussa uusia opiskelijoita yhteisöömme ja halusin kuulla heiltä, että mitä he tarvitsevat onnistuakseen. Onnistumisen olemus on moninainen, se on monivärinen kokonaisuus, joka edustaa meistä jokaiselle erilaisia asioita.Onnistumiseen voidaan liittää ajatuksia ainakin seuraavista tulokulmista:

  • sujuvuus
  • eteneminen
  • edistyminen
  • pärjääminen
  • suoriutuminen
  • selviytyminen
  • ymmärretyksi tuleminen
  • pääsy haluttuun tulokseen
  • menestyksellisyys

Käsittelen tässä yhteydessä onnistuvan korkeakouluopiskelijan omenia opiskelijoiden näkökulmasta. Mitä korkeakouluopiskelija tarvitsee onnistuakseen?

Onnistuvan opiskelijan omenat

Kysyin juuri korkeakouluun opiskelijoiksi tulleilta, että mitä juuri sinä tarvitset onnistuaksesi. He antoivat meille omenia, joita meidän tulee tarkastella huolella ja lämmöllä. Opiskelijat eivät edusta yhtä homogeenista massaa, vaan he ovat yhä heterogeenisempi joukko ja heidän elämäntilanteensa ovat yhä vaihtelevampia. Opiskelijoiden elämäntilanteet ja niiden esiintyvyys eri koulutusaloilla -julkaisussa kuvataan kuusi opiskelijoiden elämäntilanteen kehystyyppiä. Näin ollen voinemme olettaa, että onnistumisen edellytykset ja vaateetkin ovat vaihtelevia riippuen opiskelijan elämäntilanteesta.Opiskelijoiden onnistumisen omenat voitiin jakaa kolmeen koriin. Ensimmäisessä korissa olivat yhteisöllisyyden omenat, toisessa korissa olivat yksilölliset omenat ja kolmannessa korissa olivat toimintaympäristöön liittyvät omenat.

Yhteisöllisyyden omenat

Jopa 10 % yliopisto-opiskelijoista kokee yksinäisyyttä. Opiskelijoiden onnistumista kuvaavissa omenoissa korostui yhteisöllisyys. Hyvä ryhmähenki, avoin ilmapiiri, vertaistuki, opiskelukaverit, oleminen osana jotakin nousivat vahvasti esille onnistumista edistävinä tekijöinä. Oikeastaan opiskelijoilta kysyttiin, että mitä te tarvitsette onnistuaksenne. Yhteisöllisyys ei siten vain edistä onnistumista vaan se on edellytys onnistumiselle. Yhdessä opiskelu, yhteistyö muiden kanssa – opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Tunne siitä, että olemme yhdessä saman asian äärellä. Tämän äärelle on ajoittain hyvä pysähtyä. Korkeakouluyhteisössä olemme yhdessä rakentamassa uutta osaamista ja meillä on yhteinen päämäärä. Onnistuva opiskelija.

Yksilölliset omenat

Opiskelijat kuvasivat tarvitsevansa itseltään monenlaisia asioita onnistuakseen opiskelijana. He kuvaavat tarvitsevansa ahkeruutta, sisua, määrätietoisuutta, päättäväisyyttä, motivaatiota, sinnikkyyttä ja itsekuria. Päämääräsuuntautuneiden, tavoitteellisten ja kirkkaiden omenien ohella toivottiin muutakin. Toivottiin itselle armoa, lepoa, ystäviä, rakkautta ja aikaa. Onnistumisen edellytyksiksi nähtiin toisaalta hyvin kirkkaat tavoitteet, mutta erittäin inhimillisesti kuvattiin opiskelun olevan osa muuta elämää. Opiskelijat kuvasivat onnistuvansa asenteella, motivaatiolla ja innostuksella. Ruokkikaamme siis näitä!

Toimintaympäristön omenat

Kuten aiemmin kuvasin, korkeakouluopiskelijoiden elämäntyylin kehystyypit kuvaavat tarpeiden moninaisuutta riippuen opiskelijoiden elämäntilanteesta. Opiskeluissa onnistumiseksi katsottiin tarvittavan joustavuutta, mahdollisuuksia sovittaa työ ja opiskelu, monenlaista tukea, toimivaa opiskeluyhteisöä ja yksilöllistämistä.Keskeisimmäksi omenaksi opiskelijoiden korissa muodostuivat yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, yhteisön tuki ja yhteistyötaidot. Korkeakouluun näytetään edelleen tulevan oppimaan yhdessä, osana yhteisöä ja yhteistä, kollektiivista oppimista rakentaen.PS. Nämä omenat minulle antoivat sosiaalialan, rikosseuraamusalan ja terveysalan opiskelijat – kiitos teille!Laurea-ammattikorkeakoulussa on vuonna 2018 ollut käynnissä strateginen kehittämishanke; Onnistuva Opiskelija, jossa tavoitteena on ollut kehittää yksilöllisen, joustavan ja ympärivuotisen opiskelun mahdollisuuksia. Hankkeessa on keskitytty koulutuksen digitalisaatioon, jossa monimuotoiset oppimisympäristöt, digitaaliset opiskelijapalvelut ja pedagogisesti laadukkaat verkko-opinnot ja uudet oppimisratkaisut ovat olleet keskiössä. Ohjauksen osalta on keskitytty kouluttamaan lehtoreita ammattimaiseen tutorointiin, kehitetty ura- ja rekrypalveluita sekä kokonaisvaltaista ohjauksen suunnitelmaa.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833727

Jaa sivu