Rikokseen sortunutta nuorta tuettava vankilan muurin molemmin puolin

Teksti | Kia Hokkanen , Sirpa Hope , Mari Pallari , Veera Talvio , Niina Tanskanen , Katri Kärkkäinen

Kokemusasiantuntijalla olisi paljon annettavanaan rikos- ja päihdetaustaisille nuorille ja sen myötä koko yhteiskunnalle. Kuulostaa lupaavalta. Mitä sitten on kokemusasiantuntijuus ja kuka on kokemusasiantuntija? Keitä ovat rikos- ja päihdetaustaiset nuoret ja mitä kokemusasiantuntija voisi heille ja yhteiskunnalle tarjota? Asiaa viereltä seurannut kokemusasiantuntija ’Kivimies’ haluaa osaltaan vaikuttaa nuorten mahdollisuuksiin antamalla heille äänensä tässä artikkelissa ja nostaa näkemänsä ongelman asiantuntijoiden pohdittavaksi.

Tässä artikkelissa kuulemme rikos- ja päihdetaustaisen kokemusasiantuntijan ajatuksia kokemusasiantuntijuuden mahdollisuuksista nuorten rikoksen tekijöiden tukemisessa. Tämä artikkeli on 4. osa artikkelisarjaa, jossa tuodaan esiin kokemustiedon ja kokemusasiantuntijuuden merkitystä sosiaali- ja terveysalalla kokemusasiantuntijoiden sekä sosiaalialalla työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta.

kuvituskuva.
Kuva 1: Talvio, V. 2022.

Mitä on kokemusasiantuntijuus?

Kokemusasiantuntijuus on 2000-luvulla kehitetty vertaisauttamisen muoto, jossa kouluttautunut kokemusasiantuntija jakaa tietoaan pyrkien vaikuttamaan saman kokeneen elämäntilanteeseen niin yksilön kuin yhteiskunnankin taholla (THL 2022). Puhuttaessa rikos- ja päihdetaustaisista nuorista kokemusasiantuntijan tulee olla saman kohdannut tai tarpeeksi läheltä sivusta seurannut henkilö, joka pystyy samaistumaan nuorten tilanteisiin.

Haastattelimme rikos- ja päihdetaustaista kokemusasiantuntijaa nimimerkillä ’Kivimies’. Hän kertoo näkemistään epäkohdista nuorten vankeusrangaistuksissa ja havaintojaan siitä, kuinka voisi kokemusasiantuntijana olla vaikuttamassa heidän elämäänsä vankilan muurien molemmilla puolilla. Poliisin mukaan Suomessa rikosoikeudellinen vastuu alkaa nuoren täyttäessä 15 vuotta ja alle 21-vuotiaat tunnustetaan nuoriksi rikoksen tekijöiksi. Nuoren iän huomioimisen tarkoituksena on auttaa nuorta löytämään rikokseton elämä. (Poliisi 2022.) Kivimiehen käyttämää termiä mukaillen muurien sisällä nuoriksi lasketaan kaikki 15–29-vuotiaat rikoksesta tuomitut henkilöt (Kivimies 2022). Tässä artikkelissa rikos- ja päihdetaustaisilla nuorilla tarkoitetaan tätä laajempaa joukkoa vankeusrangaistuksen saaneita tai sen uhan alla olevia rikoksentekijöitä.

Rikoslaissa (401/2015, §11) puolletaan nuorten rikoksentekijöiden mahdollisuutta yhdyskuntapalveluun. Kivimiehen mukaan ehdollinen vankeusrangaistus on aika, jolloin rikos- ja päihdetaustaisen nuoren kuuluisi viimeistään saada kaikki mahdollinen apu kääntääkseen tiensä. Kivimiehen mielestä kokemusasiantuntijan pääseminen nuoren matkaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tarkoittaisi, että tällä nuorella olisi yksi ihminen lisää tukiverkostossaan. Kivimies kertoo ”tien kääntämisen alkavan loppujen lopuksi jokaisesta itsestään”. Kokemusasiantuntija voisi hänen mukaansa olla tilanteessa suunnan näyttäjänä kertoen nuorelle vaihtoehdoista, uusintarikollisuuden ja vankeusrangaistusten riskeistä sekä niiden vaikutuksista.  (Kivimies 2022.)

Kokemusasiantuntijan rooli muurien sisällä

Nuoren päätyessä vankilan muurien huonommalle puolelle hänen oikeutensa ovat rajoitetummat. Kivimies kertoo vankilamaailman olevan statuskeskeinen, mikä vaikuttaa monien vankien uskallukseen ajaa omaa etuaan. Esimerkiksi koulutuksiin tai kursseille ilmoittautumista voi rajoittaa vankilan sisäinen ilmapiiri. Mikäli kokemusasiantuntija saisi mahdollisuuden vaikuttaa muurien sisällä, hän voisi Kivimiehen mukaan olla tukemassa nuorta näissä valinnoissa ja auttamassa häntä tunnistamaan omat oikeutensa ja velvollisuutensa.

Vankilassa oleva nuori on Kivimiehen sanoin hyvinkin herkkä vastaanottamaan asioita. Pelkästään mahdollisuus olla yhteydessä kokemusasiantuntijaan voisi olla päivän pelastava asia ja toimia ponnahduslautana tulevaisuuteen. Kivimies näkee, että tässä kohden kokemusasiantuntija vaikuttaisi nuoren elämään henkilökohtaisella tasolla puhelimitse, sähköisesti tai kasvokkain. Oleellista kohtaamisessa olisi paitsi jaettu kokemus, myös yhteinen kieli, mikä tarkoittaa puhutun kielen lisäksi nuorten suosimien digitaalisten alustojen hyödyntämistä.

Kivimies kiteyttää vankeusrangaistuksen tarkoituksen olevan se, että nuorelle näytetään oikea tapa toimia ja että sitä tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Hänen mukaansa nuori tarvitsee jatkuvan tuen, olipa kysymyksessä sitten yhdyskuntapalvelu tai kovempi rangaistus muurien sisällä. Paitsi kokemusasiantuntijaa, nuori tarvitsee näissä tilanteissa tukea myös vanhemmilta, sosiaalityöntekijältä tai muulta ammattiauttajalta. (Kivimies 2022.)

”pakettiin panostamalla ulos muurin paremmalle puolelle astelisi ehjempi nuori täynnä ihan jotain muuta kuin sitä vanhaa elämää.” -Kokemusasiantuntija Kivimies

Nuorta tuettava varhaisesta vaiheesta tuomion jälkihuoltoon asti

Jatkuvan tuen avulla olisi Kivimiehen mukaan mahdollista saada useammasta nuoresta aikaiseksi ehjä paketti, jolla on voimavaroja ja tietoa mihin suuntaan kannattaa lähteä vankeusrangaistuksen jälkeen (Kivimies 2022). Eikö jatkuvaa tukea sitten ole tarjolla vai miksi se ei toteudu?

Vankilan säännökset määrittävät vankien oikeuksia muurien sisällä tapahtuvissa kohtaamisissa, mikä vaikuttaa kokemusasiantuntijan toimintaan vankeuteen tuomittujen rikos- ja päihdetaustaisten nuorten kohtaamisessa. Kivimiehen mukaan toinen vaikuttava tekijä voi olla kokemusten henkilökohtaisuus ja sen julkituomisen mahdolliset seuraukset itselle tai läheisille (Kivimies 2022). Nämä voivat osaltaan selittää sitä, miksi vaikuttavaa ääntä muurien sisällä olevaa toimintaa kohtaan kuullaan harvoin. Kokemusasiantuntijan mahdollisuudet vaikuttaa paitsi yksittäisen tuomitun elämään, myös koko kohderyhmän asioihin voisivat olla mittavat. Kivimies tahtoo nostaa muurien sisältä esiin asioita, jotka vaikuttavat suoraan nuorten vankeustuomion saaneiden uskoon ja mahdollisuuksiin itsestä ja tulevasta (Kivimies 2022).

”Kaikki heräävät joskus.” -Kokemusasiantuntija Kivimies

Katkeroituneita nuoria vai ehjiä paketteja?

Kivimiehen kertoman mukaan yleinen ongelma tuomion aikana on, että nuoria käsitellään numeroina eikä yksilöinä. Hän kertoo myös, että nuoreen ei usein uskota ja esimerkiksi pyyntöä koulutuksesta ei oteta aina todesta. Koulutukseen päässyt nuori saatetaan siirtää kesken tuomion toiseen vankilaan, jossa koulutusta ei ole mahdollista saattaa loppuun. Kivimies kyseenalaistaa näin toimivien vankeusrangaistuksien tarkoituksenmukaisuutta pohtien: ”Halutaanko me niitä nuoria sieltä vankilasta ehkä katkeroituneina ulos – –”. Hänen mukaansa nuorten vankeusrangaistukset ovat usein lyhyitä ja tämä ehkä muutaman vuoden kestävä aika olisi hyvä saada hyödynnettyä niin, että ”pakettiin panostamalla ulos muurin paremmalle puolelle astelisi ehjempi nuori täynnä ihan jotain muuta kuin sitä vanhaa elämää.” (Kivimies 2022.)

Haastattelu ei jätä epäselvyyttä siitä, kuinka paljon kokemusasiantuntijalla on tietoa ja kuinka paljon hän voisi vaikuttaa paitsi yksittäisen nuoren, myös kaikkien rikos- ja päihdetiellä kamppailevien elämään vankilan muurien molemmilla puolilla. Kivimiehen miete ”kaikki heräävät joskus” tuo syvällisempää näkemystä siitä, kuinka kokemusasiantuntijan vaikuttaessa nuoren herättäminen ja kääntäminen oikealle tielle voisi olla mahdollista jo ennen muurien sulkeutumista nuoren elämässä.

Hankkeen yhteenveto

Kuten nuorisorikollisuudesta väitellyt lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen (2023) on todennut, etenkin nuoret tarvitsevat toisia ihmisiä ja malleja kehityksensä ja rikoksista irtautumisen tueksi. Vankeusrangaistuksen suorittamisen ajaksi nuori on tavoitettu yhteiskunnan palveluiden piiriin ja tänä aikana tapahtuvat kohtaamiset tulisi toteutua niin, että ne tukevat  nuoren kuntoutumista ja motivaatiota. Kuten artikkeliin tavoitettu kokemusääni kuvaa, rikos- ja päihdetaustaiset kokemusasiantuntijat voisivat olla merkityksellisessä roolissa vankeusrangaistusta suorittavien nuorten kuntoutumisessa. Rinnalla kulkijoita, niin muurin sisä- kuin ulkopuolella.

Nuoren voi olla vaikea tarttua rikosseuraamusalan tai sosiaalialan työntekijän tukeen, mutta kokemusasiantuntijat voisivat luoda siltaa nuoren ja työntekijöiden välille. Kokemusasiantuntijat voisivat myös toimia nuorille esimerkkinä rikollisuudesta irrottautumisesta – desistanssista. Silloin omalle kuntoutumisen polulle voisi olla helpompi astua ja ottaa tukea vastaan. Yhteiskunnan tahtotilanahan on, ettei yksikään nuori jäisi yksin vaikeisiin elämäntilanteisiin.

Tämä artikkeli on syntynyt osana viiden Laurean sosionomiopiskelijan vaikuttamistyön opintoja yhteistyönä Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen kanssa. Artikkeli pohjaa opiskelijoiden haastatteleman kokemusasiantuntijan kokemuksiin ja näkemyksiin. Artikkeli edistää erinomaisesti hankkeen tavoitteita lisätä kokemusasiantuntijaosaamisen käyttöä ja matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotojen kehittämistä. Kuten Kivimies kuvaa, kokemusasiantuntijuudella on paikkansa nuorten rikoksilla oireilevien tukena. Monialaisella yhteistyöllä ja digitaalisuutta hyödyntämällä voimme luoda toimivia käytäntöjä ja rakenteita, jotta kokemusasiantuntijuuden edut saavuttavat nuoret.

Mikä hanke? Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen (2021–2023) tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja sekä työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksia. Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valo-valmennusyhdistys, ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lähteet:

Julkaisemattomat:

  • Kokemusasiantuntija ”Kivimies”. Haastattelut 2.10.2022 & 14.10.2022
  • Kuva 1: Talvio, V. 2022. Otettu 7.11.2022. Vaasa.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023022828870

Jaa sivu