Yhteiskehittämällä sanoitettua osaamista – opetussuunnitelma suurennuslasin alla

Teksti | Sanna Niinikoski , Marjo Poutanen

Oman osaamisen tunnistaminen ja osaamisen sanoittaminen on merkityksellistä etenkin uusista ja työelämälle vielä vieraammista tutkinnoista valmistuville opiskelijoille. Osaamisen tarkastelun ohella voidaan tukea opiskelijoiden kykyä tunnistaa omaa osaamistaan. Tutkinnossa syntyvän osaamisen tunnistamista voidaan hyödyntää myös opetussuunnitelman päivittämisessä. Artikkeli perustuu AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä pidettyyn suulliseen esitykseen.

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen –koulutus, kauneudenhoitoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (Estenomi YAMK) käynnistyi ensimmäistä kertaa Laureassa tammikuussa 2018. Koulutus on ensimmäinen YAMK-tasoinen kauneudenhoitoalan koulutus Pohjoismaissa. Koska työelämä ei vielä tunne tätä tutkintoa hyvin, halusimme tukea opiskelijoiden kykyä sanoittaa omaa osaamistaan. Siksi juuri heidän kanssaan toteutettiin osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen kokeilu.

Estenomi YAMK -koulutuksen ydinosaamisen opinnoissa syvennytään muun muassa kosmetiikka-alan lainsäädäntöön ja sen merkitykseen kosmetiikan valmistuksessa ja maahantuonnissa. Kestävä kehitys koko kosmetiikan valmistus- ja käyttäjäketjussa sekä liiketoiminnallisena kilpailukeinona ja markkinoinnin välineenä on myös yksi opintojen teema. Lisäksi tulevaisuusajattelu ja kansainvälisyys kosmetiikka-alalla sekä kosmetiikan raaka-aineosaaminen ja raaka-aineiden turvallisuus yhdistyvät tutkinnon opinnoissa.

Opetussuunnitelman yhteiskehittämistä ensin työelämän, sitten opiskelijoiden kanssa

Estenomi YAMK-tutkinnon tarvetta selvitettiin ennen tutkinnon aloitusta. Sekä työelämä että valmistuneet estenomit ilmaisivat tutkinnon olevan välttämätön sekä työelämän osaamistarpeiden täyttämiseksi että kauneudenhoitoalan jatkokoulutusmahdollisuuksien luomiseksi. (Salaoudji, 2015; Larinen, 2017; Poutanen, 2017).

Laurean strategian mukaisesti koulutuksissa syntyvä osaaminen rakennetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Uuden, työelämän vaateita vastaavan osaamisen tuottaminen vaatii myös jatkuvaa ja joustavaa kehittämistä. Estenomi YAMK-koulutuksessa yhteistyö eri työnantajien edustajien ja kosmetiikka-alan toimijoiden kanssa on ollut tiivistä ja monipuolista: opetussuunnitelman kehittämistyötä on tehty kosmetiikka-alan toimijoita ja asiantuntijoita kuunnellen, jotta työelämän muuttuvat osaamistarpeet on pystytty huomiomaan nopeasti koulutuksen sisältöjä suunniteltaessa. Vuonna 2019 mukaan opetussuunnitelman kehittämistyöhön otettiin ensimmäistä kertaa myös tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen kokeilussa haluttiin testata sitä, olisiko mahdollista samalla kertaa sekä tukea opiskelijoita että kehittää koulutusta. Kokeilun päätavoitteena oli auttaa sekä tukea opiskelijoita tunnistamaan uuden tutkinnon tuottamaa osaamista ja opettaa sekä tukea heitä sanoittamaan omaa osaamistaan työelämän toiveet ja tarpeet huomioiden. Kokeilun toisena tavoitteena oli kerätä opiskelijoita palautetta koulutuksen oppimiskokemuksesta sekä opetussuunnitelmasta ja saada heiltä konkreettisia toiveita sekä kehittämisehdotuksia opetussuunnitelman kehittämistyöhön.

Kokeilussa tavoitteena molemminpuolinen hyöty

Kokeilu järjestettiin yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Kehittämistyöpajoja pidettiin kaksi; toinen puoli vuotta opiskelleille ja toinen jo valmistumassa oleville opiskelijoille. Työpajojen tavoitteena oli saada opiskelijoilta palautetta opinnoista perinteistä palautekyselyä vapaammassa muodossa ja kehittää estenomi YAMK –koulutuksen rakennetta ja sisältöjä. Tavoitteena oli kerätä opiskelijoilta näkemyksiä ja tunnelmia nykyiseen oppimisprosessiin ja –kokemuksiin perustuen sekä opettaa ja auttaa opiskelijoita ymmärtämään, kuvaamaan ja sanoittamaan koulutuksen heille tuottamia kompetensseja ja osaamista.

Työpajat toteutettiin samanlaisina molemmille opiskelijaryhmille. Työpajan vaiheet sekä kulku on kuvattu alla kuviossa 1.

kuvituskuva.
Kuvio 1: työpajan kulku

Opiskelijat valmistautuivat työpajaan etukäteen etsimällä avoimia työpaikkailmoituksia, jotka vaikuttivat heistä kiinnostavilta ja uutta osaamista vastaavilta. Työpajan alussa työpaikkailmoituksissa kuvatut sekä toivotut osaamiset listattiin. Tämän jälkeen syvennyttiin koulutuksen opetussuunnitelmaan käymällä läpi kunkin ydinosaamisen opintojakson oppimistavoitteet, jonka jälkeen oppimistavoitteet purettiin yhteistyössä yksittäisiksi, konkreettisiksi osaamisiksi. Lopulta opintojaksojen tuottamia osaamisia verrattiin työpaikkailmoitusten osaamistoiveisiin samankaltaisuuksien ja erojen havainnoimiseksi. Osaamisissa kiinnitettiin huomiota erityisesti siihen, mikä opetussuunnitelmassa kuvattu oppimistavoite ei toteudu, toteutuu, mutta ei näy nykyisissä oppimistavoitteissa, sekä siihen, mitä oppimistavoitteita puuttuu kokonaan peilaten työpaikkailmoituksessa kuvattuihin osaamisiin. Samalla opiskelijat harjoittelivat kuvaamaan toisilleen omin sanoin heille muodostunutta osaamista työelämän työpaikkailmoituksissa käyttämä kieli sekä termit huomioiden.

Työpajojen lopuksi opiskelijat saivat ideoida yhdessä Unelmien opetussuunnitelman eli tuottaa konkreettisia ehdotuksia siihen, miten sen hetkistä opetussuunnitelmaa tulisi jatkokehittää. He käyttivät pohjana olemassa olevaa opetussuunnitelmaa ja lisäsivät sinne osaamisia, joita Unelmien opetussuunnitelma tuottaisi. Kehittämisideoita toivottiin paitsi sisältöjä, myös opetustapaa ja pedagogiikkaa koskien eli mitä tulisi lisätä opetussuunnitelmaan, mitä kehittää, miten tulisi opettaa sekä muita käytännön toteutukseen liittyviä kehitysehdotuksia.

Tuloksena konkreettisia osaamisia, päivitetty opetussuunnitelma ja kyky sanoittaa tutkinnon tuottama osaaminen

Kokeilun tuloksena estenomi YAMK-koulutuksen tuottama osaaminen saatiin kartoitettua ja kuvattua opiskelijoiden näkökulmasta teemoittain. Osaamiset sijoittuvat teemoihin Liiketoiminta-, Tutkimus- ja kehittämis-, Kosmetiikkatuote-, Lainsäädäntö- sekä Tulevaisuusosaaminen. Kokeilun ansiosta opiskelijat oppivat tunnistamaan ja sanoittamaan heille YAMK-koulutuksen aikana ydinopinnoissa kehittyvää osaamista, minkä lisäksi heidän kykynsä arvioida omaa osaamistaan suhteessa työelämän odotuksiin ja opetussuunnitelmassa kuvattuihin osaamistavoitteisiin vahvistui. Opiskelijoiden palautteissa korostui, että työpajan ansiosta he ovat valveutuneempia tunnistamaan työpaikkailmoituksissa toivottuja osaamisia ja heidän valmiutensa kuvata työhakemuksissaan estenomi YAMK- koulutuksen tuottamaa osaamista konkreettisin esimerkein vahvistui.

Kuvattuihin osaamisiin ja havaittuihin kehittämistarpeisiin perustuen opetussuunnitelmaa jatkokehitettiin ja koulutuksessa muodostuvien osaamisten kuvauksia täsmennettiin. Koulutuksen osaamistavoitteisiin lisättiin opiskelijoiden huomiot kuten opinnoissa käsitellyn tulevaisuuden ennakoinnin puuttuminen opetussuunnitelman tekstistä. Aivan kaikkia ideoita ei pystytty hyödyntämään suoraan YAMK-tasoiseen koulutukseen, mutta niitä hyödynnettiin ideoitaessa koulutuksen täydentävän osaamisen opintojaksoja sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaa kauneudenhoitoalan osalta.

kuvituskuva.

Työpajojen tuloksena opiskelijoilta saatiin myös koottua palautetta koko ydinosaamisen kokonaisuudesta yksittäisten kurssien sijaan. Opiskelijat pitivät uudesta tavasta antaa palautetta opinnoista ja reflektoida oppimaansa samalla kun hyötyivät prosessissa myös itse. Työpaikkailmoitukset ja niihin tutustuminen konkretisoivat ja tekivät näkyväksi työelämän kosmetiikka-alan korkeakoulutetuilta odottamia osaamisia, mikä auttoi etenkin opinnoissaan alussa ollutta ryhmää täydentävän osaamisen opintojaksovalinnoissa tukemaan oman osaamisen strategista kehittämistä ydinosaamista laajentavilla opintovalinnoilla.

Osaamisen sanoittaminen vaatii harjoitusta, mutta on keskeistä etenkin uusissa tutkinnoissa

Opetussuunnitelma on ensimmäisiä dokumentteja, joihin koulutukseen hakeutumista suunnitteleva tutustuu. Siinä kuvattujen osaamistavoitteiden tulee olla konkreettisia ja kattavia, mutta samalla kuvaavia ja todenmukaisia, jotta hakija pystyy helposti arvioimaan synnyttääkö koulutus hänen etsimänsä ja työelämässä tarvitsemansa osaamisen. Kyky sanoittaa omaa osaamistaan on tärkeää kaikilla aloilla ja koulutuksissa, mutta erityisen tärkeään se on uusissa tutkinnoissa. Työelämä ei vielä täysin tunnista mitä ja millaista osaamista uusissa koulutuksissa syntyy. Tästä johtuen koulutuksesta valmistuneet opiskelijat toimivat uuden osaamisen sanansaattajina työelämään. Osaamisen sanoittamisen opiskelu vaatii harjoittelua turvallisessa ympäristössä, jonka korkeakoulu voi opiskelijalle taata. Opintojen aikana jokaisen opiskelijan olisikin hyvä miettiä hissipuhe tai parikin eri yleisöille kuvaamaan koulutuksen tuottamaa osaamista ja mihin se häntä valmistaa.

Seuraava estenomi YAMK -opiskelijaryhmä aloittaa opintonsa syyskuussa 2020 osittain uudistetun opetussuunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena on jatkaa yhteistyötä koulutuksen kehittämiseksi ja oman osaamisen sanoittamisen tueksi myös seuraavan opiskelijaryhmän kanssa. Työpajojen ja kokeilun tuloksiin perustuen opiskelijoista on suurta hyötyä kehittämiskumppaneina.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020062245145

Jaa sivu